Rozporządzenie 1616/2006 w sprawie określonych procedur stosowania Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony, oraz umowy przejściowej między Wspólnotą Europejską a Republiką Albanii

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2006.300.1

Akt utracił moc
Wersja od: 20 lutego 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1616/2006
z dnia 23 października 2006 r.
w sprawie określonych procedur stosowania Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony, oraz umowy przejściowej między Wspólnotą Europejską a Republiką Albanii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 133,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony (zwany dalej "Układem"), został podpisany w Luksemburgu dnia 12 czerwca 2006 r. Trwa proces ratyfikacji Układu.

(2) W dniu 12 czerwca 2006 r. Rada zawarła umowę przejściową między Wspólnotą Europejską a Republiką Albanii strony w sprawie handlu i kwestii związanych z handlem 1 (dalej zwaną "Umową przejściową"), która stanowi o wcześniejszym wejściu w życie postanowień Układu dotyczących handlu i kwestii związanych z handlem. Umowa przejściowa wejdzie w życie w pierwszym dniu drugiego miesiąca po dacie złożenia ostatniego dokumentu ratyfikacyjnego lub zatwierdzającego.

(3) Konieczne jest określenie procedur stosowania niektórych postanowień zarówno Układu, jak i Umowy przejściowej. Ponieważ postanowienia obu tych dokumentów dotyczące handlu i kwestii związanych z handlem są w znacznym stopniu takie same, niniejsze rozporządzenie powinno mieć zastosowanie również do wdrażania Układu po jego wejściu w życie.

(4) Układ i Umowa przejściowa stanowią, że produkty rybołówstwa pochodzące z Albanii mogą być importowane do Wspólnoty przy zastosowaniu obniżonych stawek celnych w granicach określonych kontyngentów taryfowych. Konieczne jest zatem określenie przepisów dotyczących zarządzania tymi kontyngentami taryfowymi.

(5) W razie konieczności wprowadzenia środków ochrony handlu powinny zostać one przyjęte zgodnie z przepisami ogólnymi określonymi w rozporządzeniu Rady (WE) nr 3285/94 z dnia 22 grudnia 1994 r. w sprawie wspólnych reguł przywozu 2 , rozporządzeniu Rady (EWG) nr 2603/69 z dnia 20 grudnia 1969 r. ustanawiającym wspólne reguły wywozu 3 , rozporządzeniu Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej 4 lub, w odpowiednich przypadkach, w rozporządzeniu Rady (WE) nr 2026/97 z dnia 6 października 1997 r. w sprawie ochrony przed przywozem towarów subsydiowanych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej 5 .

(6) Jeżeli państwo członkowskie powiadomi Komisję o możliwym nadużyciu lub o braku współpracy administracyjnej, zastosowanie mają odpowiednie przepisy wspólnotowe, w szczególności rozporządzenie Rady (WE) nr 515/97 z dnia 13 marca 1997 r. w sprawie wzajemnej pomocy między organami administracyjnymi państw członkowskich i współpracy między państwami członkowskimi a Komisją w celu zapewnienia prawidłowego stosowania przepisów prawa celnego i rolnego 6 .

(7) We wdrażaniu odpowiednich przepisów niniejszego rozporządzenia Komisję powinien wspomagać Komitet Kodeksu Celnego powołany na mocy rozporządzenia (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego wspólnotowy kodeks celny 7 .

(8) Środki niezbędne do wykonania niniejszego rozporządzenia powinny zostać przyjęte zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji 8 ,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Przedmiot

Niniejsze rozporządzenie określa niektóre procedury przyjmowania szczegółowych zasad wdrażania określonych postanowień Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi z jednej strony a Republiką Albanii z drugiej strony (zwanego dalej "Układem") oraz Umowy przejściowej między Wspólnotą Europejską a Republiką Albanii w sprawie handlu i kwestii związanych z handlem (zwanej dalej "Umową przejściową").

Artykuł  2 9

Koncesje na ryby i produkty rybołówstwa

Komisja przyjmuje szczegółowe zasady wykonania art. 15 ust. 1 Umowy przejściowej, a następnie art. 28 ust. 1 Układu dotyczące kontyngentów taryfowych na przywóz ryb i produktów rybołówstwa zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 8a ust. 3 niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  3

Obniżki stawek celnych

1.
Z zastrzeżeniem ust. 2, preferencyjne stawki celne zaokrągla się w dół do pierwszego miejsca po przecinku.
2.
W przypadku gdy wynikiem obliczeń preferencyjnej stawki celnej zgodnie z ust. 1 jest jedna z poniższych wartości, preferencyjną stawkę celną uznaje się za zwolnienie z cła:
a)
1 % lub mniej w przypadku stawek celnych ad valorem; lub
b)
1 EUR lub mniej za jednostkę w przypadku szczególnych stawek celnych.
Artykuł  4 10

