Rozporządzenie 156/2011 w sprawie przydziału uprawnień do połowów na mocy Protokołu do Umowy o partnerstwie pomiędzy Wspólnotą Europejską a Sfederowanymi Stanami Mikronezji w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Sfederowanych Stanów Mikronezji

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2011.52.66

Akt obowiązujący
Wersja od: 25 lutego 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 156/2011
z dnia 13 grudnia 2010 r.
w sprawie przydziału uprawnień do połowów na mocy Protokołu do Umowy o partnerstwie pomiędzy Wspólnotą Europejską a Sfederowanymi Stanami Mikronezji w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Sfederowanych Stanów Mikronezji

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 43 ust. 3,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Nowy protokół (zwany dalej "protokołem") do Umowy o partnerstwie pomiędzy Wspólnotą Europejską a Sfederowanymi Stanami Mikronezji w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Sfederowanych Stanów Mikronezji(1) (zwanej dalej "umową") został parafowany w dniu 7 maja 2010 r. Protokół przyznaje statkom UE uprawnienia do połowów na wodach objętych zwierzchnictwem lub jurysdykcją Sfederowanych Stanów Mikronezji w zakresie rybołówstwa.

(2) W dniu 13 grudnia 2010 r. Rada przyjęła decyzję 2011/116/UE(2) w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania protokołu.

(3) Należy określić metodę przydziału uprawnień do połowów poszczególnym państwom członkowskim na pięcioletni okres ustanowiony w art. 13 protokołu, jak również na okres jego tymczasowego stosowania.

(4) Zgodnie z art. 10 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1006/2008 z dnia 29 września 2008 r. dotyczącego upoważnień do prowadzenia działalności połowowej przez wspólnotowe statki rybackie poza wodami terytorialnymi Wspólnoty oraz wstępu statków państw trzecich na wody terytorialne Wspólnoty(3), jeśli okaże się, że uprawnienia do połowów przyznane Unii Europejskiej nie są w pełni wykorzystane, Komisja powinna poinformować o tym fakcie zainteresowane państwa członkowskie. Brak odpowiedzi w terminie, który ma zostać określony przez Radę, należy uważać za potwierdzenie, że statki danego państwa członkowskiego nie wykorzystują w pełni swoich uprawnień do połowów w danym okresie. Należy określić ten termin.

(5) Niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1
1.
Uprawnienia do połowów ustalone w protokole do umowy rozdziela się pomiędzy państwa członkowskie w następujący sposób:

a) sejnery tuńczykowe:

Hiszpania 5 statków

Francja 1 statek

b) taklowce powierzchniowe:

Hiszpania 12 statków

2.
Bez uszczerbku dla umowy i protokołu, stosuje się rozporządzenie (WE) nr 1006/2008.
3.
Jeżeli wnioski o wydanie upoważnień do połowów przedłożone przez państwa członkowskie, o których mowa w ust. 1, nie wyczerpują wszystkich uprawnień do połowów ustalonych w protokole, Komisja uwzględnia wnioski o wydanie upoważnień do połowów z pozostałych państw członkowskich, zgodnie z art. 10 rozporządzenia Rady (WE) nr 1006/2008.

Termin, o którym mowa w art. 10 tego rozporządzenia, ustala się na 10 dni roboczych.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 13 grudnia 2010 r.

W imieniu Rady
K. PEETERS
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 151 z 6.6.2006, s. 3.

(2) Patrz str. 1 Dz.U.

(3) Dz.U. L 286 z 29.10.2008, s. 33.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.