Rozporządzenie 1579/74 w sprawie procedury obliczania przywozowej opłaty wyrównawczej dla produktów przetworzonych ze zbóż i ryżu oraz procedury wcześniejszego ustalania przywozowej opłaty wyrównawczej dla tych produktów i mieszanek paszowych wytworzonych ze zbóż

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1974.168.7

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 lipca 1978 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (EWG) NR 1579/74
z dnia 24 czerwca 1974 r.
w sprawie procedury obliczania przywozowej opłaty wyrównawczej dla produktów przetworzonych ze zbóż i ryżu oraz procedury wcześniejszego ustalania przywozowej opłaty wyrównawczej dla tych produktów i mieszanek paszowych wytworzonych ze zbóż

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

uwzględniając rozporządzenie Rady nr 120/67/EWG(1) z dnia 13 czerwca 1967 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż, ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 1125/74(2), w szczególności jego art. 15 ust. 3 i art. 24,

uwzględniając rozporządzenie Rady nr 359/67/EWG(3) z dnia 25 lipca 1967 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku ryżu, ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 1129/74(4), w szczególności jego art. 13 ust. 3 i art. 25,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 1052/68(5) z dnia 23 lipca 1968 r. w sprawie systemu wywozu i przywozu przetworów ze zbóż i ryżu, ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 881/73(6), w szczególności jego art. 2 ust. 2 i art. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

zmienny składnik opłaty wyrównawczej na przetwory, objęte rozporządzeniem (EWG) nr 1052/68, jest zazwyczaj ustalany na okres miesięczny i zmienia się w okresach interwencji zgodnie z kierunkiem zmian opłaty wyrównawczej na produkt podstawowy; zmiany takie nie zawsze mają natychmiastowy wpływ na cenę przywożonych przetworów; ponadto, wyżej wspomniane rozporządzenie stanowi, że zmienny składnik nie ulega zmianom w okresie danego miesiąca, chyba że zmiana w opłacie wyrównawczej na produkty podstawowe osiąga określony limit, który zostanie ustalony;

uwzględniając wykonanie przepisów art. 5 rozporządzenia (EWG) nr 1052/68 zmienny element opłaty wyrównawczej na przetwory uprawniający do refundacji produkcyjnej, przyznanej na produkty podstawowe użyte do produkcji, należy zredukować o kwotę takiej refundacji według ilości tych produktów, które użyto do obliczenia składnika zmiennego;

zgodnie z art. 15 ust. 3 rozporządzenia nr 120/67/EWG i art. 13 ust. 3 rozporządzenia nr 359/67/EWG przepisy, dotyczące wyprzedzającego ustalania przywozowej opłaty wyrównawczej, można rozszerzyć w całości lub w części na przetwory i mieszanki paszowe wytwarzane ze zbóż; uwzględniając warunki rynkowe i zapotrzebowanie handlu międzynarodowego w odniesieniu do tych produktów, należy obecnie dokonać takiego rozszerzenia;

z powodu warunków handlu słodem i jego wrażliwego charakteru, w przypadku gdy opłatę wyrównawczą ustanowiono z wyprzedzeniem, należy wprowadzić przepisy dotyczące nakładania premii, tak aby słód przywożony w ramach tego systemu został wprowadzony do Wspólnoty na warunkach, które nie popsują rynku;

rozporządzenie Komisji (EWG) nr 1080/68(7) z dnia 26 lipca 1968 r. w sprawie procedury obliczania opłaty wyrównawczej na przetwory ze zbóż i ryżu oraz przy wyprzedzającym ustalaniu opłaty wyrównawczej na niektóre z tych produktów, ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 1047/73(8), dotyczy wyprzedzającego ustalenia przywozowej opłaty tylko dla niektórych przetworów; ponadto, rozporządzenie to było wielokrotnie zmieniane; dla osiągnięcia przejrzystości, należy je zastąpić niniejszym rozporządzeniem;

środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

TYTUŁ  I

Zmiana opłaty wyrównawczej

Artykuł  1
1.
Jeśli w ciągu miesiąca, w którym nastąpił przywóz produktów objętych rozporządzeniem (EWG) nr 1052/68, obowiązująca opłata wyrównawcza dla 100 kg produktu podstawowego przekroczy o 0,25 jednostki rozliczeniowej średnią opłatę wyrównawczą, dostosowaną zgodnie z art. 2 ust. 1 akapit drugi tego rozporządzenia dla takiej samej ilości w ciągu pierwszych 25 dni poprzedniego miesiąca to zmienny składnik opłaty wyrównawczej na te przetwory podwyższa się o kwotę równą stwierdzonej nadwyżce zaokrągloną do 0,25 jednostki rozliczeniowej lub do najbliższej wielokrotności 0,25 jednostki rozliczeniowej. Kwota takiej nadwyżki zostanie następnie pomnożona przez współczynnik znajdujący się w kolumnie 4 Załącznika do rozporządzenia (EWG) nr 1052/68.

Podwyżkę, o której mowa stosuje się w dniu następnym po stwierdzeniu nadwyżki.

Jeśli następnie w ciągu tego samego miesiąca obowiązująca opłata wyrównawcza różni się o nie mniej niż 0,25 jednostki rozliczeniowej na 100 kg produktu podstawowego od składnika zmiennego zwiększonego, jak określono powyżej (przed przemnożeniem o wyżej wspomniany współczynnik) to składnik zmienny zwiększa się lub zmniejsza o kwotę równą stwierdzonej różnicy, zaokrągloną do 0,25 jednostki rozliczeniowej lub najbliższej wielokrotności 0,25 jednostki rozliczeniowej; zaokrąglone różnice następnie mnoży się przez wyżej wspomniany współczynnik.

Kwota opłaty wyrównawczej nie może jednak w żadnym przypadku zostać zredukowana poniżej poziomu, ustalonego w pierwszym dniu miesiąca.

2.
W celu stosowania przepisów ust. 1 do produktów zawartych w podpozycji 23.02 A taryfy celnej, opłatę wyrównawczą na 100 kg "produktu podstawowego" oblicza się sumując opłaty wyrównawcze na 100 kg pszenicy zwyczajnej, 100 kg jęczmienia i 100 kg kukurydzy i dzieląc tę sumę przez 3.

TYTUŁ  II

Opłata wyrównawcza na produkty kwalifikujące się do refundacji produkcyjnej

Artykuł  2

Zmienny składnik opłaty wyrównawczej, obliczony zgodnie z art. 2 rozporządzenia (EWG) nr 1052/68, odnoszący się do 100 kg produktów przetworzonych wyszczególnionych w art. 6 tego rozporządzenia, zmniejsza się o kwotę równą refundacji produkcyjnej, przyznaną w dniu dokonania przywozu dla:

a) 180 kg kukurydzy do przerobu, w odniesieniu do kaszy kukurydzianej i mączki dla przemysłu piwowarskiego;

b) 161 kg kukurydzy do przerobienia na skrobię, w odniesieniu do mąki i mączki z sago, manioku, mąki ararutowej, salepu i innych korzeni i bulw, objętych podpozycją 07.06 A Wspólnej Taryfy Celnej;

c) 220 kg pszenicy zwyczajnej do przerobienia na skrobię, w odniesieniu do skrobi pszennej;

d) 152 kg ryżu łamanego do przerobienia na skrobię, w odniesieniu do skrobi ryżowej;

e) 161 kg kukurydzy do przerobienia na skrobię, w odniesieniu do skrobi innych niż pszenna i ryżowa;

f) 400 kg pszenicy zwyczajnej do przerobienia na skrobię, w odniesieniu do glutenu pszennego;

g) 200 kg kukurydzy do przerobienia na skrobię, w odniesieniu do odpadów z produkcji skrobi kukurydzianej (wyłączając koncentraty płynów nasyconych) o zawartości białka przeliczonej na suchy produkt, przekraczającej 40% wagi;

h) 210 kg kukurydzy do przerobienia na skrobię, w odniesieniu do glukozy z dodatkiem lub bez dodatku środków zapachowych lub koloryzujących w postaci krystalicznego, zaglomerowanego lub niezaglomerowanego proszku;

i) 161 kg kukurydzy do przerobienia na skrobię, w odniesieniu do każdej innej glukozy i syropu glukozowego z dodatkiem lub bez dodatku środków zapachowych lub koloryzujących.

