Rozporządzenie 1325/95 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 517/94 w sprawie wspólnych reguł dotyczących przywozu wyrobów włókienniczych z niektórych państw trzecich, nieobjętych umowami dwustronnymi, protokołami, innymi ustaleniami lub innymi szczegółowymi normami Wspólnoty dotyczącymi przywozu

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1995.128.1

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1995 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1325/95
z dnia 6 czerwca 1995 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 517/94 w sprawie wspólnych reguł dotyczących przywozu wyrobów włókienniczych z niektórych państw trzecich, nieobjętych umowami dwustronnymi, protokołami, innymi ustaleniami lub innymi szczegółowymi normami Wspólnoty dotyczącymi przywozu

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 113,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

rozporządzenie Rady (WE) nr 517/94 z dnia 7 marca 1994 r. w sprawie wspólnych reguł dotyczących przywozu wyrobów włókienniczych z niektórych państw trzecich, nieobjętych umowami dwustronnymi, protokołami, innymi ustaleniami lub innymi szczegółowymi normami Wspólnoty dotyczącymi przywozu(1) ustanowiło pewne kontyngenty ilościowe wymienione w załącznikach III B, IV, V i VI do tego rozporządzenia, mające zastosowanie do państw wymienionych w tych załącznikach;

zgodnie z art. 2 Aktu dotyczącego warunków przystąpienia Austrii, Finlandii i Szwecji oraz dostosowania Traktatu ustanawiającego Unię Europejską, w dalszym ciągu zwanego "Aktem Przystąpienia", przepisy rozporządzenia (WE) nr 517/94, w szczególności wyznaczone w nim kontyngenty, stosują się do państw przystępujących; jednakże zgodnie z art. 30 Aktu Przystąpienia, konieczne jest dostosowanie tych kontyngentów zgodnie z wytycznymi zawartymi w załączniku II do Aktu Przystąpienia i w ramach warunków przewidzianych w art. 169 tego Aktu;

określając poziom kontyngentów, określonych powyżej, Rada dążyła do osiągnięcia równowagi między dostateczną ochroną zainteresowanych przemysłów Wspólnoty a potrzebą zachowania tradycyjnego obrotu handlowego z zainteresowanymi państwami, mając na uwadze interesy wszystkich zainteresowanych stron;

w związku z przystąpieniem należy zachować tę równowagę, jednakże przy zapewnieniu, w świetle wytycznych ustanowionych w załączniku II do Aktu Przystąpienia, ciągłości tradycyjnego obrotu handlowego określonymi produktami w przystępujących państwach; do tych celów przywóz odnotowany w 1993 r. - ostatnim roku, za który dostępne są pełne statystyki - można uznać za reprezentatywny dla tradycyjnej struktury handlu;

w tych okolicznościach poziomy kontyngentów ustanowionych na zasadzie rocznej zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 517/94 powinny zostać dostosowane poprzez dodanie ilości równoważnych przywozowi odnotowanemu w 1993 r.;

dnia 19 stycznia 1995 r. Komisja parafowała umowę w sprawie handlu wyrobami włókienniczymi nieobjętymi dwustronnym Porozumieniem MFA;

dlatego, poczynając od dnia 1 stycznia 1995 r., kontyngenty ilościowe wprowadzone rozporządzeniem (WE) nr 517/94, załączniki III B, IV, V i VI, powinny zostać zmienione w sposób określony w Załączniku do niniejszego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Załączniki III B, IV, V i VI do rozporządzenia (WE) nr 517/95 zastępuje się Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 1995 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 6 czerwca 1995 r.

W imieniu Rady
M. BARNIER
Przewodnicząc

______

(1) Dz.U. L 67 z 10.3.1994, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2798/94 (Dz.U. L 297 z 18.11.1994, str. 6).

ZAŁĄCZNIK 

"ZAŁĄCZNIK III B

Roczne limity ilościowe Wspólnoty określone w art. 2 ust. 1 tiret czwarte

Republiki Bośni-Hercegowiny, Republiki Chorwacji i Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii

KategoriaJednostkaIlość
1Tony6.926,0
2Tony8.545,0
2 aTony1.931,0
3Tony 935,0
51.000 sztuk1.986,0
61.000 sztuk1.048,0
71.000 sztuk 602,0
81.000 sztuk2.664,0
9Tony 877,0
151.000 sztuk 772,0
161.000 sztuk 575,0
671.000 sztuk 722,0

ZAŁĄCZNIK IV

Roczne limity ilościowe Wspólnoty określone w art. 3 ust. 1

(Opisy produktu dla kategorii wymienionych w niniejszym załączniku są podane w załączniku I A do niniejszego rozporządzenia)

KOREA PÓŁNOCNA

KategoriJednostkaIlość
1Tony 128,0
2Tony 145,0
3Tony 49,0
41.000 sztuk 285,0
51.000 sztuk 123,0
61.000 sztuk 144,0
71.000 sztuk 93,0
81.000 sztuk 201,0
9Tony 71,0
121.000 par1.290,0
131.000 sztuk1.509,0
141.000 sztuk 96,0
151.000 sztuk 108,0
161.000 sztuk 55,0
171.000 sztuk 38,0
18Tony 61,0
191.000 sztuk 411,0
20Tony 142,0
211.000 sztuk2.961,0
241.000 sztuk 263,0
261.000 sztuk 173,0
271.000 sztuk 179,0
281.000 sztuk 285,0
291.000 sztuk 75,0
311.000 sztuk 293,0
361.000 sztuk 91,0
371.000 sztuk 356,0
391.000 sztuk 51,0
591.000 sztuk 466,0
611.000 sztuk 40,0
681.000 sztuk 75,0
691.000 sztuk 184,0
701.000 sztuk 270,0
731.000 sztuk 93,0
741.000 sztuk 133,0
751.000 sztuk 39,0
76Tony 75,0
77Tony 9,0
78Tony 115,0
83Tony 34,0
117Tony 51,0
118Tony 23,0
142Tony 10,0
151 ATony 10,0
151 BTony 10,0
161Tony 152,0

ZAŁĄCZNIK V

określony w art. 30 ust. 3

(Opisy produktu dla kategorii wymienionych w niniejszym załączniku są podane w załączniku I A do niniejszego rozporządzenia)

KOREA PÓŁNOCNA

Kategorie: 10, 22, 23, 32, 33, 34, 35, 38, 40, 41, 42, 49, 50, 53, 54, 55, 58, 62, 63, 65, 66, 67, 72, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 93, 97, 99, 100, 101, 109, 111, 112, 113, 114, 120, 121, 122, 123, 124, 130, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 145, 146 A, 146 B, 146 C, 149, 150, 153, 156, 157, 159, 160.

ZAŁĄCZNIK VI

Przewóz w celu uszlachetnienia biernego

Roczne limity ilościowe Wspólnoty określone w art. 4

Republiki Bośni-Hercegowiny, Republiki Chorwacji i Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii

KategoriaJednostkaIlość
51.000 sztuk 3,692
61.000 sztuk10,755
71.000 sztuk 5,496
81.000 sztuk12,888
151.000 sztuk 5,743
161.000 sztuk 3,182"

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.