Rozporządzenie 1709/74 w sprawie klasyfikacji towarów pod podpozycją 20.06 B I Wspólnej Taryfy Celnej

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1974.180.15

Akt obowiązujący
Wersja od: 25 września 1990 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (EWG) NR 1709/74
z dnia 2 lipca 1974 r.
w sprawie klasyfikacji towarów pod podpozycją 20.06 B I Wspólnej Taryfy Celnej

.................................................

Notka Wydawnictwa Prawniczego "Lex"

Z dniem 25 września 1990 r. kod 20.06 B I został zastąpiony przez kod 2008 60 11 zgodnie z art. 1 rozporządzenia nr 2723/90 z dnia 24 września 1990 r. zastępującego kody ustanowione na podstawie nomenklatury Wspólnej Taryfy Celnej obowiązujące w dniu 31 grudnia 1987 r. kodami ustanowionymi na podstawie Nomenklatury Scalonej w niektórych rozporządzeniach dotyczących klasyfikacji towarów (Dz.U.UE.L.90.261.24). Zmiany nie zostały naniesione na tekst, ponieważ ich wprowadzenie spowodowałoby niespójność treści niniejszego aktu.

.................................................

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 97/69 (1) z dnia 16 stycznia 1969 r. w sprawie działań, jakie należy podjąć w celu zapewnienia jednolitego stosowania nomenklatury Wspólnej Taryfy Celnej, ostatnio zmienione przez Akt (2) załączony do Traktatu o przystąpieniu nowych Państw Członkowskich do Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, podpisany dnia 22 stycznia 1972 r. w Brukseli, w szczególności jego art. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

w celu zagwarantowania jednolitego stosowania nomenklatury Wspólnej Taryfy Celnej konieczne jest wprowadzenie przepisów dotyczących klasyfikowania wiśni zakonserwowanych tymczasowo w mieszance wody i alkoholu etylowego do użytku, między innymi, w produkcji wyrobów czekoladowych;

pozycja 08.11 Wspólnej Taryfy Celnej załączonej do rozporządzenia Rady (EWG) nr 950/68 (3) z dnia 28 czerwca 1968 r., ostatnio zmienionego przez rozporządzenie Rady (EWG) nr 1615/74 (4) z dnia 25 czerwca 1974 r., obejmuje "owoce zakonserwowane tymczasowo (np. dwutlenkiem siarki, w solance, w wodzie siarkowej lub innych substancjach konserwujących), ale nienadające się w tym stanie do natychmiastowego spożycia";

z not objaśniających do nomenklatury brukselskiej wynika, że powyższa pozycja 08.11 obejmuje owoce, które zostały poddane pewnym procesom wyłącznie w celu tymczasowego zakonserwowania podczas transportu lub składowania, poprzedzających ich ostateczne wykorzystanie, pod warunkiem że w tym stanie nie nadają się do natychmiastowego spożycia; owoce, poddane procesom, które nie czynią ich nienadającymi się do natychmiastowego spożycia, nie są w związku z tym objęte tą pozycją;

wiśnie umieszczane w mieszance wody i alkoholu etylowego o mocy wystarczającej do zakonserwowania owoców w ograniczonym okresie czasu, nie stają się przez to owocami nienadającymi się do natychmiastowego spożycia; dlatego też wiśnie poddane działaniu powyższych czynników nie mogą zostać objęte pozycją nr 08.11;

z drugiej strony, podpozycja nr 20.06 B I Wspólnej Taryfy Celnej obejmuje owoce, inaczej przyrządzone lub przechowywane, z dodatkiem alkoholu i nadające się do natychmiastowego spożycia;

w związku z tym wiśnie, o których mowa powyżej, muszą być objęte podpozycją nr 20.06. B I Wspólnej Taryfy Celnej;

działania przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Nomenklatury Wspólnej Taryfy Celnej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Wiśnie umieszczone w mieszance wody i alkoholu etylowego są klasyfikowane jako owoce nadające się do natychmiastowego spożycia pod następującą podpozycją Wspólnej Taryfy Celnej:

20.06

Owoce, inaczej przetworzone lub zakonserwowane, zawierające lub nie dodany cukier lub alkohol:

B.

Inne:

I.

Zawierające dodany alkohol.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego pierwszego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 2 lipca 1974 r.

W imieniu Komisji
François - Xavier ORTOLI
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 14 z 21.1.1969, str. 1.

(2) Dz.U. L 73 z 27.3.1972, str. 14.

(3) Dz.U. L 172 z 22.7.1968, str. 1.

(4) Dz.U. L 174 z 28.6.1974, str. 4.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.