Rozporządzenie 1450/2004 wykonującego decyzję nr 1608/2003/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie sporządzania i rozwoju statystyk Wspólnoty z zakresu innowacji

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2004.267.32

Akt utracił moc
Wersja od: 13 lipca 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1450/2004
z dnia 13 sierpnia 2004 r.
wykonującego decyzję nr 1608/2003/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie sporządzania i rozwoju statystyk Wspólnoty z zakresu innowacji *

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając decyzję nr 1608/2003/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie sporządzania i rozwoju statystyki Wspólnoty z zakresu nauki i techniki (1), w szczególności jej art. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Decyzja nr 1608/2003/WE określiła poszczególne działania statystyczne konieczne do prowadzenia statystyki Wspólnoty z zakresu nauki i techniki oraz innowacji.

(2) Konieczne jest przyjęcie środków dotyczących wprowadzenia w życie poszczególnych działań statystycznych, jak określono w art. 2 decyzji nr 1608/2003/WE.

(3) Poszczególne działania statystyczne powinny uwzględnić decyzję nr 2367/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wspólnotowego programu statystycznego na lata 2003-2007 (2), która w szczególności określiła program pracy dotyczący sporządzania i ulepszania statystyki z zakresu innowacji w okresie 2003-2007.

(4) Niezbędne jest zapewnienie spójności statystyki Wspólnoty z zakresu innowacji z innymi standardami międzynarodowymi, pociąga to za sobą wymóg uwzględniania prac przeprowadzonych przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz inne organizacje międzynarodowe.

(5) W ramach wykonywania decyzji nr 1608/2003/WE należy uwzględnić ramy przewidziane przez rozporządzenie Rady (WE) nr 322/97 z dnia 17 lutego 1997 r. w sprawie statystyki Wspólnoty (3) w przypadku ustanawiania przepisów mających na celu objęcie dostępu do administracyjnych źródeł danych oraz poufności danych statystycznych.

(6) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Programu Statystycznego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Niniejsze rozporządzenie ustanawia niezbędne środki wykonawcze do decyzji nr 1608/2003/WE w odniesieniu do statystyki Wspólnoty z zakresu innowacji.

Artykuł 2
1.
Niniejsze rozporządzenie obejmuje statystykę Wspólnoty z zakresu innowacji. W odniesieniu do tej statystyki wykaz zmiennych statystycznych, objęte sektory i rodzaje działalności, układy wyników, częstotliwość, terminy przesyłania danych oraz okres przejściowy są określone w Załączniku.
2.
Na podstawie wniosków zawartych w raportach przedstawionych Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, zgodnie z art. 5 decyzji nr 1608/2003/WE, wykaz zmiennych statystycznych, objęte działalności i sektory, układy wyników, częstotliwość, terminy przesyłania danych i inne charakterystyki ustanowione w Załączniku do niniejszego rozporządzenia mogą być weryfikowane w regularnych odstępach czasu.
Artykuł  3

Państwa Członkowskie uzyskują niezbędne dane, wykorzystując kombinację różnych źródeł, takich jak badania reprezentacyjne, administracyjne źródła danych lub inne źródła danych. Inne źródła danych są przynajmniej równoważne pod względem jakości lub sposobów estymacji statystycznej z badaniami reprezentacyjnymi lub administracyjnymi źródłami danych.

Artykuł 4

Dane statystyczne Wspólnot z zakresu innowacji wymienione w niniejszym Załączniku są oparte na zharmonizowanych pojęciach i definicjach, zawartych w najnowszej wersji Podręcznika Oslo. Państwa Członkowskie stosują wymienione zharmonizowane pojęcia i definicje w odniesieniu do statystyk, które mają być zestawiane.

Raporty przedstawione Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, zgodnie z art. 5 decyzji nr 1608/2003/WE, zawierają odniesienie do pojęć i definicji oraz ich zastosowanie.

Artykuł  5

Państwa Członkowskie przekazują do Komisji (Eurostatu) obowiązkowo zagregowane dane statystyczne, jak wskazano w Załączniku, oraz dobrowolnie zbiory indywidualnych rekordów, wykorzystując standardowy format przesyłania, który ma być określony przez Komisję (Eurostat) we współpracy z Państwami Członkowskimi.

