Rozporządzenie 1619/2006 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1555/96 odnośnie do wartości progowych dodatkowych należności na ogórki, karczochy, klementynki, mandarynki i pomarańcze

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2006.300.11

Akt jednorazowy
Wersja od: 31 października 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1619/2006
z dnia 30 października 2006 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1555/96 odnośnie do wartości progowych dodatkowych należności na ogórki, karczochy, klementynki, mandarynki i pomarańcze

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2200/96 z dnia 28 października 1996 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw(1), w szczególności jego art. 33 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1555/96(2) z dnia 30 lipca 1996 r. w sprawie zasad stosowania dodatkowych należności przywozowych do owoców i warzyw przewiduje stosowanie nadzoru w odniesieniu do przywozu produktów określonych w jego załączniku. Nadzór ten jest stosowany zgodnie z zasadami przewidzianymi w art. 308d rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny(3).

(2) W celu zastosowania art. 5 ust. 4 Porozumienia w sprawie rolnictwa(4), zawartego w trakcie wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej, i na podstawie ostatnich danych dotyczących lat 2003, 2004 i 2005 należy zmienić wartości progowe dodatkowych należności na ogórki, karczochy, klementynki, mandarynki i pomarańcze.

(3) W konsekwencji należy zmienić rozporządzenie (WE) nr 1555/96.

(4) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Świeżych Owoców i Warzyw,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 1555/96 zastępuje się tekstem ujętym w Załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 listopada 2006 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 30 października 2006 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 297 z 21.11.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 47/2003 (Dz.U. L 7 z 11.1.2003, str. 64).

(2) Dz.U. L 193 z 3.8.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1450/2006 (Dz.U. L 271 z 30.9.2006, str. 35).

(3) Dz.U. L 253 z 11.10.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 402/2006 (Dz.U. L 70 z 9.3.2006, str. 35).

(4) Dz.U. L 336 z 23.12.1994, str. 22.

ZAŁĄCZNIK

"ZAŁĄCZNIK

Bez uszczerbku dla zasad interpretacji nomenklatury scalonej, opis oznaczenia towarów uznaje się za mający wartość indykatywną. Zakres zastosowania dodatkowych należności jest określony w ramach niniejszego Załącznika zgodnie z zasięgiem kodów CN istniejących w momencie przyjęcia niniejszego rozporządzenia.

Numer porządkowyKod CNOznaczenie towarówOkres stosowaniaWartość progowa

(w tonach)

78.0015 0702 00 00Pomidory- od 1 października do 31 maja260.852
78.0020- od 1 czerwca do 30 września 18.281
78.0065 0707 00 05Ogórki- od 1 maja do 31 października 9.278
78.0075- od 1 listopada do 30 kwietnia 16.490
78.0085 0709 10 00Karczochy- od 1 listopada do 30 czerwca 5.770
78.0100 0709 90 70Cukinie- od 1 stycznia do 31 grudnia 68.401
78.0110 0805 10 20Pomarańcze- od 1 grudnia do 31 maja271.744
78.0120 0805 20 10Klementynki- od 1 listopada do końca lutego116.637
78.0130 0805 20 30Mandarynki (wraz z tangerynami i- od 1 listopada do końca lutego 91.359
0805 20 50satsumas); wilkingi i podobne
0805 20 70hybrydy cytrusowe
0805 20 90
78.0155 0805 50 10Cytryny- od 1 czerwca do 31 grudnia301.899
78.0160- od 1 stycznia do 31 maja 34.287
78.0170 0806 10 10Winogrona stołowe- od 21 lipca do 20 listopada189.604
78.0175 0808 10 80Jabłka- od 1 stycznia do 31 sierpnia922.228
78.0180- od 1 września do 31 grudnia 51.920
78.0220 0808 20 50Gruszki- od 1 stycznia do 30 kwietnia263.711
78.0235- od 1 lipca do 31 grudnia 33.052
78.0250 0809 10 00Morele- od 1 czerwca do 31 lipca 4.569
78.0265 0809 20 95Czereśnie- od 21 maja do 10 sierpnia 46.088
78.0270 0809 30Brzoskwinie, włącznie z nektarynkami- od 11 czerwca do 30 września 17.411
78.0280 0809 40 05Śliwki- od 11 czerwca do 30 września 11.155"

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.