Rozporządzenie 1474/2000 określające zredukowane wielkości składników rolnych i ceł dodatkowych stosowanych od dnia 1 lipca 2000 r. w przywozie do Wspólnoty niektórych towarów objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 3448/93 na mocy Umowy przejściowej między Unią Europejską a Izraelem

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2000.171.11

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1474/2000
z dnia 10 lipca 2000 r.
określające zredukowane wielkości składników rolnych i ceł dodatkowych stosowanych od dnia 1 lipca 2000 r. w przywozie do Wspólnoty niektórych towarów objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 3448/93 na mocy Umowy przejściowej między Unią Europejską a Izraelem

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 3448/93 z dnia 6 grudnia 1993 r. ustanawiające zasady handlu mające zastosowanie do niektórych towarów pochodzących z przetwórstwa produktów rolnych(1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2491/98(2), w szczególności jego art. 7,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W oczekiwaniu na wejście w życie Układu Eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi z jednej strony a Państwem Izrael z drugiej strony, podpisanego w Brukseli dnia 20 listopada 1995 r. podpisana została dnia 18 grudnia 1995 r.(3) i weszła w życie z dniem 1 stycznia 1996 r. Umowa przejściowa między Wspólnotą Europejską i Europejską Wspólnotą Węgla i Stali z jednej strony a Państwem Izrael z drugiej strony w sprawie handlu i środków towarzyszących. Umowa ta przewiduje w granicach kontyngentów redukcje składnika rolnego w odniesieniu do niektórych przetworzonych produktów rolnych.

(2) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1981/94 z dnia 25 lipca 1994 r. ustanawiające zasady administrowania wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na niektóre produkty pochodzące z Algierii, Cypru, Egiptu, Izraela, Jordanii, Malty, Maroka, Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy, Tunezji i Turcji oraz określająca szczegółowe zasady rozszerzania i dostosowywania tych kontyngentów taryfowych(4), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 563/2000(5), otworzyło kontyngenty, w ramach których niektóre przetworzone produkty rolne pochodzące z Izraela zostały objęte redukcją w odniesieniu do składników rolnych. Należy ustalić zredukowane składniki rolne i cła dodatkowe.

(3) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1460/96(6), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) 2495/97(7), określa szczegółowe zasady stosowania preferencyjnych porozumień handlowych dotyczących niektórych towarów uzyskanych z przetworzenia produktów rolnych określonych w art. 7 rozporządzenia (WE) nr 3448/93,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Od dnia 1 lipca 2000 r. zredukowane składniki rolne stosowane w przywozie towarów objętych rozporządzeniem (WE) nr 3448/93, dla których redukcja składnika rolnego jest przewidziana w Umowie przejściowej zawartej z Izraelem, a także odpowiadające im zredukowane cła dodatkowe, ustala się w załącznikach do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 lipca 2000 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.
Sporządzono w Brukseli, dnia 10 lipca 2000 r.
W imieniu Komisji
Erkki LIIKANEN
Członek Komisji
______

(1) Dz.U. L 318 z 20.12.1993, str. 18.

(2) Dz.U. L 309 z 19.11.1998, str. 28.

(3) Dz.U. L 71 z 20.3.1996, str. 1.

(4) Dz.U. L 199 z 2.8.1994, str. 1.

(5) Dz.U. L 68 z 16.3.2000, str. 46.

(6) Dz.U. L 187 z 26.7.1996, str. 18.

(7) Dz.U. L 343 z 13.12.1997, str. 18.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I  1

ПРИЛОЖЕНИЕ I - ANEXO I - PŘÍLOHA I - BILAG I - ANHANG I - I LISA - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I -ANNEX I - ANNEXE I - PRILOG I - ALLEGATO I - I PIELIKUMS - I PRIEDAS - MELLÉKLET I -ANNESS I - BILAGE I - ZAŁĄCZNIK I - ANEXO I - ANEXA I - PRÍLOHA I - PRILOGA I - LIITE I - BILAGA I

Селскостопански компонент (за 100 kg нетно тегло)

Elementos agrícolas (por 100 kilogramos de peso neto)

Zemědělské komponenty (za 100 kg čisté hmotnosti)

Landbrugselementer (pr. 100 kg nettovægt)

Landwirtschaftliche Teilbeträge (für 100 kg Eigengewicht)

Αγροτικά στοιχεία (για 100 kg καθαρού βάρους)

Põllumajanduslikud komponendid (100 kg netokaalu kohta)

Agricultural components (per 100 kilograms net weight)

Éléments agricoles (par 100 kilogrammes poids net)

Poljoprivredne komponente (na 100 kilograma neto mase)

Elementi agricoli (per 100 kg peso netto)

Lauksaimniecības komponentes (uz 100 kilogramiem t īrsvara)

Žemės ūkio komponentai (100-ui kilogramų neto svorio)

Mezőgazdasági alkotóelemek (100 kg nettó tömegre)

Komponenti agrikoli (kull 100 kilogramma piż nett)

Landbouwelementen (per 100 kg nettogewicht)

Komponenty rolne (na 100 kg wagi netto)

Elementos agrícolas (por 100 quilogramas de peso líquido)

Elementul agricol (la 100 de kilograme greutate netă)

Poľnohospodárske zložky (na 100 kilogramov netto hmotnosti)

Kmetijske komponente (na 100 kilogramov neto mase)

Maatalousosat (100 nettopainokilolta)

Jordbruksbeståndsdelar (per 100 kg nettovikt)

ЧАСТ 1 - PARTE 1 - ČÁST 1 - DEL 1 - TEIL 1 - 1. OSA - ΜΕΡΟΣ 1 - PART 1 - PARTIE 1 - DIO 1 - PARTE 1 - 1. DAĻA - 1 DALIS - 1. RÉSZ - PARTI 1 - DEEL 1 - CZĘŚĆ 1 - PARTE 1 - PARTEA 1 - ČASŤ 1 - DEL 1 - OSA 1 - DEL 1

