Rozporządzenie 1492/81 w sprawie zawarcia Umowy dotyczącej tekstu w języku greckim Porozumienia między Europejską Wspólnotą Gospodarczą, Konfederacją Szwajcarską i Republiką Austrii w sprawie rozszerzenia stosowania zasad dotyczących tranzytu wspólnotowego

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1981.147.1

Akt jednorazowy
Wersja od: 4 czerwca 1981 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 1492/81
z dnia 19 maja 1981 r.
w sprawie zawarcia Umowy dotyczącej tekstu w języku greckim Porozumienia między Europejską Wspólnotą Gospodarczą, Konfederacją Szwajcarską i Republiką Austrii w sprawie rozszerzenia stosowania zasad dotyczących tranzytu wspólnotowego

RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w szczególności jego art. 113,

uwzględniając zalecenie Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

w następstwie przystąpienia do Wspólnoty Republika Grecka jest związana Porozumieniem między Europejską Wspólnotą Gospodarczą, Konfederacją Szwajcarską i Republiką Austrii w sprawie rozszerzenia stosowania zasad dotyczących tranzytu wspólnotowego (1), podpisanym dnia 12 lipca 1977 r.;

Porozumienie jest sporządzone w językach duńskim, niderlandzkim, angielskim, francuskim, niemieckim oraz włoskim; wszystkie teksty są na równi autentyczne;

jest konieczne, aby nadać tekstowi w języku greckim jednakową moc obowiązującą jak w przypadku pozostałych tekstów, określonych powyżej;

Umowę dotyczącą tekstu w języku greckim Porozumienia z dnia 12 lipca 1977 r. należy zatwierdzić,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Umowa w sprawie tekstu w języku greckim Porozumienia między Europejską Wspólnotą Gospodarczą, Konfederacją Szwajcarską i Republiką Austrii w sprawie rozszerzenia stosowania zasad dotyczących tranzytu wspólnotowego zostaje niniejszym przyjęta w imieniu Wspólnoty.

Tekst Umowy jest załączony do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Przewodniczący Rady dokona notyfikacji przewidzianej w art. 2 Umowy (2).

Artykuł  3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 19 maja 1981 r.
W imieniu Rady
D. F. van der MEI
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 142 z 9.6.1977, str. 1.

(2) Data wejścia w życie Umowy zostanie opublikowana przez Sekretariat Generalny Rady w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.