Rozporządzenie 1546/73 zmieniające rozporządzenia nr 422/67/EWG, nr 5/67/Euratom określające uposażenie przewodniczącego i członków Komisji oraz prezesa, sędziów, rzeczników generalnych i sekretarza Trybunału Sprawiedliwości

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1973.155.8

Akt jednorazowy
Wersja od: 11 czerwca 1973 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY (EWWIS, EWG, EURATOM) NR 1546/73
z dnia 4 czerwca 1973 r.
zmieniające rozporządzenia nr 422/67/EWG, nr 5/67/Euratom określające uposażenie przewodniczącego i członków Komisji oraz prezesa, sędziów, rzeczników generalnych i sekretarza Trybunału Sprawiedliwości

RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat (1) ustanawiający Jedną Radę i Jedną Komisję Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

należy zmienić niektóre przepisy rozporządzenia określającego uposażenie członków Komisji i Trybunału, uwzględniając regulacje wynagrodzeń urzędników Wspólnot, zapewniając utrzymanie różnicy między wynagrodzeniami członków Komisji i członków Trybunału Sprawiedliwości, z jednej strony, a wynagrodzeniami urzędników Wspólnot Europejskich, z drugiej strony,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W rozporządzeniu Rady nr 422/67/EWG, nr 5/67/Euratom (2), z dnia 25 lipca 1967 r. określające uposażenie przewodniczącego i członków Komisji oraz prezesa, sędziów, rzeczników generalnych i sekretarza Trybunału Sprawiedliwości, ostatnio zmienione rozporządzeniem Rady (Euratom, EWG, EWWiS) nr 2690/72 (3), wprowadza się następujące zmiany:

a) Z mocą od dnia 1 lipca 1972 r. art. 2 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 2

1. Podstawowe miesięczne uposażenie członków Komisji jest równe sumie wynikającej z zastosowania następujących wskaźników do podstawowego wynagrodzenia urzędnika Wspólnot Europejskich w ostatnim przedziale stopnia A 1:

Przewodniczący

138 %,

Wiceprzewodniczący

125 %,

Pozostali członkowie

112,5 %.

2. Podstawowe miesięczne uposażenie członków Trybunału Sprawiedliwości jest równe sumie wynikającej z zastosowania następujących wskaźników do podstawowego wynagrodzenia urzędnika Wspólnot Europejskich w ostatnim przedziale stopnia A 1:

Prezes

138 %,

Sędzia lub rzecznik generalny

112,5 %,

Sekretarz

101 %."

b) Z mocą od dnia 1 lipca 1972 r. art. 3 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 3

Członkowie Komisji i Trybunału Sprawiedliwości są uprawnieni do zasiłków rodzinnych ustalonych zgodnie z przepisami art. 67 regulaminu pracowniczego i art. 1-3 załącznika VII do tego regulaminu."

c) Z mocą od dnia 1 lipca 1972 r. art. 4 ust. 2 i 3 otrzymuje brzmienie:

"2. Członkowie Komisji otrzymują miesięczny fundusz reprezentacyjny w wysokości:

Przewodniczący

29.745 BEF

Wiceprzewodniczący

19.115 BEF

Pozostali członkowie

12.745 BEF

3. Członkowie Trybunału Sprawiedliwości otrzymują miesięczny fundusz reprezentacyjny w wysokości:

Prezes

29.745 BEF

Sędzia lub rzecznik generalny

12.745 BEF

Sekretarz

11.620 BEF

Sędziowie będący prezesami Izb Trybunału otrzymują ponadto podczas pełnienia swoich funkcji dodatek funkcyjny w wysokości 17.000 BEF miesięcznie."

d) Z mocą od dnia 1 lipca 1972 r. w art. 4 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Świadczenia określone w ust. 2 i 3 są corocznie zwiększane przez Radę stanowiącą większością kwalifikowaną, z uwzględnieniem wzrostu kosztów utrzymania".

e) Z mocą od dnia 1 lipca 1972 r. po art. 4 rozporządzenia nr 422/67/EWG, nr 5/67/Euratom dodaje się art. 4a w brzmieniu:

"Artykuł 4a

Wynagrodzenia podstawowe określone w art. 2, zasiłki rodzinne określone w art. 3 oraz dodatki określone w art. 4 ust. 1, regulowane są według wskaźników ustalonych przez Radę zgodnie z art. 64 i art. 65 Regulaminu Pracowniczego urzędników Wspólnot Europejskich w odniesieniu do urzędników zatrudnionych w Belgii."

Artykuł  2

Z mocą od dnia 1 stycznia 1973 r. w art. 7 rozporządzenia nr 422/67/EWG, nr 5/67/Euratom wprowadza się następujące zmiany:

a) ustęp 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Przez trzy lata począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym kończy on piastowanie urzędu, były członek Komisji lub Trybunału Sprawiedliwości otrzymuje miesięczne świadczenie pomostowe ustalone zgodnie z następującymi procedurami:

- 40 % podstawowego wynagrodzenia, jakie otrzymywał w momencie kiedy zakończył sprawowanie urzędu, jeżeli jego okres pracy jest krótszy niż dwa lata,

- 45 % tego samego wynagrodzenia, jeżeli okres ten wynosi ponad dwa lata lecz mniej niż trzy lata,

- 50 % tego samego wynagrodzenia, jeżeli okres ten wynosi ponad trzy lata lecz mniej niż pięć lat,

- 55 % tego samego wynagrodzenia, jeżeli okres ten wynosi ponad pięć lat lecz mniej niż dziesięć lat,

- 60 % tego samego wynagrodzenia, jeżeli okres ten wynosi ponad dziesięć lat a mniej niż piętnaście lat,

- 65 % tego samego wynagrodzenia w pozostałych przypadkach."

b) Po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. Przez cały okres trzech lat wspomniany w ust. 1, były Członek Komisji lub Trybunału jest uprawniony do zasiłków rodzinnych przewidzianych w art. 3".

Artykuł  3

Z mocą od dnia 1 stycznia 1973 r. stopę 60 % wymienioną w art. 9 akapit pierwszy rozporządzenia nr 422/67/EWG, nr 5/67/Euratom zmienia się na stopę 70 %.

Artykuł  4

Emerytury i dodatki nabyte zgodnie z art. 7, 8, 9, 10, 15 i 20 rozporządzenia nr 422/67/EWG-nr 5/67/Euratom, lub zgodnie z decyzją Rady z dnia 14 października 1958 r. ustanawiającą zasady regulujące wynagrodzenia członków Trybunału Sprawiedliwości Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, zmienionych decyzją z dnia 29 października 1969 r. należy zrewidować w oparciu o przepisy art. 1, 2 i 3 począwszy od terminu ustalonego w niniejszych w przepisach.

Artykuł  5

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 4 czerwca 1973 r.

W imieniu Rady
R. VAN ELSLANDE
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. 152 z 13.7.1967, str. 2.

(2) Dz.U. 187 z 8.8.1967, str. 1.

(3) Dz.U. L 286 z 23.12.1972, str. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.