Rozporządzenie 1896/2004 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1499/2004 dotyczące niektórych szczególnych środków wspierania... - OpenLEX

Rozporządzenie 1896/2004 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1499/2004 dotyczące niektórych szczególnych środków wspierania rynku w sektorze jaj w Belgii

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2004.328.64

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 października 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) nr 1896/2004
z dnia 29 października 2004 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1499/2004 dotyczące niektórych szczególnych środków wspierania rynku w sektorze jaj w Belgii

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2771/75 z dnia 29 października 1975 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku jaj(1), w szczególności jego art. 14,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W wyniku wystąpienia w Belgii przypadków influenzy drobiu, władze belgijskie przyjęły środki wspierania rynku mające zastosowanie do jaj wylęgowych. W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1499/2004(2) środki te zostały potraktowane jako szczególne środki wspierania rynku w rozumieniu art. 14 rozporządzenia (EWG) nr 2771/75.

(2) W art. 1 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1499/2004 ustala się okres, w którym powinno nastąpić przetworzenie kwalifikujących się jaj wylęgowych. Przeprowadzona w kwietniu i maju 2003 r. gruntowna analiza sytuacji wykazała, że dotrzymanie tego terminu jest niemożliwe ze względów weterynaryjnych i sanitarnych. Należy więc przedłużyć wymieniony okres.

(3) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Mięsa Drobiowego i Jaj,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W art. 1 ust. 1 rozporzędzenia (WE) nr 1499/2004 datę "5 maja 2003 r." zastępuje się datą "13 czerwca 2003 r."

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 29 października 2004 r.

W imieniu Komisji
Franz FISCHLER
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 282 z 1.11.1975, str. 49. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 806/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 1).

(2) Dz.U. L 275 z 25.8.2004, str. 10.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.