Rozporządzenie 1919/2004 w sprawie skorygowania opłat przywozowych w sektorze zbóż

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2004.329.11

Akt jednorazowy
Wersja od: 4 listopada 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1919/2004
z dnia 3 listopada 2004 r.
w sprawie skorygowania opłat przywozowych w sektorze zbóż

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż(1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1249/96 z dnia 28 czerwca 1996 r. w sprawie zasad stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 1766/92 do opłat przywozowych w sektorze zbóż(2), w szczególności jego art. 2 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Opłaty przywozowe w sektorze zbóż zostały ustalone rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1888/2004(3).

(2) Kontrola wykazała, że w załącznikach do rozporządzenia (WE) nr 1888/2004 znalazł się błąd rachunkowy. Należy więc sprostować dane rozporządzenie,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Załączniki I i II do rozporządzenia (WE) nr 1888/2004 zastępuje się załącznikami I i II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 4 listopada 2004 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 3 listopada 2004 r.

W imieniu Komisji
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa

______

(1) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78.

(2) Dz.U. L 161 z 29.6.1996, str. 125. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1110/2003 (Dz.U. L 158 z 27.6.2003, str. 12).

(3) Dz.U. L 328 z 30.10.2004, str. 9.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

Opłaty przywozowe na produkty, o których mowa w art. 10 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1784/2003, stosowane od dnia 4 listopada 2004 r.

Kod CNNazwa towarówOpłaty przywozowe(1) (w EUR/t)
1001 10 00Pszenica durum wysokiej jakości0,00
średniej jakości0,00
niskiej jakości0,00
1001 90 91Pszenica zwyczajna, do siewu0,00
ex 1001 90 99Pszenica zwyczajna wysokiej jakości, inna niż do siewu0,00
1002 00 00Żyto35,14
1005 10 90Kukurydza siewna, inna niż hybrydy50,70
1005 90 00Kukurydza, inna niż do siewu(2)50,70
1007 00 90Ziarno Sorgo, inne niż hybrydy do siewu35,14
(1) W przypadku towarów przybywających do Wspólnoty przez Ocean Atlantycki

lub przez Kanał Sueski (art. 2 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1249/96)

importer może skorzystać z obniżki opłaty o:

- 3 EUR/t, jeśli port wyładunkowy znajduje się na Morzu Śródziemnym, lub
- 2 EUR/t, jeśli port wyładunkowy znajduje się w Irlandii, Wielkiej

Brytanii, Danii, w Estonii, na Łotwie, na Litwie, w Polsce,

Finlandii, Szwecji lub na atlantyckim wybrzeżu Półwyspu Iberyjskiego.

(2) Importer może skorzystać z obniżki o stałą stawkę zryczałtowaną w

wysokości 24 EUR/t, jeśli spełnione są warunki ustanowione w art. 2

ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1249/96.

ZAŁĄCZNIK  II

Czynniki użyte do obliczenia opłat celnych

okres od 15.10.2004-28.10.2004

1. Średnie dla okresu, o którym mowa w art. 2 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1249/96:

Notowania giełdoweMinneapolisChicagoMinneapolisMinneapolisMinneapolisMinneapolis
Produkty (% protein przy 12% wilgotności)HRS2 (14 %)YC3HAD2średnia jakość(*)niska jakość(**)US barley 2
Notowanie (EUR/t)120,71 (***)64,05154,91 (****)144,91 (****)124,91 (****)83,30 (****)
Premia za Zatokę (EUR/t)-12,43--
Premia za Wielkie Jeziora (EUR/t)15,32---
(*) Premia ujemna w wysokości 10 EUR/t [art. 4 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1249/96].
(**) Premia ujemna w wysokości 30 EUR/t [art. 4 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1249/96].
(***) Premia w wysokości 14 EUR/t włączona [art. 4 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1249/96].
(****) Fob Duluth.

2. Średnie dla okresu, o którym mowa w art. 2 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1249/96.

Fracht/koszt: Zatoka Meksykańska-Rotterdam: 30,56 EUR/t; Wielkie Jeziora-Rotterdam: 39,31 EUR/t.

3. Subwencje, o których mowa w art. 4 ust. 2 akapit trzeci rozporządzenia (WE) nr 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.