Rozporządzenie 1766/2004 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2199/2003 ustanawiające środki przejściowe dla stosowania w odniesieniu do 2004 r. rozporządzenia Rady (WE) nr 1259/1999 w zakresie systemu Jednolitej Płatności Obszarowej dla Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2004.315.27

Akt jednorazowy
Wersja od: 14 października 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1766/2004
z dnia 13 października 2004 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2199/2003 ustanawiające środki przejściowe dla stosowania w odniesieniu do 2004 r. rozporządzenia Rady (WE) nr 1259/1999 w zakresie systemu Jednolitej Płatności Obszarowej dla Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając Traktat o Przystąpieniu Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji,

uwzględniając Akt Przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji, w szczególności jego art. 41 pierwszy akapit,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2199/2003 (1) ustanawia środki przejściowe dla stosowania w odniesieniu do 2004 r. systemu Jednolitej Płatności Obszarowej dla Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji (dalej zwanych "nowymi Państwami Członkowskimi"). W szczególności art. 8 ust. 1 stanowi, że płatności dokonuje się raz w roku w okresie od 1 grudnia 2004 r. do 30 kwietnia 2005 r.

(2) W celu uniknięcia potencjalnych trudności związanych z przepływem środków pieniężnych w okresie siewów w 2004 r., wynikających z przejścia od systemów pomocy obowiązujących przed przystąpieniem, dostarczających różnorodnej pomocy, nowe Państwa Członkowskie wykorzystujące system Jednolitej Płatności Obszarowej mogą wypłacać dopłaty rolnikom w odniesieniu do 2004 r. od 16 października 2004 r.

(3) W związku z powyższym rozporządzenie (WE) nr 2199/2003 powinno zostać odpowiednio zmienione.

(4) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Płatności Bezpośrednich,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Artykuł 8 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2199/2003 otrzymuje brzmienie:

"1. Płatności dokonuje się raz w roku w okresie od 16 października 2004 r. do 30 kwietnia 2005 r.".

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 16 października 2004 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 13 października 2004 r.

W imieniu Komisji,
Franz FISCHLER
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 328 z 17.12.2003, str. 21. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1111/2004 (Dz. U. L 213 z 15.6.2004, str. 3).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.