Rozporządzenie 1291/2000 ustanawiające wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na wywóz i przywóz oraz świadectw... - OpenLEX

Rozporządzenie 1291/2000 ustanawiające wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na wywóz i przywóz oraz świadectw o wcześniejszym ustaleniu refundacji dla produktów rolnych

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2000.152.1

Akt utracił moc
Wersja od: 22 grudnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1291/2000
z dnia 9 czerwca 2000 r.
ustanawiające wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na wywóz i przywóz oraz świadectw o wcześniejszym ustaleniu refundacji dla produktów rolnych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 1766/92 z dnia 30 czerwca 1992 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż(1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1253/1999(2), w szczególności jego art. 9 ust. 2, art. 12 ust. 4, art. 13 ust. 11 i art. 23, oraz odpowiednie artykuły innych rozporządzeń w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rolnych,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3719/88(3), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1127/1999(4), które zastąpiło rozporządzenie (EWG) nr 3183/80(5), które z kolei zastąpiło rozporządzenie (EWG) nr 193/75(6), które zastąpiło rozporządzenie (EWG) nr 1373/70(7), ustanawia wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na przywóz i wywóz oraz świadectwa o wcześniejszym ustaleniu refundacji dla produktów rolnych. Rozporządzenie (EWG) nr 3719/88 było wielokrotnie zmieniane, w niektórych przypadkach w zakresie przedmiotowym. W celu przejrzystości i administracyjnej skuteczności przepisy te należy ujednolicić w jednym tekście, jednocześnie wprowadzając do nich pewne zmiany, których wprowadzenie okazało się potrzebne w świetle zyskanych doświadczeń.

(2) Rozporządzenia Wspólnoty, które wprowadziły pozwolenia na przywóz i wywóz przewidują, że całkowity przywóz do Wspólnoty oraz wywóz podlega obowiązkowi przedstawienia takiego pozwolenia. Dlatego należy określić zakres tych pozwoleń, z wyraźnym zastrzeżeniem, że nie wymaga się pozwoleń w odniesieniu do działań niestanowiących przywozu lub wywozu w wąskim znaczeniu.

(3) W przypadku gdy produkty podlegają przepisom w sprawie uszlachetniania czynnego, właściwe władze mogą w niektórych przypadkach zezwolić na dopuszczenie tych produktów do swobodnego obrotu bez poddawania przetworzeniu albo po przetworzeniu. W takich przypadkach, w celu zapewnienia prawidłowego administrowania rynkiem, wymagane jest pozwolenie na przywóz w odniesieniu do produktów, które są właśnie dopuszczane do swobodnego obrotu. Jednakże w przypadku gdy produkt dopuszczany do swobodnego obrotu został otrzymany z produktów podstawowych w części przywiezionych z państw trzecich, a w części nabytych we Wspólnocie, uwzględnia się jedynie produkty podstawowe przywożone z państw trzecich.

(4) Celem pozwoleń na przywóz i wywóz oraz świadectw o wcześniejszym ustaleniu refundacji jest zapewnienie prawidłowego zarządzania organizacją rynku. Niektóre działania dotyczą niewielkiej ilości i w celu uproszczenia procedur administracyjnych nie wymaga się w odniesieniu do nich przedstawiania pozwoleń na przywóz i wywóz lub świadectw o wcześniejszym ustaleniu refundacji.

(5) Pozwolenia na wywóz nie są wymagane w przypadku zaopatrzenia statków i samolotów we Wspólnocie. Ponieważ uzasadnienie jest podobne, przepis ten powinien być również stosowany w odniesieniu do dostaw przeznaczonych dla platform i okrętów wojennych oraz do celów zaopatrzenia w państwach trzecich. Z tych samych względów nie wymaga się pozwoleń w przypadku działań objętych rozporządzeniem Rady (EWG) nr 918/83 z dnia 28 marca 1983 r. ustanawiającym wspólnotowy system zwolnień celnych(8), ostatnio zmienionym rozporządzeniem (WE) nr 355/94(9).

(6) Z uwagi na praktykę handlu międzynarodowego w odniesieniu do danych produktów lub towarów, należy dopuścić pewien margines tolerancji w odniesieniu do ilości produktów przywożonych lub wywożonych w stosunku do ilości wskazanych w pozwoleniu lub świadectwie.

(7) Aby umożliwić równoczesną realizację kilku działań na podstawie tego samego pozwolenia lub świadectwa, należy ustanowić przepis w odniesieniu do wydawania wyciągów z pozwoleń lub świadectw, które powodują takie same skutki jak pozwolenia lub świadectwa, których dotyczą.

(8) Na mocy przepisów wspólnotowych regulujących różne sektory objęte wspólną organizacją rynków rolnych stosuje się pozwolenia na przywóz i wywóz oraz świadectwa o wcześniejszym ustaleniu refundacji w odniesieniu do działań realizowanych we Wspólnocie. Takie uzgodnienie wymaga przyjęcia wspólnych przepisów określających sporządzanie i stosowanie takich pozwoleń i świadectw oraz ustanawiających wspólnotowe formularze i metody współpracy administracyjnej między Państwami Członkowskimi.

(9) W różnych dziedzinach działalności administracyjnej stosowanie skomputeryzowanych procedur stopniowo zastępuje ręczne wprowadzanie danych. Dlatego powinno być również możliwym stosowanie skomputeryzowanych i elektronicznych procedur przy wydawaniu i stosowaniu pozwoleń i świadectw.

(10) W rozporządzeniach Wspólnoty, które ustanowiły wyżej wymienione pozwolenia i świadectwa przewiduje się, że ich wydanie uzależnione jest od złożenia zabezpieczenia, które gwarantuje wykonanie zobowiązania do przywozu lub wywozu w okresie ważności pozwolenia lub świadectwa. Należy określić moment, w którym zobowiązanie dotyczące przywozu lub wywozu zostaje wykonane.

(11) W przypadku pozwoleń z wcześniejszym ustaleniem refundacji, wybór pozwolenia, które zostanie zastosowane zależy od klasyfikacji taryfowej produktu. W przypadku niektórych mieszanek, stawki refundacji nie zależą od klasyfikacji taryfowej produktu, ale od przepisów szczególnych ustanowionych w tym celu. Dlatego gdy składnik, na podstawie którego stosowana refundacja dla mieszanki jest obliczana nie odpowiada jej klasyfikacji taryfowej, przyjmuje się, że przywożona lub wywożona mieszanka nie powinna kwalifikować się do wcześniejszego wyznaczenia stawki.

(12) Pozwolenia na przywóz są czasami stosowane w celu zarządzania ilościowymi uzgodnieniami dotyczącymi przywozu. Takie zarządzanie jest możliwe jedynie w przypadku gdy wiedza na temat przywozów realizowanych na podstawie wydanych pozwoleń jest dostępna w stosunkowo krótkim czasie. W takich przypadkach wymóg przedstawienia dowodu poświadczającego, że zastosowano pozwolenia nie jest jedynie w interesie prawidłowego zarządzania, ale staje się istotny dla zarządzania uzgodnieniami ilościowymi. Dowód taki dostarcza się w drodze przedstawienia egzemplarza 1 pozwolenia i, gdzie stosowne, w drodze przedstawienia wyciągów. Dowody takie można dostarczyć w stosunkowo krótkim terminie. Taki termin powinien być ustalony dla przypadków, gdy w przepisach wspólnotowych dotyczących pozwoleń stosowanych przy zarządzaniu uzgodnieniami ilościowymi zawarto takie odniesienie.

(13) W niektórych przypadkach kwota zabezpieczenia, którą należy wnieść występując z wnioskiem o wydanie pozwolenia lub świadectwa może być nieznaczna. W celu zmniejszenia obciążenia administracji, w takich przypadkach nie należy wymagać wniesienia zabezpieczenia.

(14) Ponieważ w praktyce osoba stosująca pozwolenie lub świadectwo może nie być jego posiadaczem lub osobą, na której rzecz przeniesione zostały uprawnienia do pozwolenia lub świadectwa, należy, ze względu na pewność prawną i skuteczność administrowania, określić, jakie osoby są uprawnione do stosowania pozwolenia lub świadectwa. W tym celu należy określić niezbędny związek między właścicielem tytularnym a osobą dokonującą zgłoszenia celnego.

(15) Pozwolenie na przywóz lub na wywóz uprawnia do dokonania przywozu lub wywozu i z tego względu należy je przedstawić przy przyjmowaniu zgłoszenia przywozowego lub wywozowego.

(16) W przypadku stosowania uproszczonych procedur, można odstąpić od wymogu przedstawiania pozwolenia organom celnym lub pozwolenie można przedstawić w terminie późniejszym. Jednakże importer lub eksporter musi znajdować się w posiadaniu pozwolenia w dniu uznanym za datę przyjęcia zgłoszenia przywozowego lub wywozowego.

(17) W celu uproszczenia, w elastyczny sposób można stosować ustanowione przepisy i zezwolić Państwom Członkowskim na wprowadzenie uproszczonej procedury w odniesieniu do administracyjnego postępowania z pozwoleniami, na mocy której pozwolenia są zachowywane przez organ wydający lub odpowiednio przez agencję płatniczą w przypadku pozwolenia na wywóz z wcześniejszym ustaleniem refundacji.

(18) W celu prawidłowego administrowania, w pozwoleniach, świadectwach i wyciągach nie można wprowadzać zmian po ich wydaniu. Jednakże w przypadku wątpliwości dotyczących błędu organu wydającego lub oczywistych nieprawidłowości we wpisach umieszczanych na pozwoleniu, świadectwie lub wyciągu, należy ustanowić procedurę, zgodnie z którą nieprawidłowe pozwolenia, świadectwa lub wyciągi wycofuje się i wydaje dokumenty poprawne.

(19) W przypadku gdy produkt objęty jest jednym z uzgodnień uproszczonych, przewidzianych w tytule II sekcja 3 część II rozdział 7 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny(10), ostatnio zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 1662/1999(11), lub w dodatku I tytuł X rozdział I Konwencji z dnia 20 maja 1987 r. w sprawie wspólnej procedury tranzytowej, wówczas w urzędzie celnym punktu granicznego nie dokonuje się żadnych formalności w przypadku gdy tranzyt rozpoczyna się wewnątrz Wspólnoty i ma zakończyć się poza Wspólnotą. W przypadku gdy stosuje się jedną z tych procedur, należy, w celu uproszczenia postępowania administracyjnego, przyjąć szczególne uzgodnienia dotyczące zwalniania zabezpieczenia.

(20) Może się zdarzyć, że w wyniku okoliczności, na które nie ma wpływu strona zainteresowana, dokument stanowiący dowód opuszczenia obszaru celnego Wspólnoty nie może zostać przedstawiony, chociaż produkt opuścił dane terytorium obszaru celnego Wspólnoty lub osiągnął miejsce przeznaczenia, w przypadku działań określonych w art. 36 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/1999(12). Taka sytuacja może utrudniać handel. W takich okolicznościach inne dokumenty należy uznawać za równoważne.

(21) W rozporządzeniach Wspólnoty wprowadzających pozwolenia i świadectwa przewiduje się, że zabezpieczenie podlega przepadkowi w całości lub w części, jeżeli, w okresie ważności pozwolenia lub świadectwa, przywóz lub wywóz nie został dokonany lub też został dokonany jedynie w części. Należy szczegółowo określić działania, jakie powinny być podejmowane w takich okolicznościach, w szczególności w przypadkach, gdy niewykonanie zobowiązań spowodowane zostało siłą wyższą. W takich przypadkach obowiązek przywozu lub wywozu może być uważany za unieważniony lub okres ważności pozwolenia lub świadectwa może zostać przedłużony. Jednakże w celu uniknięcia prawdopodobnych zakłóceń na rynku, w każdym przypadku przedłużenie okresu ważności nie powinno przekraczać maksymalnego terminu sześciu miesięcy od upływu pierwotnego terminu okresu ważności.

(22) W celu uproszczenia procedur administracyjnych, zabezpieczenie powinno podlegać refundacji w całości, jeżeli całkowita kwota podlegająca przepadkowi jest nieznaczna.

(23) Zwolnienie zabezpieczenia wniesionego przy wydawaniu pozwolenia lub świadectwa uzależnia się od przedstawienia właściwym organom dowodu poświadczającego, że dane towary opuściły obszar celny Wspólnoty w terminie sześćdziesięciu dni, licząc od dnia przyjęcia deklaracji wywozowej.

(24) Może się zdarzyć, że zabezpieczenie zostanie zwolnione z różnych powodów bez faktycznego wykonania obowiązku przywozu lub wywozu. W takich przypadkach należy ponownie wnieść nieprawidłowo zwolnione zabezpieczenie.

(25) W celu pełnego wykorzystania możliwości wywozu produktów rolnych podlegających refundacji, należy wprowadzić mechanizm zachęcający podmioty gospodarcze do szybkiego zwracania organowi wydającemu pozwoleń i świadectw, które nie zostały wykorzystane. Zachodzi również potrzeba wprowadzenia mechanizmu zachęcającego podmioty gospodarcze do zwracania organowi wydającemu świadectw bezzwłocznie po upływie terminu ich ważności tak, aby niewykorzystane kwoty mogły zostać, tak szybko jak to możliwe, powtórnie wykorzystane.

(26) Na mocy art. 3 ust. 4 rozporządzenia Rady (EWG, EURATOM) nr 1182/71 z dnia 3 czerwca 1971 r. określającego zasady mające zastosowanie do okresów, dat i terminów(13), w przypadku gdy ostatni dzień terminu jest dniem ustawowo wolnym od pracy, niedzielą lub sobotą, wówczas termin upływa z upływem ostatniej godziny dnia roboczego następującego po tym dniu. W niektórych przypadkach skutkiem tego przepisu jest przedłużenie okresu stosowania pozwoleń lub świadectw. Taki środek, którego celem jest ułatwienie handlu, nie może powodować zmiany warunków gospodarczych działań przywozu lub wywozu.

(27) W niektórych sektorach wspólnej organizacji rynków rolnych ustanowiono przepis przewidujący ustalenie okresu do namysłu przed wydawaniem pozwolenia na wywóz. Celem ustalenia takiego okresu jest umożliwienie dokonania oceny sytuacji na rynku oraz zawieszenie, gdzie stosowne, w szczególności w przypadku wystąpienia trudności, nierozpatrzonych jeszcze wniosków, ze skutkiem nieuwzględnienia tych wniosków. Należy określić, że taka możliwość zawieszenia odnosi się również do pozwoleń, o których wydanie występuje się na mocy art. 49 niniejszego rozporządzenia, oraz że z chwilą upływu okresu do namysłu, wniosek o wydanie pozwolenia nie może stać się przedmiotem ponownego zawieszenia.

(28) Na mocy art. 844 ust. 3 rozporządzenia (EWG) nr 2454/93, produkty rolne wywożone na podstawie pozwolenia lub świadectwa o wcześniejszym ustaleniu refundacji mogą kwalifikować się do traktowania jak towary zwrócone tylko w przypadku gdy przestrzegane są reguły wspólnotowe w sprawie pozwoleń i świadectw. Należy ustanowić szczególne zasady stosowania systemu pozwoleń i świadectw dla produktów, które mogą zostać objęte takimi uzgodnieniami.

(29) Na mocy art. 896 rozporządzenia (EWG) nr 2454/93, towary dopuszczone do swobodnego obrotu na podstawie pozwolenia na przywóz lub świadectwa o wcześniejszym ustaleniu refundacji objęte są systemem zwrotu lub umorzenia należności przywozowych tylko w przypadku gdy ustanowi się, że właściwe władze podjęły niezbędne działania w celu zlikwidowania skutków dopuszczenia tych towarów do swobodnego obrotu w odniesieniu do pozwolenia lub świadectwa.

(30) W art. 880 rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 ustanowiono niektóre szczegółowe zasady stosowania art. 896 tego rozporządzenia, w szczególności stanowiące, że zaświadczenie muszą dostarczyć organy odpowiedzialne za wydawanie pozwoleń i świadectw.

(31) W niniejszym rozporządzeniu powinno ustanowić się wszystkie reguły konieczne do realizacji art. 896 rozporządzenia (EWG) nr 2454/93. W niektórych przypadkach powinno być możliwe zapewnienie zgodności z rozporządzeniem (EWG) nr 2454/93, bez odniesienia do zaświadczenia określonego w art. 880.

(32) W przypadku gdy pozwolenie na przywóz obejmujące produkt rolny stosowane jest również do celów zarządzania kontyngentem taryfowym, wobec którego stosowane są porozumienia preferencyjne, wówczas takie porozumienia preferencyjne stosuje się w odniesieniu do importerów na podstawie pozwolenia lub świadectwa, do którego musi być w niektórych przypadkach załączony dokument z państwa trzeciego. W celu uniknięcia przekroczenia kwoty kontyngentu, porozumienia preferencyjne stosuje się do ilości, w odniesieniu do której wydane zostało pozwolenie lub świadectwo. Jednakże w celu ułatwienia przywozu dopuszcza się margines tolerancji, przewidziany w art. 8 ust. 4, pod warunkiem określenia przy tym, że część ilości przekraczająca ilość podaną na pozwoleniu lub świadectwie, ale w granicach tolerancji, nie kwalifikuje się do objęcia porozumieniami preferencyjnymi i pełne cło płaci się przy przywozie.

(33) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opiniami wszystkich zainteresowanych komitetów zarządzających,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

TYTUŁ  I

ZAKRES STOSOWANIA ROZPORZĄDZENIA

Artykuł  1 1

Z zastrzeżeniem niektórych wyjątków ustanowionych szczególnymi wspólnotowymi przepisami w odniesieniu do niektórych produktów, niniejsze rozporządzenie ustanawia wspólne zasady wprowadzenia w życie systemu pozwoleń na przywóz i wywóz oraz świadectw o wcześniejszym ustaleniu refundacji (zwanych dalej "pozwoleniami" i "świadectwami") ustanowionymi na mocy lub przewidzianymi w:

art. 2 rozporządzenia Rady nr 136/66/EWG(14) (oleje i tłuszcze),

art. 8 rozporządzenia Rady (EWG) nr 234/68(15) (żywe rośliny i cięte kwiaty),

art. 4 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2358/71(16) (nasiona),

art. 8 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2759/75(17) (wieprzowina),

art. 3 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2771/75(18) (jaja),

art. 3 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2777/75(19) (mięso drobiowe),

art. 2 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2783/75(20) (owalbumina i laktabumina),

art. 9 rozporządzenia (EWG) nr 1766/92 (zboża),

art. 17 rozporządzenia Rady (EWG) nr 404/93(21) (banany),

art. 9 rozporządzenia Rady (WE) nr 3072/95(22) (ryż),

art. 31 rozporządzenia Rady (WE) nr 2200/96(23) (owoce i warzywa),

art. 11 rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/96(24) (przetwory owocowe i warzywne),

art. 29 rozporządzenia Rady (WE) nr 1254/1999(25) (wołowina i cielęcina),

art. 26 rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999(26) (mleko i produkty mleczne),

art. 59 rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999(27) (wino),

art. 6 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1520/2000(28) (produkty rolne wywożone w formie towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu),

art. 22 rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/2001(29) (cukier, izoglukoza i syrop z inuliny),

art. 13 rozporządzenia Rady (WE) nr 2529/2001(30) (baranina i mięso kozie),

art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 670/2003(31) (alkohol).

