Rozporządzenie 176/2011 w sprawie informacji wymaganych przed ustanowieniem i zmianą funkcjonalnego bloku przestrzeni powietrznej

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2011.51.2

Akt obowiązujący
Wersja od: 25 lutego 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 176/2011
z dnia 24 lutego 2011 r.
w sprawie informacji wymaganych przed ustanowieniem i zmianą funkcjonalnego bloku przestrzeni powietrznej
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 550/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie zapewniania służby żeglugi powietrznej w jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej (rozporządzenie w sprawie zapewniania służb)(1), w szczególności jego art. 9a ust. 9,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Funkcjonalne bloki przestrzeni powietrznej są kluczowymi elementami umożliwiającymi poprawę współpracy między państwami członkowskimi, służącej zwiększeniu skuteczności działania i stworzeniu synergii. W związku z tym, a także w celu optymalizacji interfejsu funkcjonalnych bloków przestrzeni powietrznej w jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej, zainteresowane państwa członkowskie powinny ze sobą współpracować, a w razie potrzeby mogą także podjąć współpracę z państwami trzecimi.

(2) Ustanawiając funkcjonalny blok przestrzeni powietrznej, państwa członkowskie muszą spełnić wymogi art. 9a rozporządzenia (WE) nr 550/2004.

(3) Państwa członkowskie, które ustanawiają funkcjonalny blok przestrzeni powietrznej, muszą przekazać informacje Komisji, Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego, pozostałym państwom członkowskim i innym zainteresowanym stronom, umożliwiając im zgłoszenie uwag w celu ułatwienia wymiany poglądów. Państwa członkowskie nie powinny jednak przekazywać informacji niejawnych, tajemnic handlowych lub innych informacji poufnych.

(4) Informacje wymagane na podstawie niniejszego rozporządzenia powinny zapewniać zgodność z celami funkcjonalnych bloków przestrzeni powietrznej i wspomagać państwa członkowskie w zapewnianiu spójności z innymi środkami jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej.

(5) Aby ułatwić wymianę informacji i przekazywanie uwag, informacje uznane za "odpowiednie" do przekazania państwom członkowskim, Komisji, Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) i innym zainteresowanym stronom powinny być jednoznacznie określone, podobnie jak procedury wymiany informacji.

(6) W szczególności zainteresowane państwa członkowskie powinny wspólnie przekazywać informacje i zgodnie z tą zasadą dla jednego funkcjonalnego bloku przestrzeni powietrznej powinny przekazywać jeden zestaw informacji wraz z dokumentacją potwierdzającą.

(7) Ustanowienie funkcjonalnego bloku przestrzeni powietrznej powinno być traktowane jako proces prawny, w ramach którego państwa członkowskie muszą usprawnić współpracę między odpowiadającymi im blokami przestrzeni powietrznej. Państwa członkowskie powinny podjąć wszelkie niezbędne działania, aby spełnić ten wymóg najpóźniej do dnia 4 grudnia 2012 r., zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 550/2004.

(8) Ustalenie, czy funkcjonalny blok przestrzeni powietrznej został zmieniony, powinno odbywać się na podstawie tych samych kryteriów dla wszystkich państw członkowskich i powinno być ograniczone do tych zmian, które mają istotny wpływ na funkcjonalny blok przestrzeni powietrznej lub sąsiadujące funkcjonalne bloki przestrzeni powietrznej lub na sąsiadujące państwa członkowskie.

(9) Na podstawie art. 13a rozporządzenia (WE) nr 549/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady(2) państwa członkowskie i Komisja powinny zapewnić koordynację z Europejską Agencją Bezpieczeństwa Lotniczego, aby wszystkie kwestie bezpieczeństwa zostały odpowiednio uwzględnione w trakcie wdrażania jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej.

(10) Niniejsze rozporządzenie nie ma wpływu na interesy państw członkowskich w zakresie ich polityki bezpieczeństwa i obrony, ani też na związane z nią wymogi poufności zgodnie z art. 13 rozporządzenia (WE) nr 549/2004.

