Rozporządzenie 1461/2006 zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2006.272.11

Akt jednorazowy
Wersja od: 3 października 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1461/2006
z dnia 29 września 2006 r.
zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2580/2001 z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu(1), w szczególności jego art. 7,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 zawiera listę właściwych władz, do których należy przesłać informacje i wnioski dotyczące środków nałożonych przez to rozporządzenie.

(2) Republika Czeska, Estonia oraz Grecja wystąpiły z wnioskiem o zmianę danych dotyczących ich właściwych władz. Należy również zmienić dane kontaktowe Komisji,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 zostaje zmieniony zgodnie z Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po dniu jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 29 września 2006 r.

W imieniu Komisji
Eneko LANDÁBURU
Dyrektor Generalny ds. Stosunków Zewnętrznych

______

(1) Dz.U. L 344 z 28.12.2001, str. 70. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1957/2005 (Dz.U. L 314 z 30.11.2005, str. 16).

ZAŁĄCZNIK 

Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 zmienia się w następujący sposób:

(1) Dane kontaktowe w pozycji "Republika Czeska" otrzymują brzmienie:

"Ministerstvo financí/Ministry of Finance

Finanční analytický útvar/Financial Analytical Unit

PO BOX 675

Jindřišská 14

111 21 Praha 1

Tel.: (420-2) 570 44.501

Fax: (420-2) 570 44.502

E-mail: fau@mfcr.cz".

(2) Dane kontaktowe w pozycji "Estonia" otrzymują brzmienie:

"Välisministeerium

Islandi väljak 1

15049 Tallinn

Tel: (+372) 6.377.100

Fax: (+372) 6.377.199

Finantsinspektsioon

Sakala 4

15030 Tallinn

Tel: (+372) 66 80.500

Fax: (+372) 66 80.501".

(3) Dane kontaktowe w pozycji "Grecja" otrzymują brzmienie:

"Ministry of National Economy

General Directorate of Economic Policy

5 Nikis str.

GR-105 63 Athens

Tel. (30-210) 333 27 81-2

Fax (30-210) 333 28 10

Yπουργείο Εθνικής Οικονομίας

Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής

Νίκης 5

GR-105 63 Αθήνα

Τηλ.: (30-210) 333 27 81-2

Φαξ: (30-210) 333 28 10".

(4) Dane kontaktowe w pozycji "Wspólnota Europejska" otrzymują brzmienie:

"Commission of the European Communities

Directorate-General for External Relations

Directorate A. Crisis Platform and Policy Coordination in CFSP

Unit A.2. Crisis Management and Conflict Prevention

CHAR 12/45

B-1049 Brussels

Tel. (32-2) 295 55 85, 299 11 76

Fax (32-2) 299 08 73

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu".

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.