TYTUŁ  II

ZAKRES STOSOWANIA POZWOLEŃ I ŚWIADECTW

Artykuł  2 2

Pozwolenia i świadectwa nie są wymagane i nie muszą być przedstawione w odniesieniu do produktów:

a) które nie są dopuszczane do swobodnego obrotu we Wspólnocie; lub

b) w odniesieniu do których wywóz dokonywany jest:

– na mocy procedury celnej zezwalającej na przywóz wolny od odpowiednich opłat celnych lub opłat o skutku równoważnym, lub

– na mocy szczególnych uzgodnień zezwalających na wywóz wolny od pobierania należności wywozowych, jak określono w art. 129 rozporządzenia (EWG) nr 2913/92.

Artykuł  3
1.
W przypadku dopuszczenia do swobodnego obrotu produktów objętych uzgodnieniami dotyczącymi uszlachetniania czynnego i nie zawierających produktów podstawowych określonych w ust. 2 lit. a), wówczas, o ile produkty dopuszczone do swobodnego obrotu podlegają pozwoleniom na przywóz, należy przedstawić takie pozwolenie.
2.
W przypadku gdy produkty objęte jakimkolwiek z uzgodnień określonych w ust. 1, w skład których wchodzi zarówno:

a) jeden lub więcej produktów podstawowych, które zostały objęte warunkami określonymi w art. 23 ust. 2 Traktatu, ale które nie są już objęte tymi warunkami w następstwie włączenia do produktów dopuszczonych do swobodnego obrotu; oraz

b) jeden lub więcej produktów podstawowych, które nie zostały objęte warunkami określonymi w art. 23 ust. 2 Traktatu,

dopuszczone są do swobodnego obrotu, wówczas, bez względu na przepisy art. 8 ust. 1, w odniesieniu do każdego z produktów podstawowych, określonych w lit. b), faktycznie wykorzystanych i będących produktami podlegającymi pozwoleniom na przywóz, przedstawia się takie pozwolenie.

Jednakże nie wymaga się pozwolenia na przywóz w przypadku gdy produkt faktycznie dopuszczony do swobodnego obrotu nie podlega takiemu pozwoleniu.

3.
Pozwolenia na przywóz lub świadectwa przedstawiane przy dopuszczaniu produktu do swobodnego obrotu, jak określono w ust. 1 lub 2, nie mogą określać wcześniejszego ustalenia refundacji.
4.
Przy wywozie produktu podlegającego jakiemukolwiek z uzgodnień określonych w ust. 1 oraz zawierającego jeden lub więcej produktów podstawowych określonych w ust. 2 lit. a), pozwolenie na wywóz przedstawia się w odniesieniu do każdego z produktów podstawowych, o ile produkty te podlegają przedstawieniu takiego pozwolenia.

Jednakże z zastrzeżeniem akapitu trzeciego dotyczącego wcześniejszego ustalenia refundacji, pozwolenia na wywóz nie wymaga się w przypadku gdy faktycznie wywożony produkt nie podlega takiemu pozwoleniu.

Przy wywozie produktów złożonych, które objęte są wyznaczanymi wcześniej refundacjami wywozowymi, na podstawie jednej lub więcej ich części składowych, status celny każdej części składowej jest jedynym elementem uwzględnianym przy stosowaniu systemu pozwoleń i świadectw.

Artykuł  4 3

(skreślony)

Artykuł  5
1. 4
Pozwolenia nie są wymagane i nie muszą być przedstawiane w celach działań:

– określonych w art. 36, 40, 44, 45 i art. 46 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 800/1999, lub

– pozbawionych charakteru handlowego, lub

– określonych w rozporządzeniu (EWG) nr 918/83, lub

– odnoszących się do ilości nieprzekraczających ilości wymienionych w załączniku III.

Nie naruszając akapitu pierwszego, pozwolenie przedstawia się, jeżeli przywóz lub wywóz dokonywany jest na mocy porozumienia preferencyjnego, które zostało udzielone na podstawie pozwolenia.

Państwa Członkowskie podejmują środki ostrożności w celu zapobiegania nadużyciom związanych ze stosowaniem niniejszego ustępu, w szczególności jeżeli pojedynczy przywóz lub wywóz objęty jest więcej niż jednym zgłoszeniem przywozowym lub wywozowym, co jest oczywiście nieuzasadnione względami gospodarczymi lub innymi.

2.
Dla celów ust. 1, "działania pozbawione charakteru handlowego", oznaczają:

a) przywozy dokonywane przez osoby fizyczne lub, w przypadku przesyłek, przesyłki przeznaczone dla osób fizycznych, spełniające wymogi określone w przepisach wstępnych sekcji II (D) (2) Nomenklatury Scalonej;

b) wywozy dokonywane przez osoby fizyczne, pod warunkiem że takie działania spełniają wymogi mutatis mutandis, określone w lit. a).

3.
Państwom Członkowskim zezwala się na niewymaganie pozwoleń na wywóz lub pozwoleń na przesyłki produktów lub towarów dokonywanych przez osoby fizyczne lub grupy osób fizycznych w związku z ich bezpłatną dystrybucją w celach pomocy humanitarnej w państwach trzecich, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

a) osoby zainteresowane, które chcą korzystać z takiego zwolnienia, nie występują z wnioskiem o udzielenie refundacji;

b) przesyłki te mają charakter sporadyczny, składają się z różnych produktów lub towarów, a ich całkowita masa nie przekracza 30.000 kg na jeden środek transportu; oraz

c) właściwe organy posiadają wystarczające dowody w odniesieniu do miejsca przeznaczenia lub wykorzystania produktów lub towarów, oraz właściwego dokonania działania.

W polu 44 zgłoszenia wywozowego dodaje się następującą wskazówkę: "Bez refundacji - art. 5 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1291/2000".

Artykuł  6

Pozwolenie lub świadectwo nie są wymagane i nie muszą być przedstawiane przy dopuszczaniu produktów do swobodnego obrotu na mocy tytułu VI rozdział 2 rozporządzenia (EWG) nr 2913/92 dotyczącego traktowania towarów zwróconych.

Artykuł  7
1.
Pozwolenie na wywóz nie jest wymagane i nie musi być przedstawiane przy przyjmowaniu zgłoszenia powrotnego wywozu produktów, w odniesieniu do których eksporter dostarcza dowód poświadczający, że korzystna decyzja o zwrocie lub umorzeniu należności przywozowych, wydana została w odniesieniu do tych produktów na mocy tytułu VII rozdział 5 rozporządzenia (EWG) nr 2913/92.
2.
Pozwolenie na wywóz musi byś przedstawione w przypadku gdy przy wywozie produkty podlegają wymogowi przedstawienia pozwolenia na wywóz oraz gdy właściwe organy przyjmują zgłoszenie powrotnego wywozu przed wydaniem decyzji w sprawie wniosku o udzielenie refundacji lub umorzenia należności przywozowych. Nie zezwala się na wcześniej wyznaczoną refundację wywozową lub opłatę wyrównawczą.

TYTUŁ  III

PRZEPISY OGÓLNE

Sekcja  1

Zakres stosowania pozwoleń, świadectw i wyciągów z pozwoleń i świadectw

Artykuł  8
1. 5
Pozwolenie na przywóz lub wywóz upoważnia i zobowiązuje odpowiednio do przywozu lub wywozu, na podstawie pozwolenia i z wyjątkiem przypadku siły wyższej, w okresie jego ważności, określonej ilości danych produktów lub towarów.

Zobowiązania, określone w niniejszym ustępie, są zobowiązaniami pierwotnymi w rozumieniu art. 20 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2220/85(33).

2.
Pozwolenie na wywóz ustalające wcześniej refundację wywozową stanowi podstawę zobowiązania do wywozu, na podstawie tego pozwolenia, i, z wyjątkiem przypadku siły wyższej, w okresie jego ważności, określonej ilości odpowiednich produktów.

W przypadku gdy wywóz produktów podlega wymogowi przedstawienia pozwolenia na wywóz, wówczas pozwolenie na wywóz wyznaczające wcześniej refundację stanowi o uprawnieniu do wywozu oraz stanowi uprawnienie do otrzymania refundacji.

W przypadku gdy wywóz produktów nie podlega wymogowi przedstawienia pozwolenia na wywóz, wówczas pozwolenie na wywóz wyznaczające wcześniej refundację stanowi wyłącznie uprawnienie do uzyskania refundacji.

Obowiązki, określone w niniejszym ustępie są zobowiązaniami pierwotnymi w rozumieniu art. 20 rozporządzenia (EWG) nr 2220/85.

3. 6
W przypadkach określonych w art. 49 niniejszego rozporządzenia oraz w przypadkach, w których wymóg taki przewidują szczególne reguły wspólnotowe dotyczące odpowiedniego sektora produktów, wydanie pozwolenia lub świadectwa stanowi podstawę zobowiązania do przywozu z kraju lub grupy krajów lub wywozu do kraju lub grupy krajów, określonych w pozwoleniu lub świadectwie.
4. 7
Jeżeli ilość przywożonych lub wywożonych towarów jest większa o nie więcej niż 5 % od ilości wskazanej na pozwoleniu lub świadectwie, to uważa się, że przywozu lub wywozu dokonano na mocy pozwolenia lub świadectwa.
5. 8
Jeżeli ilość przywożonych lub wywożonych towarów jest mniejsza o nie więcej niż 5 % od ilości wskazanej na pozwoleniu lub świadectwie, zobowiązanie do przywozu lub wywozu uważa się za wykonane.
6.
Dla celów stosowania ust. 4 i 5, jeżeli pozwolenie lub świadectwo zostaje wydane na ilość wyrażoną w liczbie całkowitej, wynik obliczeń, który wynosi 5 % zaokrągla się, tam gdzie ma to zastosowanie, w górę do liczby całkowitej.
7.
W przypadku gdy na mocy art. 3 ust. 4 rozporządzenia (EWG) nr 1182/71, pozwolenie lub świadectwo o wcześniejszym ustaleniu wywozowej opłaty wyrównawczej lub refundacji wywozowej, wykorzystywane jest pierwszego dnia roboczego następującego po ostatnim dniu normalnego okresu ważności, wówczas uważa się, że pozwolenie lub świadectwo zostało wykorzystane ostatniego dnia jego normalnego okresu ważności do celów kwot wcześniej wyznaczonych.
Artykuł  9 9
1. 10
Zobowiązań wynikających z pozwoleń i świadectw nie przenosi się. Uprawnienia wynikające z pozwoleń lub świadectw mogą zostać przeniesione przez właściciela tytularnego w okresie ich ważności. W odniesieniu do jednego pozwolenia lub świadectwa czy wyciągu, takiego przeniesienia można dokonać jedynie na rzecz jednego nabywcy praw. Takie pozwolenie lub świadectwo odnosi się do ilości jeszcze nieprzydzielonych danemu pozwoleniu lub świadectwu czy wyciągowi.
2. 11
Osoba, na której rzecz przeniesione zostały uprawnienia nie może przenieść dalej tych uprawnień, ale może przenieść je z powrotem na właściciela tytularnego. Przeniesienie z powrotem na właściciela tytularnego dotyczy ilości jeszcze nieprzydzielonych danemu pozwoleniu lub świadectwu czy wyciągowi.

W takich przypadkach w polu 6 pozwolenia lub świadectwa organ wydający umieszcza jeden z wpisów wymienionych w załączniku Ia.

3.
W przypadku wniosku o przeniesienie uprawnień przez właściciela tytularnego lub przeniesienie ich z powrotem na rzecz właściciela tytularnego, organ wydający lub agencja lub agencje, które zostały wyznaczone przez każde Państwo Członkowskie, wpisują na pozwoleniu lub świadectwie lub, gdzie stosowne, wyciągu, następujące informacje:

– nazwisko i adres osoby, na której rzecz przenosi się uprawnienia lub wpis, określony w ust. 2,

– datę dokonania tego wpisu, potwierdzoną pieczęcią tego organu lub agencji.

4.
Przeniesienie lub przeniesienie z powrotem na właściciela tytularnego staje się skuteczne od dnia dokonania wpisu.
Artykuł  10

Wyciągi z pozwoleń lub świadectw powodują takie same skutki prawne jak pozwolenia lub świadectwa, z których pochodzą, w granicach ilości, na które wyciągi te zostały wydane.

Artykuł  11 12

Wydane pozwolenia lub świadectwa lub wyciągi, wpisy i potwierdzenia dokonane przez władze Państwa Członkowskiego powodują takie same skutki prawne w każdym z pozostałych Państw Członkowskich, jak dokumenty wydane przez władze tych Państw Członkowskich, jak również wpisy i potwierdzenia dokonane przez te władze.

Artykuł  12
1.
Jeżeli pozwolenie wyznaczające wcześniej refundację wywozową stosowane jest przy wywozie mieszanki, taka mieszanka nie podlega wyznaczonej wcześniej stawce przy wywozie, w przypadku gdy klasyfikacja taryfowa składnika, z uwzględnieniem którego obliczono refundację znajdującą zastosowanie w odniesieniu do mieszanki, nie odpowiada klasyfikacji taryfowej danej mieszanki.
2.
W przypadku gdy pozwolenie lub świadectwo o wcześniejszym ustaleniu refundacji wywozowej wykorzystywane jest przy wywozie towarów ujętych w zestawy, wyznaczoną wcześniej stawkę stosuje się tylko do składnika, który umieszcza się pod tą samą pozycją klasyfikacji taryfowej co zestaw.

Sekcja  2

Wniosek o wydanie pozwolenia lub świadectwa

Artykuł  13
1.
Wnioski o wydanie pozwolenia lub świadectwa są przyjmowane wyłącznie jeżeli są przekazywane lub wnoszone do właściwego organu na formularzach wydrukowanych lub sporządzonych zgodnie z art. 18.

Jednakże właściwy organ może przyjąć pisemny wniosek przedstawiony z wykorzystaniem faksu lub przekazany w formie wiadomości elektronicznej, pod warunkiem że zawarte są w nim wszystkie informacje, które pojawiłyby się na formularzu, w przypadku jego wykorzystania. Państwa Członkowskie mogą wymagać, aby za wnioskiem z wykorzystaniem faksu lub w formie wiadomości elektronicznej, przekazany został lub bezpośrednio doręczony właściwemu organowi wniosek na formularzu wydrukowanym lub sporządzonym zgodnie z art. 18; w takich przypadkach za dzień złożenia wniosku uznaje się dzień otrzymania przez właściwy organ faksu lub wiadomości w formie elektronicznej. Wymóg ten nie ma wpływu na ważność wniosku przesłanego faksem lub w formie wiadomości elektronicznej.

W przypadku gdy wnioski o wydanie pozwoleń lub świadectw składane są drogą elektroniczną, właściwe władze Państwa Członkowskiego ustalają zasady zastąpienia odręcznego podpisu inną metodą, która może się opierać na wykorzystaniu kodów.

2.
Z wyjątkiem przypadku siły wyższej, wniosek o wydanie pozwolenia lub świadectwa może zostać wycofany jedynie listownie, z wykorzystaniem faksu lub wiadomości elektronicznej, którą otrzyma właściwy organ, w dniu wniesienia wniosku do godziny 13.
Artykuł  14

W polu 16 wniosku o wydanie świadectwa o wcześniejszym ustaleniu refundacji oraz samego pozwolenia znajduje się dwunastocyfrowy kod produktu pochodzący z nomenklatury produktów rolnych, stosowanej do celów refundacji wywozowej.

Jednakże w przypadku gdy stawka refundacji, ustalona zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 38 rozporządzenia nr 136/66/EWG i w odpowiednich artykułach innych rozporządzeń w sprawie wspólnych organizacji rynku, jest identyczna lub w przypadku większej liczby kodów należących do tej samej kategorii, wówczas kody te można umieścić razem na wnioskach o wydanie świadectwa i na samych świadectwach.

W przypadku gdy stawka refundacji jest zróżnicowana w zależności od miejsca przeznaczenia, wówczas kraj przeznaczenia lub, w zależności od przypadku, obszar miejsca przeznaczenia musi zostać wskazany w polu 7 wniosku o wydanie świadectwa, i na samym świadectwie.

Bez uszczerbku dla przepisów akapitu pierwszego, w przypadku gdy grupę produktów definiuje się jak określono w art. 4 ust. 2 akapit pierwszy tiret drugie rozporządzenia (WE) nr 800/1999, wówczas kody produktów zaliczanych do grupy mogą zostać umieszczone we wniosku i na samym świadectwie w polu 22 i poprzedzone wpisem "grupa produktów określonych w art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 800/1999".

Artykuł  15
1.
Wnioski zawierające warunki nieprzewidziane w regułach wspólnotowych są odrzucane.
2. 13
Wniosek o wydanie pozwolenia lub świadectwa nie jest przyjmowany, jeżeli nie później niż do godziny 13 w dniu wniesienia wniosku nie zostało wniesione właściwemu organowi odpowiednie zabezpieczenie.
3. 14
Zabezpieczenie nie jest wymagane w przypadku gdy całkowita kwota zabezpieczenia pozwolenia lub świadectwa jest niższa lub równa 100 EUR, lub gdy pozwolenie lub świadectwo wystawiane jest na rzecz agencji interwencyjnej.
4.
W przypadku korzystania przez Państwa Członkowskie z możliwości określonych w art. 5 rozporządzenia (EWG) nr 2220/85, wymaga się, aby zabezpieczenie zostało wniesione przed upływem terminu dwóch miesięcy od dnia wygaśnięcia okresu ważności świadectwa.
5.
Nie wymaga się złożenia zabezpieczenia w przypadku pozwoleń na wywóz w odniesieniu do wywozu do państw trzecich dokonywanego w ramach pozawspólnotowych działań pomocy żywnościowej przeprowadzanych przez organizacje humanitarne, upoważnione do tego celu przez Państwo Członkowskie wywozu. Państwo Członkowskie niezwłocznie przekazuje Komisji wykaz upoważnionych organizacji humanitarnych.
6.
W przypadku gdy stosuje się ust. 3-5, art. 5 ust. 1 akapit ostatni stosuje się mutatis mutandis.
Artykuł  16 15

W polu 20 wniosków o wydanie pozwoleń i świadectw o wcześniejszym ustaleniu lub bez ustalenia refundacji, które wystawiane są do celów działań pomocy żywnościowej w rozumieniu art. 10 ust. 4 porozumienia w sprawie rolnictwa, zawartego w ramach wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej, umieszcza się co najmniej jeden z wpisów wymienionych w załączniku Ib.

W polu 7 należy wskazać kraj przeznaczenia. Pozwolenie takie jest ważne tylko w odniesieniu do wywozu, który ma zostać dokonany w ramach działań pomocy żywnościowej.

Artykuł  17
1.
Za dzień wniesienia wniosku o wydanie pozwolenia lub świadectwa uważa się dzień, w którym właściwy organ otrzymał wniosek, pod warunkiem że otrzymał wniosek nie później niż do godziny 13, bez względu na to czy wniosek został bezpośrednio wniesiony właściwym organom czy też został przekazany listownie bądź faksem lub w formie wiadomości elektronicznej.
2.
Wnioski o wydanie pozwolenia lub świadectwa otrzymane przez właściwy organ w sobotę, w niedzielę lub dzień wolny od pracy, w dzień roboczy po godzinie 13 uważa się za wniesione w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu ich faktycznego otrzymania.
3.
W przypadku gdy do składania wniosków o wydanie świadectw ustanowiony został termin, wyrażony określoną liczbą dni, i gdy ostatni dzień tego terminu przypada na sobotę, w niedzielę lub dzień wolny od pracy, wówczas termin ten upływa o godzinie 13 pierwszego dnia roboczego następującego po tym dniu.

Jednakże takiego przedłużenia terminu nie uwzględnia się do celów obliczania kwot wyznaczanych na pozwoleniu lub świadectwie lub do określania okresu jego ważności.

