Rozporządzenie 1470/2001 nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (CFL) pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2001.195.8

Akt utracił moc
Wersja od: 18 października 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1470/2001
z dnia 16 lipca 2001 r.
nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (CFL) pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej *

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Ze względu na wielowątkowość postępowań antydumpingowych i niejednolitość techniki legislacyjnej w tym zakresie, obowiązywanie konkretnych ceł antydumpingowych nakładanych przez prawodawcę wspólnotowego należy oceniać kompleksowo w kontekście wszystkich aktów prawnych dotyczących przedmiotowych środków. W związku z tym nin. rozporządzenie należy odczytywać łącznie z rozporządzeniem 1205/2007 z dnia 15 października 2007 r. nakładającym, w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 384/96, cła antydumpingowe na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (CFL-i) pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i rozszerzającym zakres stosowania na przywóz tego samego produktu wysyłanego z Socjalistycznej Republiki Wietnamu, Islamskiej Republiki Pakistanu i Republiki Filipin (Dz.U.UE.L.07.272.1) i aktami powiązanymi z oboma rozporządzeniami.

.................................................

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej(1), w szczególności jego art. 9,

uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony po konsultacji z Komitetem Doradczym,

a także mając na uwadze, co następuje:

A. ŚRODKI TYMCZASOWE

(1) Komisja rozporządzeniem (WE) nr 255/2001(2) ("rozporządzenie tymczasowe"), wprowadziła tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką ("CFL") objętych kodem CN ex 8539 31 90 i pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej ("ChRL").

B. DALSZA PROCEDURA

(2) W następstwie ujawnienia zasadniczych faktów i okoliczności, na podstawie których podjęto decyzję o wprowadzeniu tymczasowych środków na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką pochodzących z ChRL i po opublikowaniu rozporządzenia tymczasowego, kilka zainteresowanych stron przedłożyło swoje uwagi na piśmie. Strony, które o to wnioskowały, otrzymały także możliwość ustnego wypowiedzenia się.

(3) Komisja prowadziła dalsze dochodzenie i weryfikację informacji uznanych za niezbędne dla dokonania ostatecznych ustaleń.

(4) Strony powiadomiono o zasadniczych faktach i okolicznościach, na podstawie których zamierzano zalecić nałożenie ostatecznego cła antydumpingowego i ostateczne pobranie kwot zabezpieczonych w postaci cła tymczasowego. Ponadto stronom przyznano okres, w którym mogły zrobić przezentacje po tym powiadomieniu.

(5) Rozpatrzono komentarze stron, przedstawione ustnie i w formie pisemnej i w przypadkach, w których uznano to za właściwe, odpowiednio skorygowano wstępne ustalenia.

C. WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA

(6) Niektóre zainteresowane strony podnosiły, że niektóre państwa trzecie, a mianowicie Polska i Węgry, powinny być włączone do postępowania antydumpingowego, gdyż nie włączenie tych krajów byłoby dyskryminacją.

(7) W odniesieniu do tej sprawy potwierdza się, że nie można wszcząć żadnego równoległego postępowania przeciw Polsce i Węgrom, gdyż na podstawie informacji, dostępnych na etapie wszczynania postępowania, Komisja nie miała żadnych dowodów na istnienie szkodliwego dumpingu w odniesieniu do przywozu z tych krajów. W związku z tym roszczenie to zostało odrzucone.

D. TOWAR OBJĘTY POSTĘPOWANIEM I TOWAR PODOBNY

(8) Niektórzy producenci eksportujący stwierdzili, że świetlówki kompaktowe ze scaloną elektroniką wyprodukowane w ChRL są nieporównywalne ze świetlówkami wyprodukowanymi we Wspólnocie, gdyż chińscy producenci przeznaczają do wywozu jedynie świetlówki kompaktowe ze scaloną elektroniką o okresie działania krótszym niż 6.000 godzin, które nie były produkowane przez przemysł wspólnotowy.

(9) Dochodzenie wykazał, że zarówno chińscy producenci, jak i producenci ze Wspólnoty produkują świetlówki kompaktowe ze scaloną elektroniką o okresie działania poniżej 6.000 godzin oraz świetlówki kompaktowe ze scaloną elektroniką o okresie działania przekraczającym 6.000 godzin. Ponadto potwierdzono, że porównania, które zostały przeprowadzone do celów obliczenia marginesu szkody i obniżenia cen opierały się na świetlówkach kompaktowych ze scaloną elektroniką o porównywalnym okresie działania. Wobec tego roszczenie odrzucono.

E. DUMPING

1. Wartość normalna

(10) Różne zainteresowane strony miały zastrzeżenia co do wyboru Meksyku, jako właściwego państwa trzeciego o gospodarce rynkowej do celów ustanowienia normalnej wartości dla ChRL.

