Rozporządzenie 1516/79 zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1119/79 ustanawiające specjalne przepisy w celu wdrażania systemu pozwoleń na przywóz nasion

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1979.184.14

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 lipca 1979 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (EWG) NR 1516/79
z dnia 19 lipca 1979 r.
zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1119/79 ustanawiające specjalne przepisy w celu wdrażania systemu pozwoleń na przywóz nasion

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2358/71 z dnia 26 października 1971 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku nasion(1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 234/79(2), w szczególności jego art. 4 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

rozporządzenie Komisji (EWG) nr 1119/79(3) wymaga wskazania kraju pochodzenia we wniosku i pozwoleniu na przywóz; w swoim obecnym brzmieniu wymóg ten może powodować występowanie trudności w wykładni; należy zatem wyjaśnić, że takie wskazanie wiąże się ze zobowiązaniem dokonania przywozu produktu pochodzącego ze wskazanego państwa trzeciego;

środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Nasion,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Artykuł 4 rozporządzenia (EWG) nr 1119/79 otrzymuje brzmienie:

"Państwo pochodzenia wskazuje się w pozycji 14 wniosku i pozwolenia na przywóz. Pozwolenie na przywóz wiąże się ze zobowiązaniem dokonania przywozu produktów pochodzących ze wskazanego kraju.".

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się z mocą od dnia 1 lipca 1979 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 19 lipca 1979 r.

W imieniu Komisji
Finn GUNDELACH
Wiceprzewodniczący

_________

(1) Dz.U. L 246 z 5.11.1971, str. 1.

(2) Dz.U. L 34 z 9.2.1979, str. 2.

(3) Dz.U. L 139 z 7.6.1979, str. 13.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.