Код по КН

Código NC

Kód KN

KN-kode

KN-Code

CN-kood

Κωδικός ΣΟ

CN code

Code NC

Oznaka KN

Codice NC

KN kods

KN kodas

KN-kód

Kodiċi KN

GN-code

Kod CN

Código NC

Cod NC

Kód KN

Oznaka KN

CN-koodi

KN-kod

EUR/

100 Kg

Код по КН

Código NC

Kód KN

KN-kode

KN-Code

CN-kood

Κωδικός ΣΟ

CN code

Code NC

Oznaka KN

Codice NC

KN kods

KN kodas

KN-kód

Kodiċi KN

GN-code

Kod CN

Código NC

Cod NC

Kód KN

Oznaka KN

CN-koodi

KN-kod

EUR/

100 Kg

Код по КН

Código NC

Kód KN

KN-kode

KN-Code

CN-kood

Κωδικός ΣΟ

CN code

Code NC

Oznaka KN

Codice NC

KN kods

KN kodas

KN-kód

Kodiċi KN

GN-code

Kod CN

Código NC

Cod NC

Kód KN

Oznaka KN

CN-koodi

KN-kod

EUR/

100 Kg

0710 40 00(1)6,581806 90 60(**)1905 30 30(*)
0711 90 30(1)6,581806 90 70(**)1905 30 51(*)
1704 90 3031,571806 90 90(**)1905 30 59(*)
1806 10 2021,421901 10 00(2)(*)1905 30 91(*)
1806 10 3026,691901 90 99(2)(*)1905 30 99(*)
1806 10 9035,621904 1010141905 40 10(*)
1806 20 10(**)1904 10 3032,21905 40 90(*)
1806 20 30(**)1904 10 9023,521905 90 1011,13
1806 20 50(**)1904 20 10(*)1905 90 2042,35
1806 20 70(**)1904 20 91141905 90 30(*)
1806 20 80(**)1904 20 9532,21905 90 40(*)
1806 20 95(**)1904 20 9923,521905 90 45(*)
1806 31 00(**)1904 90 1032,21905 90 55(*)
1806 32 10(**)1904 90 9017,991905 90 60(*)
1806 32 90(**)1905 10 009,11905 90 90(*)
1806 90 11(**)1905 20 1012,812001 90 306,58
1806 90 19(**)1905 20 3017,222004 90 106,58
1806 90 31(**)1905 20 9021,982005 80 006,58
1806 90 39(**)1905 30 11(*)2106 10 80(2)(*)
1806 90 50(**)1905 30 19(*)2106 90 98(2)(*)
(*) Виж Част 2 - Véase parte 2 -Viz část 2 - Se del 2 - Siehe Teil 2 - Vaata 2. osa - Βλέπε μέρος 2 - See Part 2 - Voir partie 2 - Vidi dio 2 - Cfr. parte 2 - Skatīt 2.daļu - žr. 2 dalį - Lásd a 2. részt - Ara Parti 2 - Zie deel 2 - Zobacz Część 2 - Ver parte 2 - Vezi Partea 2 - Pozri časť 2 - Glej del 2 -Katso osa 2 - Se del 2.

(**) Виж Част 3 - Véase parte 3 - Viz část 3 - Se del 3 - Siehe Teil 3 - Vaata 3. osa - Βλέπε μέρος 3 -See Part 3 - Voir partie 3 - Vidi dio 3 - Cfr. parte 3 - Skatīt 3. daļu - žr. 3 dalį - Lásd a 3. részt -Ara Parti 3 - Zie deel 3 - Zobacz Część 3 - Ver parte 3 - Vezi Partea 3 - Pozri časť 3 - Glej del 3 -Katso osa 3 - Se del 3.

(1) За 100 kg отцедени сладки патати и т.н., или царевица. - Por 100 kg de boniators, etc. o de maìz escurridos. - Za 100 kg sušených sladkých brambor apod., nebo kukuřice. - Pr. 100 kg afløbne søde kartofler osv. eller majs. - Pro 100 kg Süßkartoffeln usw. oder Mais, abgetropft. - 100 kilogrammi nõrgunud maguskartuli jne., või maisi kohta. - Ανά 100 kg στραγγισμένων γλυκοπατατών κ.λ.π. ή καλαμποκιού στραγγισμένου. - Per 100 kilograms of drained sweet potatoes, etc., or maize. - Par 100 kilogrammes de patates douces, etc., ou de maïs égouttés. - Na 100 kilograma suhog slatkog krumpira itd., ili kukuruza - Per 100 kg di patate dolci, ecc. o granturco sgocciolati. - Uz 100 kilogramiem žāvētu saldo kartupeļu u.t.t. vai kukurūzas. - 100-ui kg džiovintų saldžiųjų bulvių, kt., ar kukurūzų. - Szárított édesburgonya stb., illetve kukorica 100 kilogrammjára.- Għal kull 100 kilogramma ta' patata ħelwa msoffija millilma, eċċ. jew qamħirrun. - Per 100 kg zoete aardappelen enz. of maïs, uitgedropen. - Na 100 kg suszonych słodkich ziemniaków itp., lub kukurydzy. - Por 100 kg de batatas-doces, etc., ou de milho, escorridos. - La 100 kilograme de batate etc. sau porumb deshidratat. - Na 100 kilogramov sušených sladkých zemiakov, atď., alebo kukurice. - Na 100 kilogramov suhega sladkega krompirja itd., ali koruze. - 100:aa kilogrammaa valutettua bataattia jne. tai maissia kohden. - Per 100 kg torkad sötpotatis etc. eller majs.

(2) Детски храни, съдържащи мляко и продукти на базата на мляко. - Alimentos para niños que contengan leche y productos a base de leche. - Připravená dětská výživa obsahující mléko a výrobky z mléka. - Næringsmidler til børn, med indhold af mælk og mælkeprodukter. - Kindernahrung, Milch und auf der Grundlage von Milch hergestellte Erzeugnisse enthaltend. - Piima ja piimatooteid sisaldavad imikutele mõeldud tooted. - Τροφές για παιδιά που περιέχουν γάλα και προϊόντα με βάση το γάλα. - Preparations for infant use, containing milk and products from milk. - Aliments pour enfants, contenant du lait et des produits à base de lait. - Proizvodi za prehranu dojenčadi, koji sadrže mlijeko i proizvode od mlijeka. - Alimenti per bambini conenenti latte e produtos à base di latte. - Bērnu pārtika, kas satur pienu vai piena produktus. - Kūdikiams vartoti skirti preparatai, kuriuose yra pieno ir pieno produktų. - Tejet és tejterméket tartalmazó gyermektápszerek. - Preparazzjonijiet għallużu tattrabi, li fihom ilħalib u derivattivi millħalib. - Voeding voor kinderen, die melk en producten op basis van melk bevat. - Preparaty dla niemowląt zawierające mleko i produkty mleczne. - Alimentos para crianças contendo leite e produtos à base de leite. - Alimente pentru copii conț inând lapte sau produse din lapte. - Prípravky na detskú výživu, obsahujúce mlieko a výrobky z mlieka. - Začetna mleka za dojenčke ali "Nadaljevalna mleka za dojenčke. - Vauvanvalmisteet, jotka sisältävät maitoa, ja maitotuotteet. - Beredningar avsedda för barn innehållande mjölk och mjölkprodukter.

