Rozporządzenie 194/2011 cofające rejestrację zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwy [Höllen Sprudel (ChNP)]

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2011.56.3

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 marca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 194/2011
z dnia 28 lutego 2011 r.
cofające rejestrację zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwy [Höllen Sprudel (ChNP)]

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych(1), w szczególności jego art. 12 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 12 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 510/2006 i na mocy art. 17 ust. 2 wspomnianego rozporządzenia wniosek Niemiec o cofnięcie rejestracji nazwy "Höllen Sprudel" został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej(2).

(2) Ponieważ żaden sprzeciw nie został zgłoszony Komisji zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 510/2006, należy cofnąć rejestrację tej nazwy.

(3) W związku z powyższym należy usunąć tę nazwę z "Rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych".

(4) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Chronionych Oznaczeń Geograficznych i Chronionych Nazw Pochodzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Rejestracja nazwy wymienionej w załączniku do niniejszego rozporządzenia zostaje cofnięta.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 28 lutego 2011 r.
W imieniu Komisji
José Manuel BARROSO
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 93 z 31.3.2006, s. 12.

(2) Dz.U. C 299 z 9.12.2009, s. 23.

ZAŁĄCZNIK

Środki spożywcze, o których mowa w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 510/2006:

Klasa 2.2. Naturalne wody mineralne i wody źródlane

NIEMCY

Höllen Sprudel (ChNP)

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.