(11) Niektóre zainteresowane strony wnioskowały o wykorzystanie normalnej wartości ustalonej na podstawie krajowej sprzedaży dwóch chińskich producentów eksportujących, którym przyznano traktowanie według zasad gospodarki rynkowej, zamiast określania normalnej wartości w oparciu o gospodarkę rynkową państwa trzeciego. art. 2 ust. 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 384/96 ("rozporządzenie podstawowe"), przewiduje, że w przypadku przywozu z krajów takich, jak ChRL, normalne wartości należy ustalać w oparciu o cenę lub skonstruowaną wartość w gospodarce rynkowej państwa trzeciego, chyba że producent wywozu spełnia kryteria wymienione w ust. 7 lit. c) tego artykułu. Nie było zatem możliwości zastosowania się do tego wniosku.

(12) W konsekwencji powyższego i w braku nowych argumentów dotyczących wyboru Meksyku jako kraju analogicznego, potwierdza się ustalenia wymienione w motywie 32 rozporządzenia tymczasowego dotyczące wyboru Meksyku.

(13) Potwierdza się, że normalne wartości dla każdego typu towaru wywożonego do Wspólnoty przez chińskich producentów eksportujących, ustalono w oparciu o informacje dostarczone przez współpracującego producenta w kraju analogicznym.

(14) Wobec braku jakichkolwiek innych dowodów odnośnie do tej pozycji potwierdza się wstępne ustalenia określone w motywach 14-34 rozporządzenia tymczasowego.

2. Cena eksportowa

(15) Jeden z producentów eksportujących podnosił, że jeden rodzaj towaru został niewłaściwie zakodowany i dostarczył dowód, że taki błąd popełniono. Roszczenie to zostało sprawdzone i przyjęte, a błąd został poprawiony.

(16) Jeden z producentów eksportujących podnosił, że jest błąd pisarski w odniesieniu do niektórych cen CIF w niektórych transakcjach sprzedaży Wspólnoty. Roszczenie to zostało sprawdzone i potwierdzone a w jego następstwie ceny poddano przeglądowi.

(17) W braku jakichkolwiek uwag odnośnie do tej pozycji potwierdza się wstępne ustalenia określone w motywach 35-38 rozporządzenia tymczasowego.

3. Porównanie

(18) W braku jakichkolwiek uwag odnośnie do tej pozycji, potwierdza się wstępne ustalenia określone w motywach 39-41 rozporządzenia tymczasowego.

4. Margines dumpingu

(19) Zrewidowano obliczenia dotyczące dumpingu w celu ustalenia istnienia struktury cen eksportowych, które różniłyby się znacznie w zależności od nabywców, regionów lub okresów oraz porównania średniej ważonej, średniej normalnej wartości i średniej ważonej ceny eksportowej (dalej zwane "metodą średnia - do - średniej") odzwierciedlających pełen zakres praktykowanego dumpingu. Szczegółowa analiza wspólnotowych transakcji wywozowych ujawniła, w odniesieniu do jednego z chińskich producentów eksportujących, strukturę ceny eksportowej, która różni się znacznie w zależności od nabywców i regionów, a także od okresów. Stwierdzono zwłaszcza że ceny eksportowe tego producenta eksportującego do Danii do określonego importera, i pod koniec okresu dochodzenia były znacznie niższe. Ponadto metoda średnia - do - średniej nie odzwierciedla pełnego zakresu dumpingu uprawianego przez tego eksportującego producenta. Obliczenie marginesu dumpingu dla tego eksportującego producenta oparto w konsekwencji na średniej ważonej normalnej wartości porównanej do wszystkich indywidualnych transakcji wywozowych do Wspólnoty. W odniesieniu do wszystkich pozostałych eksportujących producentów obliczenie marginesu dumpingu oparto na metodzie średnia - do - średniej.

(20) W wyniku tych zmian indywidualne marginesy dumpingu są następujące:

Changzhou Hailong Electronics & Light Fixtures Co. Ltd, Changzhou 59,5 %

City Bright Lighting (Shenzhen) Ltd, Shenzhen 17,1 %

Deluxe Well Enterprises Ltd, Shenzhen 37,1 %

Lisheng Electronic & Lighting (Xiamen) Co. Ltd, Xiamen de minimis

Philips & Yarning Lighting Co. Ltd, Shanghai 61,8 %

Sanex Electronics Co. Ltd, Suzhou 20,2 %

Shenzhen Zuoming Electronic Co. Ltd, Shenzhen 8,4 %

Zhejiang Yankon Group Co., Ltd (poprzednio znane jako Zhejiang

Sunlight Group Co., Ltd), Shangyu 35,3 %

(21) Wielkość ogólnokrajowego marginesu dumpingu w odniesieniu do ChRL ustalono na tej podstawie na 66,1 %.