ЧАСТ 2 - PARTE 2 - ČÁST 2 - DEL 2 - TEIL 2 - 2. OSA - ΜΕΡΟΣ 2 - PART 2 - PARTIE 2 - DIO 2 - PARTE 2 - 2. DAĻA - 2 DALIS - 2. RÉSZ - PARTI 2 - DEEL 2 - CZĘŚĆ 2 - PARTE 2 - PARTEA 2 - ČASŤ 2 - DEL 2 - OSA 2 - DEL 2

Допълнителен код

Código adicional

Doplňkový kód

Yderligere kodenummer

Zusatzcode

Lisakood

Πρόσθετος κωδικός

Additional code

Code additionnel

Dodatna oznaka

Codice complementare

Papildu kods

Papildomas kodas

Kiegészítö kód

Kodiċi addizzjonali

Aanvullende code

Dodatkowy kod

Código adicional

Cod suplimentar

Dodatkový kód

Dodatna oznaka

Lisäkoodi

Tilläggskod

EUR/

100 kg

Допълнителен код

Código adicional

Doplňkový kód

Yderligere kodenummer

Zusatzcode

Lisakood

Πρόσθετος κωδικός

Additional code

Code additionnel

Dodatna oznaka

Codice complementare

Papildu kods

Papildomas kodas

Kiegészítö kód

Kodiċi addizzjonali

Aanvullende code

Dodatkowy kod

Código adicional

Cod suplimentar

Dodatkový kód

Dodatna oznaka

Lisäkoodi

Tilläggskod

EUR/

100 kg

Допълнителен код

Código adicional

Doplňkový kód

Yderligere kodenummer

Zusatzcode

Lisakood

Πρόσθετος κωδικός

Additional code

Code additionnel

Dodatna oznaka

Codice complementare

Papildu kods

Papildomas kodas

Kiegészítö kód

Kodiċi addizzjonali

Aanvullende code

Dodatkowy kod

Código adicional

Cod suplimentar

Dodatkový kód

Dodatna oznaka

Lisäkoodi

Tilläggskod

EUR/

100 kg

7000

7001

7002

7003

7004

7005

7006

7007

7008

7009

7010

7011

7012

7013

7015

7016

7017

7020

7021

7022

7023

7024

7025

7026

7027

7028

7029

7030

7031

7032

7033

7035

7036

7037

7040

7041

7042

7043

7044

7045

7046

7047

7048

7049

7050

7051

7052

7053

7055

7056

7057

7060

7061

7062

7191

7192

7195

7196

7200

7201

7202

7203

7204

7205

7206

7207

7208

7209

7210

7211

7212

7213

7215

7216

7217

7220

7221

7260

7261

7262

7263

7264

7265

7266

7267

7268

7269

7270

7271

7272

7273

7275

7276

7300

7301

7302

7303

7304

7305

7306

7307

7572

7575

7576

7600

7601

7602

7603

7604

7605

7606

7607

7608

7609

7610

7611

7612

7613

7615

7616

7620

7700

7701

7702

7703

7705

7706

7707

7708

7710

7711

7712

7715

7716

7720

7721

7722

7723

7725

7726

7727

7728

7730

7731

7732

7735

7736

7740

7741

7742

7745

7746

7915

7916

7917

7918

7919

7940

7941

7942

7943

7944

7945

7946

7947

7948

7949

7950

7951

7952

7953

0

7,04

13,21

19,08

27,29

2,91

9,95

16,12

21,99

30,21

6,22

13,27

19,43

25,3

9,79

16,84

23

11,64

18,68

24,85

28,39

36,61

14,55

21,6

27,76

31,3

39,52

17,86

24,91

31,07

34,61

19,1

26,15

32,31

34,93

41,97

48,13

47,02

55,24

37,84

44,88

51,04

49,93

58,15

41,15

48,19

54,36

53,24

37,73

44,77

50,94

62,37

69,41

75,58

138,66

144,82

110,9

117,94

26,24

33,29

39,45

45,32

53,54

29,16

36,2

42,36

48,23

56,45

32,46

39,51

45,67

51,54

36,04

43,08

49,24

39,61

46,65

55,2

62,24

68,4

74,28

82,5

58,11

65,15

71,32

77,18

85,4

61,41

68,46

74,62

80,49

64,99

72,03

35,87

42,91

49,08

54,95

63,17

38,78

45,82

51,99

89,21

79,57

86,62

71,74

78,79

84,95

90,83

99,04

74,66

81,7

87,86

93,73

101,95

77,97

85,01

91,17

97,04

81,54

88,58

85,11

84,99

92,04

98,2

104,07

87,91

94,95

101,11

106,98

91,21

98,25

104,42

94,78

101,83

83,59

90,64

96,8

102,68

86,51

93,55

99,72

105,58

89,82

96,86

103,02

93,39

100,43

107,48

114,53

120,69

110,39

117,44

28,36

35,41

41,57

31,94

38,98

26,54

33,59

39,75

45,62

53,84

29,45

36,49

42,66

48,52

56,74

32,75

39,8

45,96

51,84

7063

7064

7065

7066

7067

7068

7069

7070

7071

7072

7073

7075

7076

7077

7080

7081

7082

7083

7084

7085

7086

7024

7088

7090

7091

7092

7095

7096

7100

7100

7101

7102

7103

7104

7105

7106

7107

7108

7109

7110

7111

7112

7113

7115

7116

7117

7120

7121

7122

7123

7124

7125

7126

7127

7308

7309

7310

7311

7312

7313

7315

7316

7317

7320

7321

7360

7361

7362

7363

7364

7365

7366

7367

7368

7369

7370

7371

7372

7373