4.
Terminy określone w niniejszym rozporządzeniu podaje się według czasu lokalnego w Belgii.
Artykuł  18
1.
Bez uszczerbku dla art. 13 ust. 1 akapit drugi i art. 19 ust. 1, wnioski o wydanie pozwoleń lub świadectw, pozwoleń i świadectw oraz świadectw i wyciągów sporządza się na formularzach zgodnych z wzorami określonymi w załączniku I. Formularze te muszą być wypełnione zgodnie z podanymi tam zaleceniami oraz szczególnymi przepisami wspólnotowymi stosowanymi w odpowiednim sektorze produktów.
2.
Formularze pozwoleń i świadectw łączone są w zestawy zawierające w kolejności egzemplarz nr 1, egzemplarz nr 2 i wniosek, oraz dodatkowe egzemplarz pozwolenia lub świadectwa.

Jednakże Państwa Członkowskie mogą wymagać, aby wnioskodawcy zamiast zestawów, przewidzianych w poprzednim akapicie, wypełniali jedynie wnioski.

W przypadku gdy w wyniku stosowania środka wspólnotowego, ilość, na którą wydawane jest pozwolenie lub świadectwo jest mniejsza od ilości, o którą początkowo wystąpiono z wnioskiem, wnioskowaną ilość i związane z nią kwoty zabezpieczenia należy podawać jedynie na formularzu wniosku.

Formularze wyciągów z pozwoleń lub ze świadectw łączone są w zestawy zawierające w kolejności egzemplarz nr 1 i egzemplarz nr 2.

3.
Formularze, łącznie z dodatkowymi stronami, drukowane są na papierze koloru białego, niezawierającym masy ściernej, klejonym do pisania i o minimalnej wadze 40 g/m2. Format formularzy wynosi 210 x 297 mm, z dopuszczalną tolerancją między 5 mm mniej oraz 8 mm więcej w zakresie długości; odstępy między wierszami wynoszą 4,24 mm (jedna szósta cala); układ graficzny formularza musi być dokładnie zachowany. Obydwie strony egzemplarza nr 1 oraz pierwsza strona dodatkowej strony, na której muszą znajdować się odliczenia przydzielonej kwoty, pokrywa się giloszem pozwalającym ujawnić każdego rodzaju fałszerstwo za pomocą środków mechanicznych lub chemicznych. Gilosz jest koloru zielonego w przypadku formularzy dotyczących przywozu oraz koloru sepii w przypadku formularzy dotyczących wywozu.
4. 16
Za druk formularzy odpowiadają Państwa Członkowskie. Formularze mogą być również drukowane przez drukarnie wskazane przez Państwo Członkowskie na terytorium, którego drukarnie posiadają siedziby. W tym ostatnim przypadku na każdym formularzu Państwo Członkowskie umieszcza wzmiankę o wskazanej drukarni. Na każdym formularzu znajduje się nazwa i adres drukarni lub jej znak identyfikacyjny, jak również, z wyjątkiem formularzy wniosków i dodatkowych stron, indywidualny numer seryjny. Przed numerem umieszcza się następujące litery, w zależności od tego, które Państwo Członkowskie wydaje dokument: "AT" dla Austrii, "BE" dla Belgii, "BG" dla Bułgarii, "CZ" dla Republiki Czeskiej, "CY" dla Cypru, "DE" dla Niemiec, "DK" dla Danii, "EE" dla Estonii, "EL" dla Grecji, "ES" dla Hiszpanii, "FI" dla Finlandii, "FR" dla Francji, "HU" dla Węgier, "IE" dla Irlandii, "IT" dla Włoch, "LU" dla Luksemburga, "LT" dla Litwy, "LV" dla Łotwy, "MT" dla Malty, "NL" dla Niderlandów, "PL" dla Polski, "PT" dla Portugalii, "RO" dla Rumunii, "SE" dla Szwecji, "SI" dla Słowenii, "SK" dla Słowacji i "UK" dla Zjednoczonego Królestwa.

Przy wystawianiu na pozwoleniach lub świadectwach i wyciągach może zostać umieszczony numer wystawienia, który przyznaje organ wydający.

5.
Wnioski, pozwolenia i świadectwa oraz wyciągi wypełnia się na maszynie lub komputerowo. Są one drukowane i wypełniane w jednym z języków urzędowych Wspólnoty, jak określiły właściwe władze wydającego je Państwa Członkowskiego. Jednakże Państwa Członkowskie mogą zezwolić na wypełnianie wniosków pismem odręcznym, tuszem i drukowanymi literami.
6.
Odciski pieczęci organów wydających i organów przydzielających umieszcza się za pomocą metalowej pieczęci, najlepiej wykonanej ze stali. Jednakże pieczęć organów wydających może zostać zastąpiona suchą pieczęcią składającą się z liter i cyfr, perforowaną.
7.
Właściwe władze zainteresowanych Państw Członkowskich mogą zażądać, w miarę potrzeby, tłumaczenia pozwoleń lub świadectw oraz wyciągów z tych świadectw na język urzędowy lub jeden z języków urzędowych danego Państwa Członkowskiego.
Artykuł  19
1.
Bez uszczerbku dla art. 18, pozwolenia lub świadectwa mogą być wydawane i stosowane z wykorzystaniem systemów komputerowych, zgodnie ze szczegółowymi zasadami przewidzianymi przez właściwe władze. Są one dalej zwane "pozwoleniami i świadectwami elektronicznymi".

Treść pozwoleń i świadectw elektronicznych musi być identyczna z treścią pozwoleń i świadectw wystawionych na papierze.

2.
W przypadku gdy tytularni właściciele lub osoby, na których rzecz przeniesione zostały uprawnienia do pozwolenia lub świadectwa, potrzebują wykorzystać formę elektroniczną pozwolenia lub świadectwa w Państwie Członkowskim, które nie jest włączone do komputerowego systemu wydawania pozwoleń i świadectw, wówczas występują oni z wnioskiem o wydanie wyciągu.

Wyciągi takie wydawane są bezzwłocznie i bez dodatkowych kosztów, w postaci przewidzianej w art. 18.

W Państwach Członkowskich włączonych do komputerowego systemu wydawania pozwoleń i świadectw, wyciągi takie stosuje się w postaci wyciągów na papierze.

Artykuł  20
1.
W przypadku gdy kwoty wynikające z przeliczenia na walutę krajową sum wyrażonych w euro, które mają zostać wpisane na pozwoleniach lub świadectwach, zawierają trzy lub więcej liczb dziesiętnych, podaje się jedynie dwie pierwsze cyfry. W tym wypadku, jeżeli trzecia cyfra jest równa lub wyższa od pięciu, drugą cyfrę zaokrągla się w górę lub, jeżeli trzecia cyfra jest niższa od pięciu, pozostawia się ją niezmienioną.
2.
Jednakże w przypadku gdy sumy wyrażone w euro przelicza się na funty szterlingi, wskazane w ust. 1 odniesienie do dwóch pierwszych liczb dziesiętnych rozumie się jako odniesienie do czterech pierwszych liczb dziesiętnych. W tym wypadku, jeżeli piąta cyfra jest równa lub wyższa od pięciu, czwartą liczbę dziesiętną zaokrągla się w górę, oraz jeżeli piąta cyfra jest niższa od pięciu, czwartą liczbę dziesiętną pozostawia się niezmienioną.
Artykuł  21
1.
Bez uszczerbku dla art. 19 dotyczącego pozwoleń i świadectw elektronicznych, pozwolenia i świadectwa wystawia się w co najmniej dwóch egzemplarzach, z których pierwszy zwany "egzemplarzem dla posiadacza pozwolenia lub świadectwa" i oznaczony "nr 1", jest bezzwłocznie wydawany wnioskodawcy a drugi, zwany "egzemplarzem dla organu wydającego" i oznaczony "nr 2", zachowuje organ wydający.
2.
W przypadku gdy pozwolenie lub świadectwo wydawane jest na mniejszą ilość towarów od ilości, o którą wniesiono wniosek, organ wydający wskazuje:

– w polach 17 i 18, ilość, dla której wydane zostało pozwolenie lub świadectwo,

– w polu 11, wysokość kwoty odpowiedniego zabezpieczenia.

Wniesione zabezpieczenie ilości, na którą nie wydano pozwolenia lub świadectwa, zostaje niezwłocznie zwolnione.

Artykuł  22
1.
Na wniosek właściciela tytularnego pozwolenia lub świadectwa lub osoby, na której rzecz przeniesione zostały uprawnienia do pozwolenia lub świadectwa i po przedstawieniu egzemplarza nr 1 dokumentu, organ wydający lub agencja bądź agencje wyznaczone przez każde Państwo Członkowskie, mogą wydać jeden lub większą ilość wyciągów z danego dokumentu.

Wyciągi sporządza się w co najmniej dwóch egzemplarzach, z których pierwszy, zwany "egzemplarzem dla posiadacza" i oznaczony "nr 1", dostarcza się lub odsyła wnioskodawcy, a drugi, zwany "egzemplarzem dla organu wydającego" i oznaczony "nr 2", zachowuje organ wydający.

Organ wydający wyciąg wpisuje na egzemplarzu nr 1 pozwolenia lub świadectwa powiększoną o margines błędu ilość, na którą wyciąg został wydany. W tym wypadku obok ilości wpisanej na egzemplarzu nr 1 pozwolenia lub świadectwa umieszcza się wyraz "wyciąg".

2.
Z wyciągu z pozwolenia lub świadectwa nie można sporządzić dalszego wyciągu.
3.
Właściciel tytularny zwraca organowi wydającemu pozwolenie lub świadectwo egzemplarz nr 1 wyciągu, który został wykorzystany lub utracił ważność wraz z egzemplarzem nr 1 pozwolenia lub świadectwa, którego dotyczy, w celu wprowadzenia przez ten organ korekty wpisów dokonanych na egzemplarzu nr 1 pozwolenia lub świadectwa na podstawie wpisów umieszczonych na egzemplarzu nr 1 wyciągu.
Artykuł  23 17
1. 18
Do celów określenia okresu ich ważności, uznaje się, że pozwolenia lub świadectwa zostały wydane w dniu wniesienia wniosku. Dzień ten wlicza się do okresu ważności pozwolenia lub świadectwa. Jednakże pozwolenia lub świadectwa mogą zostać zastosowane dopiero po ich faktycznym wydaniu.
2.
Można postanowić, że pozwolenie lub świadectwo jest ważne od dnia jego faktycznego wydania. W takim wypadku dzień faktycznego wydania wlicza się do okresu ważności pozwolenia lub świadectwa.

Sekcja  3

Stosowanie pozwoleń i świadectw

Artykuł  24
1.
Egzemplarz nr 1 pozwolenia lub świadectwa przedstawia się w urzędzie celnym, który przyjął:

a) w przypadku pozwolenia na przywóz, zgłoszenie o dopuszczenie do swobodnego obrotu;

b) 19 w przypadku pozwolenia na wywóz lub świadectwa o wcześniejszym wyznaczeniu refundacji zgłoszenie dotyczące wywozu.

2.
Egzemplarz nr 1 pozwolenia lub świadectwa przedstawia się lub przechowuje do dyspozycji władz celnych przy przyjmowaniu zgłoszenia, określonego w ust. 1.
3.
Po dokonaniu wpisu i poświadczeniu przez urząd określony w ust. 1, egzemplarz nr 1 pozwolenia lub świadectwa zwracany jest zainteresowanej stronie. Jednakże Państwa Członkowskie mogą nakazać lub dopuścić, aby zainteresowane strony dokonały wpisu na pozwoleniu lub świadectwie. We wszystkich przypadkach wpis taki jest sprawdzany i poświadczany przez właściwy urząd.
4.
W przypadku gdy ilość przywiezionych lub wywiezionych towarów nie odpowiada ilości wpisanej na pozwoleniu lub świadectwie, wpis ten należy sprostować w taki sposób, aby uwzględniona została ilość towarów faktycznie przywiezionych lub wywiezionych w granicach ilości, dla której wydane zostało pozwolenie lub świadectwo.
Artykuł  25
1. 20
Nie naruszając przepisów art. 24, państwo członkowskie może zezwolić, aby pozwolenie lub świadectwo:

a) zostało złożone organowi wydającemu lub organowi odpowiedzialnemu za wypłacanie refundacji;

b) było przechowywane w bazie danych organu wydającego lub organu odpowiedzialnego za wypłacanie refundacji, w przypadkach gdy stosuje się art. 19.

2.
Państwo Członkowskie ustala przypadki stosowania ust. 1 i warunki, jakie muszą spełnić zainteresowane strony w celu uzyskania możliwości korzystania z procedury ustanowionej w niniejszym ustępie. Ponadto przepisy przyjmowane przez to Państwo Członkowskie muszą zapewniać równość traktowania wszystkich świadectw wydanych we Wspólnocie.
3. 21
Państwo członkowskie wyznacza organ właściwy do dokonywania wpisów i poświadczania pozwoleń lub świadectw.

Przydział, jego potwierdzenie oraz poświadczenie umieszczone na pozwoleniu lub świadectwie uznaje się jednak za dokonane, również w przypadku gdy:

a) dokument, w którym są w sposób szczegółowy ujęte wywiezione ilości towarów, sporządzono komputerowo; dokument taki musi zostać załączony do pozwolenia lub świadectwa i razem z nim włączony do akt;

b) wywiezione ilości towarów zostały wprowadzone do urzędowej elektronicznej bazy danych należącej do danego państwa członkowskiego i istnieje odsyłacz od tej informacji do pozwolenia w formie elektronicznej; państwo członkowskie może archiwizować te informacje w formie wersji papierowej dokumentów elektronicznych.

Datą, którą uznaje się za datę dokonania wpisu, jest data przyjęcia zgłoszenia określona w art. 24 ust. 1.

4.
Przy przyjmowaniu zgłoszenia celnego, zainteresowane strony muszą wskazać na dokumencie zgłoszenia, że stosuje się przepisy niniejszego artykułu oraz podać numer pozwolenia lub świadectwa, które są stosowane.
5.
W przypadku pozwolenia lub świadectwa, które zezwala na przywóz lub wywóz, zwolnienie towaru może zostać udzielone jedynie, gdy urząd celny, określony w art. 24 ust. 1, otrzymał od właściwego organu informację, że pozwolenie lub świadectwo wskazane na dokumencie celnym jest ważne dla danego produktu i zostało przyznane.
6.
W przypadku gdy produkty wywożone nie podlegają wymogowi przedstawienia pozwolenia na wywóz, ale dla którego refundacja wyznaczona została z wykorzystaniem świadectwa wywozowego o wcześniejszym ustaleniu refundacji, jeżeli wskutek błędu dokument wykorzystywany przy wywozie w celu uzyskania refundacji nie zawiera żadnego wpisu odwołującego się do przepisów niniejszego artykułu i/lub numeru pozwolenia lub świadectwa lub, jeżeli informacja jest błędna, działanie można uregulować pod warunkiem spełnienia następujących wymogów:

a) pozwolenie na wywóz o wcześniejszym ustaleniu refundacji dla danego produktu, ważne w dniu przyjęcia zgłoszenia, jest w posiadaniu organu odpowiedzialnego za wypłacanie refundacji;

b) właściwym władzom udostępnia się wystarczające dowody, które umożliwiają ustalenie związku między ilością wywożonych towarów a pozwoleniem lub świadectwem odnoszącym się do wywozu.

Artykuł  26
1.
Wpisów umieszczonych na pozwoleniach, świadectwach i wyciągach nie można zmieniać po ich wydaniu.
2.
W przypadku zaistnienia wątpliwości w odniesieniu do ścisłości wpisów umieszczonych na pozwoleniu, świadectwie lub wyciągu, z inicjatywy zainteresowanej strony lub właściwych władz zainteresowanego Państwa Członkowskiego takie pozwolenie, świadectwo lub wyciąg zwraca się organowi wydającemu.

Jeżeli organ wydający stwierdza konieczność dokonania korekty, wówczas wycofuje wyciąg lub pozwolenie lub świadectwo, jak również wcześniej wydane wyciągi i bezzwłocznie wydaje poprawiony wyciąg lub poprawione pozwolenie lub świadectwo i poprawione odpowiednio wyciągi z tych pozwoleń lub świadectw. Na nowe dokumenty z umieszczonym wpisem "świadectwo poprawione dnia..." lub "wyciąg poprawiony dnia..." przenosi się wcześniej dokonane wpisy.

W przypadku gdy organ wydający nie stwierdza potrzeby wprowadzania poprawek na pozwoleniu, świadectwie lub wyciągu, umieszcza na nim potwierdzenie "sprawdzono dnia... zgodnie z art. 26 rozporządzenia (WE) nr 1291/2000" oraz umieszcza swoją pieczęć.

Artykuł  27
1.
Na żądanie organu wydającego, właściciel tytularny musi zwrócić pozwolenie, świadectwo oraz wyciągi.
2.
W przypadku gdy dany dokument jest zwracany lub zatrzymywany zgodnie z niniejszym artykułem lub art. 26, właściwe władze krajowe, na żądanie, wydają stronie zainteresowanej pokwitowanie.
Artykuł  28

W przypadku gdy nie wystarcza miejsca przeznaczonego na wpisy na pozwoleniach, świadectwach lub wyciągach, organy dokonujące wpisu mogą dołączyć do nich jedną lub kilka dodatkowych stron zawierających pola przeznaczone na wpisy jak pokazano na drugiej stronie egzemplarza nr 1 pozwoleń, świadectw lub wyciągów. Organy dokonujące wpisu umieszczają swoją pieczęć w połowie na pozwoleniu, świadectwie lub wyciągu, a w połowie na dodatkowej stronie, a w przypadku większej liczby dodatkowych stron, w połowie na każdej z dodatkowych stron.

Artykuł  29
1.
W przypadku zaistnienia wątpliwości w odniesieniu do autentyczności pozwolenia, świadectwa lub wyciągu ze świadectwa lub umieszczonych na nim wpisów i poświadczeń, właściwe władze krajowe odsyłają zainteresowanym władzom, do celów kontroli, kwestionowany dokument lub jego fotokopię.

W tym samym celu dokument może również zostać odesłany w drodze kontroli wyrywkowej; w takim przypadku przesyła się tylko fotokopię dokumentu.

2.
W przypadku gdy właściwe władze krajowe odsyłają kwestionowany dokument zgodnie z ust. 1, wydają pokwitowanie, na żądanie strony zainteresowanej.
Artykuł  30
1.
W miarę potrzeby, dla prawidłowego stosowania niniejszego rozporządzenia, właściwe władze Państw Członkowskich wymieniają informacje w sprawie pozwoleń, świadectw i wyciągów, jak również informacje o nieprawidłowościach i naruszeniach ich dotyczących.
2.
Państwa Członkowskie, z chwilą gdy uzyskają odpowiednie informacje, powiadamiają Komisję o nieprawidłowościach i naruszeniach dotyczących niniejszego rozporządzenia.
3.
Państwa Członkowskie przekazują Komisji nazwy i adresy organów wydających pozwolenia, świadectwa i wyciągi, pobierających opłaty wywozowe oraz wypłacających refundacje wywozowe. Komisja publikuje te informacje w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.
4.
Państwa Członkowskie przesyłają również Komisji odciski urzędowych pieczęci i, gdzie stosowne, odciski suchych pieczęci organów upoważnionych. Komisja niezwłocznie powiadamia o tym pozostałe Państwa Członkowskie.

Sekcja  4 22

Zwolnienie zabezpieczenia

Artykuł  31

W odniesieniu do okresu ważności pozwoleń i świadectw:

a) uważa się, że obowiązek przywozu został spełniony oraz prawo do dokonania przywozu na podstawie pozwolenia lub świadectwa uważa się za wykonane w dniu przyjęcia zgłoszenia, określonego w art. 24 ust. 1 lit. a), pod warunkiem faktycznego dopuszczenia produktu do swobodnego obrotu;

b) uważa się, że obowiązek wywozu został spełniony oraz prawo do dokonania wywozu na podstawie pozwolenia lub świadectwa uważa się za wykonane w dniu przyjęcia zgłoszenia, określonego w art. 24 ust. 1 lit. b).

