Rozporządzenie 1792/2001 zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2273/93 określające centra skupu interwencyjnego dla zbóż

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2001.243.25

Akt jednorazowy
Wersja od: 13 września 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1792/2001
z dnia 12 września 2001 r.
zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2273/93 określające centra skupu interwencyjnego dla zbóż

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 1766/92 z dnia 30 czerwca 1992 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż(1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1666/2000(2), w szczególności jego art. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Centra skupu interwencyjnego są określone w Załączniku do rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2273/93(3), ostatnio zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 1997/2000(4). Niektóre Państwa Członkowskie zwróciły się o zmianę Załącznika i ich żądanie powinno zostać uwzględnione.

(2) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W Załączniku do rozporządzenia (EWG) nr 2273/93 wprowadza się następujące zmiany:

1. W "Bundesrepublik Deutschland" sekcja "Niederpöllnitz" otrzymuje brzmienie "Harth-Pöllnitz".

2. W "Suomi/Finlandia" sekcja "Turenki" otrzymuje brzmienie "Hämeenlinna-Turenki".

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 12 września 2001 r.

W imieniu Komisji
Franz FISCHLER
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 181 z 1.7.1992, str. 21.

(2) Dz.U. L 193 z 29.7.2000, str. 1.

(3) Dz.U. L 207 z 18.8.1993, str. 1.

(4) Dz.U. L 238 z 22.9.2000, str. 26.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.