7375

7376

7378

7400

7401

7402

7403

7404

7405

7406

7407

7408

7409

7410

7411

7412

7413

7415

7416

7417

7420

7747

7750

7751

7758

7759

7760

7761

7762

7765

7766

7768

7769

7770

7771

7778

7779

7780

7781

7785

7786

7788

7789

7798

7799

7800

7801

7802

7805

7806

7807

7808

7809

7810

7811

7818

7819

7820

7821

7822

7825

7826

7827

7828

7829

7830

7831

7838

7840

7841

7842

7955

7956

7957

7958

7959

7960

7961

7962

7963

7964

7965

7966

7967

7968

7969

7970

7971

7972

7973

65,47

77,19

65,28

72,32

78,49

71,88

80,1

68,59

75,64

81,8

75,19

59,69

66,73

72,89

121,42

128,46

134,62

116 21

124,43

124,33

131 37

137,53

119,12

127,63

134,67

140,84

106,92

113,97

3,98

11,03

17,19

23,06

31,28

6,89

13,94

20,1

25,97

34,19

10,2

17,24

23,41

29,27

13,77

20,81

26,98

15,62

22,67

28,83

32,38

40,59

18,54

25,58

31,74

57,86

66,07

42,08

49,13

55,29

61,17

45,66

52,7

58,87

49,23

56,27

60,5

67,55

73,71

79,58

87,8

63,41

70,46

76,62

82,5

90,71

66,72

73,77

79,93

85,8

70,29

77,34

73,86

45,25

52,29

58,46

64,32

72,54

48,16

55,2

61,36

67,24

75,45

51,46

58,51

64,67

70,55

55,03

62,08

68,24

58,61

123,6

113,7

120,74

13,36

20,41

131,37

138,41

144,57

134,27

141,32

22,67

29,72

137,59

144,63

41,3

48,35

155,25

162,3

158,16

165,21

63,26

70,3

17,35

24,39

172,97

180,02

186,18

175,88

182,92

189,09

26,66

33,7

179,19

186,24

45,28

52,33

176,95

184

190,16

179,87

186,91

193,07

67,24

74,28

183,17

190,22

68,56

7,96

15,01

21,17

36,33

43,37

49,54

39,9

46,94

38,48

45,53

51,69

57,56

65,78

41,39

48,43

54,6

60,47

68,68

44,7

51,74

57,9

63,78

7128

7129

7130

7131

7132

7133

7135

7136

7137

7140

7141

7142

7143

7144

7145

7146

7147

7148

7148

7149

7150

7151

7152

7153

7155

7156

7157

7160

7161

7162

7163

7164

7165

7166

7167

7168

7169

7170

7171

7172

7173

7175

7176

7177

7180

7181

7182

7183

7185

7186

7187

7188

7190

7421

7460

7461

7462

7463

7464

7465

7466

7467

7468

7470

7471

7472

7475

7476

7500

7501

7502

7503

7504

7505

7506

7507

7508

7509

7510

7511

7512

7513

7515

7516

7517

7520

7521

7560

7561

7562

7563

7564

7565

7566

7567

7568

7570

7571

7843

7844

7845

7846

7847

7848

7849

7850

7851

7852

7853

7855

7856

7857

7858

7859

7860

7861

7862

7863

7864

7865

7866

7867

7868

7869

7870

7871

7872

7873

7875

7876

7877

7878

7879

7900

7901

7902

7903

7904

7905

7906

7907

7908

7909

7910

7911

7912

7913

7975

7976

7977

7978

7979

7980

7981

7982

7983

7984

7985

7986

7987

7988

7990

7991

7992

7995

7996

35,28

43,5

21,84

28,88

35,05

38,59

23,09

30,13

36,3

38,91

45,96

52,12

51

59,22

41,82

48,86

55,03

55,03

53,91

62,13

45,13

52,17

61,83

57,22

41,71

48,76

54,92

66,35

73,4

79,56

72,95

81,17

69,26

76,37

82,47

75,87

84,08

72,57

79,61

85,78

79,17

63,67

70,71

76,87

125,39

132,44

138,6

120,19

128,3

135,35

141,51

123,1

131,61

65,65

65,15

72,19

78,35

84,22

92,44

68,05

75,1

81,26

87,14

71,37

78,41

84,57

74,94

81,98

53,78

60,83

66,99

72,86

81,08

56,69

63,74

69,92

75,77

83,99

60

67,05

73,21

79,08

63,57

70,62

76,78

67,14

74,19

69,78

76,83

82,99

88,86

97,08

72,7

79,74

85,9

91,77

76

83,04

27,04

35,26

10,87

17,91

24,08

29,95

38,16

14,18

21,22

27,38

33,26

17,75

24,79

30,96

21,32

28,36

13,27

20,31

26,47

32,35

40,57

16,18

23,23

29,39

35,26

43,48

19,49

26,53

32,7

38,56

23,06

30,1

36 27

26,63

33,68

18,58

25,62

31,79

37,65

45,87

21,49

28,53

34,69

40,57

48,78

24,79

31,84

38

43,87

48,27

55,31

61,48

51,84

58,88

59,71

66,76

72,92

78,79

87,01

62,62

69,66

75,83

81,7

65,93

72,98

79,14

69,5

76,55

ЧАСТ 3 - PARTE 3 - ČÁST 3 - DEL 3 - TEIL 3 - 3. OSA - ΜΕΡΟΣ 3 - PART 3 - PARTIE 3 - DIO 3 - PARTE 3 - 3. DAĻA - 3 DALIS - 3. RÉSZ - PARTI 3 - DEEL 3 - CZĘŚĆ 3 - PARTE 3 - PARTEA 3 - ČASŤ 3 - DEL 3 - OSA 3 - DEL 3