Artykuł  32
1. 23
Spełnienie wymogu podstawowego potwierdza się przedstawiając dowód:

a) w przypadku przywozu, przyjęcia zgłoszenia, określonego w art. 24 ust. 1 lit. a), dotyczącego danego produktu;

b) w przypadku wywozu, przyjęcia zgłoszenia, określonego w art. 24 ust. 1 lit. b), dotyczącego danego produktu; ponadto:

i) 24 w przypadku wywozu lub dostaw uznawanych za wywóz w rozumieniu art. 36 rozporządzenia (WE) nr 800/1999, przedstawia się dowód poświadczający, że w terminie sześćdziesięciu dni od dnia przyjęcia zgłoszenia, z wyjątkiem przypadku siły wyższej, produkt osiągnął miejsce przeznaczenia, albo w przypadku dostaw uznawanych za wywóz, albo w pozostałych przypadkach, opuścił obszar celny Wspólnoty. Dla celów niniejszego rozporządzenia uważa się, że opuściły obszar celny Wspólnoty dostawy produktów przeznaczonych wyłącznie do konsumpcji na pokładzie platform wiertniczych lub eksploatacyjnych, łącznie z konstrukcjami pomocniczymi świadczącymi usługi pomocnicze w takich działaniach, znajdujących się na obszarze europejskiego szelfu kontynentalnego lub na obszarze szelfu kontynentalnego w pozaeuropejskiej części Wspólnoty, ale poza trzymilową strefą mierzoną od linii podstawowej służącej do pomiaru szerokości morza terytorialnego Państwa Członkowskiego;

ii) w przypadku gdy produkty zostały objęte procedurą magazynowania żywności, przewidzianej w art. 40 rozporządzenia (WE) nr 800/1999, przedstawia się dowody poświadczające, że w terminie trzydziestu dni od dnia przyjęcia zgłoszenia o objęciu daną procedurą i z wyjątkiem przypadku siły wyższej, produkty zostały umieszczone w magazynie żywności.

Jednakże jeżeli termin sześćdziesięciu dni, określony w lit. b) akapit pierwszy i), lub termin trzydziestu dni, określony w lit. b) akapit pierwszy ii), zostanie przekroczony, zabezpieczenie jest zwalniane zgodnie z art. 23 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2220/85.

Zabezpieczenie nie ulega przepadkowi na podstawie przepisów akapitu drugiego w przypadku ilości, dla których refundacja jest zmniejszana zgodnie z art. 50 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 800/1999 w związku z nie zachowaniem terminów, określonych w art. 7 ust. 1 i art. 40 ust. 1 tego rozporządzenia.

2. 25
(skreślony).
Artykuł  33
1.
Dowody wymagane na mocy art. 32 dostarcza się zgodnie z poniższymi zasadami:

a) w przypadkach określonych w art. 32 ust. 1 lit. a) przedstawiając egzemplarz nr 1 pozwolenia lub świadectwa i, gdzie stosowne, egzemplarz nr 1 wyciągu lub wyciągi z pozwoleń i świadectw poświadczone jak przewidziano w art. 24 lub art. 25;

b) 26 w przypadkach określonych w art. 32 ust. 1 lit. b) oraz z zastrzeżeniem ust. 2, przedstawiając egzemplarz nr 1 pozwolenia lub świadectwa i, gdzie stosowne, egzemplarz nr 1 wyciągu lub wyciągów z pozwoleń lub świadectw, poświadczone, jak przewidziano w art. 24 lub art. 25.

2.
Ponadto w przypadku wywozu ze Wspólnoty lub dostawy do miejsca przeznaczenia, w rozumieniu art. 36 rozporządzenia (WE) nr 800/1999, lub objęcia produktów uzgodnieniami przewidzianymi w art. 40 tego rozporządzenia, wymagane jest przedstawienie dodatkowego dowodu.

Taki dodatkowy dowód:

a) w przypadku gdy następujące działania mają miejsce na terytorium Państwa Członkowskiego, taki dodatkowy dowód zależy od wyboru zainteresowanego Państwa Członkowskiego, w którym:

i) wystawione zostało pozwolenie lub świadectwo;

ii) przyjęte zostało zgłoszenie, określone w art. 24 ust. 1 lit. b); i

iii) produkt:

– opuścił obszar celny Wspólnoty. Dla celów niniejszego rozporządzenia uznaje się, że dostawy produktów przeznaczonych wyłącznie do konsumpcji na pokładzie platform wiertniczych lub eksploatacyjnych, łącznie z konstrukcjami pomocniczymi świadczącymi usługi pomocnicze w takich działaniach, znajdujących się na obszarze europejskiego szelfu kontynentalnego lub na obszarze szelfu kontynentalnego w pozaeuropejskiej części Wspólnoty, ale poza trzymilową strefą mierzoną od linii podstawowej służącej do pomiaru szerokości morza terytorialnego Państwa Członkowskiego, opuściły obszar celny Wspólnoty,

– dostarczony zostaje do jednego z miejsc przeznaczenia wymienionych w art. 36 rozporządzenia (WE) nr 800/1999, lub

– umieszczony zostaje w składzie żywności na mocy art. 40 rozporządzenia (WE) nr 800/1999;

b) 27 w pozostałych przypadkach dodatkowy dowód należy dostarczyć:

– przedstawiając egzemplarz kontrolny T 5 lub egzemplarze określone w art. 472 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 lub uwierzytelniony odpis lub fotokopię takiego egzemplarza kontrolnego T 5 lub egzemplarzy, lub

– wydane przez agencję odpowiedzialną za wypłacanie refundacji zaświadczenie potwierdzające, że spełnione zostały warunki określone w art. 32 ust. 1 lit. b), lub

– równoważny dowód, jak przewidziano w ust. 4.

W przypadku gdy egzemplarz kontrolny T5 ma na celu wyłącznie umożliwienie zwolnienia zabezpieczenia, w polu 106 egzemplarza kontrolnego T5 umieszcza się jeden z wpisów wymienionych w załączniku Ic.

Jednakże jeżeli stosuje się wyciąg z pozwolenia lub świadectwa, pozwolenie lub świadectwo zastępcze lub wyciąg zastępczy, powyższy wpis zawiera również numer oryginału pozwolenia lub świadectwa oraz nazwę i adres organu wydającego.

Organ wydający przesyła drogą urzędową dokumenty, określone w ust. 2 lit. b) tiret pierwsze i drugie.

3. 28
W przypadku gdy po przyjęciu zgłoszenia wywozowego, określonego w art. 24 ust. 1 lit. b) tiret pierwsze, produkt zostaje objęty jedną z procedur uproszczonych przewidzianych w części II, tytuł II rozdział 7 sekcja 3 rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 lub w tytule X rozdział I dodatku I do Konwencji z dnia 20 maja 1987 r. o wspólnej procedurze tranzytowej w przewozie do miejsca przeznaczenia lub dostawie dla odbiorcy spoza obszaru celnego Wspólnoty, wówczas egzemplarz kontrolny T5, wymagany na mocy ust. 2 lit. b), odsyła się drogą urzędową organowi wydającemu. W pozycji "Uwagi" pola "J" egzemplarza kontrolnego T5 umieszcza się jeden z wpisów wymienionych w załączniku Id.

W przypadku określonym w poprzednim akapicie, urząd wyjścia może wyrazić zgodę na zmianę umowy przewozu, w wyniku której przewóz ma zakończyć się we Wspólnocie jedynie gdy zostanie ustalone, że:

– zabezpieczenie zostało ponownie wniesione w przypadku gdy zostało już zwolnione,

lub

– zainteresowane władze podjęły wszelkie niezbędne działania, aby zabezpieczenie za dany produkt nie zostało zwolnione.

W przypadku gdy zabezpieczenie zostało zwolnione, a produkt nie został wywieziony, Państwa Członkowskie podejmują właściwe działania.

4.
W przypadku gdy egzemplarz kontrolny T 5, określony w ust. 2 lit. b), nie mógł zostać przedstawiony w terminie trzech miesięcy od dnia jego wydania ze względu na okoliczności, na które nie miała wpływu strona zainteresowana, może ona wystąpić do właściwego organu z wnioskiem, aby przyjął on jako równoważne inne dokumenty, uzasadniając ten wniosek i załączając dokumenty towarzyszące.

Dokumenty towarzyszące, które należy przedstawić wraz z wnioskiem, są dokumentami określonymi w art. 49 ust. 3 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 800/1999.

Artykuł  34

Dla celów art. 37 rozporządzenia (WE) nr 800/1999, za dzień przyjęcia zgłoszenia, określony w art. 24 ust. 1 lit. b) tiret drugie uważa się ostatni dzień miesiąca.

Artykuł  35
1. 29
Na wniosek właściciela tytularnego, Państwa Członkowskie mogą zwalniać zabezpieczenie w ratach proporcjonalnie do ilości produktów, w odniesieniu do których przedstawiono dowody, określone w art. 32, o ile przedstawiono dowód, że towary w ilości równej co najmniej 5 % ilości wskazanej na pozwoleniu lub świadectwie zostały przywiezione lub wywiezione.
2. 30
Z zastrzeżeniem stosowania art. 40, 41 i 49, w przypadku gdy obowiązek przywozu lub wywozu nie został spełniony, zabezpieczenie podlega przepadkowi w kwocie równej różnicy między:

a) 95 % ilości wskazanej na pozwoleniu lub świadectwie; a

b) ilością faktycznie przywiezioną lub wywiezioną.

Jeżeli świadectwo wydane zostało dla ilości wyrażonej w liczbie całkowitej, wynik obliczenia 95 % zostaje, gdzie stosowne, zaokrąglony w dół do liczby całkowitej.

Jednakże jeżeli ilość przywiezionych lub wywiezionych towarów wynosi mniej niż 5 % ilości wskazanej na pozwoleniu lub świadectwie, zabezpieczenie podlega przepadkowi w całości.

Ponadto, jeżeli całkowita kwota zabezpieczenia, która może podlegać przepadkowi jest mniejsza lub równa 100 EUR w odniesieniu do danego pozwolenia lub świadectwa, zainteresowane Państwo Członkowskie w całości zwalnia zabezpieczenie.

W przypadku gdy zabezpieczenie zostało nieprawidłowo zwolnione w całości lub w części, wówczas musi zostać ponownie wniesione organowi wydającemu pozwolenie lub świadectwo, w wysokości proporcjonalnej do odpowiednich ilości towarów.

Jednakże wskazówki dla ponownego wniesienia zabezpieczenia mogą być wyłącznie wydawane w okresie czterech lat od dnia zwolnienia zabezpieczenia, o ile działanie zostało dokonane w dobrej wierze.

3. 31
W odniesieniu do pozwolenia na wywóz wcześniej wyznaczającego refundację:

– w przypadku gdy pozwolenie lub wyciąg z pozwolenia zostaje zwrócony organowi wydającemu w okresie pierwszych dwóch trzecich okresu jego ważności, kwotę zabezpieczenia, która podlega przepadkowi pomniejsza się o 40 %. W tym celu jakakolwiek część dnia liczy się za cały dzień,

– w przypadku gdy pozwolenie lub wyciąg z pozwolenia zostaje zwrócony organowi wydającemu w okresie pierwszych dwóch trzecich okresu jego ważności lub w miesiącu następującym po wygaśnięciu jego ważności kwotę zabezpieczenia, która podlega przepadkowi pomniejsza się o 25 %.

Powyższy akapit stosuje się tylko do pozwoleń i wyciągów z pozwoleń zwróconych organowi wydającemu w ciągu roku GATT, na który wydano pozwolenia, i o ile zostaną one zwrócone wcześniej niż trzydzieści dni przed zakończeniem tego roku.

Akapit pierwszy stosuje się, o ile nie zostaje on czasowo zawieszony. Jeżeli refundacja dla jednego lub więcej produktów zostaje podwyższona, Komisja, stanowiąc zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 38 rozporządzenia nr 136/66/EWG albo w odpowiednich artykułach innych rozporządzeń w sprawie wspólnej organizacji rynków, może zawiesić stosowanie przepisów pierwszego akapitu w odniesieniu do pozwoleń, o wydani, których wnioskowano przed zwiększeniem refundacji i których nie zwrócono organowi wystawiającemu do dnia poprzedzającego zwiększenie.

Pozwolenia wniesione na mocy art. 25 uważa się za zwrócone organowi wystawiającemu w dniu, w którym organ ten otrzymuje od posiadacza pozwolenia wniosek w sprawie zwolnienia zabezpieczenia.

4.
a) - Dowód, określony w art. 33 ust. 1 lit. a) i b), należy dostarczyć w terminie dwóch miesięcy od daty wygaśnięcia ważności pozwolenia lub świadectwa, chyba że jest to niemożliwe z powodu działania siły wyższej,

– dowód opuszczenia obszaru celnego lub dostawy do miejsca przeznaczenia w rozumieniu art. 36 rozporządzenia (WE) nr 800/1999 lub objęcia produktów uzgodnieniami przewidzianymi w art. 40 tego rozporządzenia, jak określono w art. 33 ust. 2, należy przedstawić w terminie dwunastu miesięcy od dnia wygaśnięcia ważności pozwolenia lub świadectwa, chyba że jest to niemożliwe z powodu działania siły wyższej.

b) Kwotę, która podlega przepadkowi w odniesieniu do ilości towarów, dla których w terminie określonym w lit. a) tiret pierwsze nie przedstawiono dowodu dotyczącego pozwolenia na wywóz wcześniej wyznaczającego refundację, pomniejsza się o:

– 90 %, jeżeli dowód dostarczony zostanie w ciągu trzech miesięcy od dnia wygaśnięcia ważności pozwolenia lub świadectwa,

– 50 %, jeżeli dowód dostarczony zostanie w ciągu czterech miesięcy od dnia wygaśnięcia ważności pozwolenia lub świadectwa,

– 30 %, jeżeli dowód dostarczony zostanie w ciągu pięciu miesięcy od dnia wygaśnięcia ważności pozwolenia lub świadectwa,

– 20 %, jeżeli dowód dostarczony zostanie w ciągu sześciu miesięcy od dnia wygaśnięcia ważności pozwolenia lub świadectwa.

c) w przypadkach innych niż określone w lit. b) kwota, która podlega przepadkowi w odniesieniu do ilości towarów, dla których nie przedstawiono dowodu w terminie określonym w lit. a) i w ciągu dwudziestu czterech miesięcy od dnia wygaśnięcia ważności pozwolenia lub świadectwa stanowi 15 % kwoty, która podlegałaby całkowitemu przepadkowi w przypadku gdyby produkty nie zostały przywiezione lub wywiezione; w przypadku gdy dla określonego produktu wydano pozwolenia lub świadectwa przewidujące różne stawki zabezpieczenia przy obliczaniu kwoty, która podlega przepadkowi uwzględnia się najniższą stawkę stosowaną w przywozie lub wywozie.

d) Właściwe władze mogą odstąpić od wymogu dostarczenia dowodów, określonych w lit. a) tiret pierwsze i drugie, jeżeli już posiadają niezbędne informacje.

5.
Jeżeli wspólnotowe przepisy przewidują, w odniesieniu do niniejszego ustępu, że obowiązek zostaje spełniony po przedstawieniu dowodu poświadczającego, że produkt osiągnął określone miejsce przeznaczenia, dowód taki należy przedstawić zgodnie z art. 16 rozporządzenia (WE) nr 800/1999, a jego nieprzedstawienie powoduje przepadek zabezpieczenia wniesionego dla pozwolenia lub świadectwa proporcjonalnie do odpowiedniej ilości.

Dowód taki należy również przedstawić w terminie dwunastu miesięcy od dnia wygaśnięcia ważności pozwolenia lub świadectwa. Jednakże w przypadku gdy dokumenty wymagane na mocy art. 16 rozporządzenia (WE) nr 800/1999 nie mogą zostać przedstawione w terminie, chociaż eksporter działał z zachowaniem należytej staranności w celu ich otrzymania w terminie, może on uzyskać dodatkowy termin na przedstawienie tych dokumentów.

6.
W przypadku pozwoleń na przywóz, w odniesieniu do których, zgodnie z przepisami Wspólnoty, przepis niniejszego ustępu znajduje zastosowanie, nie naruszając ust. 4, dowód wykorzystania pozwolenia, jak określono w art. 33 ust. 1 lit. a), należy przedstawić w terminie czterdziestu pięciu dni od dnia wygaśnięciu ważności pozwolenia, chyba że jest to niemożliwe z powodu działania siły wyższej.

W przypadku gdy dowód wykorzystania pozwolenia, jak określono w art. 33 ust. 1 lit. a), jest przedstawiony po upływie przewidzianego terminu:

a) w przypadku gdy pozwolenie zostało wykorzystane w terminie jego ważności, z uwzględnieniem marginesu błędu w dół, 15 % całkowitej kwoty zabezpieczenia określonego na świadectwie podlega przepadkowi w drodze odliczenia stawki ryczałtowej;

b) w przypadku gdy pozwolenie zostało częściowo wykorzystane w terminie jego ważności, zabezpieczenie podlega przepadkowi w kwocie równej:

– różnicy między 95 % ilości podanej na pozwoleniu a ilością towarów faktycznie przywiezionych, plus

– 15 % kwoty zabezpieczenia pozostałego po odliczeniu stawki ryczałtowej dokonanym zgodnie z tiret pierwsze, plus

– 3 % kwoty zabezpieczenia pozostałej po odliczeniu dokonanym na mocy dwóch pierwszych tiret, za każdy dzień po upływie terminu przedstawienia dowodu.

Sekcja  5

Utrata pozwoleń i świadectw

Artykuł  36
1.
Niniejszy artykuł stosuje się w przypadku gdy wcześniej wyznaczona refundacja wywozowa wynosi więcej niż zero oraz odpowiednie pozwolenie lub świadectwo lub wyciąg zostało utracone.
2.
Z zastrzeżeniem akapitu drugiego, organ wydający pozwolenie lub świadectwo na wniosek posiadacza lub na wniosek osoby, na której rzecz dokonano przeniesienia uprawnień do pozwolenia lub świadectwa, wydaje pozwolenia lub świadectwo zastępcze lub wyciąg zastępczy.

Właściwe władze Państwa Członkowskiego mogą odmówić wydania pozwolenia lub świadectwa zastępczego lub wyciągu zastępczego, jeżeli:

– osoba wnioskodawcy nie gwarantuje osiągnięcia celu przepisów niniejszego artykułu; w każdym Państwie Członkowskim kompetencja ta jest wykonywana zgodnie z zasadami stosowanymi w tym Państwie Członkowskim i dotyczącymi zachowania równowagi między wnioskodawcami a wolnością handlu i przemysłu,

– wnioskodawca nie wykazał, że podjął odpowiednie środki ostrożności, w celu niedopuszczenia do utraty pozwolenia lub świadectwa lub wyciągu.

3.
Refundację ustaloną w ramach przeprowadzenia procedury przetargowej uważa się za refundację wyznaczoną wcześniej.
4. 32
Pozwolenie, świadectwo zastępcze lub wyciąg zastępczy zawiera informacje i wpisy znajdujące się na dokumencie, który zastąpił. Dokument taki wydaje się dla ilości towaru, która powiększona o dopuszczalny margines błędu jest równa ilości do wykorzystania, która była wskazana na utraconym dokumencie. W przypadku gdy informacje będące w posiadaniu organu wydającego wskazują, że podana przez wnioskodawcę ilość do wykorzystania jest zawyżona, dokonuje się odpowiedniego jej obniżenia, bez uszczerbku dla ust. 2 akapit drugi.