F. SZKODA

1. Uwagi wstępne

(22) Sprawdzono czy wykluczenie przywozu przypisywanego producentowi eksportującemu który, jak stwierdzono, że nie stosował dumpingu, miałoby jakiś znaczący wpływ na analizę aspektów szkody i związku przyczynowego. Stwierdzono, że nawet, gdyby taki przywóz wyłączono z analizy, to wnioski co do istnienia istotnej szkody spowodowanej przywozem towarów po cenach dumpingowych pozostałyby bez zmian, w szczególności wobec znacznego podcięcia cenowego i zwiększenia wielkości i udziału w rynku, a także obniżenia cen sprzedaży, co miałoby nawet większe znaczenie.

2. Definicja przemysłu wspólnotowego

(23) Europejska Federacja Przedsiębiorstw Oświetleniowych ("strona powodowa") podnosi, że przy analizie szkód należało uwzględnić dane odnoszące się do Philips Lighting B.V. ("Philips"), gdyż ta firma także poniosła szkodę. Powołano się na sprawozdanie Zespołu WTO dotyczące bielizny pościelowej z Indii(3), podnosząc, że na obradach tego Zespołu stwierdzono, że Wspólnota błędnie oparła analizę szkód na różnych grupach wspólnotowych producentów.

(24) Należy zauważyć, że sprawozdanie Zespołu nie jest w tym względzie znaczące. W istocie, sprawozdanie Zespołu opiera się na przypadku, w którym zastosowano metodologię pobierania próbek. W tym kontekście, w przeciwieństwie do skarg strony powodowej, w sprawozdaniu Zespołu stwierdzono, że przy ocenie sytuacji przemysłu krajowego kraju przywozu nie należy w rozważaniach uwzględniać producentów, którzy nie są częścią przemysłu wspólnotowego. Uwzględniając fakt, że Philips wycofał skargę po rozpoczęciu postępowania i że wstrzymał produkcję świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką we Wspólnocie wkrótce po okresie dochodzenia, firma ta nie może być już uważana za część przemysłu wspólnotowego, zgodnie z art. 4 ust. 1 i art. 5 ust. 4 rozporządzenia podstawowego. W konsekwencji roszczenie odrzucono.

(25) Niektóre zainteresowane strony ponawiały argument, że spółki, tworzące przemysł wspólnotowy same dokonywały przywozu przedmiotowych towarów z ChRL, a zatem nie powinny być częścią przemysłu wspólnotowego. Stwierdzono także, że przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką przez strony powodowe wyniósł podczas okresu dochodzenia co najmniej 10 % całego przywozu z ChRL do Wspólnoty.

(26) Dalsze dochodzenie potwierdziło, że podczas okresu dochodzenia średnio 14,6 % całkowitej sprzedaży świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką przez producentów Wspólnoty pochodziło z przedmiotowego kraju. Jednakże ta działalność handlowa nie miała wpływu na ich status jako producentów Wspólnoty, gdyż podstawowa działalność tych producentów pozostawała we Wspólnocie a ich działalność handlową można wytłumaczyć potrzebą uzupełnienia asortymentu towarów tak, aby zaspokajały popyt, a także próbą obrony się przed tanim przywozem spowodowanym dumpingiem. Odnośnie roszczeń, które strony poszkodowane obliczyły w okresie dochodzenia co najmniej na 10 % całkowitego przywozu do Wspólnoty z ChRL, należy zauważyć, że po pierwsze te roszczenia nie zostały udowodnione, a po drugie, dochodzenie wykazało, że w rzeczywistości przywożone ilości stanowiły znacznie niższy procent. Roszczenia te zostały dlatego odrzucone i potwierdzono ustalenia wymienione w motywach 51-53 rozporządzenia tymczasowego.

3. Przywóz z ChRL

Podcięcie cen

(27) W odniesieniu do marginesów podcięcia cenowego, niektórzy producenci eksportujący podnosili, że ceny przemysłu wspólnotowego zastosowane w tych obliczeniach, były niespójne, gdyż w pewnych przypadkach wspólnotowe ceny na świetlówki kompaktowe ze scaloną elektroniką o określonej mocy były wyższe niż ceny świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką o wyższej mocy, podczas gdy powinny być niższe.

(28) Z uwagi na powyższe potwierdzono, że w niektórych przypadkach przemysł wspólnotowy sprzedawał świetlówki kompaktowe ze scaloną elektroniką o określonej mocy po cenach, które były wyższe od odpowiednich cen świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką o wyższej mocy. Jednakże to samo dotyczy świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką produkowanych przez producentów eksportujących, którzy wysunęli ten argument. Ceny zależą oczywiście nie tylko od mocy, ale także od innych czynników, takich jak, między innymi koszt produkcji jednostkowej, który może się bardzo zmieniać, zależnie od, między innymi, ilości wyprodukowanych sztuk danego rodzaju świetlówki kompaktowej ze scaloną elektroniką lub od sprzedanej ilości.