Dostosowania techniczne

Zmiany i dostosowania techniczne przepisów przyjętych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem niezbędne w związku ze zmianą kodów nomenklatury scalonej i podpodziałów TARIC lub wynikające z zawarcia między Unią a Republiką Albanii nowych lub zmienionych umów, protokołów, wymian listów lub innych aktów przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 8a ust. 3 niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  5 11

Ogólna klauzula ochronna

W przypadku gdy Unia pragnie zastosować środek, o którym mowa w art. 25 Umowy przejściowej, a następnie w art. 38 Układu, środek ten przyjmowany jest zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 8a ust. 3 niniejszego rozporządzenia, chyba że art. 25 Umowy przejściowej, a następnie art. 38 Układu stanowią inaczej.

Artykuł  6 12

Klauzula o niedoborach

W przypadku gdy Unia pragnie zastosować środek, o którym mowa w art. 26 Umowy przejściowej, a następnie w art. 39 Układu, środek ten przyjmowany jest zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 8a ust. 3 niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  7 13

Okoliczności wyjątkowe i poważne

W przypadku wystąpienia wyjątkowych i poważnych okoliczności w rozumieniu art. 26 ust. 4 Umowy przejściowej i następnie art. 39 ust. 4 Układu Komisja może bezzwłocznie zastosować środki, o których mowa w art. 26 Umowy przejściowej i następnie w art. 39 Układu.

W przypadku złożenia przez państwo członkowskie wniosku do Komisji podejmuje ona stosowną decyzję w terminie pięciu dni roboczych od daty wpłynięcia tego wniosku.

Komisja przyjmuje takie środki zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 8a ust. 3 lub, w sprawach pilnych, zgodnie z art. 8a ust. 4.

Artykuł  8

Klauzula ochronna dla produktów rolnych i produktów rybołówstwa

1.
Niezależnie od procedur, o których mowa w art. 5 i 6 niniejszego rozporządzenia, w przypadku gdy Wspólnota pragnie zastosować w odniesieniu do produktów rolnych i produktów rybołówstwa środek ochronny, określony w art. 25 Umowy przejściowej oraz następnie w art. 38 Układu, Komisja na wniosek państwa członkowskiego lub z własnej inicjatywy podejmuje decyzję o koniecznych środkach, zastosowawszy - w odpowiednich przypadkach - procedurę przekazania przewidzianą w art. 25 Umowy przejściowej i następnie w art. 38 Układu.

W przypadku otrzymania wniosku od państwa członkowskiego Komisja podejmuje decyzję w jego sprawie:

a)
w terminie trzech dni roboczych od otrzymania wniosku, jeżeli nie ma zastosowania procedura przekazania sprawy przewidziana w art. 25 Umowy przejściowej i następnie w art. 38 Układu;
b)
w terminie trzech dni roboczych od upłynięcia 30-dniowego terminu przewidzianego w art. 25 ust. 5 lit. a) Umowy przejściowej i następnie w art. 38 ust. 5 lit. a) Układu, jeżeli ma zastosowanie procedura przekazania sprawy przewidziana w art. 25 Umowy przejściowej i następnie w art. 38 Układu.

Komisja powiadamia państwa członkowskie o środkach, w których sprawie podjęła decyzję.

2. 14
Komisja przyjmuje takie środki zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 8a ust. 3 lub, w sprawach pilnych, zgodnie z art. 8a ust. 4.
Artykuł  8a 15

Procedura komitetowa

1.
Do celów art. 2, 4 i 11 Komisję wspomaga Komitet Kodeksu Celnego ustanowiony w art. 184 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EWG) nr 450/2008 16 . Komitet ten jest komitetem w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 17 .
2.
Do celów art. 5, 6, 7 i 8 Komisję wspomaga komitet ustanowiony w rozporządzeniu Rady (WE) nr 260/2009 18 . Komitet ten jest komitetem w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 182/2011.
3.
W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 rozporządzenia (UE) nr 182/2011.
4.
W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 8 rozporządzenia (UE) nr 182/2011 w związku z jego art. 5.
Artykuł  9

Dumping i subsydia

W przypadku praktyk uzasadniających zastosowanie przez Wspólnotę środków, o których mowa w art. 24 ust. 2 Umowy przejściowej i następnie w art. 37 ust. 2 Układu, decyzję w sprawie wprowadzenia środków antydumpingowych lub wyrównawczych przyjmuje się zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 384/96 lub rozporządzenia (WE) nr 2026/97.

Artykuł  10

Konkurencja

1.
W przypadku praktyk, które mogą uzasadniać zastosowanie przez Wspólnotę środków przewidzianych w art. 37 Umowy przejściowej i następnie w art. 71 Układu, po zbadaniu sprawy Komisja podejmuje z własnej inicjatywy lub na wniosek państwa członkowskiego decyzję, czy dane praktyki są zgodne z Umową przejściową i Układem.

