Rozporządzenie 1368/2006 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1035/2001 ustanawiające system dokumentacji połowów dla Dissostichus spp

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2006.253.1

Akt jednorazowy
Wersja od: 16 września 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1368/2006
z dnia 27 czerwca 2006 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1035/2001 ustanawiające system dokumentacji połowów dla Dissostichus spp.

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 37,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego(1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1035/2001 z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiające system dokumentacji połowów dla Dissostichus spp.(2) wprowadza system dokumentowania połowów przyjęty przez Komisję ds. zachowania żywych zasobów morskich Antarktyki (zwaną dalej "CCAMLR"), podczas jej osiemnastego dorocznego posiedzenia w listopadzie 1999 r.

(2) CCAMLR przyjęła liczne zmiany do systemu i do związanej z nim rezolucji dążąc do usprawnienia kontroli wyładunku, przywozu, wywozu, powrotnego wywozu oraz przeładunku Dissostichus spp. oraz do harmonizacji wdrożenia tego systemu.

(3) Rozporządzenie (WE) nr 1035/2001 powinno w związku z tym zostać odpowiednio zmienione,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W rozporządzeniu (WE) nr 1035/2001 wprowadza się następujące zmiany:

1) W art. 3 dodaje się następujące litery:

"d) »przywóz« oznacza fizyczne wprowadzenie lub przywiezienie połowu na jakąkolwiek część terytorium geograficznego znajdującego się pod kontrolą państwa, z wyjątkiem przypadków, gdy połów jest wyładowany lub przeładowany w rozumieniu definicji »wyładunku« lub »przeładunku « zawartych w lit. e) i f);

e) »wyładunek« oznacza pierwotny transfer połowu w jego zebranej lub przetworzonej formie ze statku do doku lub na inny statek w porcie lub w strefie wolnego handlu, gdzie połów został oznaczony przez władze państwa portu jako wyładowany;

f) »przeładunek« oznacza:

- transfer połowu w jego zebranej lub przetworzonej formie ze statku na inny statek lub środek transportu oraz, w przypadku gdy taki transfer ma miejsce na terytorium znajdującym się pod kontrolą państwa portu, do celów jego usunięcia z tego państwa;

- tymczasowe umieszczenie połowu na lądzie lub na sztucznej strukturze w celu ułatwienia takiego transferu, w przypadku gdy połów nie jest wyładowywany w rozumieniu definicji zawartej w lit. e);

g) »wywóz« oznacza każde przemieszczenie połowu w jego zebranej lub przetworzonej formie z terytorium pod kontrolą państwa lub strefy wolnego handlu, gdzie dokonano wyładunku lub, gdy to państwo lub strefa wolnego handlu jest częścią unii celnej, z każdego państwa członkowskiego tej unii celnej;

h) »powrotny wywóz« oznacza każde przemieszczenie połowu w jego zebranej lub przetworzonej formie z terytorium pod kontrolą państwa, strefy wolnego handlu lub państwa członkowskiego unii celnej przywozu, o ile to państwo, strefa wolnego handlu, ani żadne z państw członkowskich tej unii celnej przywozu nie są pierwszym miejscem przywozu, w którym to przypadku przemieszczenie to jest wywozem w rozumieniu definicji »wywozu« zawartej w lit. g);

i) »państwo portu« oznacza państwo, które sprawuje kontrolę nad szczególnym obszarem portu lub strefy wolnego handlu do celów wyładunku, przeładunku, przywozu, wywozu i powrotnego wywozu, oraz którego organy są organami wydającymi zaświadczenie o wyładunku lub przeładunku.";

2) art. 4 otrzymuje następujące brzmienie:

"Artykuł 4

1. Państwa członkowskie zastrzegają w licencji lub pozwoleniu dającym statkowi prawo połowów Dissostichus spp. warunek wyładowywania połowów przez statek wyłącznie w państwach, które są umawiającymi się stronami CCAMLR lub które w inny sposób stosują system dokumentowania połowów.

2. Państwa członkowskie dołączają do licencji i pozwoleń dających statkom prawo poławiania Dissostichus spp. nazwy Umawiających się Stron CCAMLR oraz państw, które notyfikowały sekretariatowi CCAMLR, że stosują system dokumentowania połowów.