(29) Jedna z zainteresowanych stron przedstawiła fakt, że ceny detaliczne we Wspólnocie pozostają niemal stabilne między rokiem 1996 a okresem dochodzenia, natomiast w tym samym czasie ceny importowe zmniejszyły się. Stwierdzono dlatego, że obliczenie marginesu podcięcia cenowego było mylące, gdyż opierało się na cenach importowych, które nie odzwierciedlają sytuacji na rynku.

(30) Należy w związku z tym przypomnieć, że marginesy podcięcia cenowego zazwyczaj ustala się porównując ceny producentów eksportujących, dostosowane do poziomu CIF, i faktyczne ceny przemysłu Wspólnoty loco zakład dla pierwszego niezależnego klienta na tym samym poziomie handlu. W tym przypadku, ponieważ zarówno producenci eksportujący, jak i przemysł wspólnotowy sprzedawali w okresie dochodzenia dla tych samych kategorii klientów, dla porównania cen na tym samym poziomie handlu nie były konieczne żadne dostosowania. Ponadto, porównanie w oparciu o rzeczywiście zapłacone ceny detaliczne nie odzwierciedlałoby postępowania producentów eksportujących, dotyczącego ustalania cen w odniesieniu do przemysłu wspólnotowego, lecz raczej postępowanie dystrybutorów i detalistów kupujących świetlówki kompaktowe ze scaloną elektroniką wszelkiego pochodzenia we Wspólnocie.

(31) Wobec powyższego poddano przeglądowi marginesy podcięcia cenowego oraz dokonano ich poprawek w oparciu o zrewidowane ceny eksportowe, jak to wyjaśniono powyżej, a także po korekcie błędu, jaki pojawił się w walucie użytej przez jednego z eksportujących producentów.

Zrewidowane średnie ważone marginesów podcięcia cenowego, wyrażone procentowo w stosunku do cen przemysłu wspólnotowego, są następujące:

Państwo: ChRLPodcięcie cenowe
Margines podcięcia współpracujących producentów eksportującychMiędzy 13,7 % a 45,1 %

4. Sytuacja przemysłu wspólnotowego

(32) Wobec braku nowych dowodów, potwierdza się wstępne ustalenia wymienione w motywach 64-83 rozporządzenia tymczasowego, co oznacza, że przemysł wspólnotowy poniósł w okresie dochodzenia istotną szkodę.

5. Związek przyczynowy

(33) Jedna z zainteresowanych stron podnosiła, że w przeciwieństwie do tego, co oświadczono w motywie 90 rozporządzenia tymczasowego, w okresie dochodzenia ceny towarów pochodzących z Polski były na tym samym poziomie lub nawet niższe od cen towarów przywożonych pochodzących z ChRL.

(34) W odniesieniu do tej sprawy ceny towarów przywożonych pochodzących z Polski, zostały ustalone na podstawie danych Eurostat, z uwzględnieniem jednostkowych cen importowych, jak zostało to wykonane w odniesieniu do przywozu towarów pochodzących z ChRL, a nie tak, jak zostało to wykonane przez stronę wnoszącą to roszczenie, w cenach importowych na tonę. Z uwagi na powyższe roszczenie odrzucono.

(35) Wobec braku nowych dowodów, potwierdza się ustalenia dotyczące związku przyczynowego wymienione w motywach 84-99 rozporządzenia tymczasowego, co oznacza, że przywóz towarów po cenach dumpingowych spowodował istotną szkodę poniesioną przez przemysł wspólnotowy.

6. Interes Wspólnoty

(36) Niektóre zainteresowane strony podnosiły, że środki antydumpingowe mogłyby spowodować wzrost cen importowych z zainteresowanego kraju, co miałoby znaczny wpływ na sytuację finansową importerów świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką we Wspólnocie.

(37) W odniesieniu do wzrostu cen importowych na rynku Wspólnoty, wydaje się być mało prawdopodobne, by średnie ceny znacząco wzrosły wobec niskiego poziomu ceł w odniesieniu do niektórych chińskich eksportujących producentów w szczególności wobec faktu, że na największego eksportera pod względem wielkości wywozu cło nie zostało nałożone. Tym niemniej, nawet wobec możliwości wzrostu ceny eksportowej, są uzasadnione odpowiednie środki, gdyż przywrócą one uczciwą konkurencję na rynku wspólnotowym. Ponadto, jest mało prawdopodobne, by przywóz znacznie zmalał, nawet gdyby wzrost kosztów został przeniesiony na konsumentów. Ci ostatni nadal mają silne bodźce ekonomiczne, by kupować świetlówki energooszczędne. Co do skutku nałożenia cła antydumpingowego na finansową sytuację importerów, potwierdzono wobec braku nowych dowodów, że wprawdzie nie można wykluczyć negatywnego wpływu na tych importerów, których interesy są w znacznym stopniu zdominowane działalnością związaną ze świetlówkami kompaktowymi ze scaloną elektroniką, ale finansowa sytuacja tych importerów, którzy prowadzą działalność w ramach szerokiego asortymentu innych towarów, lub handlują wyłącznie z producentami eksportującymi, na których nie nałożono żadnego cła, nie zmieni się znacząco ze względu na cła. Niniejszym potwierdza się wstępne ustalenia zawarte w motywach 106-109 rozporządzenia tymczasowego.