Допълнителен код

Código adicional

Doplňkový kód

Yderligere kodenummer

Zusatzcode

Lisakood

Πρόσθετος κωδικός

Additional code

Code additionnel

Dodatna oznaka

Codice complementare

Papildu kods

Papildomas kodas

Kiegészítö kód

Kodiċi addizzjonali

Aanvullende code

Dodatkowy kod

Código adicional

Cod suplimentar

Dodatkový kód

Dodatna oznaka

Lisäkoodi

Tilläggskod

EUR/

100 kg

Допълнителен код

Código adicional

Doplňkový kód

Yderligere kodenummer

Zusatzcode

Lisakood

Πρόσθετος

κωδικός

Additional code

Code additionnel

Dodatna oznaka

Codice complementare

Papildu kods

Papildomas kodas

Kiegészítö kód

Kodiċi addizzjonali

Aanvullende code

Dodatkowy kod

Código adicional

Cod suplimentar

Dodatkový kód

Dodatna oznaka

Lisäkoodi

Tilläggskod

EUR/

100 kg

Допълнителен код

Código adicional

Doplňkový kód

Yderligere kodenummer

Zusatzcode

Lisakood

Πρόσθετος

κωδικός

Additional code

Code additionnel

Dodatna oznaka

Codice complementare

Papildu kods

Papildomas kodas

Kiegészítö kód

Kodiċi addizzjonali

Aanvullende code

Dodatkowy kod

Código adicional

Cod suplimentar

Dodatkový kód

Dodatna oznaka

Lisäkoodi

Tilläggskod

EUR/

100 kg

7000

7001

7002

7003

7004

7005

7006

7007

7008

7009

7010

7011

7012

7013

7015

7016

7017

7020

7021

7022

7023

7024

7025

7026

7027

7028

7029

7030

7031

7032

7033

7035

7036

7037

7040

7041

7042

7043

7044

7045

7046

7047

7048

7049

7050

7051

7052

7053

7055

7056

7057

7060

7061

7187

7188

7190

7191

7192

7195

7196

7200

7201

7202

7203

7204

7205

7206

7207

7208

7209

7210

7211

7212

7213

7215

7216

7217

7220

7221

7260

7261

7262

7263

7264

7265

7266

7267

7268

7269

7270

7271

7272

7273

7275

7276

7300

7301

7302

7303

7304

7305

7572

7575

7576

7600

7601

7602

7603

7604

7605

7606

7607

7608

7609

7610

7611

7612

7613

7615

7616

7620

7700

7701

7702

7703

7705

7706

7707

7708

7710

7711

7712

7715

7716

7720

7721

7722

7723

7725

7726

7727

7728

7730

7731

7732

7735

7736

7740

7741

7742

7745

7746

7915

7916

7917

7918

7919

7940

7941

7942

7943

7944

7945

7946

7947

7948

7949

7950

7951

7952

7953

0

8,55

16,04

23,16

33,14

3,54

12,09

19,58

26,7

36,68

7,55

16,11

23,59

30,72

11,89

20,44

27,92

14,14

22,69

30,18

34,48

44,46

17,67

26,22

33,71

38,01

47,99

21,68

30,24

37,72

42,02

23,2

31,75

39,24

42,42

50,97

58,45

57,09

67,07

45,94

54,5

61,98

60,63

70,61

49,96

58,51

66

64,64

45,82

54,37

61,85

75,74

84,29

171,84

149,48

159,82

168,37

175,86

134,67

143,22

31,87

40,42

47,91

55,03

65,01

35,4

43,95

51,44

58,57

68,54

39,41

47,97

55,45

62,59

43,76

52,31

59,79

48,09

56,64

67,02

75,57

83,06

90,19

100,17

70,56

79,11

86,6

93,72

103,7

74,57

83,13

90,61

97,74

78,91

87,47

43,55

52,11

59,59

66,73

76,7

47,09

108,32

96,62

105,18

87,12

95,68

103,16

110,29

120,27

90,65

99,2

106,69

113,82

123,79

94,67

103,22

110,7

117,84

99,01

107,56

103,34

103,21

111,76

119,25

126,37

106,74

115,29

122,77

129,91

110,76

119,31

126,79

115,09

123,65

101,51

110,07

117,55

124,68

105,04

113,59

121,08

128,21

109,06

117,61

125,09

113,4

121,95

130,51

139,07

146,55

134,05

142,6

34,44

43

50,48

38,79

47,34

32,22

40,78

48,26

55,39

65,37

35,76

44,31

51,8

58,92

68,9

39,77

48,33

55,81

62,94

7062

7063

7064

7065

7066

7067

7068

7069

7070

7071

7072

7073

7075

7076

7077

7080

7081

7082

7083

7084

7085

7086

7087

7088

7090

7091

7092

7095

7096

7100

7101

7102

7103

7104

7105

7106

7107

7108

7109

7110

7111

7112

7113

7115

7116

7117

7120

7121

7122

7123

7124

7125

7306

7307

7308

7309

7310

7311

7312

7313

7315

7316

7317

7320

7321

7360

7361

7362

7363

7364

7365

7366

7367

7368

7369

7370

7371

7372

7373

7375

7376

7378

7400

7401

7402

7403

7404

7405

7406

7407

7408

7409

7410

7411

7412

7413

7415

7416

7417

7747

7750

7751

7758

7759

7760

7761

7762

7765

7766

7768

7769

7770

7771

7778

7779

7780

7781

7785

7786

7788

7789

7798

7799

7800

7801

7802

7805

7806

7807

7808

7809

7810

7811

7818

7819

7820

7821

7822

7825

7826

7827

7828

7829

7830

7831

7838

7840

7841

7842

7955

7956

7957

7958

7959

7960

7961

7962

7963

7964

7965

7966

7967

7968

7969

7970

7971

7972

7973

91,77

79,5

93,73

79,27

87,82

95,31

87,29

97,27

83,28

91,84

99,32

91,31

72,48

81,03

88,51

147,43

155,98

163,47

141,11

151,09

150,97

159,52

167

144,64

154,98

171,02

129,83

138,39

4,84

13,39

20,87

28

37,98

8,36

16,92

24,4

31,54

41,51

12,38

20,94

28,42

35,55

16,72

25,27

32,76

18,97

27,52

35,01

39,31

49,29