3. Państwa członkowskie podejmują wszelkie środki niezbędne do zapewnienia, że przy każdym wyładunku lub przeładunku Dissostichus spp. na inny statek, statki rybackie pływające pod ich banderą i upoważnione do prowadzenia połowów Dissostichus spp. należycie wypełniają dokumentację połowów.";

3) w art. 10 ust. 1 lit. b) tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:

"- podpisane i opieczętowane zatwierdzenie przez odpowiedzialnego urzędowego przedstawiciela państwa portu wyładunku lub strefy wolnego handlu, działającego pod kierownictwem władz celnych albo organów rybołówstwa państwa portu i właściwego w sprawach zatwierdzenia świadectw połowu Dissostichus spp., i";

4) W art. 12 ust. 1 tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:

"- podpisane i opieczętowane zatwierdzenie przez odpowiedzialnego urzędnika państwa portu wyładunku lub strefy wolnego handlu, działającego pod kierownictwem władz celnych albo organów rybołówstwa państwa portu i właściwego w sprawach zatwierdzania świadectw połowu Dissostichus spp., i";

5) art. 22 otrzymuje następujące brzmienie:

"Artykuł 22

W terminie do 15 marca, 15 czerwca, 15 września i 15 grudnia każdego roku państwa członkowskie przekazują Komisji wykaz podsumowujący dokumentacje połowowe wydane lub otrzymane na ich terytorium w odniesieniu do wyładunków, przywozu, wywozu, powrotnego wywozu i przeładunków zawierające następujące dane: numery identyfikacyjne dokumentacji; datę wyładunku, przywozu, wywozu, powrotnego wywozu lub przeładunku; wagi wyładowane, przywiezione, wywiezione, wywiezione ponownie lub przeładowane; pochodzenie i przeznaczenie.";

6) Załączniki I, II oraz III zostają zastąpione teksem zawartym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 27 czerwca 2006 r.

W imieniu Rady
J. PRÖLL
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. C 304 E z 1.12.2005, str. 18.

(2) Dz.U. L 145 z 31.5.2001, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 669/2003 (Dz.U. L 97, z 15.4.2003, str. 1).

ZAŁĄCZNIK 

"ZAŁĄCZNIK I

DOKUMENTACJA POŁOWÓW DISSOSTICHUS ORAZ DOKUMENTACJA POWROTNEGO WYWOZU DISSOSTICHUS

Dokument połowowy oraz dokument powrotnego wywozu zawiera następujące informacje:

1) Właściwy numer identyfikacyjny składający się z:

i) czterocyfrowego numeru, składającego się z dwucyfrowego kodu kraju Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO), po którym następują dwie ostatnie cyfry roku, na który dokument ten został wydany;

ii) trzycyfrowy numer porządkowy (począwszy od 001) dla oznaczenia kolejności, w jakiej są wydawane formularze dokumentacji połowów.

2) Następujące informacje:

i) nazwę, adres, numer telefonu i faksu organu, który wydał formularz dokumentacji połowów;

ii) nazwę, port macierzysty, krajowy numer rejestrowy i sygnał wywoławczy statku oraz, jeśli dotyczy, jego numer rejestrowy IMO/Lloyd's;

iii) numer licencji lub zezwolenia wydanego dla statku, jeśli dotyczy;

iv) wagę każdego z gatunków Dissostichus wyładowanych lub przeładowanych, według rodzaju produktu, oraz:

a) według podobszaru lub podziału statystycznego CCAMLR, jeżeli połowu dokonano na obszarze objętym Konwencją, lub

b) według obszaru statystycznego, podobszaru lub podziału Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), jeżeli połowu dokonano poza obszarem objętym Konwencją;

v) daty, w których odbywał się połów;

vi) w przypadku wyładunku, datę i port, w którym miał miejsce wyładunek połowu; lub w przypadku przeładunku, datę i nazwę statku, jego banderę i krajowy numer rejestrowy (dla statków wspólnotowych wewnętrzny numer rejestru floty przydzielony statkowi zgodnie z art. 5 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2090/98 z dnia 30 września 1998 r. dotyczącego rejestru statków rybackich Wspólnoty);

vii) nazwę, adres, numery telefonu i faksu odbiorcy lub odbiorców połowu oraz ilość każdego gatunku i otrzymany rodzaj produktu; oraz viii) szczegóły dotyczące transportu odpowiednio w sekcji wywozu w dokumentacji połowowej Dissostichus oraz w sekcji powrotnego wywozu w dokumentacji powrotnego wywozu:

1) jeżeli drogą morską:

- numer(-y) kontenera(-ów) lub, w przypadku więcej niż jednego kontenera, wykaz numerów kontenerów w załączniku podpisanym i opatrzonym pieczęcią dla jego zatwierdzenia przez organ dokonujący zatwierdzenia dokumentacji połowowej Dissostichus lub dokumentacji powrotnego wywozu Dissostichus; lub

- nazwę statku; oraz

- numer listu przewozowego, datę i miejsce wydania

2) jeżeli drogą powietrzną:

- numer lotu, numer lotniczego listu przewozowego, miejsce i datę wydania

3) jeżeli innymi środkami transportu (transport lądowy):

- numer rejestracyjny pojazdu i kraj pochodzenia; lub

- numer transportu kolejowego, oraz

- datę i miejsce wydania.

ZAŁĄCZNIK II

DISSOSTICHUS - DOKUMENT POŁOWOWY

..................................................

Notka Wydawnictwa Prawniczego "Lex"

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

grafika

ZAŁĄCZNIK III

DOKUMENT POWROTNEGO WYWOZU DISSOSTICHUS

grafika

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.