TYTUŁ  III

Wyprzedzające ustalanie opłaty wyrównawczej

Artykuł  3
1. 1
W przypadku przywozu produktów określonych w art. 1 lit. d) rozporządzenia nr 120/67/EWG i art. 1 lit. c) rozporządzenia nr 359/67/EWG, na wniosek ubiegającego się złożony jednocześnie z wnioskiem o wydanie pozwolenia na przywóz oraz pod warunkiem, że zostanie to uczynione przed godz. 13:00, opłata wyrównawcza mająca zastosowanie w dniu przedłożenia wniosku o wydanie pozwolenia obowiązuje w odniesieniu do przywozu zrealizowanego w dowolnym czasie w okresie ważności pozwolenia na przywóz.

a) 2 W przypadku określonym w poprzednim akapicie, z wyjątkiem produktów objętych podpozycją 23.07 B wyszczególnioną w załączniku A do rozporządzenia nr 120/67/EWG, każdorazowe dostosowywanie opłaty poddane działaniom art. 15 ust. 3 akapit drugi rozporządzenia nr 120/67/EWG dokonywane jest w odniesieniu do ceny progowej dla produktu lub produktów podstawowych wykorzystywanych do obliczania różnych składników opłaty obowiązującej w dniu przywozu. Dostosowania takiego dokonuje się przez zwiększenie lub zmniejszenie opłaty, która została wcześniej ustalona, o różnicę między ceną progową za 100 kilogramów produktu podstawowego obowiązującą w miesiącu złożenia wniosku a ceną obowiązującą w dniu przywozu, pomnożoną przez współczynnik wskazany w kolumnie 4 Załącznika do rozporządzenia (EWG) nr 1052/68.

b) 3 W odniesieniu do produktów określonych w art. 2, opłata wcześniej ustalana dostosowywana jest ponadto w przypadku, gdy refundacje produkcyjne ustalone w art. 1 rozporządzenia (EWG) nr 1955/75 zmieniane są między dniem złożenia wniosku o wydanie pozwolenia a dniem przywozu. Dostosowania takiego dokonuje się przez zwiększenie lub zmniejszenie kwoty wcześniej ustalanej o różnicę wynikającą z takiej zmiany, pomnożoną przez współczynnik wskazany w kolumnie 4 Załącznika do rozporządzenia (EWG) nr 1052/68 odpowiadający danym produktom.

c) W przypadku produktów objętych podpozycją 23.07 B, określonych w załączniku A do rozporządzenia nr 120/67/EWG, wymagane dostosowanie następuje poprzez zmniejszenie lub zwiększenie opłaty przywozowej:

– w odniesieniu do składnika zbożowego tego rodzaju produktów o różnicę między ceną progową za 100 kg kukurydzy obowiązującą w miesiącu złożenia wniosku a ceną progową obowiązującą w miesiącu przywozu, przy czym różnicę tę należy pomnożyć przez współczynnik podany w tabeli A załącznika II do rozporządzenia (EWG) nr 968/68;

– w odniesieniu do składnika mlecznego tego rodzaju produktów o różnicę między ceną progową za 100 kg mleka odtłuszczonego w proszku a ceną progową obowiązującą w miesiącu przywozu, przy czym różnicę tę należy pomnożyć przez współczynnik podany w tabeli B załącznika II do rozporządzenia (EWG) nr 968/68.