(38) Niektóre zainteresowane strony podnosiły, że cła w znaczący sposób wpłyną na wzrost cen detalicznych i będą miały negatywny wpływ na konsumentów.

(39) W odniesieniu do tej sprawy, każdy ewentualny wzrost zależy w istocie od kilku czynników, takich jak np. zachowanie rynkowe chińskich producentów eksportujących, umiejętności importerów w zakresie przeniesienia każdego wzrostu cen importowych na detalistów lub konsumentów oraz zakresu zmian w modelu przywozowej wymiany handlowej ze względu na fakt, że niektórzy chińscy producenci eksportujący płacą niskie cła lub nie płacą cła w ogóle.

(40) Jeden z importerów wnioskował, aby Komisja skontaktowała się z krajowymi stowarzyszeniami użytkowników i konsumentów w celu oceny wspólnotowego zainteresowania tymi środkami.

(41) W odniesieniu do tej sprawy należy przypomnieć, że zgodnie z art. 21 ust. 2 rozporządzenia podstawowego, do zainteresowanych stron należy zgłoszenie się do Komisji i dostarczenie jej swoich wniosków. Niemniej jednak w tym przypadku Komisja skontaktowała się z Organizacją Europejskich Konsumentów (BEUC), która jest przedstawicielem 32 niezależnych krajowych organizacji konsumenckich w Europie. Po opublikowaniu rozporządzenia tymczasowego, Europejska Federacja Nieruchomości (EPF), która reprezentuje przemysł zarządzający między innymi, oświetleniem w budynkach mieszkalnych i handlowych, przyszła z pomocą i potwierdziła, że cena jest głównym kryterium, jakim kierują się użytkownicy przy wyborze dostawcy świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką. Jednakże EPF nie dostarczyła żadnej konkretnej informacji na temat tego, jak cła wpłynęłyby na ceny detaliczne i w konsekwencji na zachowanie użytkowników i konsumentów.

(42) Niektóre zainteresowane strony stwierdziły, że cła antydumpingowe są sprzeczne z prowadzoną przez Wspólnotę polityką oszczędności energii, gdyż spowodują wzrost cen detalicznych dla konsumentów, i w konsekwencji zmniejszenie sprzedaży świetlówek energooszczędnych (CFL).

(43) W odniesieniu do tej sprawy, nie można oczekiwać, by przemysł Wspólnoty ponosił koszty polityki oszczędności energii we Wspólnocie i ponosił szkodę wskutek nieuczciwych praktyk. Co więcej, należy zauważyć, że średnio, w porównaniu z lampami żarowymi, świetlówki kompaktowe ze scaloną elektroniką zużywają 20 % energii i działają pięć razy dłużej, co w rezultacie daje świetlówkom kompaktowym ze scaloną elektroniką znaczną przewagę, jeśli idzie o koszty. Dlatego, nawet w przypadku umiarkowanego wzrostu ceny, konsumenci nadal będą mieli silny bodziec ekonomiczny do kupowania świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką.

(44) Niektóre zainteresowane strony podnosiły, że obciążenie środkami antydumpingowymi byłoby wbrew interesom Wspólnoty, z uwagi na zagrożenie konkurencji ze względu na zmianę notowań cen. Ten antykonkurencyjny skutek zaostrzyłby się poprzez eliminację z rynku Wspólnoty chińskich świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką.

(45) Dochodzenie wykazało, że wprawdzie krajowe władze zajmujące się konkurencją, podjęły decyzję dotyczącą wymiany notowań cenowych między producentami wspólnotowymi, jednak decyzja ta nie odnosi się do towarów objętych postępowaniem. W odniesieniu do towarów objętych postępowaniem, nie znaleziono dowodów nielegalnych praktyk konkurencyjnych między producentami Wspólnoty. Co więcej Komisja nie jest ma wiadomości na temat jakichkolwiek problemów związanych z konkurencją na rynku Wspólnoty, odnoszących się do towarów objętych postępowaniem. Ostatecznie biorąc pod uwagę poziom ceł nałożonych na niektórych chińskich eksportujących producentów, jest prawdopodobne, że znacząca część chińskiej konkurencji pozostanie aktywna na rynku wspólnotowym i że nadal będą dostępne alternatywne źródła zaopatrzenia od producentów wspólnotowych i producentów z innych państw trzecich nieobciążonych cłem, w szczególności z Polski i Węgier, których udział w rynku wyniósł około 15 % w okresie dochodzenia.