W polu 22 pozwolenia, świadectwa lub wyciągu zastępczego należy umieścić, podkreślony kolorem czerwonym, jeden z wpisów wymienionych w załączniku Ie.

W przypadku utraty pozwolenia lub świadectwa zastępczego lub wyciągu zastępczego nie wydaje się kolejnego pozwolenia lub świadectwa lub wyciągu zastępczego.

5.
Wydanie pozwolenia, świadectwa zastępczego lub wyciągu zastępczego uzależnione jest od złożenia zabezpieczenia. Wysokość kwoty takiego zabezpieczenia jest obliczana w wyniku pomnożenia:

– stawki wcześniej wyznaczonej refundacji lub, gdzie stosowne, najwyższej stawki refundacji obejmującej dane przeznaczenie, powiększonej o 20 %,

przez

– ilość, dla której wydane zostało pozwolenie lub świadectwo zastępcze lub wyciąg zastępczy, powiększoną o dopuszczalny margines błędu.

Kwota, o którą podwyższa się zabezpieczenie nie może być niższa od 3 EUR na 100 kg wagi netto. Zabezpieczenie zostaje wniesione organowi, który wydał oryginał pozwolenia lub świadectwa.

6.
W przypadku gdy ilość produktów wywożonych na podstawie pozwolenia lub świadectwa i pozwolenia lub świadectwa zastępczego lub na podstawie wyciągu i wyciągu zastępczego jest większa od ilości produktów, która mogłaby zostać wywieziona na podstawie oryginału pozwolenia, świadectwa lub wyciągu, zabezpieczenie, określone w ust. 5, odpowiadające nadwyżce ilości, podlega przepadkowi, natomiast refundację w związku z tym uważa się za odzyskaną.
7.
Ponadto w przypadkach, gdy stosuje się ust. 6, oraz w przypadku gdy w dniu przyjęcia zgłoszenia, określonego w art. 24 ust. 1 lit. b), stosuje się wywozową opłatę wyrównawczą, wówczas pobiera się stosowaną w tym dniu wywozową opłatę wyrównawczą.

Nadwyżka:

– ustalana jest zgodnie z ust. 6,

– jest ilością, w odniesieniu do której zgłoszenie zostało ostatnio przyjęte na podstawie oryginału pozwolenia lub świadectwa, wyciągu z oryginału pozwolenia lub świadectwa, pozwolenia lub świadectwa zastępczego lub wyciągu zastępczego. W przypadku gdy ilość towarów wywiezionych podczas ostatniego działania jest mniejsza od nadwyżki, uwzględnia się, aż do wyczerpania nadwyżki, bezpośrednio poprzednie działania wywozu lub przywozu.

Artykuł 3 ust. 1 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 120/89(34) nie ma zastosowania w przypadkach określonych w niniejszym ustępie.

8.
O ile zabezpieczenie, określone w ust. 5, nie podlega przepadkowi na mocy ust. 6, jest zwalniane w terminie piętnastu miesięcy od dnia wygaśnięcia okresu ważności pozwolenia lub świadectwa.
9.
W przypadku odnalezienia utraconego pozwolenia, świadectwa lub wyciągu, dokument ten nie może już zostać wykorzystany i musi być zwrócony organowi, który wydał pozwolenie, świadectwo lub wyciąg zastępczy. W tym przypadku, jeżeli podana na oryginale pozwolenia, świadectwa lub wyciągu ilość do wykorzystania jest wyższa lub równa ilości, na którą wydane zostało pozwolenie lub świadectwo zastępcze lub wyciąg zastępczy, powiększonej o dopuszczalny margines błędu, zabezpieczenie, określone w ust. 5, zostaje niezwłocznie zwolnione.

Jednakże jeżeli ilość do wykorzystania jest większa, wyciąg wydaje się, na wniosek strony zainteresowanej, w odniesieniu do ilości, która powiększona o dopuszczalny margines błędu, jest równa ilości pozostałej do wykorzystania.

10.
Właściwe władze Państw Członkowskich wzajemnie przekazują informacje potrzebne do stosowania niniejszego artykułu.

W przypadku gdy władze te przekazują informacje z wykorzystaniem egzemplarza kontrolnego T 5, określonego w art. 472 rozporządzenia (EWG) nr 2454/93, wystawionego dla celów dowodowych poświadczających, że towary opuściły obszar celny Wspólnoty, numer oryginału pozwolenia lub świadectwa należy wpisać w polu 105 egzemplarza kontrolnego T 5. W przypadku gdy stosuje się wyciąg z pozwolenia lub świadectwa, pozwolenie lub świadectwo zastępcze lub wyciąg zastępczy, numer oryginału pozwolenia lub świadectwa należy wpisać w polu 106 egzemplarza kontrolnego T 5.

Artykuł  37
1.
Z wyjątkiem przypadków określonych w ust. 2, właściwy organ może odmówić wydania pozwolenia lub świadectwa zastępczego lub wyciągu zastępczego, jeżeli wydanie pozwolenia lub świadectwa dla danego produktu jest zawieszone lub jeżeli pozwolenie lub świadectwo wydawane jest w ramach kwot ilościowych.
2.
W przypadku gdy posiadacz lub osoba, na której rzecz przeniesiono uprawnienia do pozwolenia na przywóz lub wywóz lub świadectwa o wcześniejszym ustaleniu refundacji przedstawia, zgodnie z wymogami właściwych organów, dowód poświadczający, że zarówno pozwolenia lub świadectwo lub wyciąg nie zostało w całości lub w części wykorzystane, oraz że nie będzie go można dalej wykorzystać, w szczególności ze względu na to, że zostało całkowicie lub częściowo zniszczone, wówczas organ, który wydał oryginał pozwolenia lub świadectwa, wydaje pozwolenie lub świadectwo zastępcze lub wyciąg zastępczy dla ilości towarów, która, w miarę potrzeby powiększona o dopuszczalny margines błędu, jest równa ilości do wykorzystania. W tym wypadku stosuje się art. 36 ust. 4 zdanie pierwsze.
Artykuł  38

Państwa Członkowskie raz na kwartał powiadamiają Komisję o:

a) liczbie pozwoleń lub świadectw zastępczych lub wyciągów zastępczych wydanych w poprzednim kwartale

– na mocy art. 36,

– na mocy art. 37;

b) rodzaju i ilości danych towarów oraz stawce wcześniej wyznaczonych refundacji wywozowych lub wywozowych opłat wyrównawczych.

Komisja przekazuje te informacje innym Państwom Członkowskim.

Artykuł  39
1.
W przypadku utraty pozwolenia lub świadectwa lub wyciągu ze świadectwa, i o ile dokumenty te zostały wykorzystane w całości lub w części, organy wydające mogą, w drodze wyjątku, wydać stronie zainteresowanej duplikat tych dokumentów, w taki sam sposób sporządzony i poświadczony jak oryginały, jak również oznaczony w sposób widoczny, na każdym egzemplarzu, "duplikat".
2.
Duplikatów nie można używać do celów wykonywania działań przywozu lub wywozu.
3.
Duplikat przedstawia się w urzędach celnych, w których przyjęte zostało, na podstawie utraconego pozwolenia, świadectwa lub wyciągu, zgłoszenie, określone w art. 24, lub innemu właściwemu organowi wskazanemu przez Państwo Członkowskie, na którego terytorium znajduje się siedziba urzędów.
4.
Właściwy organ dokonuje odpowiedniego wpisu i poświadcza duplikat.
5.
Do celów zwolnienia zabezpieczenia, w ten sposób odnotowany duplikat zastępuje utracony egzemplarz nr 1 pozwolenia, świadectwa lub wyciągu.

Sekcja  6

Siła wyższa

Artykuł  40
1.
W przypadku gdy przywóz lub wywóz nie może zostać dokonany w okresie ważności pozwolenia lub świadectwa z powodu wydarzenia, które według podmiotu stanowi przypadek siły wyższej, właściciel tytularny zwraca się do właściwego wydającego organu Państwa Członkowskiego z wnioskiem o przedłużenie okresu ważności pozwolenia lub świadectwa albo o jego unieważnienie. W terminie sześciu miesięcy od dnia wygaśnięcia okresu ważności świadectwa, podmioty gospodarcze przedstawiają dowód potwierdzający zaistnienie okoliczności, które uważają za przypadek działania siły wyższej.

W przypadku gdy podmioty nie mogą przedstawić takich dowodów w terminie, chociaż działały z zachowaniem należytej staranności w celu ich otrzymania i przedstawienia, mogą uzyskać dodatkowy termin.

2.
Wnioski o przedłużenie okresu ważności pozwolenia lub świadectwa, złożone po upływie terminu trzydziestu dni od dnia wygaśnięcia ich okresu ważności są odrzucane.
3.
W przypadku gdy okoliczności uważane za stanowiące przypadek siły wyższej odnoszą się do kraju wywozu i/lub pochodzenia, w przypadku przywozu, albo odnoszą się do kraju przywozu, w przypadku wywozu, wówczas mogą zostać uznane za stanowiące przypadek siły wyższej tylko jeżeli organ wydający lub inny organ urzędowy tego Państwa Członkowskiego powiadomił o tym, na piśmie i w odpowiednim czasie, zainteresowane państwa.

Powiadomienie kraju wywozu lub kraju przywozu uznaje się za dokonane w odpowiednim czasie, jeżeli w chwili powiadomienia wnioskodawca nie mógł jeszcze przewidzieć, że zajdą okoliczności uważane za stanowiące przypadek siły wyższej.

4.
Właściwe władze, określone w ust. 1, decydują czy okoliczności stanowią przypadek siły wyższej.
Artykuł  41
1.
W przypadku gdy okoliczności stanowią przypadek siły wyższej, właściwy organ Państwa Członkowskiego, które wydało pozwolenia lub świadectwo podejmuje decyzję unieważniającą obowiązek przywozu lub wywozu przy jednoczesnym zwolnieniu zabezpieczenia albo decyzję o przedłużeniu okresu ważności pozwolenia lub świadectwa o taki termin, z uwzględnieniem wszystkich okoliczności danego przypadku, jaki może być uważany za niezbędny. Takie przedłużenie okresu ważności nie może przekraczać okresu sześciu miesięcy od dnia wygaśnięcia pierwotnego okresu ważności pozwolenia lub świadectwa.
2.
Decyzja podjęta przez właściwy organ może być inna od decyzji, o którą wnioskuje właściciel tytularny pozwolenia lub świadectwa.

W przypadku gdy właściciel tytularny występuje z wnioskiem o unieważnienie świadectwa wyznaczającego wcześniej refundację, nawet jeżeli wniosek taki przedstawił po upływie terminu trzydziestu dni od dnia wygaśnięcia okresu ważności świadectwa, właściwy organ może przedłużyć okres ważności świadectwa, jeżeli wyznaczona wcześniej stawka, wraz z możliwymi korektami, jest niższa od stawki obowiązującej w tym dniu dla kwot, które mają zostać wypłacone lub wyższa od stawki obowiązującej w tym dniu dla kwot, które mają zostać pobrane.

3.
Decyzja o unieważnieniu lub przedłużeniu okresu ważności dotyczy jedynie ilości produktów, która nie została przywieziona lub wywieziona na skutek przypadku siły wyższej.
4.
W przypadku przedłużenia okresu ważności świadectwa organ wydający poświadcza świadectwo i wyciągi oraz wprowadza niezbędne zmiany.
5.
Nie naruszając przepisów art. 9 ust. 1, w przypadku przedłużenia okresu ważności świadectwa wcześniej wyznaczającego refundację, uprawnienia wynikające ze świadectwa nie podlegają przenoszeniu. Jednakże w przypadku gdy uzasadniają to okoliczności danej sprawy można zezwolić na dokonanie takiego przeniesienia, o ile w tym samym czasie przedstawiony został wniosek o przedłużenie okresu ważności.
6.
Państwo Członkowskie, któremu podlega właściwy organ zawiadamia Komisję o przypadku siły wyższej; Komisja informuje o tym inne Państwa Członkowskie.
Artykuł  42
1. 33
Jeżeli w następstwie przypadku siły wyższej podmiot wystąpił z wnioskiem o przedłużenie okresu ważności pozwolenia o ustalonej z góry kwocie opłaty lub refundacji wywozowej, i jeżeli właściwy organ nie podjął jeszcze decyzji w sprawie tego wniosku, podmiot może zwrócić się do tego organu o wydanie drugiego pozwolenia. Drugie pozwolenie wydawane jest na warunkach obowiązujących w chwili wystąpienia z wnioskiem, z wyjątkiem sytuacji, gdy:

a) jest ono wydane w odniesieniu do ilości nieprzekraczającej niewykorzystane ilości z pierwszego pozwolenia, o którego przedłużenie okresu ważności wystąpiono;

b) pole 20 pozwolenia zawiera jeden z wpisów wymienionych w załączniku If.

2.
W przypadku gdy właściwy organ wydał decyzję o przedłużeniu okresu ważności pierwszego świadectwa:

a) na pierwszym świadectwie wpisuje się ilość, w odniesieniu do której wykorzystane zostało drugie świadectwo, pod warunkiem że:

– wykorzystał je podmiot uprawniony do korzystania z pierwszego świadectwa, i

– świadectwo zostało wykorzystane w przedłużonym okresie ważności;

b) zwalnia się zabezpieczenie drugiego świadectwa odnoszące się do tej ilości;

c) gdzie stosowne, organ, który wydał świadectwa powiadamia właściwy organ Państwa Członkowskiego gdzie zostało wykorzystane drugie świadectwo, w celu dokonania korekty pobranej lub wypłaconej kwoty.

W przypadku gdy właściwy organ stwierdza, że nie wystąpił przypadek siły wyższej lub jeżeli na mocy art. 41 podejmuje decyzję unieważniającą pierwsze świadectwo, wówczas prawa i zobowiązania wynikające z drugiego świadectwa są zachowane.

TYTUŁ  IV

SZCZEGÓLNE PRZEPISY

Artykuł  43
1.
Produkty objęte systemem pozwoleń na wywóz lub produkty kwalifikujące się do objęcia systemem wcześniejszego wyznaczania refundacji lub innych kwot stosowanych w wywozie, mogą być traktowane jako towary zwrócone na mocy tytułu VI rozdział 2 rozporządzenia (EWG) nr 2913/92 jedynie w przypadku gdy przestrzegane są następujące przepisy:

a) 34 jeżeli wywóz dokonany został bez pozwolenia na wywóz lub świadectwa o wcześniejszym ustaleniu refundacji lub opłat, wówczas w przypadku gdy zastosowano dokument informacyjny INF 3, jak przewidziano w art. 850 rozporządzenia (EWG) nr 2454/93, w polu A tego dokumentu musi znajdować się jeden z wpisów wymienionych w załączniku Ig;

b) artykuł 44 stosuje się, jeżeli wywóz dokonany został z zastosowaniem pozwolenia na wywóz lub świadectwa o wcześniejszym ustaleniu refundacji.

2.
Jeśli towary zwrócone podlegają powrotnemu przywozowi:

a) przez urząd celny znajdujący się w Państwie Członkowskim innym niż Państwo Członkowskie wywozu, dowód poświadczający zgodność postępowania z art. 44 ust. 1 lit. a) lub b) dostarcza się przedstawiając dokument informacyjny INF 3 przewidziany w art. 850 rozporządzenia (EWG) nr 2454/93;

b) przez urząd celny znajdujący się w tym samym Państwie Członkowskim dowód poświadczający zgodność postępowania ust. 1 lit. a) lub art. 44 ust. 1 lit. a) lub b) dostarcza się zgodnie z procedurą ustaloną przez właściwe władze danego Państwa Członkowskiego.

3.
ustęp 1 lit. a) nie stosuje się w przypadkach przewidzianych w art. 844 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (EWG) nr 2454/93.
Artykuł  44
1.
W przypadku gdy zobowiązanie wywozu nie zostało wykonane, w przypadkach określonych w art. 43 Państwa Członkowskie podejmują następujące środki:

a) w przypadku gdy wywozu dokonano na podstawie pozwolenia na wywóz lub świadectwa o wcześniejszym ustaleniu refundacji, i gdy okres ważności takiego pozwolenia lub świadectwa nie wygasł do dnia, w którym zainteresowana strona oświadczyła o zamiarze korzystania z przepisów dotyczących towarów zwróconych:

– unieważniają wpis dokonany na pozwoleniu lub świadectwie odnoszącym się do danego wywozu,

– zabezpieczenie dotyczące pozwolenia lub świadectwa nie może zostać zwolnione ze względu na dokonanie wywozu lub, jeżeli zabezpieczenie zostało zwolnione, musi zostać ponownie wniesione do organu, który wydał pozwolenie lub świadectwo, w wysokości proporcjonalnej do odpowiedniej ilości towarów, i

– pozwolenie na wywóz lub świadectwo o wcześniejszym ustaleniu refundacji zostaje zwrócone właścicielowi tytularnemu;

b) w przypadku gdy wywozu dokonano na podstawie pozwolenia na wywóz lub świadectwa o wcześniejszym ustaleniu refundacji, i gdy okres ważności pozwolenia lub świadectwa wygasł do dnia, w którym zainteresowana strona oświadczyła o zamiarze korzystania z przepisów dotyczących zwróconych towarów:

– w przypadku gdy zabezpieczenie dotyczące pozwolenia lub świadectwa nie zostało zwolnione ze względu na dokonanie wywozu, zabezpieczenie podlega przepadkowi, z zastrzeżeniem zasad mających zastosowanie w danym przypadku,

– jeżeli zabezpieczenie zostało zwolnione, właściciel tytularny pozwolenia lub świadectwa ponownie wnosi do organu, który wydał pozwolenie lub świadectwo, ponowne zabezpieczenie w odniesieniu do odpowiedniej ilości towarów oraz takie zabezpieczenie podlega przepadkowi, z zastrzeżeniem zasad mających zastosowanie w danym przypadku.

2.
ust. 1 lit. a) i b) nie stosuje się, jeżeli towary zostały zwrócone z powodu przypadku siły wyższej, lub w przypadkach określonych w art. 844 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (EWG) nr 2454/93.
Artykuł  45
1.
Jeżeli zabezpieczenie odnoszące się do pozwolenia lub świadectwa wykorzystanego przy wywozie produktów, które zostały powrotnie przywiezione na mocy systemu dotyczącego towarów zwróconych podlega przepadkowi na podstawie art. 44, wówczas na wniosek zainteresowanych stron jest ono zwolnione w przypadku gdy po dokonaniu powrotnego przywozu produktów nastąpił wywóz produktów równoważnych objętych tą samą podpozycją Nomenklatury Scalonej.
2.
Działanie wywozu:

a) 35 musi być działaniem, w przypadku którego zgłoszenie zostało przyjęte:

– w terminie dwudziestu dni od dnia przyjęcia zgłoszenia powrotnego przywozu towarów zwróconych,

– (skreślone),

– na podstawie nowego pozwolenia na wywóz, jeżeli do dnia przyjęcia zgłoszenia wywozowego produktów równoważnych upłynął okres ważności pierwotnego pozwolenia na wywóz;

b) 36 musi dotyczyć produktów:

– takiej samej ilości, i

– przeznaczonych dla tego samego odbiorcy, który został wskazany przy pierwszym wywozie, z wyjątkiem przypadków określonych w art. 844 ust. 2 lit. c) lub d) rozporządzenia (EWG) nr 2454/93.

Eksporter musi dostarczyć urzędowi celnemu wywozu wszystkie niezbędne informacje na temat właściwości produktu i miejsca jego przeznaczenia.