(11) Na podstawie art. 83 konwencji chicagowskiej państwa członkowskie, które ustanawiają funkcjonalny blok przestrzeni powietrznej, będą musiały zarejestrować w ICAO umowy i porozumienia dotyczące funkcjonalnych bloków przestrzeni powietrznej oraz wszelkie późniejsze zmiany do nich.

(12) Ustanowienie funkcjonalnych bloków przestrzeni powietrznej, które skutkowałoby zmianami granic rejonu informacji powietrznej ICAO lub urządzeń i służb zapewnianych w ramach tych granic, powinno pozostać przedmiotem procesu planowania żeglugi powietrznej ICAO oraz procedury zmiany planów żeglugi powietrznej ICAO.

(13) Państwa członkowskie powinny zapewnić skuteczną realizację swoich zadań w zakresie bezpieczeństwa w procesie ustanawiania funkcjonalnego bloku przestrzeni powietrznej. Powinny wykazać i w wystarczającym stopniu zagwarantować, że funkcjonalny blok przestrzeni powietrznej zostanie ustanowiony i będzie zarządzany w bezpieczny sposób, z uwzględnieniem elementów zarządzania bezpieczeństwem obowiązujących w państwach członkowskich oraz w instytucjach zapewniających służby żeglugi powietrznej i związanych z ustanowieniem funkcjonalnego bloku przestrzeni powietrznej, z naciskiem na przypadające im role i zadania w zakresie bezpieczeństwa.

(14) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Jednolitej Przestrzeni Powietrznej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Przedmiot i zakres zastosowania

Niniejsze rozporządzenie określa wymogi dla:

1) informacji, które zainteresowane państwa członkowskie są zobowiązane przekazywać Komisji, Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA), pozostałym państwom członkowskim oraz zainteresowanym stronom przed ustanowieniem i zmianą funkcjonalnego bloku przestrzeni powietrznej;

2) procedur przekazywania informacji i uwag przez strony, o których mowa w pkt 1, przed notyfikacją funkcjonalnego bloku przestrzeni powietrznej skierowaną do Komisji.

Artykuł  2

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się definicje zawarte w art. 2 rozporządzenia (WE) nr 549/2004.

Dodatkowo zastosowanie mają następujące definicje:

1) "zainteresowane państwa członkowskie" oznaczają państwa członkowskie, które wspólnie uzgodniły ustanowienie funkcjonalnego bloku przestrzeni powietrznej zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 550/2004;

2) "zainteresowane strony" oznaczają państwa trzecie sąsiadujące z funkcjonalnym blokiem przestrzeni powietrznej, właściwych użytkowników lub grupy użytkowników przestrzeni powietrznej oraz organy reprezentujące pracowników, a także instytucje zapewniające służby żeglugi powietrznej sąsiadujące z funkcjonalnym blokiem przestrzeni powietrznej.

Artykuł  3

Potwierdzenie zgodności

Zainteresowane państwa członkowskie wspólnie przekazują informacje określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia, aby wykazać zgodność z wymogami, o których mowa w art. 9a rozporządzenia (WE) nr 550/2004.

Artykuł  4

Procedura wymiany informacji na temat nowych funkcjonalnych bloków przestrzeni powietrznej

1.
Zainteresowane państwa członkowskie przekazują Komisji informacje określone w załączniku najpóźniej do dnia 24 czerwca 2012 r. Komisja przekazuje je do konsultacji Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA), pozostałym państwom członkowskim i zainteresowanym stronom najpóźniej w ciągu jednego tygodnia od ich otrzymania.
2.
EASA, pozostałe państwa członkowskie i zainteresowane strony przekazują Komisji swoje uwagi najpóźniej w ciągu dwóch miesięcy od otrzymania informacji. Komisja bezzwłocznie przekazuje zainteresowanym państwom członkowskim otrzymane uwagi oraz własne uwagi.
3.
Zainteresowane państwa członkowskie odpowiednio uwzględniają otrzymane uwagi przed ustanowieniem swojego funkcjonalnego bloku przestrzeni powietrznej.
Artykuł  5

