Rozporządzenie 1855/2004 ustalające refundacje wywozowe w ramach systemów A 1 i B w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny, winogrona stołowe i jabłka)

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2004.324.3

Akt utracił moc
Wersja od: 27 października 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1855/2004
z dnia 26 października 2004 r.
ustalające refundacje wywozowe w ramach systemów A 1 i B w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny, winogrona stołowe i jabłka)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2200/96 z dnia 28 października 1996 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw(1), w szczególności jego art. 35 ust. 3 akapit trzeci,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1961/2001(2), ustanawia zasady stosowania refundacji wywozowych w sektorze owoców i warzyw.

(2) W myśl art. 35 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2200/96, w zakresie niezbędnym dla umożliwienia znaczącego gospodarczo wywozu, produkty wywożone przez Wspólnotę mogą podlegać refundacji wywozowej, uwzględniającej granice wynikające z porozumień zawartych zgodnie z art. 300 Traktatu.

(3) Zgodnie z art. 35 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2200/96 należy dbać, aby przepływy handlowe wywołane wcześniej przez system refundacji nie zostały zakłócone. Z tego powodu i z powodu sezonowości wywozów owoców i warzyw należy ustalić ilości przewidziane dla każdego produktu, na podstawie nomenklatury produktów rolnych dla refundacji wywozowych ustanowionej rozporządzeniem Komisji (EWG) nr 3846/87(3). Ilości te powinny zostać podzielone z uwzględnieniem stopnia, w jakim rozpatrywane produkty łatwo się psują.

(4) W myśl postanowień art. 35 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 2200/96 przy ustalaniu refundacji uwzględnia się istniejącą sytuację lub tendencje w odniesieniu do cen i dostępności owoców i warzyw na rynku Wspólnoty oraz do cen stosowanych w handlu międzynarodowym. Należy również uwzględnić koszty wprowadzenia do obrotu i koszty transportu oraz gospodarcze aspekty proponowanego wywozu.

(5) Zgodnie z art. 35 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 2200/96 ceny rynkowe Wspólnoty są ustalane z uwzględnieniem cen, które są najbardziej korzystne z punktu widzenia wywozu.

(6) Sytuacja na rynkach światowych lub specyficzne wymogi niektórych rynków mogą wymóc konieczność zróżnicowania refundacji do określonego produktu, w zależności od jego miejsca przeznaczenia.

(7) Pomidory, pomarańcze, cytryny, winogrona stołowe i jabłka klasy ekstra I i II według wspólnych norm jakości mogą obecnie podlegać znaczącym gospodarczo wywozom.

(8) Aby umożliwić najbardziej efektywne wykorzystanie dostępnych zasobów i uwzględniając strukturę wywozów ze Wspólnoty, należy ustalić refundacje wywozowe zgodnie z systemami A1 i B.

(9) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Świeżych Owoców i Warzyw,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1
1.
W odniesieniu do systemu A1 - stawki refundacji, okres składania wniosków o refundację i przewidziane ilości dla rozpatrywanych produktów są ustalone w Załączniku.

W odniesieniu do systemu B - indykatywne stawki refundacji, okres składania wniosków o pozwolenia i przewidziane ilości dla rozpatrywanych produktów są ustalone w Załączniku.

2.
Pozwolenia wydane z tytułu pomocy żywnościowej, określone w art. 16 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1291/2000(4), nie są wliczane do kwalifikujących się ilości, określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia.
Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 9 listopada 2004 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 października 2004 r.

W imieniu Komisji
Franz FISCHLER
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 297 z 21.11.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 47/2003 (Dz.U. L 7 z 11.1.2003, str. 64).

(2) Dz.U. L 268 z 9.10.2001, str. 8. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1176/2002 (Dz.U. L 170 z 29.6.2002, str. 69).

(3) Dz.U. L 366 z 24.12.1987, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2180/2003 (Dz.U. L 335 z 22.12.2003, str. 1).

(4) Dz.U. L 152 z 24.6.2000, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienionym rozporządzeniem (WE) nr 636/2004 (Dz.U. L 100 z 6.4.2004, str. 25).

ZAŁĄCZNIK

Kod produktu (1)Miejsce przeznaczenia (2)System A1

Okres składania wniosków:

9.11.2004-7.1.2005

System B

Okres składania wniosków o pozwolenia:

16.11.2004-14.1.2005

Stawka refundacji (EUR/t netto)Przewidziane ilości

(t)

Indykatywna stawka refundacji (EUR/t netto)Przewidziane ilości

(t)

0702 00 00 9100F083030 8.622
0805 10 10 9100A002424105.197
0805 10 30 9100
0805 10 50 9100
0805 50 10 9100A004343 31.426
0806 10 10 9100A003535 13.029
0808 10 20 9100F04, F092828 22.349
0808 10 50 9100
0808 10 90 9100
(1) Kody produktów są określone w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 3846/87 (Dz.U. L

366 z 24.12.1987, str. 1).

(2) Kody miejsc przeznaczenia serii «A» są określone w załączniku II do

rozporządzenia (EWG) nr 3846/87.

Kody cyfrowe miejsc przeznaczenia są określone w rozporządzeniu Komisji (WE)

nr 2081/2003 (Dz.U. L 313 z 28.11.2003, str. 11).

Pozostałe miejsca przeznaczenia są określone następująco:
F03: Wszystkie miejsca przeznaczenia, z wyjątkiem Szwajcarii.
F04: Hongkong, Singapur, Malezja, Sri Lanka, Indonezja, Tajlandia, Tajwan,

Papua-Nowa Gwinea, Laos, Kambodża, Wietnam, Japonia, Urugwaj, Paragwaj,

Argentyna, Meksyk, Kostaryka.

F08: Wszystkie miejsca przeznaczenia, z wyjątkiem Bułgarii.
F09: Następujące miejsca przeznaczenia:
- Norwegia, Islandia, Grenlandia, Wyspy Owcze, Rumunia, Albania, Bośnia

i Hercegowina, Chorwacja, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii,

Jugosławia (Serbia i Czarnogóra), Armenia, Azerbejdżan, Białoruś,

Gruzja, Kazachstan, Kirgizja, Mołdowa, Rosja, Tadżykistan, Turkmenia,

Uzbekistan, Ukraina, Arabia Saudyjska, Bahrajn, Katar, Oman,

Zjednoczone Emiraty Arabskie (Abu Zabi, Dubaj, Szardża, Adżman,

Umm Al-Kajwajn, Ras al-Chajma, Fudżajra), Kuwejt, Jemen, Syria, Iran,

Jordania, Boliwia, Brazylia, Wenezuela, Peru, Panama, Ekwador

i Kolumbia;

- kraje i terytoria Afryki, z wyłączeniem Republiki Południowej Afryki;
- miejsca przeznaczenia określone w art. 36 rozporządzenia Komisji (WE)

nr 800/1999 (Dz.U. L 102 z 17.4.1999, str. 11).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.