3.
Zabezpieczenie zostaje zwolnione po przedstawieniu organowi, który wydał pozwolenie lub świadectwo, dowodu poświadczającego, że spełnione zostały warunki ustanowione w niniejszym artykule. Dowód taki dostarcza przedstawiając następujące dokumenty:

a) 37 zgłoszenie wywozowe produktów równoważnych lub jego egzemplarz bądź fotokopię, odpowiednio poświadczoną przez właściwe organy i opatrzoną jednym z wpisów wymienionych w załączniku Ih; potwierdzenie musi zostać uwierzytelnione pieczęcią właściwego urzędu celnego, umieszczoną bezpośrednio na danym dokumencie;

b) z wyjątkiem przypadku siły wyższej, dokument poświadczający, że w terminie sześćdziesięciu dni od dnia przyjęcia zgłoszenia wywozowego, produkty opuściły obszar celny Wspólnoty.

Artykuł  46
1.
Z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego artykułu, dla celów art. 896 rozporządzenia (EWG) nr 2454/93, władze, które wydały pozwolenie lub świadectwo dostarczają potwierdzenia, że podjęto środki mające na celu ewentualne zlikwidowanie skutków działania dopuszczenia towarów do swobodnego obrotu.

Importer informuje władze, które wydały pozwolenie lub świadectwo o:

– nazwie i adresie organu, który podjął decyzję określoną w art. 877 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 2454/93, któremu należy przesłać potwierdzenie,

– ilości i rodzaju danych produktów, dacie przywozu oraz numerze danego pozwolenia lub świadectwa.

W przypadku gdy pozwolenie lub świadectwo nie zostało zwrócone organowi wydającemu, importer przedstawia je temu organowi.

Przed wysłaniem potwierdzenia, określonego w akapicie pierwszym, organ, który wydał pozwolenie lub świadectwo musi zapewnić, że:

– zabezpieczenie odnoszące się do danej ilości nie zostało zwolnione i nie zostanie zwolnione, lub

– jeżeli zabezpieczenie zostało zwolnione, zostało ponownie wniesione w odniesieniu do danej ilości.

Jednakże zabezpieczenia nie składa się ponownie w odniesieniu do ilości towarów przekraczających ilość, do której zobowiązanie przywozu uważa się za wykonane.

Pozwolenie lub świadectwo zwraca się stronie zainteresowanej.

2.
W przypadku odmowy zwrotu lub umorzenia należności przywozowych, organ podejmujący decyzję powiadamia o tym władze, które wydały pozwolenie lub świadectwo. Zabezpieczenie dotyczące danej ilości zostaje zwolnione.
3.
W przypadku udzielenia zwrotu lub umorzenia należności przywozowych, wpis na pozwoleniu lub świadectwie danej ilości zostaje unieważniony nawet, jeżeli upłynął termin ważności pozwolenia lub świadectwa. Jeżeli ważność pozwolenia lub świadectwa wygasła, strona zainteresowana zwraca je organowi wydającemu. Zabezpieczenie dotyczące danej ilości podlega przepadkowi z zastrzeżeniem zasad mających zastosowanie w danym przypadku.
4.
ustępów 1 i 2 nie stosuje się w przypadku gdy:

a) z powodu działania siły wyższej, produkty muszą zostać powrotnie wywiezione, zniszczone lub umieszczone w składzie celnym lub w strefie wolnocłowej; lub

b) produkty znajdują się w sytuacji określonej w art. 900 ust. 1 lit. n) tiret drugie rozporządzenia (EWG) nr 2454/93; lub

c) jeżeli w chwili wniesienia wniosku o udzielenie zwrotu lub umorzenie należności, pozwolenie lub świadectwo, na którym została wpisana przywieziona ilość towarów, nie zostało jeszcze zwrócone stronie zainteresowanej.

5.
ustępu 3 zdanie pierwsze:

– nie stosuje się w przypadkach określonych w ust. 4 lit. b),

– w przypadku określonym w ust. 4 lit. a) stosuje się wyłącznie na wniosek strony zainteresowanej.

Artykuł  47
1.
W przypadku gdy skutki dopuszczenia do swobodnego obrotu zostały zlikwidowane oraz zabezpieczenie dotyczące pozwolenia lub świadectwa podlega przepadkowi na mocy art. 46, wówczas na wniosek strony zainteresowanej zabezpieczenie zostaje zwolnione, jeżeli spełnione są warunki wymienione w ust. 2.
2.
Strona zainteresowana musi udowodnić, zgodnie z wymogami właściwych władz, że w terminie dwóch miesięcy od dnia dokonania pierwszego przywozu, taka sama ilość produktów równoważnych objętych tą samą podpozycją Nomenklatury Scalonej została przywieziona z tego samego kraju wywozu i od tego samego dostawcy w celu zastąpienia produktów, w stosunku do których przepisy art. 238 rozporządzenia (EWG) nr 2913/92 stosuje się.
Artykuł  48 38

(skreślony)

Artykuł  49
1.
Niniejszy artykuł stosuje się do świadectw wyznaczających wcześniej refundacje wywozowe, o których udzielenie występuje się w związku z zaproszeniem do składania ofert ogłoszonym w państwie trzecim przywozu.

Wyrażenie "zaproszenie do składania ofert" należy rozumieć jako otwarte wezwanie organów administracji publicznej państw trzecich lub międzynarodowych instytucji publicznych, na które oferty przetargowe wnosi się w określonym terminie, oraz o których przyjęciu decydują te organy lub instytucje.

Dla celów niniejszego artykułu, siły zbrojne określone w art. 36 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 800/1999 uważa się za kraj przywozu.

2.
Eksporter, który złożył lub zamierza złożyć ofertę przetargową w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert określonych w ust. 1, może, pod warunkiem spełnienia warunków określonych w ust. 3, wystąpić z wnioskiem o wydanie jednego lub większej ilości świadectw, które zostaną wydane z zastrzeżeniem udzielenia zamówienia.
3.
Niniejszy artykuł stosuje się wyłącznie jeżeli w zaproszeniu do składania ofert podane są następujące dane szczegółowe:

– państwo trzecie przywozu i organ występujący z zaproszeniem do składania ofert,

– końcowy termin składania ofert,

– określona ilość produktów objętych zaproszeniem do składania ofert.

Występując z wnioskiem o wydanie świadectwa, zainteresowana strona powiadamia organ wydający o tych szczegółowych danych.

Wniosków o wydanie świadectwa nie można składać wcześniej niż piętnaście dni przed końcowym terminem składania ofert i wniosek musi zostać wniesiony do godziny 13 dnia, w którym upływa ten termin.

Ilości, o które występuje się z wnioskiem o wydanie świadectwa lub świadectw nie mogą być większe od ilości podanej w zaproszeniu do składania ofert. Nie uwzględnia się marginesu błędu lub opcji przewidzianych w zaproszeniu do składania ofert.

4.
Nie naruszając przepisów art. 15 ust. 2, wniesienie zabezpieczenie nie jest wymagane w czasie składania wniosku o wydanie pozwolenia lub świadectwa.
5. 39
Z wyjątkiem przypadku siły wyższej, wnioskodawca w terminie dwudziestu jeden dni od końcowego terminu składania ofert, powiadamia organ wydający, listem lub faksem, które muszą zostać doręczone organowi wydającemu przed upływem terminu dwudziestu jeden dni, o tym, że:

a) jemu samemu udzielono zamówienia;

b) nie udzielono mu zamówienia;

c) nie wniósł swojej oferty;

d) z powodów od niego niezależnych, nie może znać w terminie rezultatu zaproszenia do składania ofert.

6.
Nie przyjmuje się wniosków o wydanie świadectw, jeżeli w terminie wydania, któremu podlegają wnioski o wydanie świadectw na niektóre produkty, przyjęto szczególny środek, który uniemożliwia wydanie świadectw.

Żaden szczególny środek przyjęty po upływie wspomnianego terminu nie stanowi przeszkody dla wydania jednego lub większej ilości świadectw w odniesieniu do danego zaproszenia do składania ofert, jeżeli wnioskodawca spełnił następujące warunki:

a) informacje, określone w ust. 3 akapit pierwszy, potwierdzone zostały właściwymi dokumentami;

b) przedstawił dowód na to, że udzielono mu zamówienia;

c) przedstawił zamówienie; lub

d) jeżeli brak zamówienia jest uzasadniony, przedstawił dokumenty potwierdzające zobowiązania przyjęte z drugą umawiającą się stroną lub stronami, włącznie z wystawionym przez bank strony lub stron potwierdzeniem otwarcia przez instytucję finansową nabywcy nieodwołalnej akredytywy i dotyczącego uzgodnionej dostawy;

e) wniesione zostało zabezpieczenie wymagane dla wydania świadectwa.

Świadectwo lub świadectwa wydawane są tylko na kraj określony w ust. 3 akapit pierwszy tiret pierwsze. Umieszcza się na nich zaproszenie do składania ofert.

Całkowita ilość towarów, na którą wydawane jest świadectwo lub świadectwa jest równa całkowitej ilości towarów, dla której udzielono wnioskodawcy zamówienia i jeżeli przedstawił on zamówienie lub dokumenty, określone w lit. d). Ilość ta nie może być większa od ilości określonej we wniosku.

Ponadto w przypadku gdy występuje się o wydanie większej ilości świadectw, ilości, dla których wydawane jest to świadectwo lub świadectwa nie mogą być większe od ilości, o którą pierwotnie występowano z wnioskiem w odniesieniu do każdego świadectwa. Do celów określenia okresu ważności świadectwa stosuje się przepis art. 23 ust. 1.

Żadne świadectwo nie może zostać wydane w odniesieniu do ilości, dla której nie udzielono wnioskodawcy zamówienia lub nie spełniono jednego z warunków określonych w lit. a), b), c), e) lub a), b), d) i e).

Posiadacz świadectwa lub świadectw jest uważany za objętego w pierwszej kolejności zobowiązaniem do zwrócenia każdej nienależnie wypłaconej refundacji, w przypadku gdy zostanie ustalone, że świadectwo lub świadectwa zostały wydane na podstawie zamówienia lub zobowiązania, określonych w lit. d) nieodpowiadających zaproszeniu do składania ofert otwartemu przez państwo trzecie.

7.
W przypadkach określonych w ust. 5 lit. b), c) i d) nie wydaje się świadectw w związku z wnioskiem określonym w ust. 3.
8.
W przypadku gdy wnioskodawca nie spełnia wymogów ust. 5, świadectwa nie wydaje się.

Jednakże jeżeli wnioskodawca przedstawi organowi wydającemu dowód poświadczający, że końcowy termin składania ofert został odroczony:

– o nie więcej niż dziesięć dni, wniosek pozostaje ważny, a termin dwudziestu jeden dni na przekazanie informacji, określonych w ust. 5, rozpoczyna się od dnia nowego końcowego terminu składania ofert,

– o więcej niż dziesięć dni, wniosek traci ważność.

9.
a) Jeżeli oferent, którego oferta została przyjęta wykaże, zgodnie z wymogami właściwego organu, że z powodów od niego niezależnych i niestanowiących przypadku siły wyższej, organ, który wystąpił z zaproszeniem do składania unieważnił zamówienie, właściwy organ zwalnia zabezpieczenie w przypadku gdy wcześniej wyznaczona stawka refundacji jest wyższa lub równa stawce refundacji obowiązującej ostatniego dnia ważności świadectwa.

b) Jeżeli oferent, którego oferta została przyjęta wykaże, zgodnie z wymogami właściwego organu, że z powodów od niego niezależnych i niestanowiących przypadku siły wyższej, organ, który wystąpił z zaproszeniem do składnia ofert zobowiązał go do przyjęcia zmian w zamówieniu, właściwy organ może:

– w przypadku gdy wcześniej wyznaczona stawka refundacji jest wyższa lub równa stawce obowiązującej ostatniego dnia ważności świadectwa, zwolnić zabezpieczenie w kwocie odpowiadającej ilości towarów, które nie zostały jeszcze wywiezione,

– w przypadku gdy wcześniej wyznaczona stawka refundacji jest niższa lub równa stawce obowiązującej ostatniego dnia ważności świadectwa, przedłużyć okres ważności świadectwa o niezbędny termin.

Jednakże jeżeli szczególne przepisy dotyczące niektórych produktów przewidują, że okres ważności świadectwa wydanego z zastosowaniem przepisów niniejszego artykułu może być dłuższy od zwykłego okresu ważności tego świadectwa, a oferent, którego oferta została przyjęta znajduje się w sytuacji określonej w akapicie pierwszym tiret pierwsze organ wydający może przedłużyć okres ważności świadectwa, pod warunkiem że nie przekroczy on maksymalnego terminu ważności dopuszczonego na mocy tych przepisów.

c) Jeżeli oferent, którego oferta została przyjęta przedstawi dowód, że w zaproszeniu do składania ofert lub zamówieniu udzielonemu w wyniku rozstrzygnięcia przetargu przewidziany jest margines błędu lub opcja ponad 5 %, a organ, który wystąpił z zaproszeniem do składania ofert skorzysta z tej klauzuli, obowiązek wywozu uważa się za wykonany, jeżeli wywieziona ilość jest nie więcej niż o 10 % mniejsza od ilości, w odniesieniu do której wydano świadectwo, pod warunkiem że wcześniej wyznaczona stawka refundacji jest wyższa lub równa stawce refundacji obowiązującej ostatniego dnia ważności świadectwa. W tym przypadku określoną w art. 35 ust. 2 stawkę 95 % zastępuje się stawką 90 %.

d) Przy porównaniu wcześniej wyznaczonej stawki refundacji ze stawką obowiązującą ostatniego dnia ważności świadectwa uwzględnia się, gdzie stosowne, inne kwoty przewidziane zgodnie z regułami wspólnotowymi.

10.
Państwa Członkowskie niezwłocznie powiadamiają Komisję o szczegółowych danych, określonych w ust. 3 akapit pierwszy.
11.
W szczególnych przypadkach, zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 23 rozporządzenia (EWG) nr 1766/92, mogą zostać ustanowione wyjątki od powyższych przepisów lub, gdzie właściwe, od przepisów odpowiednich artykułów innych rozporządzeń dotyczących wspólnej organizacji rynków.
Artykuł  50
1. 40
W przypadku gdy dokonanie przywozu produktu podlega wymogowi przedstawienia pozwolenia na przywóz oraz gdy pozwolenie to wykorzystywane jest również w celu ustalenia objęcia produktu porozumieniem preferencyjnym, przywiezione ilości, które w granicach marginesu błędu przekraczają ilości podane w pozwoleniu na przywóz nie podlegają porozumieniu preferencyjnemu.

Z wyjątkiem przypadków, w których przepisy dotyczące poszczególnych sektorów przewidują szczególny wpis, w polu 24 pozwolenia lub świadectwa umieszcza się jeden z wpisów wymienionych w załączniku Ii.

2.
W przypadku gdy świadectwo określone w ust. 1 jest ponadto wykorzystywane do zarządzania kontyngentem taryfowym Wspólnoty, termin ważności świadectwa nie może przekraczać terminu stosowania kontyngentu.
3.
W przypadku gdy dany produkt nie może zostać przywieziony w ilości poza kwotą kontyngentu lub, gdy wydanie pozwolenia na przywóz dla danego produktu podlega specjalnym warunkom pozwolenie na przywóz nie zawiera tolerancji przewidującej nadwyżkę ilościową.

W polu 19 świadectwa umieszcza się cyfrę "0" (zero).

4.
W przypadku gdy przywóz produktów nie podlega przedstawieniu pozwolenia na przywóz i gdy pozwolenie na przywóz służy zarządzaniu porozumieniami preferencyjnymi dotyczącymi tego produktu, pozwolenie na przywóz nie przewiduje żadnej tolerancji ilościowej.

W polu 19 świadectwa umieszcza się cyfrę "0" (zero).

5. 41
Biuro celne, które przyjmuje oświadczenie o dopuszczeniu do swobodnego obrotu, zachowuje kopię przedstawionego pozwolenia lub wyciągu, które uprawnia do korzystania z preferencyjnego systemu. Na podstawie analizy ryzyka kopie przynajmniej 1% przedstawianych pozwoleń (minimum dwa pozwolenia w roku z każdego biura celnego) należy przesłać do organu wydającego, który widnieje na pozwoleniu, w celu kontroli autentyczności. Postanowień niniejszego akapitu nie stosuje się do pozwoleń wydawanych w formacie elektronicznym ani do pozwoleń, dla których przepisy wspólnotowe przewidują inny sposób kontroli.

TYTUŁ  V

PRZEPISY KOŃCOWE

Artykuł  51
1.
Rozporządzenie (EWG) nr 3719/88 traci moc.
2.
Odniesienia do rozporządzenia uchylonego na mocy ust. 1, jak również do rozporządzeń (EWG) nr 3183/80, (EWG) nr 193/75 i (EWG) nr 1373/70, które zostały uprzednio uchylone, traktuje się odniesienia do niniejszego rozporządzenia.

Tabela korelacji z artykułami rozporządzenia (EWG) nr 3719/88 określona jest w załączniku II.

Artykuł  52
1.
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.
2.
Niniejsze rozporządzenie stosuje się do pozwoleń i świadectw, o których wydanie wystąpiono z wnioskiem od 1 października 2000 r.

Jednakże:

– artykuł 35 ust. 3 stosuje się do pozwoleń i świadectw wydanych od 1 lipca 2000 r.,

– załącznik III stosuje się od 1 października 2000 r.

Na wniosek zainteresowanych stron, przepisy art. 25 ust. 6 i art. 35 ust. 4 lit. d) mogą być dalej stosowane w odniesieniu do dokumentów, które zostały otwarte 1 października 2000 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 9 czerwca 2000 r.

W imieniu Komisji
Franz FISCHLER
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 181 z 1.7.1992, str. 21.

(2) Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 18.

(3) Dz.U. L 331 z 2.12.1988, str. 1.

(4) Dz.U. L 135 z 29.5.1999, str. 48.

(5) Dz.U. L 338 z 13.12.1980, str. 1.

(6) Dz.U. L 25 z 31.1.1975, str. 10.

(7) Dz.U. L 150 z 20.7.1970, str. 1.

(8) Dz.U. L 105 z 23.4.1983, str. 1.

(9) Dz.U. L 46 z 18.2.1994, str. 5.

(10) Dz.U. L 253 z 11.10.1993, str. 1.

(11) Dz.U. L 197 z 29.7.1999, str. 25.

(12) Dz.U. L 102 z 17.4.1999, str. 11.

(13) Dz.U. L 124 z 8.6.1971, str. 1.

(14) Dz.U. L 172 z 30.9.1966, str. 3025/66.

(15) Dz.U. L 55 z 2.3.1968, str. 1.

(16) Dz.U. L 246 z 5.11.1971, str. 1.

(17) Dz.U. L 282 z 1.11.1975, str. 1.

(18) Dz.U. L 282 z 1.11.1975, str. 49.

(19) Dz.U. L 282 z 1.11.1975, str. 77.

(20) Dz.U. L 282 z 1.11.1975, str. 104.

(21) Dz.U. L 47 z 25.2.1993, str. 1.

(22) Dz.U. L 329 z 30.12.1995, str. 18.

(23) Dz.U. L 297 z 21.11.1996, str. 1.

(24) Dz.U. L 297 z 21.11.1996, str. 29.

(25) Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 21.

(26) Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 48.

(27) Dz.U. L 179 z 14. 7.1999, str. 1.

(28) Dz.U. L 177 z 15.7.2000, str. 1.

(29) Dz.U. L 178 z 30.6.2001, str. 1.

(30) Dz.U. L 341 z 22.12.2001, str. 3.

(31) Dz.U. L 97 z 15.4.2003, str. 3.

