Rozporządzenie 1687/2004 zezwalające na przesunięcia pomiędzy limitami ilościowymi na wyroby włókiennicze i odzieżowe pochodzące z Republiki Indii

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2004.303.24

Akt utracił moc
Wersja od: 30 września 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1687/2004
z dnia 28 września 2004 r.
zezwalające na przesunięcia pomiędzy limitami ilościowymi na wyroby włókiennicze i odzieżowe pochodzące z Republiki Indii

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 3030/93 z dnia 12 października 1993 r. w sprawie wspólnych reguł przywozu niektórych wyrobów włókienniczych z państw trzecich(1), w szczególności jego art. 7,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Protokół ustaleń pomiędzy Wspólnotą Europejską i Republiką Indii dotyczący uzgodnień w zakresie dostępu do rynku wyrobów włókienniczych, parafowany dnia 31 grudnia 1994 r.(2), stanowi, że należy pozytywnie rozważyć pewne wnioski Indii w sprawie tak zwanej "wyjątkowej elastyczności".

(2) W dniu 8 czerwca 2004 r. Republika Indii złożyła wniosek o przesunięcia pomiędzy kategoriami.

(3) Przesunięcia, o które wnosi Republika Indii, wchodzą w zakres zasad elastyczności, o których mowa w art. 7 rozporządzenia (EWG) nr 3030/93 i opisanych w załączniku VIII kolumna 9 do tego rozporządzenia.

(4) Właściwym jest pozytywne rozpatrzenie wniosku.

(5) Wskazane jest, aby niniejsze rozporządzenie weszło w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w celu umożliwienia podmiotom gospodarczym skorzystania z niego możliwie najszybciej.

(6) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Wyrobów Włókienniczych, powołanego na mocy art. 17 rozporządzenia (EWG) nr 3030/93,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Zezwala się na przesunięcia pomiędzy limitami ilościowymi na wyroby włókiennicze pochodzące z Republiki Indii na rok kontyngentowy 2004 zgodnie z załącznikiem.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 28 września 2004 r.

W imieniu Komisji
Pascal LAMY
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 275 z 8.11.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 487/2004 (Dz.U. L 79 z 17.3.2004, str. 1).

(2) Dz.U. L 153 z 27.6.1996, str. 53.

ZAŁĄCZNIK

664 INDIEDostosowanie
Gr.Kat.Jdn.Limit 2004Poziom dostosowanyIlość jednostekIlość ton%ElastycznośćNowy poziom dostosowany
IA3kg38.567.00041.266.690-4.000.000-4.000-10,4Przesunięcie do kategorii 4, 6 i 737.266.690
IB4szt.100.237.00098.919.25912.960.0002.00012,9Przesunięcie do kategorii 3111.879.259
IB6szt.13.706.00013.633.1351.760.0001.00012,8Przesunięcie do kategorii 315.393.135
IB7szt.78.485.00078.716.5695.550.0001.0007,1Przesunięcie do kategorii 384.266.569

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.