Rozporządzenie 1496/2005 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1168/2005 w odniesieniu do ilości objętej przetargiem stałym na odsprzedaż na rynku Wspólnoty kukurydzy znajdującej się w posiadaniu austriackiej agencji interwencyjnej

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2005.240.37

Akt jednorazowy
Wersja od: 16 września 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1496/2005
z dnia 15 września 2005 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1168/2005 w odniesieniu do ilości objętej przetargiem stałym na odsprzedaż na rynku Wspólnoty kukurydzy znajdującej się w posiadaniu austriackiej agencji interwencyjnej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż(1), w szczególności jego art. 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Przetarg na odsprzedaż na rynku wewnętrznym około 113.297 ton kukurydzy znajdującej się w posiadaniu austriackiej agencji interwencyjnej, został otwarty rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1168/2005(2).

(2) Ze względu na aktualną sytuację na rynku właściwe jest zwiększenie ilości kukurydzy wystawionej na sprzedaż przez austriacką agencję interwencyjną na rynku wewnętrznym otwierając przetarg stały na 121.525 ton.

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1168/2005.

(4) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W rozporządzeniu (WE) nr 1168/2005 wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 zapis "113.297 tony" zastępuje się zapisem "121.525 ton";

2) w tytule Załącznika zapis "113.297 tony" zastępuje się zapisem "121.525 ton".

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 września 2005 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1154/2005 (Dz.U. L 187 z 19.7.2005, str. 11).

(2) Dz.U. L 188 z 20.7.2005, str. 16.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.