Rozporządzenie 1893/2004 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 815/2004 ustanawiające środki przejściowe w zakresie wywozu mleka i przetworów mlecznych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 174/1999 w następstwie przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji do Unii Europejskiej

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2004.328.55

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 września 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1893/2004
z dnia 29 października 2004 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 815/2004 ustanawiające środki przejściowe w zakresie wywozu mleka i przetworów mlecznych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 174/1999 w następstwie przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji do Unii Europejskiej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając Traktat o Przystąpieniu Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji,

uwzględniając Akt Przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji, w szczególności jego art. 41 ustęp pierwszy,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Decyzja Komisji 2004/280/WE z dnia 19 marca 2004 r. ustanawiająca środki przejściowe w sprawie wprowadzenia do obrotu niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego uzyskiwanych w Republice Czeskiej, Estonii, Cyprze, Łotwie, Litwie, Węgrzech, Malcie, Polsce, Słowenii i Słowacja(1) (zwanych dalej "nowymi Państwami Członkowskimi") przewiduje środki mające na celu ułatwienie przejścia od systemu istniejącego w nowych Państwach Członkowskich do systemu wynikającego z zastosowania wspólnotowych przepisów weterynaryjnych. Zgodnie z art. 3 wymienionej decyzji Państwa Członkowskie zezwalają od 1 maja do 31 sierpnia 2004 r. na handel produktami, które zostały uzyskane przed datą przystąpienia w zakładach w nowych Państwach Członkowskich, mających zezwolenie na wywóz przetworów mlecznych do Wspólnoty, pod warunkiem że te przetwory noszą wspólnotowy znak jakości zdrowotnej danego przedsiębiorstwa oraz towarzyszy im dokument potwierdzający, że zostały wyprodukowane zgodnie z tą decyzją.

(2) W związku z powyższym, rozporządzenie Komisji (WE) nr 815/2004(2) stanowiło, że produkty, które spełniają wymagania art. 3 decyzji 2004/280/WE i są dopuszczone do obrotu w okresie od 1 maja do 31 sierpnia 2004 r., powinny kwalifikować się do refundacji wywozowej.

(3) Decyzja Komisji 2004/700/WE przewiduje przedłużenie okresu obowiązywania przepisów art. 3 decyzji 2004/280/WE do 30 kwietnia 2005 r. Właściwym jest zatem dalsze przedłużenie obowiązywania przepisowa art. 1 rozporządzenia (WE) nr 815/2004.

(4) Należy odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 815/2004.

(5) Celem uniknięcia nieścisłości wobec podmiotów gospodarczych, niniejsze rozporządzenie stosuje się od 1 września 2004 r.

(6) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Mleka i Przetworów Mlecznych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Do rozporządzenia (WE) nr 815/2004 wprowadza się następujące zmiany:

1) W art. 1 pierwszy ustęp datę "31 sierpnia 2004 r." zastępuje się datą "30 kwietnia 2005 r.".

2) W art. 2 drugi ustęp datę "31 sierpnia 2004 r." zastępuje się datą "30 kwietnia 2005 r.".

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Stosuje się do zgłoszeń wywozowych przyjętych od 1 września 2004 r. do 30 kwietnia 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, 29 października 2004 r.

W imieniu Komisji
Franz FISCHLER
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 87 z 25.3.2004, str. 60. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2004/700/WE (Dz.U. L 318 z 19.10.2004, str. 21).

(2) Dz.U. L 153 z 30.4.2004, str. 17, wersja poprawiona w Dz.U. L 231 z 30.6.2004, str. 14.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.