Rozporządzenie 19/2011 w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu dotyczących tabliczki znamionowej producenta oraz numeru identyfikacyjnego pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2011.8.1

Akt utracił moc
Wersja od: 11 kwietnia 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 19/2011
z dnia 11 stycznia 2011 r.
w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu dotyczących tabliczki znamionowej producenta oraz numeru identyfikacyjnego pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych(1), w szczególności jego art. 14 ust. 1 lit. a),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie (WE) nr 661/2009 jest odrębnym rozporządzeniem do celów procedury homologacji typu przewidzianej w dyrektywie 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r. ustanawiającej ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów (dyrektywie ramowej)(2).

(2) Rozporządzenie (WE) nr 661/2009 uchyla dyrektywę Rady 76/114/EWG z dnia 18 grudnia 1975 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do tabliczek znamionowych i oznakowania identyfikacyjnego pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz sposobu i miejsca ich umieszczania(3). Wymagania określone we wspomnianej dyrektywie powinny zostać przeniesione do niniejszego rozporządzenia oraz, w stosownych przypadkach, zmienione w celu dostosowania ich do postępu naukowego.

(3) W rozporządzeniu (WE) nr 661/2009 określono podstawowe przepisy dotyczące wymagań w zakresie homologacji typu pojazdów odnoszących się do systemów identyfikacji pojazdu. Z tego względu konieczne jest także określenie szczegółowych procedur, badań i wymagań dotyczących tego rodzaju homologacji.

(4) Wobec braku zharmonizowanych przepisów w zakresie maksymalnej dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu oraz maksymalnych dopuszczalnych mas pojazdu przypadających na osie lub na grupę osi dla pojazdów ciężarowych w dyrektywie 97/27/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 lipca 1997 r. odnoszącej się do mas i wymiarów niektórych kategorii pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz zmieniającej dyrektywę 70/156/EWG(4) przewidziano procedurę określania przy rejestracji, dopuszczeniu do ruchu lub eksploatacji pojazdów ciężarowych na terytorium państwa członkowskiego maksymalnych dopuszczalnych mas do celów rejestracyjnych/eksploatacyjnych. Należy zatem włączyć maksymalne dopuszczalne masy do celów rejestracyjnych/eksploatacyjnych do wzoru tabliczki znamionowej producenta. Ze względu bezpieczeństwa ruchu drogowego należy również uwzględnić maksymalną dopuszczalną masę na grupę osi.

(5) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Technicznego ds. Pojazdów Silnikowych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Zakres

Niniejsze rozporządzenie stosuje się do pojazdów kategorii M, N i O, zarówno kompletnych, jak i niekompletnych.

Artykuł  2

Definicje

Dla celów niniejszego rozporządzenia:

1)
"tabliczka znamionowa producenta" oznacza tabliczkę lub etykietę umieszczoną przez producenta na pojeździe, która spełnia główne wymogi techniczne niezbędne do identyfikacji pojazdu oraz która dostarcza właściwym organom odpowiednich informacji dotyczących maksymalnych dopuszczalnych mas całkowitych;
2)
"numer identyfikacyjny pojazdu" (VIN) oznacza alfanumeryczny kod przypisany pojazdowi przez producenta w celu zapewnienia właściwej identyfikacji każdego pojazdu;
3)
"typ pojazdu" oznacza grupę pojazdów, jak określono w sekcji B załącznika II do dyrektywy 2007/46/WE.
Artykuł  3

Przepisy dotyczące homologacji typu WE pojazdu w odniesieniu do tabliczek znamionowych producenta i numeru identyfikacyjnego pojazdu