Zmiana ustanowionego funkcjonalnego bloku przestrzeni powietrznej

1.
Do celów niniejszego rozporządzenia ustanowiony funkcjonalny blok przestrzeni powietrznej uważa się za zmieniony, jeśli wynikiem proponowanej zmiany jest zmiana określonych wymiarów funkcjonalnego bloku przestrzeni powietrznej.
2.
Co najmniej sześć miesięcy przed wdrożeniem zmiany zainteresowane państwa członkowskie wspólnie notyfikują Komisji proponowane zmiany i przekazują informacje potwierdzające zmiany, odpowiednio aktualizując informacje przekazane w sprawie ustanowienia funkcjonalnego bloku przestrzeni powietrznej. Komisja przekazuje je do konsultacji Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego, pozostałym państwom członkowskim i zainteresowanym stronom najpóźniej w ciągu jednego tygodnia od ich otrzymania.
3.
EASA, pozostałe państwa członkowskie i zainteresowane strony przekazują Komisji swoje uwagi najpóźniej w ciągu dwóch miesięcy od otrzymania informacji. Komisja bezzwłocznie przekazuje zainteresowanym państwom członkowskim otrzymane uwagi oraz własne uwagi.
4.
Zainteresowane państwa członkowskie odpowiednio uwzględniają otrzymane uwagi przed zmianą swojego funkcjonalnego bloku przestrzeni powietrznej.
Artykuł  6

Ustanowione już funkcjonalne bloki przestrzeni powietrznej

Zainteresowane państwa członkowskie, które ustanowiły funkcjonalny blok przestrzeni powietrznej przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia, zapewniają przekazanie Komisji wymaganych informacji, określonych w załączniku, których jeszcze nie przekazano w ramach notyfikacji, najpóźniej do dnia 24 czerwca 2012 r.

Artykuł  7

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 24 lutego 2011 r.
W imieniu Komisji
José Manuel BARROSO
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 96 z 31.3.2004, s. 10.

(2) Dz.U. L 96 z 31.3.2004, s. 1.

ZAŁĄCZNIK 

WYMAGANE INFORMACJE

CZĘŚĆ I

Informacje ogólne

1. Zainteresowane państwa członkowskie określają:

a) punkt kontaktowy dla funkcjonalnego bloku przestrzeni powietrznej;

b) określone wymiary funkcjonalnego bloku przestrzeni powietrznej;

c) wspólnie wyznaczone instytucje zapewniające służby żeglugi powietrznej i instytucje zapewniające służby meteorologiczne, w stosownych przypadkach, oraz ich zakresy obowiązków;

d) instytucje zapewniające służby żeglugi powietrznej bez certyfikacji zgodnie z art. 7 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 550/2004 oraz ich zakresy obowiązków.

2. Zainteresowane państwa członkowskie przekazują między innymi następujące informacje dotyczące zawartych porozumień dotyczących ustanowienia lub zmiany funkcjonalnego bloku przestrzeni powietrznej:

a) kopie dokumentów potwierdzających wspólne uzgodnienia zainteresowanych państw członkowskich dotyczące ustanowienia funkcjonalnego bloku przestrzeni powietrznej;

b) informacje dotyczące porozumień między krajowymi organami nadzoru w funkcjonalnym bloku przestrzeni powietrznej;

c) informacje dotyczące porozumień między instytucjami zapewniającymi służby żeglugi powietrznej w funkcjonalnym bloku przestrzeni powietrznej;

d) informacje dotyczące porozumień między właściwymi organami cywilnymi i wojskowymi co do udziału w strukturach zarządzających funkcjonalnym blokiem przestrzeni powietrznej.

3. Zainteresowane państwa członkowskie mogą odnieść się do informacji już przekazanych Komisji w ramach wdrażania jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej.

CZĘŚĆ  II

Wymogi art. 9a ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 550/2004

Zainteresowane państwa członkowskie przekazują informacje, obejmujące także dokumentację uzupełniającą, odnoszące się do wymogów art. 9a ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 550/2004.

