Rozporządzenie 1312/2004 ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2004.245.1

Akt utracił moc
Wersja od: 17 lipca 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1312/2004
z dnia 16 lipca 2004 r.
ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 3223/94 z dnia 21 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad stosowania ustaleń dotyczących przywozu owoców i warzyw(1), w szczególności jego art. 4 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie (WE) nr 3223/94 przewiduje, w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję standardowych wartości dla przywozu z krajów trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w jego Załączniku.

(2) W zastosowaniu wyżej wymienionych kryteriów standardowe wartości w przywozie powinny zostać ustalone w wysokościach określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Standardowe wartości w przywozie, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 3223/94, ustalone są zgodnie z tabelą zamieszczoną w Załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 17 lipca 2004 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 16 lipca 2004 r.

W imieniu Komisji
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa

______

(1) Dz.U. L 337 z 24.12.1994, str. 66. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1947/2002 (Dz.U. L 299 z 1.11.2002, str. 17).

ZAŁĄCZNIK 

(EUR/100 kg)
Kod CNKod krajów trzecich (1)Standardowa wartość w przywozie
0702 00 00052 39,9
096 46,2
999 43,1
0707 00 05052 83,4
999 83,4
0709 90 70052 80,3
999 80,3
0805 50 10382134,1
388 50,8
524 57,4
528 51,6
999 73,5
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90388 83,5
400106,8
404 86,6
508 74,9
512 89,1
524 83,4
528 74,4
720 74,2
804 91,7
999 85,0
0808 20 50052120,3
388 91,7
512 90,4
528 80,3
999 95,7
0809 10 00052195,1
999195,1
0809 20 95052270,7
400297,1
404303,6
999290,5
0809 30 10, 0809 30 90052162,9
999162,9
0809 40 05388108,3
512 91,6
624171,0
999123,6
(1) Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr

2081/2003 (Dz.U. L 313 z 28.11.2003, str. 11). Kod "999" odpowiada

"innym pochodzeniom".

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.