1.
Producent lub jego przedstawiciel przedkłada organowi udzielającemu homologacji typu wniosek o homologację typu WE pojazdu w odniesieniu do układu graficznego i umiejscowienia tabliczki znamionowej producenta oraz układu i umiejscowienia numeru identyfikacyjnego pojazdu.
2.
Wniosek sporządza się zgodnie ze wzorem dokumentu informacyjnego przestawionym w części A załącznika III.
3.
Jeżeli organ udzielający homologacji lub upoważniona placówka techniczna uznają to za konieczne, producent udostępnia do celów kontroli pojazd reprezentatywny dla typu podlegającego homologacji.
4.
Jeżeli spełniono odpowiednie wymagania określone w załącznikach I i II do niniejszego rozporządzenia, organ udzielający homologacji udziela homologacji typu zgodnie z systemem numerowania określonym w załączniku VII do dyrektywy 2007/46/WE.

Państwo członkowskie nie może przydzielić tego samego numeru innemu typowi pojazdu.

5.
Do celów ust. 4 organ udzielający homologacji typu wydaje świadectwo homologacji typu WE sporządzone zgodnie ze wzorem zamieszczonym w części B załącznika III.
Artykuł  4

Ważność i rozszerzenie homologacji typu WE udzielonych na mocy dyrektywy 76/114/EWG

Organy krajowe zezwalają na sprzedaż i wprowadzenie do obrotu pojazdów, które uzyskały homologację typu przed datą określoną w art. 13 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 661/2009, i nadal udzielają rozszerzenia homologacji zgodnie z warunkami określonymi w dyrektywie 76/114/EWG.

Artykuł  5

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2011 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 11 stycznia 2011 r.

W imieniu Komisji
José Manuel BARROSO
Przewodniczący
______

(1) Dz.U. L 200 z 31.7.2009, s. 1.

(2) Dz.U. L 263 z 9.10.2007, s. 1.

(3) Dz.U. L 24 z 30.1.1976, s. 1.

(4) Dz.U. L 233 z 25.8.1997, s. 1.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

  1 WYMAGANIA TECHNICZNE

CZĘŚĆ  A

Tabliczka znamionowa producenta

1. Przepisy ogólne

1.1. Każdy pojazd wyposażony jest w tabliczkę znamionową producenta zgodną z opisem zawartym w niniejszej części.

1.2. Tabliczkę znamionową producenta umieszcza producent pojazdu lub jego przedstawiciel.

1.3. Tabliczka znamionowa producenta może mieć postać:

a) prostokątnej metalowej płytki; albo

b) prostokątnej etykiety samoprzylepnej

1.4. Metalowe płytki są mocowane za pomocą nitów.

1.5. Etykiety zabezpieczone są przy użyciu plomb, odporne na fałszerstwa i ulegają zniszczeniu przy próbie usunięcia.

2. Informacje, jakie umieszcza się na tabliczce znamionowej producenta:

2.1. Na tabliczce znamionowej producenta umieszcza się w sposób trwały następujące informacje w podanej kolejności:

a) nazwa producenta;

b) numer homologacji typu całego pojazdu;

c) numer identyfikacyjny pojazdu;

d) technicznie dopuszczalna maksymalna masa całkowita pojazdu;

e) technicznie dopuszczalna maksymalna masa całkowita zespołu;

f) technicznie dopuszczalne maksymalne masy na każdą oś, podane w kolejności od przodu do tyłu.

2.2. Wysokość znaków numeru identyfikacyjnego pojazdu, o którym mowa w pkt 2.1 lit. c), nie jest mniejsza niż 4 mm.

2.3. Wysokość znaków informacji, o których mowa w pkt 2.1, innych niż numer identyfikacyjny pojazdu, nie jest mniejsza niż 2 mm.

3. Przepisy szczegółowe

3.1. Przyczepy

3.1.1. W przypadku przyczepy podaje się technicznie dopuszczalne maksymalne obciążenie pionowe na urządzeniu sprzęgającym pojazdu.

