Rozporządzenie 1314/2008 zmieniające po raz 102. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2008.344.64

Akt jednorazowy
Wersja od: 20 grudnia 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1314/2008
z dnia 19 grudnia 2008 r.
zmieniające po raz 102. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001 zakazujące wywozu niektórych towarów i usług do Afganistanu, wzmacniające zakaz lotów i rozszerzające zamrożenie funduszy i innych środków finansowych w odniesieniu do talibów w Afganistanie(1), w szczególności jego art. 7 ust. 1 tiret pierwsze,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 zawiera wykaz osób, grup i podmiotów, których fundusze oraz zasoby ekonomiczne podlegają zamrożeniu zgodnie z tym rozporządzeniem.

(2) W dniu 26 września oraz 2 grudnia 2008 r. Komitet ds. Sankcji Rady Bezpieczeństwa ONZ podjął decyzję o zmianie wykazu osób, grup i podmiotów, których dotyczy zamrożenie funduszy i środków gospodarczych przez usunięcie z niego dwóch osób. Należy wprowadzić odpowiednie zmiany do załącznika I.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Niniejszym zmienia się załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 19 grudnia 2008 r.

W imieniu Komisji
Eneko LANDÁBURU
Dyrektor Generalny ds. Stosunków Zewnętrznych

______

(1) Dz.U. L 139 z 29.5.2002, s. 9.

ZAŁĄCZNIK 

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 wprowadza się następujące zmiany:

Z tytułu "Osoby fizyczne" wykreśla się następujące wpisy:

(1) Mohamad Nasir ABAS (alias a) Abu Husna, b) Addy Mulyono, c) Malik, d) Khairudin, e) Sulaeman, f) Maman, g) Husna), Taman Raja Laut, Sabah, Malezja; data urodzenia: 6 maja 1969 r., miejsce urodzenia: Singapur; narodowość: malezyjska; nr paszportu: A 8239388; krajowy nr identyfikacyjny: 690506-71-5515.

(2) Abdullkadir Hussein Mahamud (alias Abdulkadir Hussein Mahamud). Data urodzenia: a) 12.10.1966, b) 11.11.1966. Miejsce urodzenia: Somalia. Inne informacje: Florencja, Włochy.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.