Rozporządzenie 1356/2005 zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę określania najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do kwasu oksolinowego i morantelu

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2005.214.3

Akt jednorazowy
Wersja od: 19 sierpnia 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1356/2005
z dnia 18 sierpnia 2005 r.
zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę określania najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do kwasu oksolinowego i morantelu
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2377/90 z dnia 26 czerwca 1990 r. ustanawiające wspólnotową procedurę określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego(1), w szczególności jego art. 2,

uwzględniając opinię Europejskiej Agencji ds. Oceny Produktów Leczniczych wydaną przez Komitet ds. Weterynaryjnych Produktów Leczniczych,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Wszystkie substancje czynne farmakologicznie, które są stosowane we Wspólnocie w produktach leczniczych przeznaczonych do podawania zwierzętom hodowanym w celu produkcji żywności powinny być oceniane zgodnie z rozporządzeniem (EWG) nr 2377/90.

(2) Kwas oksolinowy został ujęty w załączniku I do rozporządzenia (EWG) nr 2377/90 w odniesieniu do mięśni, skóry, tłuszczu, wątroby i nerek kurczaków i świń oraz do mięśni i skóry ryb, w naturalnych proporcjach, z wyjątkiem zwierząt, których jaja są przeznaczone do spożycia przez ludzi. Wpis ten powinien zostać rozszerzony o wszystkie ssaki hodowane w celu produkcji żywności, z wyjątkiem zwierząt, których mleko i jaja są przeznaczone do spożycia przez ludzi. W przypadku ryb wpis ten odnosi się jedynie do "mięśni i skóry, w naturalnych proporcjach", a w przypadku świń i drobiu najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości dotyczący tłuszczu odnosi się do "skóry i tłuszczu, w naturalnych proporcjach".

(3) Morantel został ujęty w załączniku I do rozporządzenia (EWG) nr 2377/90 w odniesieniu do mięśni, tłuszczu, wątroby, nerek i mleka bydła i owiec. Wpis ten powinien objąć wszystkie przeżuwacze.

(4) Rozporządzenie (EWG) nr 2377/90 powinno zostać odpowiednio zmienione.

(5) Aby umożliwić wykonanie przepisów niniejszego rozporządzenia, jego stosowanie należy rozpocząć dopiero po odpowiednim okresie, co pozwoli Państwom Członkowskim dostosować zezwolenia na wprowadzenie do obrotu wydawane zgodnie z dyrektywą 2001/82/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do weterynaryjnych produktów leczniczych(2).

(6) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Weterynaryjnych Produktów Leczniczych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W załączniku I do rozporządzenia (EWG) nr 2377/90 wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 18 października 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, 18 sierpnia 2005 r.

W imieniu Komisji
Günter VERHEUGEN
Wiceprzewodniczący

______

(1) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1299/2005 (Dz.U. L 206 z 9.8.2005, str. 4).

(2) Dz.U. L 311 z 28.11.2001, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2004/28/WE (Dz.U. L 136 z 30.4.2004, str. 58).

ZAŁĄCZNIK

A. Do załącznika I (Wykaz substancji czynnych farmakologicznie, dla których ustalone zostały najwyższe dopuszczalne limity pozostałości) wprowadza się następujące substancje:

1. Środki przeciwzakaźne

1.2. Antybiotyki

1.2.3. Chinolony

Substancja czynna farmakologiczniePozostałość znacznikowaGatunek zwierzątNajwyższy dopuszczalny poziom pozostałościTkanki docelowe
Kwas oksolinowyKwasWszystkie zwierzęta100 μg/kgMięśnie(2)
oksolinowyhodowane w celu 50 μg/kgTłuszcz(3)
produkcji150 μg/kgWątroba
żywności(1)150 μg/kgNerki
(1) Nie stosować u zwierząt, których mleko lub jaja są przeznaczone do

spożycia przez ludzi. Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości w

odniesieniu do tłuszczu, wątroby i nerek nie mają zastosowania w

przypadku ryb.

(2) W przypadku ryb najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości odnosi się do

"mięśni i skóry, w naturalnych proporcjach".

(3) W przypadku świń i drobiu najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości

odnosi się do "skóry i tłuszczu, w naturalnych proporcjach".

2. Środki przeciwpasożytnicze

2.1. Środki przeciw endopasożytom

2.1.7. Tetrahydropirymidy

Substancja czynna farmakologiczniePozostałość znacznikowaGatunek zwierzątNajwyższy dopuszczalny poziom pozostałościTkanki docelowe
MorantelSuma pozostałości, które Wszystkie 100 μg/kgMięśnie
mogą być hydrolizowane doprzeżuwacze100 μg/kgTłuszcz
N-metylo-1,3-800 μg/kgWątroba
propanodiaminy, wyrażona w200 μg/kgNerki
odpowiednikach morantelu 50 μg/kgMleko

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.