Rozporządzenie 1341/2006 określające zakres, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w sierpniu 2006 r. o pozwolenia na przywóz niektórych produktów sektora mięsa drobiowego w ramach rozporządzenia (WE) nr 1232/2006

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2006.249.5

Akt utracił moc
Wersja od: 13 września 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1341/2006
z dnia 12 września 2006 r.
określające zakres, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w sierpniu 2006 r. o pozwolenia na przywóz niektórych produktów sektora mięsa drobiowego w ramach rozporządzenia (WE) nr 1232/2006

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1232/2006 z dnia 16 sierpnia 2006 r. otwierające oraz ustalające zarządzanie kontyngentem taryfowym na mięso drobiowe przydzielonym Stanom Zjednoczonym Ameryki(1), w szczególności jego art. 5 ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

Olości figurujące we wnioskach o pozwolenia na przywóz, złożonych za okres od 1 lipca do 30 września 2006 r., niższe od dostępnych ilości i mogą zostać całkowicie uwzględnione,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1
1.
Uwzględnia się, jak określono w Załączniku do niniejszego rozporządzenia, wnioski o pozwolenia na przywóz, złożone w okresie od 1 lipca do 30 września 2006 r., zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1232/2006.
2.
Wnioski o pozwolenia na przywóz w okresie od 1 października do 31 grudnia 2006 r. mogą zostać złożone w odniesieniu do ilości określonej w Załączniku do niniejszego rozporządzenia, zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 1232/2006.
Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 13 września 2006 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 12 września 2006 r.

W imieniu Komisji
Jean-Luc DEMARTY
Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

______

(1) Dz.U. L 225 z 17.8.2006, str. 5.

ZAŁĄCZNIK 

Nr porządkowyPrzyjęte wnioski o pozwolenia na przywóz, złożone za okres od 1 lipca do 30 września 2006 r., w ujęciu procentowymOgólna ilość dostępna w okresie od 1 października do 31 grudnia 2006 r. (t)
09.4169-8.332,500
"-": Żaden wniosek o pozwolenie nie został przekazany Komisji.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.