Rozporządzenie 1501/2002 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2848/98 dotyczące szczegółowych zasad stosowania programu odkupywania kwot w sektorze surowca tytoniowego

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2002.227.16

Akt jednorazowy
Wersja od: 23 sierpnia 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1501/2002
z dnia 22 sierpnia 2002 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2848/98 dotyczące szczegółowych zasad stosowania programu odkupywania kwot w sektorze surowca tytoniowego

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2075/92 z dnia 30 czerwca 1992 r. dotyczące wspólnej organizacji rynku surowca tytoniowego(1), zmienione rozporządzeniem (WE) nr 546/2002(2), w szczególności jego art. 14a,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 35 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2848/98 z 22 grudnia 1998 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2075/92 dotyczącego systemu premiowego, kwot produkcyjnych i szczególnej pomocy, jaka ma być udzielana grupom producentów w sektorze surowca tytoniowego(3), zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 1005/2002(4), przewiduje, w ramach części procedury odkupywania kwoty, że w okresie od dnia 1 września do dnia 31 grudnia, Państwo Członkowskie upublicznia intencje producentów dotyczące sprzedaży ich kwot, tak aby inni producenci mogli je kupić, zanim zostaną nieodwracalnie odkupione.

(2) Doświadczenie wykazało, że ten czteromiesięczny okres jest zbyt długi i powinien być skrócony do połowy, tym samym przyspieszając procedurę odkupywania i czyniąc ją bardziej atrakcyjną dla producentów, jako że okres niepewności co do zakończenia procedury sprzedaży zostaje również skrócony.

(3) W związku z faktem, że okres, który ma być zmieniony, rozpoczyna się 1 września, niniejsze rozporządzenie musi niezwłocznie wchodzić w życie.

(4) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Tytoniu,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W art. 35 rozporządzenia (WE) nr 2848/98 wprowadza się następujące zmiany:

a) w ust. 1 i 2 datę "1 września" zastępuje się datą "1 listopada";

b) ustęp. 3 otrzymuje brzmienie

"3. Z chwilą zakończenia dwumiesięcznego okresu ustanowionego w pierwszym akapicie ust. 2, wszelkie kwoty, które nie zostały kupione przez producentów, są nieodwracalnie odkupywane."

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 sierpnia 2002 r.

W imieniu Komisji
Franz FISCHLER
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 215 z 30.7.1992, str. 70.

(2) Dz.U. L 84 z 28.3.2002, str. 4.

(3) Dz.U. L 358 z 31.12.1998, str. 17.

(4) Dz.U. L 153 z 13.6.2002, str. 3.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.