Rozporządzenie 1380/2002 dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury Scalonej

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2002.200.12

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 lipca 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1380/2002
z dnia 29 lipca 2002 r.
dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury Scalonej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (1), ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 969/2002 (2), w szczególności jego art. 9,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W celu zapewnienia jednolitego stosowania Nomenklatury Scalonej załączonej do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87, niezbędne jest przyjęcie środków dotyczących klasyfikacji towarów określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia.

(2) Rozporządzenie (EWG) nr 2658/87 ustanawia ogólne reguły interpretacji Nomenklatury Scalonej. Reguły te mają również zastosowanie do każdej innej nomenklatury, która w całości lub częściowo jest na niej oparta albo która dodaje do niej dodatkowy poddział lub która została ustanowiona przez szczególne przepisy wspólnotowe, mające na celu stosowanie taryfy i innych środków odnoszących się do obrotu towarowego.

(3) Zgodnie z wymienionymi ogólnymi regułami, towary opisane w kolumnie 1 tabeli załączonej do niniejszego rozporządzenia muszą być klasyfikowane pod odpowiednimi kodami CN wymienionymi w kolumnie 2, z przyczyn określonych w kolumnie 3.

(4) Właściwe jest, aby wiążące informacje taryfowe wydane przez organy celne Państw Członkowskich w odniesieniu do klasyfikacji towarów według Nomenklatury Scalonej, które nie są zgodne z przepisami niniejszego rozporządzenia, mogły być nadal przywoływane przez ich posiadacza, na mocy przepisów art. 12 ust. 6 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (3), ostatnio zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 2700/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady (4), przez okres trzech miesięcy.

(5) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Towary opisane w kolumnie 1 tabeli określonej w Załączniku są obecnie klasyfikowane według Nomenklatury Scalonej pod kodami CN, wskazanych w kolumnie 2 tej tabeli.

Artykuł  2

Na wiążącą informację taryfową wydaną przez organy celne Państw Członkowskich, która nie jest zgodna z przepisami niniejszego rozporządzenia, można nadal powoływać się przez okres trzech miesięcy na mocy przepisów art. 12 ust. 6 rozporządzenia (EWG) nr 2913/92.

Artykuł  3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 29 lipca 2002 r.

W imieniu Komisji
Frederik BOLKESTEIN
Członek Komisji

_______

(1) Dz.U. L 256 z 7.9.1987, str. 1.

(2) Dz.U. L 149 z 7.6.2002, str. 20.

(3) Dz.U. L 302 z 19.10.1992, str. 1.

(4) Dz.U. L 311 z 12.12.2000, str. 17.

ZAŁĄCZNIK 

WyszczególnienieKlasyfikacja kod CNUzasadnienie
(1)(2)(3)
1. Produkt płynny składający się z

soku cytrynowego z dodatkiem

kwasu cytrynowego (7,6 % masy) i

konserwantów, przeznaczony do

sprzedaży detalicznej w

butelkach z tworzywa sztucznego

(np. 100 ml) z końcówką

wylotową. Ta końcówka wylotowa

zatrzymuje olejki eteryczne

cytryny. Produkt jest używany w

celu dodania kwaskowego smaku

żywności lub napojom.

2106 90 92Klasyfikacja ustalona przez przepisy reguł ogólnych 1 i 6 dotyczących interpretacji Nomenklatury Scalonej oraz treść kodów CN 2106, 2106 90

i 2106 90 92.

Produkt nie może być klasyfikowany w pozycji 2009 ponieważ ze względu na dodatek kwasu cytrynowego utracił on swój pierwotny charakter soku owocowego (patrz uwagi wyjaśniające do Zharmonizowanego Systemu do pozycji 2009, pozycja 4). Biorąc pod uwagę jego skład, nie może być uważany za zmieszaną przyprawę lub zmieszaną przyprawę korzenną z pozycji 2103 (patrz uwagi wyjaśniające do Zharmonizowanego Systemu do pozycji 2103)

2. Oleista pasta do smarowania

następującym składzie

(wartość procentowa w masie):

2106 90 98Klasyfikacja ustalona przez przepisy reguł ogólnych 1 i 6 dotyczących interpretacji Nomenklatury Scalonej oraz treść kodów CN 2106, 2106 90

i 2106 90 98.

Produkt nie może być traktowany jako sos lub zmieszana przyprawa z pozycji 2103, ponieważ jest on produktem pośrednim, który nie jest dodawany do pokarmów w czasie ich gotowania lub podawania do spożycia. Nie jest on również, w rozumieniu pozycji 2103, uważany za preparat używany do aromatyzowania pewnych potraw (patrz uwagi wyjaśniające do Zharmonizowanego Systemu do pozycji 2103, część A).

- woda

- przecier pomidorowy

- ser

- salami

- sproszkowane pomidory

- masło

- jogurt

- preparat czosnkowy

- słodka serwatka w

proszku

- sól kuchenna

- kapary

- oliwa z oliwek

23,3

17,7

15,4

11,3

9,6

6,0

3,6

2,8

2,4

2,3

1,3

1,2

oraz małe ilości soli, cukru, pieprzu, oregano, pietruszki zwyczajnej, przypraw, lecytyny i sorbat potasu.

Preparat jest produktem pośrednim używanym w przemyśle rolno-spożywczym.

3. Nasycony roztwór olejków

eterycznych w alkoholu etylowym

(60 % objętości) zawierający

około 3 gramów olejków

eterycznych z pomarańczy na

litr, używany jako surowiec w

przemyśle rolno-spożywczym

(np.: wyroby piekarskie,

czekolada).

3302 10 90Klasyfikacja ustalona przez przepisy reguł ogólnych 1 i 6 dotyczących interpretacji Nomenklatury Scalonej, uwagę 2 do działu 33 oraz treść kodów CN 3302, 3302 10 i 3302 10 90.

Ze względu na wysoką zawartość olejków eterycznych produkt nie może być spożywany jako napój. Nie jest on również przeznaczony do produkcji napojów, na przykład poprzez proste rozcieńczenie wodą (patrz również uwagi wyjaśniające do Zharmonizowanego Systemu do pozycji 3302)

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.