3.1.2. Urządzenie sprzęgające uznaje się za pierwszą oś i oznacza cyfrą "0".

3.1.3. Pierwszą oś oznacza się cyfrą "1", drugą - cyfrą "2" itd., a po cyfrach następuje myślnik.

3.1.4. Masę zespołu, o której mowa w pkt 2.1 lit. e), pomija się.

3.2. Wszystkie pojazdy ciężarowe

3.2.1. W przypadku pojazdów kategorii N3, O3 lub O4 podaje się również technicznie dopuszczalną maksymalną masę na grupę osi. Pozycję dotyczącą "grupy osi" oznacza się literą "T".

3.2.2. W przypadku pojazdów kategorii M3, N3, O3 lub O4 na tabliczce znamionowej producenta producent może również podać zamierzoną maksymalną dopuszczalną masę całkowitą do celów rejestracyjnych/eksploatacyjnych.

3.2.2.1. W takim przypadku część tabliczki znamionowej producenta, na której podaje się masy, dzieli się na dwie kolumny: w lewej kolumnie podaje się zamierzone maksymalne dopuszczalne masy całkowite do celów rejestracyjnych/eksploatacyjnych, a w prawej kolumnie - technicznie dopuszczalne maksymalne masy całkowite.

3.2.2.2. W nagłówku lewej kolumny podaje się kod państwa, w którym pojazd ma zostać zarejestrowany. Kod ten jest zgodny z normą ISO 3166-1: 2006.

3.2.3. Wymogi zawarte w pkt 3.2.1 nie mają zastosowania w przypadkach gdy:

a) technicznie dopuszczalna maksymalna masa na grupę osi stanowi sumę technicznie dopuszczalnych maksymalnych mas na poszczególne osie wchodzące w skład danej grupy osi; oraz

b) do oznaczenia maksymalnej masy na każdą oś wchodzącą w skład danej grupy osi dodano literę "T" jako sufiks;

c) gdy mają zastosowanie wymogi zawarte w pkt 3.2.2, dopuszczalna maksymalna masa do celów rejestracyjnych/eksploatacyjnych na grupę osi stanowi sumę dopuszczalnych maksymalnych mas do celów rejestracyjnych/eksploatacyjnych na poszczególne osie wchodzące w skład danej grupy osi.

4. Informacje dodatkowe

4.1. Producent może dołączyć dodatkowe informacje pod nakazanymi oznakowaniami lub obok nich, na zewnątrz wyraźnie zaznaczonego prostokąta, który zawiera wyłącznie informacje wymagane w pkt 2 i 3.

5. Wzory tabliczki znamionowej producenta

5.1. Przykłady różnych dopuszczalnych wzorów tabliczki znamionowej producenta podane zostały w dodatku do niniejszego załącznika.

5.2. Dane podane we wzorach są fikcyjne.

CZĘŚĆ  B

Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN)

1. Postanowienia ogólne

1.1. Każdy pojazd oznaczony jest numerem VIN.

1.2. VIN jest niepowtarzalny i nieodwołalnie przypisany do danego pojazdu.

1.3. VIN umieszcza się na podwoziu lub na pojeździe w momencie, gdy samochód opuszcza linię produkcyjną.

1.4. Producent zapewnia identyfikowalność pojazdu za pomocą VIN przez okres 30 lat.

1.5. Istnienia środków podjętych przez producenta w celu zapewniania identyfikowalności pojazdu, o której mowa w pkt 1.4, nie trzeba kontrolować w momencie udzielania homologacji typu.

2. Części składowe VIN

2.1. VIN składa się z trzech członów:

a) światowy kod identyfikujący producenta (WMI);

b) człon opisujący pojazd (VDS);

c) człon identyfikujący pojazd (VIS);

2.2. WMI to kod przypisany do producenta pojazdu, aby umożliwić jego identyfikację.

2.2.1. Kod ten składa się z trzech znaków alfanumerycznych, wielkich liter alfabetu łacińskiego lub cyfr arabskich, nadanych przez właściwy organ państwa, w którym znajduje się siedziba główna producenta.

