Rozporządzenie 1979/2003 uzupełniające Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2400/96 (Westlandse druif, Alcachofa de Benicarló lub Carxofa de Benicarló i Marrone di San Zeno)

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2003.294.5

Akt jednorazowy
Wersja od: 12 listopada 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1979/2003
z dnia 11 listopada 2003 r.
uzupełniające Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2400/96 (Westlandse druif, Alcachofa de Benicarló lub Carxofa de Benicarló i Marrone di San Zeno)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2081/92 z dnia 14 lipca 1992 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia dla produktów rolnych i środków spożywczych(1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 806/2003(2), w szczególności jego art. 6 ust. 3 i 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 5 rozporządzenia (EWG) nr 2081/92, Niderlandy przesłały Komisji wniosek o rejestrację nazwy "Westlandse druif" jako oznaczenia geograficznego; Hiszpania przesłała Komisji wniosek o rejestrację nazw "Alcachofa de Benicarló" lub "Carxofa de Benicarló" jako nazwy pochodzenia, a Włochy przesłały Komisji wniosek o rejestrację nazwy "Marrone di San Zeno" jako nazwy pochodzenia.

(2) Zgodnie z art. 6 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 2081/92, wnioski spełniły wymogi ustanowione w tym rozporządzeniu, w szczególności w odniesieniu do wszystkich informacji wymaganych na mocy art. 4 tego rozporządzenia.

(3) Komisja nie otrzymała żadnych oświadczeń sprzeciwu na mocy art. 7 tego rozporządzenia w odniesieniu do trzech podanych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia nazw po ich opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej(3).

(4) Te trzy wspomniane nazwy powinny zatem zostać zarejestrowane w Rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych i w związku z tym podlegać ochronie we Wspólnocie jako podlegające ochronie nazwy pochodzenia oraz podlegające ochronie oznaczenia geograficzne.

(5) Załącznik do niniejszego rozporządzenia stanowi uzupełnienie Załącznika do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2400/96(4), ostatnio zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 1665/2003(5),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Trzy nazwy wymienione w Załączniku do niniejszego rozporządzenia zostają niniejszym dodane do Załącznika do rozporządzenia (WE) nr 2400/96 i wprowadzone, jako chronione nazwy pochodzenia (PDO) lub chronione oznaczenia geograficzne (PGI), do Rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych, przewidzianego w art. 6 ust. 3 rozporządzenia (EWG) nr 2081/92.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 11 listopada 2003 r.

W imieniu Komisji
Franz FISCHLER
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 208 z 24.7.1992, str. 1.

(2) Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 1.

(3) Dz.U. C 40 z 19.2.2003, str. 5 (Westlandse druif)

Dz.U. C 40 z 19.2.2003, str. 7 ("Alcachofa de Benicarló" lub "Carxofa de Benicarló").

Dz.U. C 45 z 25.2.2003, str. 2 (Marrone di San Zeno).

(4) Dz.U. L 327 z 18.12.1996, str. 11.

(5) Dz.U. L 235 z 23.9.2003, str. 6.

ZAŁĄCZNIK

PRODUKTY WYMIENIONE W ZAŁĄCZNIKU I DO TRAKTATU WE, PRZEZNACZONE DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Owoce, warzywa i zboża

NIDERLANDY

Westlandse druif (PGI)

HISZPANIA

Alcachofa de Benicarló lub Carxofa de Benicarló (PDO)

WŁOCHY

Marrone di San Zeno (PDO)

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.