22,51

55,64

63,13

70,25

80,23

51,1

59,66

67,14

74,27

55,45

64

71,49

59,78

68,33

73,47

82,03

89,51

96,64

106,62

77

85,56

93,04

100,17

110,15

81,02

89,57

97,05

104,1 8

85,36

93,91

89,69

54,94

63,5

70,98

78,11

88,09

58,48

67,03

74,51

81,64

91,62

62,49

71,04

78,53

85,66

66,83

75,39

82,87

150,08

138,07

146,62

16,23

24,78

159,52

168,07

175,55

163,05

171,61

27,53

36,09

167,07

175,62

50,15

58,71

188,52

197,07

192,05

200,61

210,04

76,81

85,37

21,06

29,61

210,04

218,59

226,07

213,57

222,12

229,61

32,37

40,92

217,59

226,14

54,99

63,54

214,87

223,42

230,91

218,41

226,96

234,45

81,65

90,2

222,42

230,98

83,25

9,66

18,22

25,7

44,12

52,67

60,15

48,45

57

46,72

55,28

62,76

69,9

79,87

50,26

58,81

66,3

73,42

83,4

54,28

62,83

70,31

77,44

7126

7127

7128

7129

7130

7131

7132

7133

7135

7136

7137

7140

7141

7142

7143

7144

7145

7146

7147

7148

7149

7150

7151

7152

7153

7155

7156

7157

7160

7161

7162

7163

7164

7165

7166

7167

7168

7169

7170

7171

7172

7173

7175

7176

7177

7180

7181

7182

7183

7185

7186

7420

7421

7460

7461

7462

7463

7464

7465

7466

7467

7468

7470

7471

7472

7475

7476

7500

7501

7502

7503

7504

7505

7506

7507

7508

7509

7510

7511

7512

7513

7515

7516

7517

7520

7521

7560

7561

7562

7563

7564

7565

7566

7567

7568

7570

7571

7843

7844

7845

7846

7847

7848

7849

7850

7851

7852

7853

7855

7856

7857

7858

7859

7860

7861

7862

7863

7864

7865

7866

7867

7868

7869

7870

7871

7872

7873

7875

7876

7877

7878

7879

7900

7901

7902

7903

7904

7905

7906

7907

7908

7909

7910

7911

7912

7913

7975

7976

7977

7978

7979

7980

7981

7982

7983

7984

7985

7986

7987

7988

7990

7991

7992

7995

7996

31,06

38,54

42,84

52,82

26,52

35,07

42,56

46,86

28,03

36,58

44,07

47,24

55,8

63,28

61,93

71,91

50,78

59,33

66,82

65,46

75,44

54,8

63,35

75,08

69,48

50,65

59,2

66,69

80,57

89,12

96,6

88,59

98,57

84,1

92,74

100,14

92,12

102,1

88,12

96,67

104,16

96,14

77,31

85,86

93,35

152,26

160,82

168,3

145,95

155,8

164,36

71,17

79,72

79,11

87,66

95,14

102,27

112,25

82,64

91,2

98,68

105,81

86,66

95,21

102,7

90,99

99,54

65,31

73,87

81,35

88,48

98,46

68,84

77,39

84,9

92

101,98

72,86

81,41

88,89

96,02

77,2

85,75

93,24

81,53

90,08

90,08

84,74

93,29

100,78

107,9

117,88

88,27

96,82

104,3

111,44

92,28

100,84

32,84

42,81

13,2

21,75

29,24

36,36

46,34

17,22

25,77

33,25

40,38

21,56

30,11

37,6

25,89

34,44

16,12

24,67

32,15

39,28

49,26

19,64

28,2

35,68

42,81

52,79

23,66

32,22

39,7

46,83

28

36,55

44,04

32,33

40,89

22,56

31,11

38,6

45,72

55,7

26,1

34,65

42,13

49,26

59,24

30,11

38,66

46,15

53,27

58,62

67,17

74,66

62,95

71,5

72,51

81,06

88,54

95,68

105,66

76,04

84,59

92,08

99,2

80,06

88,61

96,09

84,4

92,95

ZAŁĄCZNIK  II  2

ПРИЛОЖЕНИЕ II - ANEXO II - PŘÍLOHA II - BILAG II - ANHANG II - II LISA - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II -ANNEX II - ANNEXE II - PRILOG II - ALLEGATO II - II PIELIKUMS - II PRIEDAS - II. MELLÉKLET -ANNESS II - BILAGE II - ZAŁĄCZNIK II - ANEXO II - ANEXA II - PRÍLOHA II - PRILOGA II - LIITE II - BILAGA II

Размери на допълнителни мита за захар (AD S/Z) и за брашно (AD F/M) (за 100 kg нетно тегло)

Importes de los derechos adicionales sobre el azúcar (AD S/Z) y sobre la harina (AD F/M) (por 100 kilogramos de peso neto)

Částky dodatečných cel na cukr (AD S/Z) a na mouku (AD F/M) (za 100 kg čisté hmotnosti)

Tillægstold for sukker (AD S/Z) og for mel (AD F/M) (pr. 100 kg nettovægt)

Beträge der Zusatzzölle für Zucker (AD S/Z) und für Mehl (AD F/M) (für 100 kg Nettogewicht)

Täiendavate tollimaksude suhkrult (AD S/Z) ja jahult (AD F/M) suurused (100 kilogrammi netokaalu kohta)

Ποσά πρόσθετων δασμών στη ζάχαρη (AD S/Z) και στο αλεύρι (AD F/M) (για 100 kg καθαρού βάρους)

Amounts of additional duties on sugar (AD S/Z) and on flour (AD F/M) (per 100 kilograms net weight)

Montants des droits additionnels sur le sucre (AD S/Z) et sur la farine (AD F/M) (par 100 kilogrammes poids net)

Iznosi dodatnih davanja za šećer (AD S/Z) i brašno (AD F/M) (na 100 kilograma neto mase)

Importi dei dazi aggiuntivi sullo zucchero (AD S/Z) e sulla farina (AD F/M) (per 100 kg peso netto)

Papildu nodevu apjomi cukuram (AD S/Z) un miltiem (AD F/M) (uz 100 kilogramiem t īrsvara)

Papildomų muitų cukrui (AD S/Z) ir miltams (AD F/M) suma (100-ui kg neto svorio)

A cukorra és lisztre alkalmazandó kiegészítő vámok (AD S/Z és AD F/M) (100 kg nettó tömegre)

Ammonti ta' dazju addizzjonali fuq zokkor (AD S/Z) u fuq iddqiq (AD F/M) (għal kull-100 kilogramma piż nett)