2.2.2. Właściwy organ podejmuje działania w porozumieniu z organizacją międzynarodową określoną w normie ISO 3780: 2009 "Pojazdy drogowe. Światowy kod identyfikujący producenta (WMI)".

2.2.3. Jeżeli całkowita produkcja producenta wynosi mniej niż 500 pojazdów rocznie, trzecim znakiem jest zawsze "9". Aby zidentyfikować takich producentów, właściwy wyżej wymieniony organ, o którym mowa w pkt 2.2.1, wyznaczy też trzeci, czwarty i piąty znak VIS.

2.3. VDS składa się z sześciu znaków alfanumerycznych, wielkich liter alfabetu łacińskiego lub cyfr arabskich, które opisują ogólne cechy pojazdu. Jeżeli producent nie wykorzystuje jednego lub więcej z sześciu znaków, w niewykorzystane miejsca wstawia się znaki alfanumeryczne wybrane przez producenta, tak aby całkowita liczba wymaganych znaków wynosiła 6.

2.4. VIS składa się z ośmiu znaków alfanumerycznych, wielkich liter alfabetu łacińskiego lub cyfr arabskich, przy czym cztery ostatnie znaki to wyłącznie cyfry.

Numer ten, wraz z numerami WMI i VDS, umożliwia jednoznaczną identyfikację danego pojazdu. We wszelkie niewykorzystane miejsca wstawia się cyfrę "0", aby całkowita liczba wymaganych znaków wynosiła 8.

2.5. Wysokość znaków w VIN umieszczonym na podwoziu nie powinna być mniejsza niż 7 mm.

2.6. Między znakami nie może występować przerwa.

2.7. Wykorzystywanie liter "I", "O" i "Q" jest zabronione.

2.8. Na początku i na końcu VIN znajduje się jeden symbol wybrany przez producenta, przy czym nie może być on wielką literą alfabetu łacińskiego lub cyfrą arabską.

2.8.1. Istnieje możliwość odstąpienia od tego wymogu, jeżeli VIN naniesiono w jednym wierszu.

2.8.2. W przypadku gdy VIN naniesiono w dwóch wierszach, wymóg ten stosuje się do każdego z wierszy.

DODATEK 

Wzór tabliczki znamionowej producenta

1. WZÓR A dla pojazdów kategorii M1 lub N1
STELLA AUTO S.P.A
e3*2007/46*0004
ZFS159000AZ000055
1 850 kg
3 290 kg
1 - 1 100 kg
2 - 880 kg
Wzór tabliczki znamionowej producenta pojazdu kategorii M1, któremu udzielono homologacji typu we Włoszech

2. WZÓR B dla pojazdów kategorii M lub N innych niż M1 lub N1

MAYER NUTZFAHRZEUGE GmbH
e1*2007/46*0345
WMN22500A00980520
(DE)
17 990 kg17 990 kg
40 000 kg44 000 kg
1 - 7 100 kg1 - 7 100 kg
2 - 11 500 kg2 - 11 500 kg
T. - kgT. - kg
Wzór tabliczki znamionowej producenta pojazdu kategorii N3, któremu udzielono homologacji typu w Niemczech

Uwaga: kolumna po lewej stronie jest fakultatywna

3. WZÓR C dla pojazdów kategorii O1 lub O2

JEAN HORSE TRAILERS Ltd
e11*2007/46*0085
SARHT000BC0000023
1 500 kg
0 - 100 kg
1 - 850 kg
2 - 850 kg
Wzór tabliczki znamionowej producenta pojazdu kategorii O2, któremu udzielono homologacji typu w Zjednoczonym Królestwie