Artykuł 6

Ocena jakości jest przeprowadzana przez Państwa Członkowskie i Komisję (Eurostat).

Państwa Członkowskie przekazują Komisji (Eurostatowi), na jej prośbę, informacje niezbędne dla oceny jakości danych statystycznych określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia, które są wymagane, aby wypełnić wymogi dotyczące sprawozdawczości ustanowione w art. 5 decyzji nr 1608/2003/WE.

Artykuł  7

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 13 sierpnia 2004 r.

W imieniu Komisji
Joaquín ALMUNIA
Członek Komisji

_______

(1) Dz.U. L 230 z 16.9.2003, str. 1.

(2) Dz.U. L 358 z 31.12.2002, str. 1.

(3) Dz.U. L 52 z 22.2.1997, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1).

ZAŁĄCZNIK  1

STATYSTYKI Z ZAKRESU INNOWACJI

Sekcja 1

Państwa Członkowskie zestawiają następujące dane statystyczne Wspólnoty z zakresu innowacji:
KodTytułUwagi
1Liczba przedsiębiorstw aktywnych innowacyjnieJako wartość bezwzględna i jako procent wszystkich przedsiębiorstw
2Liczba przedsiębiorstw innowacyjnych, które wprowadziły nowe produkty lub znacznie ulepszyły produkty będące nowością na rynkuJako wartość bezwzględna, jako procent wszystkich przedsiębiorstw oraz jako procent wszystkich przedsiębiorstw działających innowacyjnie
3Obroty pochodzące z innowacji, związane z produktami nowymi lub znacznie ulepszonymi produktami będącymi nowością na rynkuJako wartość bezwzględna, jako procent ogólnych obrotów oraz jako procent ogólnych obrotów przedsiębiorstw działających innowacyjnie
4Obroty pochodzące z innowacji, związane z produktami nowymi lub znacznie ulepszonymi produktami będącymi nowością dla firmy, ale nie dla rynkuJako wartość bezwzględna, jako procent ogólnych obrotów oraz jako procent ogólnych obrotów przedsiębiorstw działających innowacyjnie
5Liczba przedsiębiorstw aktywnych innowacyjnie, które współpracują w zakresie działalności innowacyjnej z innymi jednostkamiJako wartość bezwzględna i jako procent przedsiębiorstw działających innowacyjnie
6Wydatki na innowacjeJako wartość bezwzględna, jako procent ogólnych obrotów oraz jako procent ogólnych obrotów przedsiębiorstw działających innowacyjnie - fakultatywnie
7Liczba przedsiębiorstw aktywnych innowacyjnie, które wskazały bardzo ważne cele w zakresie innowacjiJako wartość bezwzględna i jako procent wszystkich przedsiębiorstw działających innowacyjnie
8Liczba przedsiębiorstw aktywnych innowacyjnie, które wskazały ważne źródła informacji dotyczące innowacjiJako wartość bezwzględna i jako procent wszystkich przedsiębiorstw działających innowacyjnie - fakultatywnie
9Liczba przedsiębiorstw spotykających się z poważnymi utrudnieniamiJako wartość bezwzględna, jako procent wszystkich przedsiębiorstw aktywnych innowacyjnie oraz jako procent wszystkich przedsiębiorstw nieaktywnych innowacyjnie - fakultatywnie za rok kalendarzowy 2008

Poza danymi statystycznymi wymienionymi powyżej Państwa Członkowskie zestawiają dodatkowe dane (również w podziałach) zgodnie z głównymi pozycjami tematycznymi określonymi w Podręczniku Oslo. Decyzje odnoszące się do wymienionych dodatkowych danych statystycznych będą podejmowane w ścisłej współpracy z Państwami Członkowskimi.

Sekcja  2

Statystyki muszą obejmować co najmniej przedsiębiorstwa wymienione w sekcjach B C, D, E, H, K NACE Rev. 2, w działach 46, 58, 61, 62, 63 i 71 NACE Rev. 2.

