Rozporządzenie 1802/2002 zawierające sprostowanie rozporządzenia (WE) nr 1282/2002 zmieniającego załączniki do dyrektywy Rady 92/65/EWG ustanawiającej wymagania dotyczące zdrowia zwierząt, regulujące handel i przywóz do Wspólnoty zwierząt, nasienia, komórek jajowych i zarodków nieobjętych wymaganiami dotyczącymi zdrowia zwierząt ustanowionymi w szczególnych zasadach wspólnotowych określonych w załączniku A pkt 1 do dyrektywy 90/425/EWG

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2002.274.21

Akt jednorazowy
Wersja od: 5 sierpnia 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1802/2002
z dnia 10 października 2002 r.
zawierające sprostowanie rozporządzenia (WE) nr 1282/2002 zmieniającego załączniki do dyrektywy Rady 92/65/EWG ustanawiającej wymagania dotyczące zdrowia zwierząt, regulujące handel i przywóz do Wspólnoty zwierząt, nasienia, komórek jajowych i zarodków nieobjętych wymaganiami dotyczącymi zdrowia zwierząt ustanowionymi w szczególnych zasadach wspólnotowych określonych w załączniku A pkt 1 do dyrektywy 90/425/EWG
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 92/65/EWG z dnia 13 lipca 1992 r. ustanawiającą wymagania dotyczące zdrowia zwierząt, regulujące handel i przywóz do Wspólnoty zwierząt, nasienia, komórek jajowych i zarodków nieobjętych wymaganiami dotyczącymi zdrowia zwierząt ustanowionymi w szczególnych zasadach wspólnotowych określonych w załączniku A pkt 1 do dyrektywy 90/425/EWG(1), ostatnio zmienionej rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1282/2002(2), w szczególności jego art. 22,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie (WE) nr 1282/2002 zostało przyjęte dnia 15 lipca 2002 r. w celu zmiany dyrektywy 92/65/EWG.

(2) W celu zapewnienia odpowiedniego okresu dla wykonania zmienionych przepisów we wszystkich Państwach Członkowskich należy ustanowić datę stosowania rozporządzenia (WE) nr 1282/2002.

(3) Jednakże w trakcie procesu przyjmowania pominięto przepis ustanawiający tę datę.

(4) Należy więc odpowiednio sprostować rozporządzenie (WE) nr 1282/2002.

(5) Koniecznejest, aby sprostowanie obowiązywało od dnia wejścia w życie rozporządzenia (WE) nr 1282/2002.

(6) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W art. 2 rozporządzenia (WE) nr 1282/2002 dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 marca 2003 r."

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 5 sierpnia 2002 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 10 października 2002 r.

W imieniu Komisji
David BYRNE
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 268 z 14.9.1992, str. 54.

(2) Dz.U. L 187 z 16.7.2002, str. 3.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.