Rozporządzenie 1343/2001 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 449/2001 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/96 w zakresie systemu pomocy dla przetworów owocowych i warzywnych

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2001.181.16

Akt jednorazowy
Wersja od: 4 lipca 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1343/2001
z dnia 3 lipca 2001 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 449/2001 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/96 w zakresie systemu pomocy dla przetworów owocowych i warzywnych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2201/96 z dnia 28 października 1996 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków przetworów owocowych i warzywnych(1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2699/2000(2), w szczególności jego art. 6 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 3 ust. 4 lit. e) rozporządzenia Komisji (WE) nr 449/2001(3) przewiduje, że warunki regulujące płatności za surowiec dokonywane przez przetwórcę organizacji producentów są ustanowione w umowach oraz przewiduje w szczególności, że termin płatności nie może przekroczyć 60 dni od daty dostawy każdej partii.

(2) W celu zapewnienia wymaganej elastyczności i stworzenia łatwiejszego systemu udzielania pomocy termin ten powinien zostać wydłużony do końca drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym miała miejsce dostawa. Niniejszy przepis powinien obejmować jedynie umowy zawarte po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia.

(3) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Przetworów Owocowych i Warzywnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W art. 3 ust. 4 lit. e) otrzymuje brzmienie:

"e) cenę płaconą za surowiec, która może różnić się zależnie od odmiany i/lub jakości i/lub okresu dostawy.

W przypadku pomidorów, brzoskwiń i gruszek umowa wskazuje także etap dostawy, do którego ma zastosowanie ta cena, oraz warunki płatności. W żadnym przypadku termin płatności nie może przekraczać dwóch miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym miała miejsce dostawa każdej partii.".

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 3 lipca 2001 r.

W imieniu Komisji
Franz FISCHLER
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 297 z 21.11.1996, str. 29.

(2) Dz.U. L 311 z 12.12.2000, str. 9.

(3) Dz.U. L 64 z 6.3.2001, str. 16.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.