Bedragen der aanvullende invoerrechten op suiker (AD S/Z) en op meel (AD F/M) (per 100 kg nettogewicht)

Wysokości dodatkowych ceł na cukier (AD S/Z) i mąkę (AD F/M) (na 100 kg wagi netto)

Montantes dos direitos adicionais sobre o açúcar (AD S/Z) e sobre a farinha (AD F/M) (por 100 quilogramas de peso líquido)

Nivelul taxelor suplimentare la zahăr (AD S/Z) ș i la făină (AD F/M) (la 100 kilograme greutate netă)

Čiastky dodatkových ciel na cukor (AD S/Z) a múku (AD F/M) (na 100 kilogramov netto hmotnosti)

Zneski dodatnih dajatev za sladkor (AD S/Z) in moko (AD F/M) (na 100 kilogramov neto mase)

Sokeriin (AD S/Z) ja jauhoihin (AD F/M) (100 nettopainokilolta) sovellettavat lisätullit

Tilläggstull för socker (AD S/Z) och för mjöl (AD F/M) (per 100 kg nettovikt)

ЧАСТ 1 - PARTE 1 - ČÁST 1 - DEL 1 - TEIL 1 - 1. OSA - ΜΕΡΟΣ 1 - PART 1 - PARTIE 1 - DIO 1 - PARTE 1 - 1. DAĻA - 1 DALIS - 1. RÉSZ - PARTI 1 - DEEL 1 - CZĘŚĆ 1 - PARTE 1 - PARTEA 1 - ČASŤ 1 - DEL 1 - OSA 1 - DEL 1

Код по КН

Código NC

Kód KN

KN-kode

KN-Code

CN-kood

Κωδικός ΣΟ

CN code

Code NC

Oznaka KN

Codice NC

KN kods

KN kodas

KN-kód

Kodiċi KN

GN-code

Kod CN

Código NC

Cod NC

Kód KN

Oznaka KN

CN-koodi

KN-kod

AD S/ZAD F/MКод по КН

Código NC

Kód KN

KN-kode

KN-Code

CN-kood

Κωδικός ΣΟ

CN code

Code NC

Oznaka KN

Codice NC

KN kods

KN kodas

KN-kód

Kodiċi KN

GN-code

Kod CN

Código NC

Cod NC

Kód KN

Oznaka KN

CN-koodi

KN-kod

AD S/ZAD F/M
EUR/100 kgEUR/100 kgEUR/100 kgEUR/100 kg
1704 90 30

1806 20 10

1806 20 30

1806 20 50

1806 20 80

1806 20 95

1806 31 00 1806 32 10

1806 32 90

1806 90 11

1806 90 19

1806 90 31

1806 90 39

1806 90 50

11,55

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

1806 90 60

1806 90 70

1806 90 90

1905 30 11

1905 30 19

1905 30 30

1905 30 51

1905 30 59

1905 30 91

1905 30 99

1905 90 40

1905 9045

1905 90 55

1905 90 60

1905 90 90

(**)

(**)

(**)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(**)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*) Виж Част 2 - Véase parte 2 -Viz část 2 - Se del 2 - Siehe Teil 2 - Vaata 2. osa - Βλέπε μέρος 2 - See Part 2 - Voir partie 2 - Vidi dio 2 - Cfr. parte 2 - Skatīt 2.daļu - žr. 2 dalį - Lásd a 2. részt - Ara Parti 2 - Zie deel 2 - Zobacz Część 2 - Ver parte 2 - Vezi Partea 2 - Pozri časť 2 - Glej del 2 -Katso osa 2 - Se del 2.

(**) Виж Част 3 - Véase parte 3 - Viz část 3 - Se del 3 - Siehe Teil 3 - Vaata 3. osa - Βλέπε μέρος 3 -See Part 3 - Voir partie 3 - Vidi dio 3 - Cfr. parte 3 - Skatīt 3. daļu - žr. 3 dalį - Lásd a 3. részt -Ara Parti 3 - Zie deel 3 - Zobacz Część 3 - Ver parte 3 - Vezi Partea 3 - Pozri časť 3 - Glej del 3 -Katso osa 3 - Se del 3.

ЧАСТ 2 - PARTE 2 - ČÁST 2 - DEL 2 - TEIL 2 - 2. OSA - ΜΕΡΟΣ 2 - PART 2 - PARTIE 2 - DIO 2 - PARTE 2 - 2. DAĻA - 2 DALIS - 2. RÉSZ - PARTI 2 - DEEL 2 - CZĘŚĆ 2 - PARTE 2 - PARTEA 2 - ČASŤ 2 - DEL 2 - OSA 2 - DEL 2

Тегловно съдържание на захароза, инвертна захар и/или изоглюкозаAD S/Z
Contenido en sacarosa, azúcar invertido y/o isoglucosa
Obsah sacharózy, invertního cukru a/nebo izoglukózy
Indhold af saccharose, invertsukker og/eller isoglucose
Gehalt an Saccharose, Invertzucker und/oder Isoglucose
Sahharoosi, invertsuhkru ja/või isoglükoosi kaal
Περιεκτικότητα σε ζάχαρη, ιμβερτοποιημένο ζάχαρο ή/και ισογλυκόζηEUR/100 kg
Weight of sucrose, invert sugar and/or isoglucose
Teneur en saccharose, sucre interverti et/ou isoglucose
Maseni udio saharoze, invertnog šećera i/ili izoglukoze
Tenore del saccarosio, dello zucchero invertito e/o dell'isoglucosio
Saharozes, invertcukura un/vai izoglikozes svars
Sacharozės, invertuoto cukraus ir/ar izogliukozės masė
Szacharóz, invertcukor és/vagy izoglükóz tömege
Piż ta' sukrozju, zokkor konvertit u / jew isoglukosju
Gehalte aan saccharose, invertsuiker en/of isoglucose
Zawartość sacharozy, cukru inwertowanego i/lub izoglukozy
Teor de sacarose, açùcar invertido e/ou isoglicose
Conț inutul în zaharoză, zahăr invert ș i/sau izoglucoză
Hmotnosť sacharózy, invertovaného cukru a/alebo izoglukózy
Masa saharoze, invertnega sladkorja in/ali izoglukoze
Sakkaroosipitoisuus, inverttisokeri ja/tai isoglukoosi
Halt av sackaros, invertsocker och/eller isoglukos
> = 00 -< 050
>= 05 -< 307,04
> = 30 -< 5013,21
>= 50 -< 7019,08
> = 7027,29
Тегловно съдържание на нишесте и/или глюкозаAD F/M
Contenido en almidón o en fécula y/o glucosa
Obsah škrobu nebo glukózy
Indhold af stivelse og/eller glucose
Gehalt an Stärke und/oder Glucose
Tärklise või glükoosi kaal
Περιεκτικότητα σε παντός είδους άμυλα ή/και γλυκόζηEUR/100 kg
Weight of starch or glucose
Teneur en amidon ou fécule et/ou glucose
Maseni udio škroba i/ili glukoze
Tenore dell'amido, della fecola e/o glucosio
Cietes vai glikozes svars
Krakmolo ar gliukozės masė
Keményítő vagy glükóz tömege
Piż ta' lamtu jew glukosju
Gehalte aan zetmeel en/of glucose
Zawartość skrobi i/lub glukozy
Teor de amido ou de fécula e/ou glicose
Conț inutul în amidon sau glucoză
Hmotnosť škrobu alebo glukózy
Masa škroba ali glukoze
Tärkkelys- ja/tai glukoosipitoisuus
Halt av stärkelse och/eller glukos.
>= 00 -< 050
> = 05 -< 252,91
>= 25 -< 506,22
> = 50 -< 759,79
>= 7513,36

