Rozporządzenie 1533/2005 ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2005.246.1

Akt utracił moc
Wersja od: 22 września 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1533/2005
z dnia 21 września 2005 r.
ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw 1

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 3223/94 z dnia 21 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad stosowania ustaleń dotyczących przywozu owoców i warzyw(1), w szczególności jego art. 4 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie (WE) nr 3223/94 przewiduje, w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję standardowych wartości dla przywozu z krajów trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w jego Załączniku.

(2) W zastosowaniu wyżej wymienionych kryteriów standardowe wartości w przywozie powinny zostać ustalone w wysokościach określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Standardowe wartości w przywozie, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 3223/94, ustalone są zgodnie z tabelą zamieszczoną w Załączniku.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 22 września 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 21 września 2005 r.

W imieniu Komisji
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi

______

(1) Dz.U. L 337 z 24.12.1994, str. 66. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 386/2005 (Dz.U. L 62 z 9.3.2005, str. 3).

ZAŁĄCZNIK

(EUR/100 kg)
Kod CNKod krajów trzecich(1)Standardowa wartość w przywozie
0702 00 00052 31,1
096 20,4
204 49,2
999 33,6
0707 00 05052 84,9
096 81,9
999 83,4
0709 90 70052 85,9
999 85,9
0805 50 10382 63,4
388 62,7
524 60,5
528 59,1
999 61,4
0806 10 10052 90,2
624216,6
999153,4
0808 10 80388 80,5
400 82,7
508 45,4
512 57,4
528 27,1
720 34,3
804 64,7
999 56,0
0808 20 50052 94,0
388 70,2
720 84,9
999 83,0
0809 30 10, 0809 30 90052 92,0
624108,8
999100,4
0809 40 05052 82,7
066 64,7
098 65,3
388 18,0
508 24,5
624111,9
999 61,2
(1) Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE)

nr 750/2005 (Dz.U. L 126 z 19.5.2005, str. 12). Kod "999"

odpowiada "innym pochodzeniom".

1 Tytuł zmieniony przez sprostowanie z dnia 23 września 2005 r. (Dz.U.UE.L.05.247.41).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.