Rozporządzenie 1580/2004 zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 872/2004 dotyczące dalszych środków ograniczających w odniesieniu do Liberii

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2004.289.4

Akt jednorazowy
Wersja od: 10 września 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1580/2004
z dnia 8 września 2004 r.
zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 872/2004 dotyczące dalszych środków ograniczających w odniesieniu do Liberii

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 872/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. dotyczące dalszych środków ograniczających w odniesieniu do Liberii (1), w szczególności jego art. 11 lit. a),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 872/2004 wymienia osoby fizyczne i prawne, organy i inne jednostki objęte zamrożeniem funduszy i środków ekonomicznych zgodnie z tym rozporządzeniem.

(2) W dniach 25 i 26 sierpnia 2004 r. Komitet ds. Sankcji Rady Bezpieczeństwa ONZ postanowił zmienić listę osób, grup i jednostek, względem których należy stosować zamrożenie funduszy i środków ekonomicznych. Załącznik I powinien zatem zostać odpowiednio zmieniony.

(3) W celu zapewnienia skuteczności środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu, musi ono wejść w życie z efektem natychmiastowym,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 872/2004 zostaje zmieniony zgodnie z Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 września 2004 r.

W imieniu Komisji
Christopher PATTEN
Członek Komisji

__________

(1) Dz.U. L 162 z 30.4.2004, str. 32. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1478/2004 (Dz.U. L 271 z 19.8.2004, str. 36).

ZAŁĄCZNIK

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 872/2004 wprowadza się następujące zmiany:

1) Dodaje się następujące osoby fizyczne:

a) Martin George. Inne informacje: Ambasador Liberii w Federalnej Republice Nigerii.

b) Grace Beatrice Minor. Data urodzenia: 31 maja 1942 r.

c) Edwin Snowe. Inne informacje: dyrektor zarządzający firmą Liberian Petroleum and Refining Corporation (LPRC).

2) Wpis "Jewell Howard Taylor. Data urodzenia: 17 stycznia 1963 r. Inne informacje: Żona byłego prezydenta Charlesa Taylora" zastępuje się następującym tekstem:

"Jewell Howard Taylor. Data urodzenia: 17 stycznia 1963 r. Numer paszportu: D/003835-04 (4/6/04-3/6/06). Inne informacje: Żona byłego prezydenta Charlesa Taylora."

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.