(46) Z uwagi na powyższe potwierdza się ustalenia wymienione w motywach 100-118 rozporządzenia tymczasowego, czyli, że z punktu widzenia interesów Wspólnoty, nie ma żadnych nieodwołalnych powodów, żeby nie nakładać cel antydumpingowych.

G. ŚRODKI ANTYDUMPINGOWE

1. Poziom zniesienia szkód

(47) Zgodnie z art. 9 ust. 4 rozporządzenia podstawowego, cło antydumpingowe powinno odpowiadać marginesowi dumpingu, o ile margines szkody nie jest niższy. Aby ustalić poziom środków, które mają być ostatecznie nałożone, został ustanowiony poziom zniesienia szkody.

(48) Jeden z producentów eksportujących podnosił, że marża zysku w wysokości 8 %, stosowana do obliczenia ceny nieszkodliwej dla przemysłu wspólnotowego, jest zbyt wysoka, ponieważ obniżenie marży zysku jest normalne ze względu na warunki rynku, który stał się bardziej dojrzały.

(49) Należy zauważyć, po pierwsze, że rynek świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką rozszerza się, konsumpcja wzrosła o 117 % między 1996 r. a okresem dochodzenia, a więc w tych okolicznościach malejący zysk nie wydaje się być prawdopodobny. Należy także przypomnieć, że przemysł wspólnotowy osiągnął poziom rentowności około 8 % w 1997 r., a rok później sytuacja przemysłu wspólnotowego zaczęła się pogarszać, z jednoczesnym wzrostem wielkości przywozu i spadkiem cen importowych z ChRL. Po drugie, jak stwierdzono w motywie 105 rozporządzenia tymczasowego, świetlówki kompaktowe ze scaloną elektroniką są produktami nowoczesnymi, wymagającymi wytężonej pracy działów badawczo-rozwojowych. Aby pozostać konkurencyjnym, trzeba stale udoskonalać nowe, coraz bardziej skomplikowane modele. Uwzględniając wyżej wymienione czynniki, wydaje się, że marża zysku na poziomie 8 % może być osiągnięta z zastrzeżeniem braku szkodliwego dumpingu.

(50) Z uwagi na powyższe, potwierdza się metodologię zastosowaną do ustanowienia poziomu zniesienia szkody, jak określono w motywach 121-122 rozporządzenia tymczasowego.

(51) Z uwagi na powyższe w odniesieniu do marginesów podcięcia cenowego poprawiono i zmieniono także margines szkody.

2. Forma i poziom ostatecznych środków

(52) W świetle powyższego uznaje się, że zgodnie z art. 9 ust. 4 rozporządzenia podstawowego, należy nałożyć ostateczne cło antydumpingowe na poziomie ustalonych marginesów szkody stwierdzonej w odniesieniu do firmy Philips & Yaming i na poziomie marginesów dumpingowych stwierdzonych dla pozostałych eksportujących producentów.

(53) Indywidualne stawki cła antydumpingowego dla poszczególnych spółek określone w niniejszym rozporządzeniu zostały ustanowione na podstawie ustaleń w ramach niniejszego dochodzenia. W związku z tym odzwierciedlają one sytuację stwierdzoną podczas dochodzenia, odnoszącą się do tych spółek. Te stawki celne (w przeciwieństwie do ogólnokrajowych stawek celnych odnoszących się do "wszystkich innych spółek") mają wyłączne zastosowanie do przywozu towarów pochodzących z zainteresowanego kraju, wyprodukowanych przez poszczególne spółki, i w ten sposób przez poszczególne wymienione osoby prawne. Przywożone towary wyprodukowane przez jakąkolwiek inną spółkę, niewymienioną w niniejszym rozporządzeniu z podaniem nazwy i adresu, łącznie z jednostkami powiązanych z tymi, które są wymienione, nie mogą korzystać z tych stawek i podlegają stawkom celnym mającym zastosowanie "do wszystkich pozostałych spółek".

(54) Wszelkie wnioski dotyczące zastosowania indywidualnych antydumpingowych stawek celnych (np. po zmianie nazwy podmiotu lub po ustanowieniu nowych jednostek produkcyjnych lub handlowych) powinny być bezzwłocznie skierowane do Komisji(4) wraz z wszelkimi istotnymi informacjami, w szczególności z podaniem zmian w działalności danej spółki związanych z produkcją, sprzedażą krajową lub wywozem związanych na przykład ze zmianą nazwy lub zmianą produkcji i zmianą jednostki sprzedającej. Komisja, jeśli uzna za stosowne, po konsultacji z Komitetem Doradczym wprowadzi właściwe zmiany do rozporządzenia poprzez aktualizację wykazu spółek korzystających z indywidualnych stawek cła.