W przypadkach dotyczących pomocy, środki, o których mowa w art. 37 ust. 9 Umowy przejściowej i następnie w art. 71 ust. 9 Układu, przyjmuje się zgodnie z procedurami określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 2026/97, a w pozostałych przypadkach - zgodnie z procedurami określonymi w art. 133 Traktatu.

2.
W przypadku praktyk, które mogą prowadzić do zastosowania przez Republikę Albanii wobec Wspólnoty środków na podstawie art. 37 Umowy przejściowej i następnie art. 71 Układu, po zbadaniu sprawy Komisja podejmuje decyzję w sprawie zgodności tych praktyk z zasadami określonymi w Umowie przejściowej i następnie w Układzie. W razie konieczności Komisja podejmuje stosowne decyzje w oparciu o kryteria wynikające z zastosowania art. 81, 82 i 87 Traktatu.
Artykuł  11 19

Nadużycia finansowe lub brak współpracy administracyjnej

Jeżeli Komisja na podstawie informacji dostarczonych przez państwo członkowskie lub z własnej inicjatywy stwierdzi, że spełnione są warunki określone w art. 30 Umowy przejściowej, a następnie w art. 43 Układu, niezwłocznie:

a)
powiadamia Radę; oraz
b)
powiadamia wspólny komitet, a potem Komitet Stabilizacji i Stowarzyszenia, o swoich ustaleniach, załączając obiektywne informacje, i rozpoczyna konsultacje w ramach Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia.

Wszelkie informacje, o których mowa w art. 30 ust. 5 Umowy przejściowej i następnie w art. 43 ust. 5 Układu, są publikowane przez Komisję w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Komisja może postanowić, zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 8a ust. 3 niniejszego rozporządzenia, o tymczasowym zawieszeniu stosownego preferencyjnego traktowania produktów, zgodnie z art. 30 ust. 4 Umowy przejściowej, a następnie art. 43 ust. 4 Układu.

Artykuł  12 20

(uchylony)

Artykuł  13

Zawiadomienie

Komisja, działając w imieniu Wspólnoty, odpowiada za zawiadomienie wspólnego komitetu, a następnie Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia oraz Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia zgodnie z wymogami określonymi odpowiednio w Umowie przejściowej lub w Układzie.

Artykuł  14

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 23 października 2006 r.

W imieniu Rady
J.-E. ENESTAM
Przewodniczący
1 Dz.U. L 239 z 1.9.2006, str. 2.
2 Dz.U. L 349 z 31.12.1994, str. 53. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2200/2004 (Dz.U. L 374 z 22.12.2004, str. 1).
3 Dz.U. L 324 z 27.12.1969, str. 25. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 3918/91 (Dz.U. L 372 z 31.12.1991, str. 31).
4 Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2117/2005 (Dz.U. L 340 z 23.12.2005, str. 17).
5 Dz.U. L 288 z 21.10.1997, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 461/2004 (Dz.U. L 77 z 13.3.2004, str. 12).
6 Dz.U. L 82 z 22.3.1997, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 807/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 36).
7 Dz.U. L 302 z 19.10.1992, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 648/2005 (Dz.U. L 117 z 4.5.2005, str. 13).
8 Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23. Decyzja zmieniona decyzją 2006/512/WE (Dz.U. L 200 z 22.7.2006, str. 11).
9 Art. 2 zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 37/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r. (Dz.U.UE.L.2014.18.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 lutego 2014 r.
10 Art. 4 zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 37/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r. (Dz.U.UE.L.2014.18.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 lutego 2014 r.
11 Art. 5 zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 37/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r. (Dz.U.UE.L.2014.18.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 lutego 2014 r.
12 Art. 6 zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 37/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r. (Dz.U.UE.L.2014.18.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 lutego 2014 r.
13 Art. 7 zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 37/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r. (Dz.U.UE.L.2014.18.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 lutego 2014 r.
14 Art. 8 ust. 2 zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 37/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r. (Dz.U.UE.L.2014.18.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 lutego 2014 r.
15 Art. 8a dodany przez art. 1 rozporządzenia nr 37/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r. (Dz.U.UE.L.2014.18.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 lutego 2014 r.
16 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 450/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. ustanawiające wspólnotowy kodeks celny (zmodernizowany kodeks celny) (Dz.U. L 145 z 4.6.2008, s. 1).
17 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13).
18 Rozporządzenie Rady (WE) nr 260/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnych reguł przywozu (Dz.U. L 84 z 31.3.2009, s. 1).
19 Art. 11 zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 37/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r. (Dz.U.UE.L.2014.18.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 lutego 2014 r.
20 Art. 12 uchylony przez art. 1 rozporządzenia nr 37/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r. (Dz.U.UE.L.2014.18.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 lutego 2014 r.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.