4. WZÓR D dla pojazdów kategorii O innych niż O1 lub O2

REMORQUES HENSCHLER SA
e6*2007/46*0098
YA9EBS37009000005
(BE)
34 000 kg37 000 kg
0 - 8 000 kg0 - 8 000 kg
1 - 9 000 kg1 - 10 000 kg
2 - 9 000 kg2 - 10 000 kg
3 - 9 000 kg3 - 10 000 kg
T. 27 000 kgT. 30 000 kg
Wzór tabliczki znamionowej producenta naczepy kategorii O4, której

udzielono homologacji typu w Belgii

Uwaga: kolumna po lewej stronie jest fakultatywna

ZAŁĄCZNIK  II

 WYMAGANIA W ZAKRESIE UMIEJSCOWIENIA NA POJEŹDZIE

CZĘŚĆ  A

Tabliczka znamionowa producenta

1. Tabliczkę znamionową producenta umieszcza się w sposób trwały w miejscu widocznym i łatwo dostępnym.

2. Umiejscowienie to wybiera się tak, aby część, na której mocuje się tabliczkę, nie podlegała wymianie podczas użytkowania.

CZĘŚĆ  B

Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN)

1. VIN nanosi się w jednym wierszu.

1.1. W przypadku gdy, z przyczyn technicznych, takich jak brak miejsca, VIN nie może zostać naniesiony w jednym wierszu, organ krajowy może, na wniosek producenta, dopuścić naniesienie VIN w dwóch wierszach.

W takim przypadku w obrębie członów, o których mowa w pkt 2.1 części B załącznika I, nie mogą występować przerwy.

2. VIN nanosi się na podwoziu, na ramie lub na innej podobnej części poprzez wytłaczanie bądź wybijanie.

3. Zamiast wybijania wykorzystywane mogą być wszelkie inne techniki, co do których dowiedziono, że zapewniają taki sam poziom odporności na manipulacje przez osoby niepowołane lub na fałszerstwo.

4. VIN umieszcza się w miejscu wyraźnie widocznym i dostępnym. Umiejscowienie takie wybiera się tak, aby VIN nie mógł zostać zasłonięty lub ulec zniszczeniu.

5. VIN umieszcza się po prawej stronie pojazdu.

ZAŁĄCZNIK  III

 

CZĘŚĆ  A

Dokument informacyjny

WZÓR

Dokument informacyjny nr ... dotyczący homologacji typu WE pojazdów silnikowych i ich przyczep w odniesieniu do tabliczki znamionowej producenta i numeru identyfikacyjnego pojazdu (VIN).

Poniższe informacje należy dostarczyć w trzech egzemplarzach, wraz ze spisem treści. Wszelkie rysunki należy sporządzić w odpowiedniej skali i stopniu szczegółowości w formacie A4 lub złożone do tego formatu. Fotografie, jeśli zostały załączone, muszą być dostatecznie szczegółowe.

0. OGÓLNE

0.1. Marka (nazwa handlowa producenta): ..................

0.2. Typ: ................................................

0.2.1. Nazwy handlowe (o ile występują): ...................

0.3. Sposób identyfikacji typu, jeśli oznaczono na

pojeździe(a): ......................................

0.3.1. Umiejscowienie tego oznakowania: ....................

0.4. Kategoria pojazdu(b): ...............................

0.5. Nazwa i adres producenta: ...........................

0.6. Miejsce i sposób umieszczenia tabliczki znamionowej

producenta: .........................................

0.6.1. Na podwoziu(1): .. ..................................

0.6.2. Na nadwoziu(1): . ...................................

0.7. Umiejscowienie VIN: .................................

0.7.1. Na podwoziu(1): .....................................

0.7.2. Na nadwoziu(1): . ...................................

0.8. Nazwy i adresy zakładów montujących: ................

0.9. Nazwa i adres przedstawiciela producenta (jeśli

istnieje): ..........................................

