Rozporządzenie 1308/2008 ustalające kwoty pomocy w odniesieniu do prywatnego przechowywania niektórych produktów rybołówstwa w roku połowowym 2009

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2008.344.41

Akt utracił moc
Wersja od: 20 grudnia 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1308/2008
z dnia 19 grudnia 2008 r.
ustalające kwoty pomocy w odniesieniu do prywatnego przechowywania niektórych produktów rybołówstwa w roku połowowym 2009

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury(1), uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 2813/2000 z dnia 21 grudnia 2000 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 w odniesieniu do przyznawania pomocy w odniesieniu do prywatnego składowania niektórych produktów rybołówstwa(2), w szczególności jego art. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Pomoc nie powinna przekraczać sumy technicznych i finansowych kosztów udokumentowanych we Wspólnocie podczas roku połowowego poprzedzającego dany rok.

(2) Aby zniechęcić do długoterminowego przechowywania, skrócić okresy płatności i zmniejszyć obciążenie kontrolami, pomoc w odniesieniu do prywatnego przechowywania powinna być wypłacana w pojedynczej racie.

(3) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Produktów Rybołówstwa,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Na rok połowowy 2009 kwotę pomocy w odniesieniu do prywatnego przechowywania, o którym mowa w art. 25 rozporządzenia (WE) nr 104/2000, produktów wymienionych w załączniku II do wymienionego rozporządzenia ustala się następująco:

– Pierwszy miesiąc: 216 EUR za tonę

– Drugi miesiąc: 0 EUR za tonę.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu następującym po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2009 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 19 grudnia 2008 r.

W imieniu Komisji
Joe BORG
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 17 z 21.1.2000, s. 22.

(2) Dz.U. L 326 z 22.12.2000, s. 30.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.