Rozporządzenie 1410/2006 zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2006.265.16

Akt jednorazowy
Wersja od: 26 września 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1410/2006
z dnia 25 września 2006 r.
zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 318/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru(1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 951/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 w odniesieniu do handlu z państwami trzecimi w sektorze cukru(2), w szczególności jego art. 36,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności stosowanych do przywozu cukru białego, cukru surowego i niektórych syropów w odniesieniu do roku gospodarczego 2006/2007 zostały ustalone rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1002/2006(3). Te ceny i kwoty zostały ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1381/2006(4).

(2) Dane, którymi obecnie dysponuje Komisja, prowadzą do zmiany wymienionych kwot, zgodnie z zasadami i szczegółowymi przepisami wykonawczymi przewidzianymi w rozporządzeniu (WE) nr 951/2006,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Ceny reprezentatywne i dodatkowe należności stosowane do przywozu produktów, o których mowa w art. 36 rozporządzenia (WE) nr 951/2006, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006 w odniesieniu do roku gospodarczego 2006/2007, zmienia się zgodnie z kwotami wskazanymi w Załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 26 września 2006 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 25 września 2006 r.

W imieniu Komisji
Jean-Luc DEMARTY
Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

______

(1) Dz.U. L 55 z 28.2.2006, str. 1.

(2) Dz.U. L 178 z 1.7.2006, str. 24.

(3) Dz.U. L 179 z 1.7.2006, str. 36.

(4) Dz.U. L 256 z 20.9.2006, str. 7.

ZAŁĄCZNIK 

Zmienione ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności stosowanych przy przywozie cukru białego, cukru surowego i produktów określonych kodem 1702 90 99 mające zastosowanie od dnia 26 września 2006 r.

(EUR)
Kod CNKwota ceny reprezentatywnej za 100 kg netto rozpatrywanego produktuKwota dodatkowej należności za 100 kg netto rozpatrywanego produktu
1701 11 10(1)22,21 5,20
1701 11 90(1)22,2110,43
1701 12 10(1)22,21 5,01
1701 12 90(1)22,2110,00
1701 91 00(2)29,3110,58
1701 99 10(2)29,31 6,06
1701 99 90(2)29,31 6,06
1702 90 99(3) 0,29 0,36
(1) Ustalenie dla jakości standardowej określonej w załączniku I pkt III

rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 (Dz.U. L 58 z 28.2.2006, str. 1).

(2) Ustalenie dla jakości standardowej określonej w załączniku I pkt II

rozporządzenia (WE) nr 318/2006.

(3) Ustalenie dla 1 % zawartości sacharozy.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.