2.
W odniesieniu do produktów, objętych pozycją taryfową 11.07 do opłaty ustalonej z wyprzedzeniem, dodaje się premię. Premia ta na 100 kg produktów przetworzonych jest równa premii, stosowanej w art. 15 rozporządzenia nr 120/67/EWG i rozporządzeniu Rady nr 140/67/EWG(9) z dnia 21 czerwca 1967 r. w sprawie zasad wyprzedzającego ustalania opłat wyrównawczych dla zbóż, ostatnio zmienionym rozporządzeniem (EWG) nr 2435/70(10) i zgodnie ze skalą obowiązującą w dniu, w którym złożono wniosek o przyznanie pozwolenia na ilość produktu podstawowego przyjętą za podstawę obliczenia zmiennego składnika opłaty wyrównawczej.

Bez uszczerbku dla możliwości stosowania art. 9 lit. b) rozporządzenia nr 140/67/EWG, premię określa się w odniesieniu do miesiąca rzeczywistego przywozu produktu przetworzonego, przy czym premia stosowana do przywozu zrealizowanego w ciągu ostatniego miesiąca ważności pozwolenia na przywóz jest równa premii obowiązującej dla przywozu zrealizowanego w ciągu poprzedniego miesiąca.

Artykuł  4

W odniesieniu do każdego z produktów objętych niniejszym tytułem okres, na jaki można uzyskać wyprzedzające ustalenie opłaty wyrównawczej, może ulec skróceniu zgodnie z procedurą, przewidzianą w art. 26 rozporządzenia nr 120/67/EWG.

TYTUŁ  IV

Przepisy ogólne

Artykuł  5 4

Państwa Członkowskie przekazują Komisji piętnastego dnia każdego miesiąca następujące informacje dotyczące poprzedniego miesiąca:

a) całkowitą ilość produktów przetworzonych dla których udzielone zostały pozwolenia na przywóz;

b) ilości, na które udzielono pozwoleń na przywóz przy wyprzedzająco ustalonej opłacie wyrównawczej.

Dane te podaje się z podziałem według szczególnych stawek opłat wyrównawczych nakładanych na te produkty.

Jednakże w odniesieniu do produktów objętych podpozycjami 07.06 A, 23.02 A I i 23.02 A II Wspólnej Taryfy Celnej takie dane szczegółowe są przekazywane Komisji codziennie.

Artykuł  6

Niniejszym rozporządzenie (EWG) nr 1080/68 traci moc.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 24 czerwca 1974 r.

W imieniu Komisji
François-Xavier ORTOLI
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. 117 z 19.6.1967, str. 2269/67.

(2) Dz.U. L 128 z 10.5.1974, str. 12.

(3) Dz.U. 174 z 31.7.1967, str. 1.

(4) Dz.U. L 128 z 10.5.1974, str. 20.

(5) Dz.U. L 179 z 25.5.1968, str. 8.

(6) Dz.U. L 86 z 31.3.1973, str. 30.

(7) Dz.U. L 181 z 27.7.1968, str. 6.

(8) Dz.U. L 104 z 19.4.1973, str. 30.

(9) Dz.U. 125 z 26.6.1967, str. 2456.

(10) Dz.U. 262 z 3.12.1970, str. 3.

1 Art. 3 ust. 1 zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 3103/74 z dnia 10 grudnia 1974 r. (Dz.U.UE.L.74.331.7) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 grudnia 1974 r.
2 Art. 3 ust. 1 lit. a) zmieniona przez art. 1 rozporządzenia nr 1997/75 z dnia 31 lipca 1975 r. (Dz.U.UE.L.75.202.57) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 sierpnia 1975 r.
3 Art. 3 ust. 1 lit. b) zmieniona przez art. 1 rozporządzenia nr 1997/75 z dnia 31 lipca 1975 r. (Dz.U.UE.L.75.202.57) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 sierpnia 1975 r.
4 Art. 5 zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 1740/78 z dnia 25 lipca 1978 r. (Dz.U.UE.L.78.202.8) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 lipca 1978 r.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.