Sekcja  3

Wszystkie zmienne są zgłaszane co cztery lata, z wyjątkiem zmiennych 1, 2, 3, 4 i 5, które są zgłaszane co trzy lata.

Sekcja  4

Pierwszym rokiem referencyjnym, dla którego statystyki mają być zestawione, jest rok kalendarzowy 2004.

Sekcja  5

1.
Wszystkie wyniki mają być przedstawione w podziale na rodzaj działalności gospodarczej (NACE Rev. 2) na poziomie sekcji oraz w podziale na następujące klasy wielkości zatrudnienia: 10-49 zatrudnionych, 50-249 zatrudnionych, powyżej 249 zatrudnionych.
2.
Wszystkie wyniki mają być przedstawione w podziale na rodzaj działalności gospodarczej (NACE Rev. 2) na poziomie działów.
3.
Wyniki zmiennej 5 mają być przedstawione według rodzaju współpracy innowacyjnej. Wyniki zmiennej 7 mają być przedstawione według rodzaju efektu innowacji. Wyniki zmiennej 8 mają być przedstawione według rodzaju źródła informacji. Wyniki zmiennej 9 mają być przedstawione według rodzaju czynników utrudniających. Decyzje odnoszące się do wymienionych podziałów będą podejmowane w ścisłej współpracy z Państwami Członkowskimi.

Sekcja  6

1.
Wszystkie wyniki mają być przekazane w ciągu 18 miesięcy od końca roku kalendarzowego okresu referencyjnego.
2.
Państwa Członkowskie mogą dobrowolnie przekazywać do Komisji (Eurostatu) zbiory indywidualnych rekordów obejmujących wszystkie badane jednostki statystyczne w ramach krajowych badań nad innowacjami.

Sekcja  7

1.
Kwestionariusz badań, stosowany do celów wspólnotowych badań nad innowacjami, przeprowadzanych co cztery lata, począwszy od roku referencyjnego 2004, obejmuje główne punkty tematyczne określone w Podręczniku Oslo w odniesieniu do pomiarów innowacji w przedsiębiorstwach.
2.
Metodologiczne zalecenia dotyczące wspólnotowych badań nad innowacjami są sporządzane przez Komisję (Eurostat) w ścisłej współpracy z Państwami Członkowskimi, prowadząc do wysokiego stopnia harmonizacji wyników badań. Wymienione zalecenia obejmują co najmniej docelową populację, metodologię badań (włącznie z aspektami regionalnymi), zharmonizowany kwestionariusz badań, zbieranie, przetwarzanie i przekazywanie danych oraz wymogi dotyczące jakości danych.
3.
Metodologiczne zalecenia są również sporządzane w ścisłej współpracy z Państwami Członkowskimi dla innych badań nad innowacjami, przeprowadzanych co cztery lata, począwszy od roku referencyjnego 2006.
4.
Państwa Członkowskie dostarczają Komisji (Eurostat) niezbędne informacje dotyczące metodologii krajowej stosowanej w statystyce krajowej z zakresu innowacji.

Sekcja  8

W zakresie, w jakim system statystyki krajowej wymaga większych dostosowań, Komisja może udzielić zezwoleń na odstępstwa Państwom Członkowskim w odniesieniu do danych statystycznych, które mają być zestawiane za pierwszy rok referencyjny 2004. Dodatkowe zezwolenia na odstępstwa mogą zostać udzielone w odniesieniu do zakresu działalności gospodarczych zgodnie z NACE Rev. 1.1 i/lub podziału według klas wielkości statystyk, które mają być zestawione za rok referencyjny 2006.
*Z dniem notyfikacji decyzji (WE) nr 2005/685/WE z dnia 22 lipca 2005 r. (Dz.U.UE.L.05.264.1) od stosowania nin. rozporządzenia wprowadzono odstępstwa zgodnie z art. 1 przywoływanej decyzji.
1 Załącznik :

-zmieniony przez art. 8 rozporządzenia nr 973/2007 z dnia 20 sierpnia 2007 r. (Dz.U.UE.L.07.216.10) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2008 r.

- zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 540/2009 z dnia 22 czerwca 2009 r. (Dz.U.UE.L.09.160.8) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 lipca 2009 r.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.