(32) Dz.U. L 62 z 7.3.1980, str. 5.

(33) Dz.U. L 205 z 3.8.1985, str. 5.

(34) Dz.U. L 16 z 20.1.1989, str. 19.

ZAŁĄCZNIKI

..................................................

Notka Wydawnictwa Prawniczego "Lex"

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK  I

POZWOLENIE NA PRZYWÓZ

POZWOLENIE NA WYWÓZ LUB ŚWIADECTWO O WCZEŚNIEJSZYM USTALENIU REFUNDACJI

grafika

ZAŁĄCZNIK  Ia 42

Wpisy, o których mowa w art. 9 ust. 2 akapit drugi:

- W języku bułgarskim: правата са прехвърлени обратно на титуляра на [дата]

- W języku hiszpańskim: Retrocesión al titular el ...

- W języku czeskim: Zpětný převod držiteli dne ...

- W języku duńskim: tilbageføring til indehaveren den ...

- W języku niemieckim: Rückübertragung auf den Lizenzinhaber am ...

- W języku estońskim: õiguste tagasiandmine litsentsi/sertifikaadi omanikule ...

- W języku greckim: εκ νέου παραχώρηση στον δικαιούχο στις ...

- W języku angielskim: rights transferred back to the titular holder on [date] ...

- W języku francuskim: rétrocession au titulaire le ...

- W języku włoskim: retrocessione al titolare in data ...

- W języku łotewskim: tiesības nodotas atpakaļ to nominālajam īpašniekam [datums]

- W języku litewskim: teisės perleidžiamos savininkui (data) ...

- W języku węgierskim: Visszátruházás az eredeti engedélyesre ...-án/-én

- W języku maltańskim: Retroċessjoni għas-sid il-

- W języku niderlandzkim: aan de titularis geretrocedeerd op ...

- W języku polskim: Retrocesja na właściciela tytularnego

- W języku portugalskim: retrocessão ao titular em ...

- W języku rumuńskim: repturi retrocedate titularului la data de [data]

- W języku słowackim: spätný prevod na oprávneného držiteľa dňa ...

- W języku słoweńskim: Ponoven odstop nosilcu pravic dne ...

- W języku fińskim: palautus todistuksenhaltijalle ...

- W języku szwedzkim: återbördad till licensinnehavaren den ...

ZAŁĄCZNIK  Ib 43

Wpisy, o których mowa w art. 16 akapit pierwszy:

- W języku bułgarskim: Лицензия по ГАТТ - хранителна помощ

- W języku hiszpańskim: Certificado GATT - Ayuda alimentaria

- W języku czeskim: Licence GATT - potravinová pomoc

- W języku duńskim: GATT-licens - fødevarehjælp

- W języku niemieckim: GATT-Lizenz - Nahrungsmittelhilfe

- W języku estońskim :GATTi alusel välja antud litsents - toiduabi

- W języku greckim: Πιστοποιητικό GATT - επισιτιστική βοήθεια

- W języku angielskim: Licence under GATT - food aid

- W języku francuskim: Certificat GATT - aide alimentaire

- W języku włoskim: Titolo GATT - aiuto alimentare

- W języku łotewskim: Licence saskaņā ar GATT - pārtikas palīdzība

- W języku litewskim: GATT licencija - pagalba maistu

- W języku węgierskim: GATT-engedély - élelmiszersegély

- W języku maltańskim: Ċertifikat GATT - għajnuna alimentari

- W języku niderlandzkim: GATT-certificaat - Voedselhulp

- W języku polskim: Świadectwo GATT - pomoc żywnościowa

- W języku portugalskim: Certificado GATT - ajuda alimentar

- W języku rumuńskim: Certificat GATT - ajutor alimentar

- W języku słowackim: Licencia podľa GATT - potravinová pomoc

- W języku słoweńskim: Licenca za GATT - pomoč v hrani

- W języku fińskim: GATT-todistus - elintarvikeapu

- W języku szwedzkim: GATT-licens - livsmedelsbistånd

ZAŁĄCZNIK  Ic 44

Wpisy, o których mowa w art. 33 ust. 2 akapit trzeci:

- W języku bułgarskim: Да се използва за освобождаване на гаранцията

- W języku hiszpańskim: Se utilizará para liberar la garantía

- W języku czeskim: K použití pro uvolnění záruky

- W języku duńskim: Til brug ved frigivelse af sikkerhed

- W języku niemieckim: Zu verwenden für die Freistellung der Sicherheit

- W języku estońskim: Kasutada tagatise vabastamiseks

- W języku greckim: Προς χρησιμοποίηση για την αποδέσμευση της εγγύησης

- W języku angielskim: To be used to release the security

- W języku francuskim: À utiliser pour la libération de la garantie

- W języku włoskim: Da utilizzare per lo svincolo della cauzione

- W języku łotewskim: Izmantojams drošības naudas atbrīvošanai

- W języku litewskim: Naudotinas užstatui grąžinti

- W języku węgierskim: A biztosíték feloldására használandó

- W języku maltańskim: Biex tiġi użata għar-rilaxx tal-garanzija

- W języku niderlandzkim: Te gebruiken voor vrijgave van de zekerheid

- W języku polskim: Do wykorzystania w celu zwolnienia zabezpieczenia

- W języku portugalskim: A utilizar para liberar a garantia

- W języku rumuńskim: A se utiliza pentru eliberarea garanț iei

- W języku słowackim: Použiť na uvoľnenie záruky

- W języku słoweńskim: Uporabiti za sprostitev jamstva

- W języku fińskim: Käytettäväksi vakuuden vapauttamiseen

- W języku szwedzkim: Att användas för frisläppande av säkerhet

ZAŁĄCZNIK  Id 45

Wpisy, o których mowa w art. 33 ust. 3 akapit pierwszy:

- W języku bułgarskim: Напускане на митническата територия на Общността под митнически режим опростен общностен транзит с железопътен транспорт или с големи контейнери

- W języku hiszpańskim: Salida del territorio aduanero de la Comunidad bajo el régimen de tránsito comunitario simplificado por ferrocarril o en contenedores grandes

- W języku czeskim: Opuštění celního území Společenství ve zjednodušeném tranzitním režimu Společenství pro přepravu po železnici nebo ve velkých kontejnerech

- W języku duńskim: Udgang fra Fællesskabets toldområde i henhold til ordningen for den forenklede procedure for fællesskabsforsendelse med jernbane eller store containere

- W języku niemieckim: Ausgang aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft im Rahmen des vereinfachten gemeinschaftlichen Versandverfahrens mit der Eisenbahn oder in Großbehältern

- W języku estońskim: Ühenduse tolliterritooriumilt väljaviimine ühenduse lihtsustatud transiidiprotseduuri kohaselt raudteed mööda või suurtes konteinerites

- W języku greckim: Έξοδος από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας υπό το απλοποιημένο καθεστώς της κοινοτικής διαμετακόμισης με σιδηρόδρομο ή μεγάλα εμπορευματοκιβώτια

- W języku angielskim: Exit from the customs territory of the Community under the simplified Community transit procedure for carriage by rail or large containers

- W języku francuskim: Sortie du territoire douanier de la Communauté sous le régime du transit communautaire simplifié par chemin de fer ou par grands conteneurs

- W języku włoskim: Uscita dal territorio doganale della Comunità in regime di transito comunitario semplificato per ferrovia o grandi contenitori

- W języku łotewskim: Izvešana no Kopienas muitas teritorijas, izmantojot Kopienas vienkāršoto tranzīta procedūru pārvadājumiem pa dzelzceļu vai lielos konteineros

- W języku litewskim: Išvežama iš Bendrijos muitų teritorijos pagal supaprastintą Bendrijos tranzito geležinkeliu arba didelėse talpyklose tvarką

- W języku węgierskim: A Közösség vámterületét elhagyta egyszerűsített közösségi szállítási eljárás keretében vasúton vagy konténerben

- W języku maltańskim: Ħierġa mit-territorju tad-dwana tal-Komunità taħt ir-reġim tat-transitu komunitarju simplifikat bil-ferroviji jew b' kontejners kbar

- W języku niderlandzkim: Vertrek uit het douanegebied van de Gemeenschap onder de regeling vereenvoudigd communautair douanevervoer per spoor of in grote containers

- W języku polskim: Opuszczenie obszaru celnego Wspólnoty zgodnie z uproszczoną procedurą tranzytu wspólnotowego w przewozie koleją lub w wielkich kontenerach

- W języku portugalskim: Saída do território aduaneiro da Comunidade ao abrigo do regime do trânsito comunitário simplificado por caminho-de-ferro ou em grandes contentores

- W języku rumuńskim: Ieș ire de pe teritoriul vamal al Comunităț ii în cadrul regimului de tranzit comunitar simplificat pentru transport pe calea ferată sau în containere mari

- W języku słowackim: Opustenie colného územia Spoločenstva na základe zjednodušeného postupu Spoločenstva pri tranzite v prípade prepravy po železnici alebo vo veľkých kontajneroch

- W języku słoweńskim: Izstop iz carinskega območja Skupnosti pod skupnostnim poenostavljenim tranzitnim režimom po železnici ali z velikimi zabojniki

- W języku fińskim: Vienti yhteisön tullialueelta yhteisön yksinkertaistetussa passitusmenettelyssä rautateitse tai suurissa konteissa

- W języku szwedzkim: Utförsel från gemenskapens tullområde enligt det förenklade transiteringsförfarandet för järnvägstransporter eller transporter i stora containrar

ZAŁĄCZNIK  Ie 46

Wpisy, o których mowa w art. 36 ust. 4 akapit drugi:

- W języku bułgarskim: Заместваща лицензия (сертификат или извлечение) за изгубена лицензия (сертификат или извлечение) - Номер на оригиналната лицензия (сертификат) ...

- W języku hiszpańskim: Certificado (o extracto) de sustitución de un certificado (o extracto) perdido - número del certificado inicial ...

- W języku czeskim: Náhradní licence (osvědčení nebo výpis) za ztracenou licenci (osvědčení nebo výpis) číslo původní licence ...

- W języku duńskim: Erstatningslicens/-attest (eller erstatningspartiallicens) for bortkommen licens/attest (eller partiallicens) - Oprindelig licens/attest (eller partiallicens) nr. ...

- W języku niemieckim: Ersatzlizenz (oder Teillizenz) einer verlorenen Lizenz (oder Teillizenz) - Nummer der ursprünglichen Lizenz ...

- W języku estońskim: Kaotatud litsentsi/sertifikaati (või väljavõtet) asendav litsents/sertifikaat (või väljavõte) - esialgse litsentsi/sertifikaadi number ...

- W języku greckim: Πιστοποιητικό (ή απόσπασμα) αντικαταστάσεως του απολεσθέντος πιστοποιητικού (ή αποσπάσ- ματος πιστοποιητικού) αριθ. ...

- W języku angielskim: Replacement licence (certificate or extract) of a lost licence (certificate or extract) - Number of original licence (certificate) ...

- W języku francuskim: Certificat (ou extrait) de remplacement d'un certificat (ou extrait de) perdu - numéro du certificat initial ...

- W języku włoskim: Titolo (o estratto) sostitutivo di un titolo (o estratto) smarrito - numero del titolo originale ...

- W języku łotewskim: Nozaudētās licences (sertifikāta vai izraksta) aizstājēja licence (sertifikāts vai izraksts). Licences (sertifikāta) oriģināla numurs

- W języku litewskim: Pamesto sertifikato (licencijos, išrašo) pakaitinis sertifikatas (licencija, išrašas) - sertifikato (licencijos, išrašo) originalo numeris ...

- W języku węgierskim: Helyettesítő engedély (vagy kivonat) elveszett engedély (vagy kivonat) pótlására - az eredeti engedély száma

- W języku maltańskim: Ċertifikat (jew estratt) tas-sostituzzjoni ta' ċertifikat (jew estratt) mitluf - numru ta'l-ewwel ċertifikat

- W języku niderlandzkim: Certificaat (of uittreksel) ter vervanging van een verloren gegaan certificaat (of uittreksel) - nummer van het oorspronkelijke certificaat ...

- W języku polskim: Świadectwo zastępcze (lub wyciąg) świadectwa (lub wyciągu) utraconego - numer świadectwa początkowego

- W języku portugalskim: Certificado (ou extracto) de substituição de um certificado (ou extracto) perdido - número do certificado inicial

- W języku rumuńskim: Licenț ă (certificat sau extras) de înlocuire a unei licenț e (certificat sau extras) pierdute - Numărul licenț ei (certificatului) originale ...

- W języku słowackim: Náhradná licencia (certifikát alebo výpis) za stratenú licenciu (certifikát alebo výpis) - číslo pôvodnej licencie (certifikátu) ...

- W języku słoweńskim: Nadomestna licenca (ali delna licenca) za izgubljeno licenco (ali delno licenco) - številka izvirne licence ...

- W języku fińskim: Kadonneen todistuksen (tai otteen) korvaava todistus (tai ote) - Alkuperäisen todistuksen numero ...

- W języku szwedzkim: Ersättningslicens (licens eller dellicens) för förlorad licens (licens eller dellicens). Nummer på ursprungslicensen ...

ZAŁĄCZNIK  If 47

Wpisy, o których mowa w art. 42 ust. 1 lit. b):

- W języku bułgarskim: Лицензия, издадена съгласно член 42 от Регламент (ЕО) № 1291/2000; оригинална лицензия № ...

- W języku hiszpańskim: Certificado emitido en las condiciones del artículo 42 del Reglamento (CE) no 1291/2000; certificado inicial no ...

- W języku czeskim: Licence vydaná podle článku 42 nařízení (ES) č. 1291/2000; č. původní licence ...

- W języku duńskim: Licens udstedt på de i artikel 42 i forordning (EF) nr. 1291/2000 fastsatte betingelser; oprindelig licens nr. ...

- W języku niemieckim: Unter den Bedingungen von Artikel 42 der Verordnung (EG) Nr. 1291/2000 erteilte Lizenz; ursprüngliche Lizenz Nr. ...

- W języku estońskim: Määruse (EÜ) nr 1291/2000 artikli 42 kohaselt välja antud litsents; esialgne litsents nr ...

- W języku greckim: Πιστοποιητικό που εκδίδεται υπό τους όρους του άρθρου 42 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000 αρχικό πιστοποιητικό αριθ. ...

- W języku angielskim: License issued in accordance with Article 42 of Regulation (EC) No 1291/2000; original licence No ...

- W języku francuskim: Certificat émis dans les conditions de l'article 42 du règlement (CE) no 1291/2000; certificat initial no ...

- W języku włoskim: Titolo rilasciato alle condizioni dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1291/2000; titolo originale n. ...

- W języku łotewskim: Licencija išduota Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 42 straipsnyje nustatytomis sąlygomis; licencijos originalo Nr. ...

- W języku litewskim: Licence, kas ir izsniegta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1291/2000 42. pantu; licences oriģināla Nr. ...

- W języku węgierskim: Az 1291/2000/EK rendelet 42. cikkében foglalt feltételek szerint kiállított engedély; az eredeti engedély száma: ...

- W języku maltańskim: Ċertifikat maħruġ taħt il-kundizzjonijiet ta'l-artikolu 42 tar-regolament (CE) nru 1291/2000; l-ewwel ċertifikat nru ...

- W języku niderlandzkim: Certificaat afgegeven overeenkomstig artikel 42 van Verordening (EG) nr. 1291/2000; oorspronkelijk certificaat nr. ...

- W języku polskim :Świadectwo wydane zgodnie z warunkami art. 42 rozporządzenia (WE) nr 1291/2000; pierwsze świadectwo nr ...

- W języku portugalskim: Certificado emitido nas condições previstas no artigo 42.o do Regulamento (CE) n.o 1291/2000; certificado inicial n.o ...

- W języku rumuńskim: Licenț ă eliberată în conformitate cu articolul 42 din Regulamentul (CE) nr. 1291/2000; licenț ă originală nr.

- W języku słowackim: Licencia vydaná v súlade s článkom 42 nariadenia (ES) č. 1291/2000; číslo pôvodnej licencie ...

- W języku słoweńskim: Licenca, izdana pod pogoji člena 42 Uredbe (ES) št. 1291/2000; izvirna licenca št. ...

- W języku fińskim: Todistus myönnetty asetuksen (EY) N:o 1291/2000 42 artiklan mukaisesti; alkuperäinen todistus nro ...

- W języku szwedzkim: Licens utfärdad i enlighet med artikel 42 i förordning (EG) nr 1291/2000; ursprunglig licens nr ...

ZAŁĄCZNIK  Ig 48

Wpisy, o których mowa w art. 43 ust. 1 lit. a):

- W języku bułgarskim: Износът е осъществен без лицензия или сертификат

- W języku hiszpańskim: Exportación realizada sin certificado

- W języku czeskim: Vývoz bez licence nebo bez osvědčení

- W języku duńskim: Udførsel uden licens/attest

- W języku niemieckim: Ausfuhr ohne Ausfuhrlizenz oder Vorausfestsetzungsbescheinigung

- W języku estońskim: Eksporditud ilma litsentsita/sertifikaadita

- W języku greckim: Εξαγωγή πραγματοποιούμενη άνευ αδείας ή πιστοποιητικού

- W języku angielskim: Exported without licence or certificate

- W języku francuskim: Exportation réalisée sans certificat

- W języku włoskim: Esportazione realizzata senza titolo

- W języku łotewskim: Eksportēts bez licences vai sertifikāta

- W języku litewskim: Eksportuota be licencijos ar sertifikato

- W języku węgierskim: Kiviteli engedély használata nélküli export

- W języku maltańskim: Esportazzjoni magħmula mingħajr ċertifikat

- W języku niderlandzkim: Uitvoer zonder certificaat

- W języku polskim: Wywóz dokonany bez świadectwa

- W języku portugalskim: Exportação efectuada sem certificado

- W języku rumuńskim: Exportat fără licenț ă sau certificat

- W języku słowackim: Vyvezené bez licencie alebo certifikátu

- W języku słoweńskim: Izvoz, izpeljan brez licence

- W języku fińskim: Viety ilman todistusta

- W języku szwedzkim: Exporterad utan licens

ZAŁĄCZNIK  Ih 49

Wpisy, o których mowa w art. 45 ust. 3 lit. a):

- W języku bułgarskim: Условията, определени в член 45 от Регламент (ЕО) № 1291/2000, са изпълнени

- W języku hiszpańskim: Condiciones previstas en el artículo 45 del Reglamento (CE) no 1291/2000 cumplidas

- W języku czeskim: Byly dodrženy podmínky stanovené v článku 45 nařízení (ES) č. 1291/2000

- W języku duńskim: Betingelserne i artikel 45 i forordning (EF) nr. 1291/2000 er opfyldt

- W języku niemieckim: Bedingungen von Artikel 45 der Verordnung (EG) Nr. 1291/2000 wurden eingehalten

- W języku estońskim: Määruse (EÜ) nr 1291/2000 artiklis 45 ette nähtud tingimused on täidetud

- W języku greckim: Τηρουμένων των προϋποθέσεων του άρθρου 45 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000

- W języku angielskim: Conditions laid down in Article 45 of Regulation (EC) No 1291/2000 fulfilled

- W języku francuskim: Conditions prévues à l'article 45 du règlement (CE) no 1291/2000 respectées

- W języku włoskim: Condizioni previste dall'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1291/2000 ottemperate

- W języku łotewskim: Įvykdytos Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 45 straipsnyje numatytos sąlygos

- W języku litewskim: Regulas (EK) Nr. 1291/2000 45. pantā paredzētie nosacījumi ir izpildīti

- W języku węgierskim: Az 1291/2000/EK rendelet 45. cikkében foglalt feltételek teljesítve

