Rozporządzenie 1494/88 w sprawie zawarcia Umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Federalną Islamską Republiką Komorów w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Komorów

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1988.137.18

Akt jednorazowy
Wersja od: 2 czerwca 1988 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (EWG) NR 1494/88
z dnia 3 maja 1988 r.
w sprawie zawarcia Umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Federalną Islamską Republiką Komorów w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Komorów

RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w szczególności jego art. 43,

uwzględniając wniosek Komisji(1),

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego(2),

a także mając na uwadze, co następuje:

Wspólnota i Federalna Islamska Republika Komorów wynegocjowały i parafowały Umowę w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Komorów; zapewnia to możliwości połowowe rybakom Wspólnoty na wodach będących pod zwierzchnictwem i jurysdykcją Komorów;

zatwierdzenie niniejszej Umowy leży w interesie Wspólnoty,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Umowa w sprawie połowów zawarta między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Federalną Islamską Republiką Komorów w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Komorów, zostaje zatwierdzona w imieniu Wspólnoty.

Tekst Umowy załączony jest do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Przewodniczący Rady jest upoważniony do wyznaczenia osób umocowanych do podpisania Umowy tak, aby stała się ona wiążąca dla Wspólnoty.

Artykuł  3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 3 maja 1998 r.

W imieniu Rady
M. BANGEMANN
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. C 73 z 19.3.1988, str. 6.

(2) Dz.U. C 122 z 9.5.1988.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.