1. Kwestia bezpieczeństwa funkcjonalnego bloku przestrzeni powietrznej

W odniesieniu do kwestii bezpieczeństwa funkcjonalnego bloku przestrzeni powietrznej przekazuje się następujące informacje:

a) wspólną politykę bezpieczeństwa lub plany ustanowienia wspólnej polityki bezpieczeństwa;

b) opis porozumień odnoszących się do badania wypadków i incydentów w lotnictwie cywilnym oraz planów dotyczących sposobów gromadzenia, analizowania i wymiany danych dotyczących bezpieczeństwa;

c) opis sposobu, w jaki zarządza się bezpieczeństwem, aby uniknąć spadku skuteczności działania w zakresie bezpieczeństwa w ramach funkcjonalnego bloku przestrzeni powietrznej;

d) opis porozumień jednoznacznie określających i przypisujących obowiązki i interfejsy odnośnie do ustalania celów w zakresie bezpieczeństwa, nadzoru nad bezpieczeństwem oraz odpowiednich środków wykonawczych związanych z zapewnianiem służb żeglugi powietrznej w ramach funkcjonalnego bloku przestrzeni powietrznej;

e) dokumentację lub oświadczenia potwierdzające przeprowadzenie oceny bezpieczeństwa, obejmującej identyfikację zagrożeń oraz ocenę i ograniczanie ryzyka, przed wprowadzeniem zmian operacyjnych wynikających z ustanowienia lub zmiany funkcjonalnego bloku przestrzeni powietrznej.

2. Optymalne wykorzystanie przestrzeni powietrznej uwzględniające przepływy ruchu lotniczego

Zainteresowane państwa członkowskie przekazują następujące informacje:

a) opis powiązań właściwych funkcji sieci dotyczących zarządzania przestrzenią powietrzną i zarządzania przepływem ruchu lotniczego, o których mowa w art. 6 rozporządzenia (WE) nr 551/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady(1), w tym opis koordynacji, porozumień i procedur na rzecz optymalnego wykorzystania przestrzeni powietrznej;

b) odnośnie do zarządzania przestrzenią powietrzną w ramach funkcjonalnego bloku przestrzeni powietrznej nieobjętego funkcjami sieci, o których mowa w art. 6 rozporządzenia (WE) nr 551/2004, informacje na temat:

– porozumień dotyczących zarządzania zintegrowaną przestrzenią powietrzną,

– przepisów dotyczących wspólnego korzystania z danych o zarządzaniu przestrzenią powietrzną,

– porozumień dotyczących efektywnego wspólnego procesu decyzyjnego;

c) odnośnie do koordynacji w czasie rzeczywistym w ramach funkcjonalnego bloku przestrzeni powietrznej:

– opis sposobów zarządzania działaniami transgranicznymi w przypadku stworzenia nowych obszarów wynikających z ustanowienia lub zmiany funkcjonalnego bloku przestrzeni powietrznej.

3. Zgodność z europejską siecią tras

Zainteresowane państwa członkowskie przekazują informacje potwierdzające, że projekt i wdrożenie tras dla funkcjonalnego bloku przestrzeni powietrznej są zgodne z ustalonym procesem służącym całościowej koordynacji, opracowaniu i wdrożeniu europejskiej sieci tras, o której mowa w art. 6 rozporządzenia (WE) nr 551/2004, a także potwierdzające, że w ramach tego procesu zrealizowano projekt i wdrożono trasy.

Zainteresowane państwa członkowskie mogą odnieść się do informacji już przekazanych Komisji w ramach wdrażania jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej.

4. Całościowa wartość dodana w oparciu o analizy kosztów i korzyści Zainteresowane państwa członkowskie przekazują oświadczenia potwierdzające, że:

a) analizę kosztów i korzyści przeprowadzono zgodnie ze standardową praktyką stosowaną w branży, z wykorzystaniem między innymi analizy zdyskontowanych przepływów pieniężnych;

b) analiza kosztów i korzyści przedstawia skonsolidowany obraz wpływu ustanowienia lub zmiany funkcjonalnego bloku przestrzeni powietrznej na cywilnych i wojskowych użytkowników przestrzeni powietrznej;

c) analiza kosztów i korzyści wskazuje na ogólny dodatni wynik finansowy (wartość bieżąca netto lub wewnętrzna stopa zwrotu) ustanowienia lub zmiany funkcjonalnego bloku przestrzeni powietrznej;

d) funkcjonalny blok przestrzeni powietrznej przyczynia się do ograniczenia wpływu lotnictwa na środowisko naturalne;

e) wysokość kosztów i wartość korzyści, ich źródła oraz założenia stanowiące podstawę analizy kosztów i korzyści zostały udokumentowane;

f) przeprowadzono konsultacje wśród głównych zainteresowanych stron, które przekazały uwagi na temat szacowanych kosztów i korzyści odnoszących się do ich działalności.