3. Pobieranie tymczasowego cła

(55) W związku z zakresem stwierdzonych marginesów dumpingu oraz w świetle poziomu szkody wyrządzonej przemysłowi wspólnotowemu, uznaje się za niezbędne, by kwoty zabezpieczone w formie tymczasowego cła antydumpingowego, nałożone rozporządzeniem tymczasowym zostały ostatecznie pobrane w wysokości odpowiadającej stawce cła nałożonego ostatecznie. W przypadku gdy stawka cła ostatecznego jest wyższa od stawki cła tymczasowego, tylko kwoty zabezpieczone na poziomie ceł tymczasowych zostaną ostatecznie pobrane.

4. Zmiana nazwy firmy jako przedmiot indywidualnej stawki cła antydumpingowego

(56) Rozporządzenie tymczasowe nakłada indywidualną stawkę celną w wysokości 35,4 % producentowi eksportującemu Zhejiang Sunlight Group Co., Ltd. Spółka ta poinformowała Komisję, że zmieniła nazwę na Zhejiang Yankon Group Co., Ltd. Spółka prosiła Komisję o zmianę rozporządzenia w celu zapewnienia, że zmiana nazwy nie wpłynęła na prawa spółki do korzystania z indywidualnej stawki celnej mającej zastosowanie do spółki pod jej poprzednią nazwą.

(57) Komisja sprawdziła dostarczone informacje, które wykazały, że zmiana nazwy nie wywarła wpływu na całą działalność przedsiębiorstwa, związaną z produkcją, sprzedażą i wywozem towarów objętych postępowaniem. Dlatego Komisja doszła do wniosku, że zmiana nazwy w żaden sposób nie wpływa na ustalenia rozporządzenia tymczasowego.

(58) Dlatego sumy zabezpieczone w wyniku tymczasowego cła antydumpingowego nałożonego rozporządzeniem tymczasowym w odniesieniu do towarów produkowanych przez Zhejiang Sunlight Group Co., Ltd powinny być ostatecznie pobierane w wysokości stawki celnej ostatecznie nałożonej na towary produkowane przez Zhejiang Yankon Group Co., Ltd, a dodatkowy kod TARIC A241 poprzednio przypisany do Zhejiang Sunlight Group Co., Ltd, ma zastosowanie do Zhejiang Yankon Group Co., Ltd,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1
1. 1
Niniejszym nakłada się ostateczne cło antydumpingowe na przywóz kompaktowych lamp wyładowczych ze scaloną elektroniką zasilanych prądem zmiennym (w tym kompaktowych lamp wyładowczych ze scaloną elektroniką zasilanych zarówno prądem zmiennym, jak i prądem stałym), z jedną lub więcej szklanymi rurkami, ze wszystkimi elementami oświetleniowymi i elektronicznymi częściami składowymi przymocowanymi do trzonka lampy lub w niego wmontowanymi, objętych kodem CN ex 8539 31 90 (kod TARIC 8539 31 90*91 do dnia 10 września 2004 r., kod TARIC 8539 31 90*95 od dnia 11 września 2004 r.) i pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej.
2.
Stawkę celną mającą zastosowanie do ceny netto na granicy Wspólnoty, przed ocleniem, w odniesieniu do towarów produkowanych przez następujących producentów ustala się następująco:
ProducentStawka celna %Dodatkowy kod TARIC
Changzhou Hailong Electronics & Light Fixtures Co., Ltd59,5A234
Luoyang, Changzhou, Jiangsu
Changzhou 213104
Chińska Republika Ludowa
City Bright Lighting (Shenzhen) Ltd17,1A235
Shenzhen
Chińska Republika Ludowa
Deluxe Well Enterprises Ltd37,1A236
Block 17-18, Hong Qiao Tao Industrial Zone
Bao An Yuan
Shenzhen
Chińska Republika Ludowa
Lisheng Electronic & Lighting (Xiamen) Co., Ltd0,0A237
Xiamen
Chińska Republika Ludowa
Philips & Yarning Lighting Co., Ltd32,3A238
1805 Hu Yi Highway
Malu Jia Ding District
Shangai 201801
Chińska Republika Ludowa
Sanex Electronics Co., Ltd20,2A239
Xin Su Industrial Area, Jiangsu
Suzhou 215001
Chińska Republika Ludowa
Shenzhen Zuoming Electronic Co. Ltd8,4A240
Shenzhen,
Guangdong
Chińska Republika Ludowa
Zhejiang Sunlight Group Co., Ltd35,3A241
129 Fengshan Road, Zhejiang
Shangyu 213104
Chińska Republika Ludowa
Wszystkie inne przedsiębiorstwa66,1A999
3.
Stosuje się obowiązujące przepisy dotyczące opłat celnych, o ile nie ustalono inaczej.
Artykuł  2
1. 2
Sumy zabezpieczone tymczasowym cłem antydumpingowym na mocy rozporządzenia (WE) nr 255/2001, nałożonym na przywóz kompaktowych lamp wyładowczych ze scaloną elektroniką zasilanych prądem zmiennym (w tym kompaktowych lamp wyładowczych ze scaloną elektroniką zasilanych zarówno prądem zmiennym, jak i prądem stałym), z jedną lub kilkoma szklanymi rurkami, ze wszystkimi elementami oświetleniowymi i elektronicznymi częściami składowymi przymocowanymi do trzonka lampy lub w niego wmontowanymi, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej są pobierane według stawki ostatecznie nałożonego cła. Sumy zabezpieczone cłem tymczasowym na mocy rozporządzenia (WE) nr 255/2001, nałożonym na przywóz towarów produkowanych przez Zhejiang Sunlight Group Co., pobiera się według stawki ostatecznie nałożonej na przywóz towarów wyprodukowanych przez Zhejiang Yankon Group Co., Ltd (dodatkowy kod TARIC A241).
2.
Sumy zabezpieczone, przekraczające stawkę ostatecznego cła antydumpingowego, są zwolnione. W przypadku gdy stawka nałożonego ostatecznego cła antydumpingowego przewyższa stawkę cła tymczasowego ostatecznie pobiera się jedynie sumy zabezpieczone na poziomie cła tymczasowego.
Artykuł  3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 16 lipca 2001 r.

