Rozporządzenie 1454/2000 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2316/1999 w odniesieniu do regionalnych obszarów bazowych objętych systemem wsparcia dla producentów niektórych roślin uprawnych ustanowionym rozporządzeniem Rady (WE) nr 1251/1999

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2000.163.28

Akt jednorazowy
Wersja od: 4 lipca 2000 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1454/2000
z dnia 3 lipca 2000 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2316/1999 w odniesieniu do regionalnych obszarów bazowych objętych systemem wsparcia dla producentów niektórych roślin uprawnych ustanowionym rozporządzeniem Rady (WE) nr 1251/1999

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1251/1999 z dnia 17 maja 1999 r. ustanawiające system wsparcia dla producentów niektórych roślin uprawnych(1), zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2704/1999(2), w szczególności jego art. 9,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2316/1999(3) ustanawia regionalne obszary bazowe objęte systemem wsparcia producentów niektórych upraw roślinnych.

(2) Zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1017/94 z dnia 26 kwietnia 1994 r. dotyczącym zmiany przeznaczenia gruntów z ornych na ekstensywny chów zwierząt gospodarskich w Portugalii(4), zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 1461/95(5), złożono wnioski o zmianę przeznaczenia 6.884 hektarów. W związku z tym obszar bazowy powinien zostać zmieniony.

(3) Po złożeniu wniosków z Niderlandów powinien zostać ustanowiony nowy obszar bazowy zgodny z planem regionalizacyjnym Państwa Członkowskiego, lecz bez zmiany całkowitego obszaru bazowego.

(4) W związku z powyższym, należy zmienić rozporządzenie (WE) nr 2316/1999.

(5) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Obszar bazowy przedstawiony w załączniku VI do rozporządzenia (WE) nr 2316/1999 dla "Portugalii" i "Niderlandów" zastępuje się obszarem podanym w Załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 3 lipca 2000 r.

W imieniu Komisji
Franz FISCHLER
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 1.

(2) Dz.U. L 327 z 21.12.1999, str. 12.

(3) Dz.U. L 280 z 30.10.1999, str. 43.

(4) Dz.U. L 112 z 3.5.1994, str. 2.

(5) Dz.U. L 144 z 28.6.1995, str. 4.

ZAŁĄCZNIK

(tysiące ha)
RegionWszystkie zbożaW tym kukurydza
NIDERLANDY
Regio I226,5 44,4
Regio II210,0163,9
PORTUGALIA
Azory 9,7
Madeira
- Regadìo 0,31 0,29
- Inne 0,30
Continental
- Regadìo293,4221,4
- Inne711,1

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.