5. Zapewnianie płynnego i elastycznego przekazywania odpowiedzialności za kontrolę ruchu lotniczego między organami służb ruchu lotniczego

Zainteresowane państwa członkowskie przekazują informacje potwierdzające, że przekazanie odpowiedzialności za kontrolę ruchu lotniczego jest płynne i elastyczne w ramach funkcjonalnego bloku przestrzeni powietrznej. Powyższe obejmuje następujące informacje na temat zmian wprowadzonych poprzez ustanowienie lub zmianę funkcjonalnego bloku przestrzeni powietrznej:

a) opis porozumień dotyczących transgranicznego zapewniania służb ruchu lotniczego;

b) porozumienia zawarte w celu poprawy procedur koordynacyjnych między zainteresowanymi instytucjami zapewniającymi służby ruchu lotniczego w ramach funkcjonalnego bloku przestrzeni powietrznej, a także dalsze planowane inicjatywy na rzecz poprawy poziomu koordynacji;

c) opis porozumień zawartych w celu poprawy procedur koordynacyjnych między zainteresowanymi instytucjami zapewniającymi służby cywilnego i wojskowego ruchu lotniczego, a także dalsze planowane inicjatywy na rzecz poprawy koordynacji zgodnie z koncepcją elastycznego wykorzystania przestrzeni powietrznej;

d) opis porozumień zawartych w celu poprawy procedur koordynacyjnych z zainteresowanymi sąsiadującymi instytucjami zapewniającymi służby ruchu lotniczego, a także dalsze planowane inicjatywy na rzecz poprawy koordynacji.

6. Zapewnianie zgodności różnych konfiguracji przestrzeni powietrznej, optymalizując między innymi aktualne rejony informacji powietrznej

Zainteresowane państwa członkowskie przekazują informacje na temat planów opracowanych w celu uzyskania zharmonizowanej organizacji i klasyfikacji różnych konfiguracji przestrzeni powietrznej w ramach funkcjonalnego bloku przestrzeni powietrznej. Plany te obejmują:

a) zasady klasyfikacji i organizacji przestrzeni powietrznej dla funkcjonalnego bloku przestrzeni powietrznej;

b) zmiany konfiguracji przestrzeni powietrznej wynikające z harmonizacji w ramach funkcjonalnego bloku przestrzeni powietrznej.

7. Porozumienia regionalne zawarte w ramach ICAO

Zainteresowane państwa członkowskie przekazują wykaz obowiązujących porozumień regionalnych zawartych zgodnie z przepisami załącznika 11 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, które są istotne dla ustanowienia i działania funkcjonalnego bloku przestrzeni powietrznej.

8. Istniejące porozumienia regionalne

Zainteresowane państwa członkowskie przekazują wykaz obowiązujących porozumień zawartych przez jedno z państw członkowskich lub przez większą ich liczbę, w tym porozumienia z państwami trzecimi, które są istotne dla ustanowienia i działania funkcjonalnego bloku przestrzeni powietrznej.

9. Ogólnounijne cele w zakresie skuteczności działania

9.1. Zainteresowane państwa członkowskie przekazują informacje o porozumieniach zawartych w celu zapewnienia zgodności z ogólnounijnymi celami w zakresie skuteczności działania, o których mowa w art. 11 rozporządzenia (WE) nr 549/2004.

9.2. Zainteresowane państwa członkowskie mogą odnieść się do informacji już przekazanych Komisji zgodnie z art. 5 rozporządzenia Komisji (UE) nr 691/2010(2).

______

(1) Dz.U. L 96 z 31.3.2004, s. 20.

(2) Dz.U. L 201 z 3.8.2010, s. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.