ЧАСТ 3 - PARTE 3 - ČÁST 3 - DEL 3 - TEIL 3 - 3. OSA - ΜΕΡΟΣ 3 - PART 3 - PARTIE 3 - DIO 3 - PARTE 3 - 3. DAĻA - 3 DALIS - 3. RÉSZ - PARTI 3 - DEEL 3 - CZĘŚĆ 3 - PARTE 3 - PARTEA 3 - ČASŤ 3 - DEL 3 - OSA 3 - DEL 3

Тегловно съдържание на захароза, инвертна захар и/или изоглюкозаAD S/Z
Contenido en sacarosa, azúcar invertido y/o isoglucosaEUR/100 kg
Obsah sacharózy, invertního cukru a/nebo izoglukózy
Indhold af saccharose, invertsukker og/eller isoglucose
Gehalt an Saccharose, Invertzucker und/oder Isoglucose
Sahharoosi, invertsuhkru ja/või isoglükoosi kaal
Περιεκτικότητα σε ζάχαρη, ιμβερτοποιημένο ζάχαρο ή/και ισογλυκόζη
Weight of sucrose, invert sugar and/or isoglucose
Teneur en saccharose, sucre interverti et/ou isoglucose
Maseni udio saharoze, invertnog šećera i/ili izoglukoze
Tenore del saccarosio, dello zucchero invertito e/o dell'isoglucosio
Saharozes, invertcukura un/vai izoglikozes svars
Sacharozės, invertuoto cukraus ir/ar izogliukozės masė
Szacharóz, invertcukor és/vagy izoglükóz tömege
Piż ta' sukrozju, zokkor konvertit u / jew isoglukosju
Gehalte aan saccharose, invertsuiker en/of isoglucose
Zawartość sacharozy, cukru inwertowanego i/lub izoglukozy
Teor de sacarose, açùcar invertido e/ou isoglicose
Conț inutul în zaharoză, zahăr invert ș i/sau izoglucoză
Hmotnosť sacharózy, invertovaného cukru a/alebo izoglukózy
Masa saharoze, invertnega sladkorja in/ali izoglukoze
Sakkaroosipitoisuus, inverttisokeri ja/tai isoglukoosi
Halt av sackaros, invertsocker och/eller isoglukos
> = 00 -< 050
>= 05 -< 308,55
> = 30 -< 5016,04
>= 50 -< 7023,16
> = 7033,14
Тегловно съдържание на нишесте и/или глюкозаAD F/M
Contenido en almidón o en fécula y/o glucosaEUR/100 kg
Obsah škrobu nebo glukózy
Indhold af stivelse og/eller glucose
Gehalt an Stärke und/oder Glucose
Tärklise või glükoosi kaal
Περιεκτικότητα σε παντός είδους άμυλα ή/και γλυκόζη
Weight of starch or glucose
Teneur en amidon ou fécule et/ou glucose
Maseni udio škroba i/ili glukoze
Tenore dell'amido, della fecola e/o glucosio
Cietes vai glikozes svars
Krakmolo ar gliukozės masė
Keményítő vagy glükóz tömege
Piż ta' lamtu jew glukosju
Gehalte aan zetmeel en/of glucose
Zawartość skrobi i/lub glukozy
Teor de amido ou de fécula e/ou glicose
Conț inutul în amidon sau glucoză
Hmotnosť škrobu alebo glukózy
Masa škroba ali glukoze
Tärkkelys- ja/tai glukoosipitoisuus
Halt av stärkelse och/eller glukos.
>= 00 -< 050
> = 05 -< 253,54
>= 25 -< 507,55
> = 50 -< 7511,89
>= 7516,23
1 Załącznik I:

- zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 886/2004 z dnia 4 marca 2004 r. (Dz.U.UE.L.04.168.14) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 maja 2004 r.

- zmieniony przez art. 1 ust. 1 tiret pierwsze rozporządzenia nr 1792/2006 z dnia 23 października 2006 r. (Dz.U.UE.L.06.362.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2007 r.

- zmieniony przez art. 1 ust. 1 rozporządzenia nr 519/2013 z dnia 21 lutego 2013 r. (Dz.U.UE.L.13.158.74) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 2013 r.

2 Załącznik II:

- zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 886/2004 z dnia 4 marca 2004 r. (Dz.U.UE.L.04.168.14) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 maja 2004 r.

- zmieniony przez art. 1 ust. 1 tiret pierwsze rozporządzenia nr 1792/2006 z dnia 23 października 2006 r. (Dz.U.UE.L.06.362.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2007 r.

- zmieniony przez art. 1 ust. 1 rozporządzenia nr 519/2013 z dnia 21 lutego 2013 r. (Dz.U.UE.L.13.158.74) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 2013 r.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.