1. OGÓLNE CECHY KONSTRUKCYJNE POJAZDU

1.1. Fotografie lub rysunki pojazdu przedstawiciela typu:

9. NADWOZIE

9.17. Tabliczki znamionowe producenta i VIN

9.17.1. Fotografie lub rysunki położenia tabliczek

znamionowych producenta i oznakowania

identyfikacyjnego oraz VIN: .........................

9.17.2. Fotografie lub rysunki tabliczki znamionowej

producenta i oznakowania identyfikacyjnego (przykład

wypełnionej i zwymiarowanej tabliczki): .............

9.17.3. Zdjęcia lub rysunki VIN (przykład numeru z podaniem

wymiarów): ..........................................

9.17.4. Deklaracja producenta o zgodności z wymaganiami

określonymi w pkt 2.2 części B załącznika I do

rozporządzenia (UE) nr 19/2011

9.17.5. Szczegółowy opis elementów składowych VIN: ..........

______

Objaśnienia

(a) Jeżeli sposób identyfikacji typu zawiera znaki niemające znaczenia dla opisu typu pojazdu, części lub oddzielnego zespołu technicznego, objętych tym dokumentem informacyjnym dotyczącym homologacji typu, znaki te przedstawia się w dokumentacji symbolem"?" (np. ABC??123??).

(b) Sklasyfikowane według definicji zawartych w części A załącznika II do dyrektywy 2007/46/WE.

(1) Niepotrzebne skreślić.

CZĘŚĆ  B

Świadectwo homologacji typu WE

WZÓR Format: A4 (210 × 297 mm)

ŚWIADECTWO HOMOLOGACJI TYPU WE

Pieczęć organu udzielającego homologacji typu
Zawiadomienie dotyczące:typu pojazdu w odniesieniu do tabliczek znamionowych producenta i numeru identyfikacyjnego pojazdu
- homologacji typu WE(1)
- rozszerzenia homologacji typu WE
-odmowy udzielenia homologacji typu WE(1)
-cofnięcia homologacji typu WE(1)

wydane na podstawie rozporządzenia (UE) nr .../..., ostatnio zmienionego rozporządzeniem (UE) nr .../...(1)

Numer homologacji typu WE: ....................................

Powód rozszerzenia: ...........................................

SEKCJAI

0.1. Marka (nazwa handlowa producenta): ....................

0.2. Typ: ..................................................

0.2.1. Nazwy handlowe (o ile występują): .....................

0.3. Sposób identyfikacji typu, jeżeli oznaczono na

pojeździe(2): .........................................

0.3.1. Umiejscowienie tego oznakowania: ......................

0.4. Kategoria pojazdu(3): .................................

0.5. Nazwa i adres producenta: .............................

0.8. Nazwy i adresy zakładów montujących: ..................

0.9. Nazwa i adres przedstawiciela producenta (jeśli

istnieje): ............................................

______

(1) Niepotrzebne skreślić.

(2) Jeżeli sposób identyfikacji typu zawiera znaki niemające znaczenia dla opisu typu pojazdu, części lub oddzielnego zespołu technicznego, objętych tym dokumentem informacyjnym dotyczącym homologacji typu, znaki te przedstawia się w dokumentacji symbolem "?" (np. ABC??123??).

(3) Jak określono w sekcji A załącznika II.

SEKCJA II

1. Informacje dodatkowe (jeżeli dotyczy): zob. uzupełnienie

2. Placówka techniczna upoważniona do przeprowadzania badań:

............................................................

3. Data sprawozdania z badań: .................................

4. Numer sprawozdania z badań: ................................

5. Uwagi (jeśli występują):....................................

6. Miejscowość: ...............................................

7. Data: ......................................................

8. Podpis: ....................................................

Załączniki: Pakiet informacyjny.

Sprawozdanie z badań.

Uzupełnienie

do świadectwa homologacji typu WE nr ...

Nie dotyczy.

1 Załącznik I zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 249/2012 z dnia 21 marca 2012 r. (Dz.U.UE.L.12.82.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 kwietnia 2012 r.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.