Rozporządzenie 1303/2004 ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2004.244.24

Akt utracił moc
Wersja od: 16 lipca 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1303/2004
z dnia 15 lipca 2004 r.
ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/2001 z dnia 19 czerwca 2001 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru (1), w szczególności jego art. 27 ust. 5 akapit drugi,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 27 rozporządzenia (WE) nr 1260/2001, różnica między notowaniami lub cenami na rynku światowym produktów, o których mowa w art. 1 ust. 1 lit. a) wymienionego rozporządzenia a cenami tych produktów we Wspólnocie może być pokryta przez refundacje wywozowe.

(2) Zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 1260/2001, refundacje do cukrów białego i surowego, niedenaturowanych i wywiezionych w stanie nieprzetworzonym muszą zostać ustalone przy uwzględnieniu sytuacji na rynku wspólnotowym i rynku światowym cukru, i w szczególności elementów kalkulacji cen i kosztów, o których mowa w art. 28 wymienionego rozporządzenia. Zgodnie z tym samym artykułem, należy również uwzględnić gospodarcze aspekty proponowanego wywozu.

(3) W odniesieniu do cukru surowego, refundację należy ustalić dla jakości standardowej, która jest określona w załączniku I, pkt II rozporządzenia (WE) nr 1260/2001. Wymieniona refundacja jest ponadto ustalana zgodnie z art. 28 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1260/2001. Cukier krystaliczny został określony w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2135/95 z dnia 7 września 1995 r. ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania przyznawania refundacji wywozowych w sektorze cukru (2). Kwotę tak obliczonej refundacji w odniesieniu do cukrów aromatyzowanych lub zawierających substancje barwiące należy zastosować do ich zawartości sacharozy, zatem należy ją ustalać w odniesieniu na 1 % tej zawartości.

(4) W przypadkach szczególnych kwota refundacji może być ustalona w instrumentach prawnych innego typu.

(5) Refundację należy ustalać co dwa tygodnie. Można ją zmieniać w tym odstępie czasowym.

(6) Art. 27 ust. 5 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 1260/2001 przewiduje, że sytuacja na rynku światowym lub specyficzne wymagania pewnych rynków mogą uczynić koniecznym zróżnicowanie refundacji do produktów określonych w art. 1 wymienionego rozporządzenia w zależności od ich miejsca przeznaczenia.

(7) Znaczący i szybki wzrost preferencyjnego przywozu cukru pochodzącego z zachodnich krajów bałkańskich od początku 2001 r., oraz wywozu cukru ze Wspólnoty do tych krajów wydaje się być istotnie sztuczny.

(8) Aby uniknąć wszelkiego nadużycia w związku z ponownym przywozem do Wspólnoty produktów w sektorze cukru, dla których przyznano refundację wywozową, należy nie ustalać refundacji do produktów, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu w odniesieniu do wszystkich zachodnich krajów bałkańskich.

(9) Biorąc pod uwagę te informacje i aktualną sytuację na rynkach w sektorze cukru, a w szczególności notowania lub ceny cukru we Wspólnocie i na rynku światowym, należy ustalić refundację w odpowiedniej wysokości.

(10) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Cukru,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Refundacje, które przyznaje się do wywozu produktów, o których mowa w art. 1 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1260/2001, w stanie nieprzetworzonym i niedenaturowanych, ustalone są zgodnie z Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 16 lipca 2004 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 lipca 2004 r.

W imieniu Komisji
Franz FISCHLER
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 178 z 30.6.2001, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 39/2004 (Dz.U. L 6 z 10.1.2004, str. 16).

(2) Dz.U. L 214 z 8.9.1995, str. 16.

ZAŁĄCZNIK 

REFUNDACJE WYWOZOWE DO CUKRU BIAŁEGO I CUKRU SUROWEGO W STANIE NIEPRZETWORZONYM OD DNIA 16 LIPCA 2004 R.

Kod produktówMiejsce przeznaczeniaJednostka miaryKwota refundacji
1701 11 90 9100S00EUR/100 kg39,62 (1)
1701 11 90 9910S00EUR/100 kg40,44 (1)
1701 12 90 9100S00EUR/100 kg39,62 (1)
1701 12 90 9910S00EUR/100 kg40,44 (1)
1701 91 00 9000S00EUR/1 % sacharozy × 100 kg produktu netto 0,4307
1701 99 10 9100S00EUR/100 kg 43,07
1701 99 10 9910S00EUR/100 kg 43,96
1701 99 10 9950S00EUR/100 kg 43,96
1701 99 90 9100S00EUR/1 % sacharozy × 100 kg produktu netto 0,4307
NB: Kody produktów oraz kody miejsc przeznaczenia serii "A" są określone w

rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 3846/87 (Dz. U. L 366 z 24.12.1987,

str. 1).

Kody cyfrowe miejsc przeznaczenia są określone w rozporządzeniu Komisji

(WE) nr 1779/2002 (Dz. U. L 269 z 5.10.2002, str. 6).

Pozostałe miejsca przeznaczenia są określone następująco:
S00: wszystkie miejsca przeznaczenia (państwa trzecie, inne terytoria,

zaopatrywanie w żywność i inne miejsca przeznaczenia traktowane

jako wywóz poza Wspólnotę) z wyjątkiem Albanii, Chorwacji, Bośni i

Hercegowiny, Serbii i Czarnogóry (wraz z Kosowem, określonym

rezolucją nr 1244 Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych z 10

czerwca 1999 r.) i Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii,

poza przypadkiem cukru włączonego do produktów, o których mowa w

art. 1 ust. 2 lit. b) rozporządzenia Rady nr 2201/96 (Dz. U. L 297

z 21.11.1996, str. 29).

(1) Niniejszą kwotę stosuje się do cukru surowego o uzysku wynoszącym 92 %.

Jeżeli uzysk z wywożonego cukru surowego nie wynosi 92 %, stosowaną

kwotę refundacji wylicza się zgodnie z przepisami art. 28 ust. 4

rozporządzenia (WE) nr 1260/2001.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.