W imieniu Rady
L. MICHEL
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2238/2000 (Dz.U. L 257 z 11.10.2000, str. 2).

(2) Dz.U. L 38 z 8.2.2001, str. 8.

(3) Światowa Organizacja Handlu, Wspólnoty Europejskie - Antidumping duties on imports of cotton-type bed linen from India. Report of the Panel, WT/DS141/R, dnia 30 października 2000 r.

(4) European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate B

TERV 0/10

Rue de la Loi/Wetstraat 200

B-1049 Brussels

* Z dniem 10 czerwca 2005 r. ostateczne cło antydumpingowe nałożone nin. rozporządzeniem, zostało rozszerzone na kompaktowe lampy wyładowcze ze scaloną elektroniką zasilane prądem zmiennym (w tym kompaktowe lampy wyładowcze ze scaloną elektroniką zasilane zarówno prądem zmiennym, jak i stałym), z jedną lub więcej szklanymi rurkami, ze wszystkimi elementami oświetleniowymi i elektronicznymi częściami składowymi przymocowanymi do trzonka lampy lub w niego wmontowanymi, wysyłane z Wietnamu, Pakistanu i/lub Filipin, nawet jeżeli zostały zgłoszone jako pochodzące z Wietnamu, Pakistanu lub Filipin (kod TARIC 8539 31 90*92), zgodnie z art. 1 ust. 1 rozporządzenia nr 866/2005 z dnia 6 czerwca 2005 r. (Dz.U.UE.L.05.145.1).

Z dniem 19 lipca 2006 r. stosowanie nałożonych nin. rozporządzeniem środków antydumpingowych w zakresie dotyczącym przywozu świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (CFL-i) pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, zostało przedłużone do dnia 19 października 2007 r. na podstawie art. 11 ust. 2 akapit pierwszy in fine rozporządzenia Rady nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (Dz.U.UE.L.96.56.1) w związku z pkt 9 zawiadomienia o wszczęciu przeglądu wygaśnięcia środków antydumpingowych stosowanych względem przywozu świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (CFL-i) pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej (Dz.U.UE.C.06.167.13).

Z dniem 18 października 2007 r. stosowanie środków antydumpingowych nałożonych nin. rozporządzeniem i rozszerzonych rozporządzeniem nr 866/2005 z dnia 6 czerwca 2005 r. (Dz.U.UE.L.05.145.1), zostało przedłużone do dnia 18 października 2008 r. w związku z opublikowaniem rozporządzenia nr 1205/2007 z dnia 15 października 2007 r. nakładającego, w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 384/96, cła antydumpingowe na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (CFL-i) pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i rozszerzającego zakres stosowania na przywóz tego samego produktu wysyłanego z Socjalistycznej Republiki Wietnamu, Islamskiej Republiki Pakistanu i Republiki Filipin (Dz.U.UE.L.07.272.1).

1 Art. 1 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 1 rozporządzenia nr 1322/2006 z dnia 1 września 2006 r. (Dz.U.UE.L.06.244.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 lipca 2001 r.
2 Art. 2 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 2 rozporządzenia nr 1322/2006 z dnia 1 września 2006 r. (Dz.U.UE.L.06.244.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 lipca 2001 r.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.