- W języku maltańskim: Kundizzjonijiet previsti fl-artikolu 45 tar-regolament (CE) nru 1291/2000 rispettivament

- W języku niderlandzkim: in artikel 45 van Verordening (EG) nr. 1291/2000 bedoelde voorwaarden nageleefd

- W języku polskim: Warunki przewidziane w art. 45 rozporządzenia (WE) nr 1291/2000 spełnione

- W języku portugalskim: Condições previstas no artigo 45.o do Regulamento (CE) n.o 1291/2000 cumpridas

- W języku rumuńskim: Condiț iile prevăzute la articolul 45 din Regulamentul (CE) nr. 1291/2000 - îndeplinite

- W języku słowackim: Podmienky ustanovené v článku 45 nariadenia (ES) č. 1291/2000 boli splnené

- W języku słoweńskim: Pogoji, predvideni v členu 45 Uredbe (ES) št. 1291/2000, spoštovani

- W języku fińskim: Asetuksen (EY) N:o 1291/2000 45 artiklassa säädetyt edellytykset on täytetty

- W języku szwedzkim: Villkoren i artikel 45 i förordning (EG) nr 1291/2000 är uppfyllda

ZAŁĄCZNIK  Ii 50

Wpisy, o których mowa w art. 50 ust. 1 akapit drugi:

- W języku bułgarskim: Преференциален режим, приложим към количеството, посочено в Раздели 17 и 18

- W języku hiszpańskim: Régimen preferencial aplicable a la cantidad indicada en las casillas 17 y 18

- W języku czeskim: Preferenční režim na množství uvedená v kolonkách 17 a 18

- W języku duńskim: Præferenceordning gældende for mængden anført i rubrik 17 og 18

- W języku niemieckim: Präferenzregelung, anwendbar auf die in den Feldern 17 und 18 genannte Menge

- W języku estońskim: Lahtrites 17 ja 18 osutatud koguse suhtes kohaldatav sooduskord

- W języku greckim: Προτιμησιακό καθεστώς εφαρμοζόμενο για την ποσότητα που αναγράφεται στα τετραγωνίδια 17 και 18

- W języku angielskim: Preferential arrangements applicable to the quantity given in Sections 17 and 18

- W języku francuskim: Régime préférentiel applicable pour la quantité indiquée dans les cases 17 et 18

- W języku włoskim: Regime preferenziale applicabile per la quantità indicata nelle caselle 17 e 18

- W języku łotewskim: Labvēlības režīms, kas piemērojams 17. un 18. iedaļā dotajam daudzumam

- W języku litewskim: Taikomos lengvatinės sąlygos 17 ir 18 skiltyse įrašytiems kiekiams

- W języku węgierskim: Kedvezményes eljárás hatálya alá tartozó, a 17-es és 18-as mezőn feltüntetett mennyiség

- W języku maltańskim: Reġim preferenzjali applikabbli għall-kwantità indikata fil-każi 17 u 18

- W języku niderlandzkim: Preferentiële regeling van toepassing voor de in de vakken 17 en 18 vermelde hoeveelheid

- W języku polskim: Porozumienie preferencyjne stosowane dla ilości wskazanych w polach 17 i 18

- W języku portugalskim: Regime preferencial aplicável em relação à quantidade indicada nas casas 17 e 18

- W języku rumuńskim: Regimuri preferenț iale aplicabile cantităț ii prevăzute în căsuț ele 17 ș i 18

- W języku słowackim: Preferenčné opatrenia platia pre množstvo uvedené v oddieloch 17 a 18

- W języku słoweńskim: Preferenčni režim, uporabljen za količine, navedene v okencih 17 in 18

- W języku fińskim: Etuuskohtelu, jota sovelletaan kohdissa 17 ja 18 esitettyihin määriin

- W języku szwedzkim: Preferensordning tillämplig för den kvantitet som anges i fält 17 och 18

ZAŁĄCZNIK  II

TABELA KORELACJI

Niniejsze rozporządzenieRozporządzenie (EWG) nr 3719/88
artykuł 1artykuł 1
artykuł 2artykuł 2
artykuł 3artykuł 3
artykuł 4artykuł 4
artykuł 5artykuł 5
artykuł 6artykuł 6
artykuł 7artykuł 7
artykuł 8artykuł 8
artykuł 9artykuł 9
artykuł 10artykuł 10
artykuł 11artykuł 11
artykuł 12artykuł 12
artykuł 13artykuł 13
artykuł 14artykuł 13a
artykuł 15artykuł 14
artykuł 16artykuł 14a
artykuł 17artykuł 15
artykuł 18artykuł 16
artykuł 19artykuł 16a
artykuł 20artykuł 18
artykuł 21artykuł 19
artykuł 22artykuł 20
artykuł 23artykuł 21
artykuł 24artykuł 22
artykuł 25artykuł 23
artykuł 26artykuł 24
artykuł 27artykuł 25
artykuł 28artykuł 26
artykuł 29artykuł 27
artykuł 30artykuł 28
artykuł 31artykuł 29
artykuł 32artykuł 30
artykuł 33artykuł 31
artykuł 34artykuł 32
artykuł 35artykuł 33
artykuł 36artykuł 34 ust. 1-9 i 11
artykuł 37artykuł 34 ust. 3 i 10
artykuł 38artykuł 34 ust. 12
artykuł 39artykuł 35
artykuł 40artykuł 36
artykuł 41artykuł 37
artykuł 42artykuł 38
artykuł 43artykuł 39 ust. 1 lit. a), ust. 2 i 3
artykuł 44artykuł 39 ust. 1 lit. b) i c) i art. 39 ust. 4
artykuł 45artykuł 40
artykuł 46artykuł 41
artykuł 47artykuł 42
artykuł 48artykuł 43
artykuł 49artykuł 44
artykuł 50artykuł 45
artykuł 51artykuł 46
artykuł 52artykuł 47

ZAŁĄCZNIK  III 51

Maksymalne ilości(1) produktów, dla których nie wymaga się przedstawiania pozwoleń na przywóz lub na wywóz oraz świadectw o wcześniejszym ustaleniu refundacji w zastosowaniu art. 5 ust. 1 (pod warunkiem że przywóz lub wywóz nie jest dokonywany na mocy porozumień preferencyjnych na podstawie pozwolenia(2))

Produkt (kody Nomenklatury Scalonej)Ilość netto
AZBOŻA I RYŻ (rozporządzenie Komisji (WE) nr 1342/2003)
Pozwolenie na przywóz:
0709 90 60Z wyjątkiem podpozycji 0714 20 105.000 kg
0712 90 19
0714
1001 10 00
1001 90 91
1001 90 99
1002 00 00
1003 00
1004 00 00
1005 10 90
1005 90 00
1007 00 90
1006 10Z wyjątkiem podpozycji 1006 10 101.000 kg
1006 20
1006 30
1006 40 00
1008
1101 00
1102
1103
1104
1106 20
1107
1108Z wyjątkiem podpozycji 1108 20 00
1109 00 00
1702 30 51
1702 30 59
1702 30 91
1702 30 99
1702 40 90
1702 90 50
1702 90 75
1702 90 79
2106 90 55
2302Z wyjątkiem podpozycji 2302 50
2303 10
2303 30 00
2306 70 00
2308 00 40
ex 2309Zawierające skrobię, glukozę, syrop glukozowy, maltodekstrynę, syrop z maltodekstryny objęte podpozycjami 1702 30 51 do 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 i 2106 90 55 oraz przetwory mleczne(3), z wyjątkiem preparatów lub produktów żywnościowych zawierających w masie nie mniej niż 50 % wagi przetworów mlecznych.
Pozwolenie na wywóz z lub bez wcześniejszego ustalenia refundacji:
0709 90 60Z wyjątkiem podpozycji 0714 20 105.000 kg
0712 90 19
0714
1001 10
1001 90 91
1001 90 99
1002 00 00
1003 00
1004 00
1005 10 90
1005 90 00
1007 00 90
1006 10Z wyjątkiem podpozycji 1006 10 10500 kg
1006 20
1006 30
1006 40 00
1008
1101 00
1102
1103
1104
1106 20
1107
1108Z wyjątkiem podpozycji 1108 20 00
1109 00 00
1702 30 51
1702 30 59
1702 30 91
1702 30 99
1702 40 90
1702 90 50
1702 90 75
1702 90 79
2106 90 55
2302Z wyjątkiem podpozycji 2302 50
2303 10
2303 30 00
2306 70 00
2308 00 40
ex 2309Zawierające skrobię, glukozę, syrop glukozowy, maltodekstrynę, syrop z maltodekstryny objęte podpozycjami 1702 30 51 do 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 i 2106 90 55 oraz przetwory mleczne (3), z wyjątkiem preparatów lub produktów żywnościowych zawierających w masie nie mniej niż 50 % wagi produktów mlecznych
BOLEJE I TŁUSZCZE
Pozwolenie na przywóz (rozporządzenie Komisji (WE)

nr 1476/95):

0709 90 39100 kg
0711 20 90
1509
1510 00
1522 00 31
1522 00 39
2306 90 19
CCUKIER (rozporządzenie Komisji (WE) nr 1464/95):
Pozwolenie na przywóz:
1212 91 202.000 kg
1212 91 80
1212 99 20
1701 11
1701 12
1701 91 00
1701 99
1702 20
1702 30 10
1702 40 10
1702 60
1702 90 30
1702 90 60
1702 90 71
1702 90 80
1702 90 99
1703 10 00
1703 90 00
2106 90 30
2106 90 59
Pozwolenie na wywóz z lub bez wcześniejszego ustalenia refundacji:
1212 91 202.000 kg
1212 91 80
1212 99 20
1701 11
1701 12
1701 91 00
1701 99
1702 20
1702 30 10
1702 40 10
1702 60
1702 90 30
1702 90 60
1702 90 71
1702 90 80
1702 90 99
1703
2106 90 30
2106 90 59
DMLEKO I PRODUKTY MLECZNE
Pozwolenie na przywóz (rozporządzenie Komisji (WE) nr 2535/2001):
0401150 kg
0402
0403 10 11 do
0403 10 39
0403 90 11 do
0403 90 69
0404
0405 10Preparaty stosowane w paszach dla
0405 20 90zwierząt; preparaty i środki
0405 90spożywcze zawierające produkty, w
0406odniesieniu do których stosuje się
1702 11 00rozporządzenie Rady (WE) nr
1702 19 001255/1999(4), bezpośrednio lub w
2106 90 51zastosowaniu rozporządzenia (EWG)
2309 10 15nr 2730/75(5), z wyjątkiem
2309 10 19preparatów i środków spożywczych,
2309 10 39do których stosuje się
2309 10 59rozporządzenie (EWG) nr 1766/92(6)
2309 10 70
2309 90 35
2309 90 39
2309 90 49
2309 90 59
2309 90 70
Pozwolenie na wywóz z wcześniejszym ustaleniem refundacji (rozporządzenie Komisji (WE) nr 174/1999):
0401150 kg
0402
0403 10 11 do
0403 10 39
0403 90 11 do
0403 90 69
0404Preparaty stosowane w paszach dla
0405 10zwierząt; preparaty i środki
0405 20 90spożywcze zawierające produkty, w
0405 90odniesieniu do których stosuje się
0406rozporządzenie Rady (WE) nr
2309 10 151255/1999(4), bezpośrednio lub z
2309 10 19zastosowaniem rozporządzenia (EWG)
2309 10 70nr 2730/75(5), z wyjątkiem
2309 90 35preparatów i środków spożywczych,
2309 90 39do których stosuje się
2309 90 70rozporządzenie (EWG) nr 1766/92(6)
Pozwolenie na wywóz bez refundacji (art. 1 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 174/1999)
0402 10150 kg
EWOŁOWINA I CIELĘCINA
(rozporządzenie Komisji (WE) nr 1445/95) Pozwolenie na przywóz:
0102 90 05 do 0102 90 79Jedno zwierzę
0201200 kg
0202
0206 10 95
0206 29 91
0210 20
0210 99 51
0210 99 90
1602 50
1602 90 61
1602 90 69
Pozwolenie na wywóz z wcześniejszym ustaleniem refundacji:
0102 10Jedno zwierzę
0102 90 05 do 0102 90 79
0201200 kg
0202
0206 10 95
0206 29 91
0210 20
0210 99 51
0210 99 90
1602 50
1602 90 61
1602 90 69
Pozwolenie na przywóz bez refundacji (art. 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1445/95):
0102 10Dziewięć zwierząt
0102 90 05 do 0102 90 79
02012.000 kg
0202
0206 10 95
0206 29 91
0210 20
0210 99 51
0210 99 90
1602 50
1602 90 61
1602 90 69
FBARANINA I MIĘSO KOZIE
Pozwolenie na przywóz (rozporządzenie Komisji (WE) nr 1439/95):
0204100 kg
0210 99 21
0210 99 29
1602 90 72
1602 90 74
1602 90 76
1602 90 78
0104 10 30Pięć zwierząt
0104 10 80
0104 20 90
GWIEPRZOWINA
Pozwolenie na wywóz z wcześniejszym ustaleniem refundacji (rozporządzenie Komisji (WE) nr 1370/95):
0203250 kg
1601
1602
0210150 kg
HMIĘSO DROBIOWE
Pozwolenie na wywóz z wcześniejszym ustaleniem refundacji i pozwolenie na wywóz ex post (rozporządzenie Komisji (WE) nr 1372/95):
0105 11 11 90004.000 kurczaków
0105 11 19 9000
0105 11 91 9000
0105 11 99 9000
0105 12 00 90002.000 kurczaków
0105 19 20 9000
0207250 kg
IJAJA
Pozwolenie na wywóz z wcześniejszym ustaleniem refundacji i pozwolenie na wywóz ex post (rozporządzenie Komisji (WE) nr 1371/95):
0407 00 11 90002.000 jaj
0407 00 19 90004.000 jaj
0407 00 30 9000400 kg
0408 11 80 9100100 kg
0408 91 80 9100
0408 19 81 9100250 kg
0408 19 89 9100
0408 99 80 9100
J(skreślona)
KWINO (rozporządzenie Komisji (WE) nr 883/2001)
Pozwolenie na przywóz:
2009 613.000 kg
2009 69
2204 1030 hl
2204 21
2204 29
2204 30
Pozwolenie na wywóz z wcześniejszym ustaleniem refundacji:
2009 6110 hl
2009 69
2204 2110 hl
2204 29
2204 30
LOWOCE I WARZYWA
Pozwolenie na wywóz z wcześniejszym ustaleniem refundacji (rozporządzenie Komisji (WE) nr 1961/2001):
0702 00300 kg
0802
0805
0806 10 10
0808
0809
MPRZETWORY OWOCOWE I WARZYWNE
Pozwolenie na wywóz z wcześniejszym ustaleniem refundacji (rozporządzenie Komisji (WE) nr 1429/95):
0806 20300 kg
0812
2002
2006 00
2008
2009
NALKOHOL
Pozwolenie na przywóz (rozporządzenie Komisji (WE) nr 2336/2003):
2207 10 00100 hl
2207 20 00
2208 90 91100 hl
2208 90 99
(1) Maksymalne ilości produktów rolnych, które mogą być przywiezione lub

wywiezione bez pozwolenia lub świadectwa odpowiadają ośmiocyfrowej

podpozycji Nomenklatury Scalonej i, jeżeli wchodzą w grę refundacje

wywozowe, dwunastocyfrowej podpozycji nomenklatury refundacji dla

produktów rolnych.

(2) Na przykład dla przywozu ilości wskazane w niniejszym dokumencie nie

obejmują przywozu w ramach kontyngentów ilościowych lub porozumień

preferencyjnych, kiedy to pozwolenia są zawsze wymagane dla każdych

ilości. Ilości wskazane tutaj odnoszą się do przywozów w ramach

normalnych porozumień, tj. z płatnością wszystkich ceł i bez limitów

ilościowych.

(3) Do celów niniejszej podpozycji, "przetwory mleczne" oznaczają produkty

objęte podpozycjami 0401 do 0406 oraz podpozycjami 1702 10 i 2106 90

51.

(4) Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 48.
(5) Dz.U. L 281 z 1.11.1975, str. 20.
(6) Dz.U. L 181 z 1.7.1992, str. 21.
1 Art. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 1 rozporządzenia nr 322/2004 z dnia 23 lutego 2004 r. (Dz.U.UE.L.04.58.3) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 marca 2004 r.
2 Z dniem 1 lipca 2006 r. od stosowania art. 2 wprowadzono odstępstwo zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia nr 951/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. (Dz.U.UE.L.06.178.24).
3 Art. 4 skreślony przez art. 8 pkt 1 rozporządzenia nr 1713/2006 z dnia 20 listopada 2006 r. (Dz.U.UE.L.06.321.11) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2007 r.
4 Z dniem 1 września 2006 r. od stosowania art. 5 ust. 1 wprowadzono odstępstwo zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporządzenia nr 1282/2006 z dnia 17 sierpnia 2006 r. (Dz.U.UE.L.06.234.4).
5 Z dniem 29 października 2006 r. od stosowania art. 8 ust. 1 wprowadzono odstępstwo zgodnie z art. 2 ust. 1 rozporządzenia nr 1610/2006 z dnia 27 października 2006 r. (Dz.U.UE.L.06.299.11).
6 Z dniem 29 października 2006 r. od stosowania art. 8 ust. 3 wprowadzono odstępstwo zgodnie z art. 2 ust. 2 rozporządzenia nr 1610/2006 z dnia 27 października 2006 r. (Dz.U.UE.L.06.299.11).
7 Art. 8 ust. 4:

- zmieniony przez art. 3 ust. 3 rozporządzenia nr 312/2001 z dnia 15 lutego 2001 r. (Dz.U.UE.L.01.46.3) wprowadzającego odstępstwo od jego stosowania z dniem 1 stycznia 2001 r.

- zmieniony przez art. 8 rozporządzenia nr 2375/2002 z dnia 27 grudnia 2002 r. (Dz.U.UE.L.02.358.88) wprowadzającego odstępstwo od jego stosowania z dniem 1 stycznia 2003 r.

- zmieniony przez art. 12 rozporządzenia nr 2377/2002 z dnia 27 grudnia 2002 r. (Dz.U.UE.L.02.358.95) wprowadzającego odstępstwo od jego stosowania z dniem 1 stycznia 2003 r.

- zmieniony przez art. 6 rozporządzenia nr 2305/2003 z dnia 29 grudnia 2003 r. (Dz.U.UE.L.03.342.7) wprowadzającego odstępstwo od jego stosowania z dniem 1 stycznia 2004 r.

- zmieniony przez art. 5 ust. 8 rozporządzenia nr 1864/2004 z dnia 26 października 2004 r. (Dz.U.UE.L.04.325.30) wprowadzającego odstępstwo od jego stosowania z dniem 1 stycznia 2005 r.

- zmieniony przez art. 8 ust. 1 rozporządzenia nr 1004/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz.U.UE.L.05.170.18) wprowadzającego odstępstwo od jego stosowania z dniem 1 lipca 2005 r.

- zmieniony przez art. 9 rozporządzenia nr 2040/2005 z dnia 14 grudnia 2005 r. (Dz.U.UE.L.05.328.34) wprowadzającego odstępstwo od jego stosowania z dniem 16 grudnia 2005 r.

- zmieniony przez art. 8 ust. 1 rozporządzenia nr 2151/2005 z dnia 23 grudnia 2005 r. (Dz.U.UE.L.05.342.26) wprowadzającego odstępstwo od jego stosowania z dniem 1 stycznia 2006 r.

- zmieniony przez art. 8 rozporządzenia nr 1232/2006 z dnia 16 sierpnia 2006 r. (Dz.U.UE.L.06.225.5) wprowadzającego odstępstwo od jego stosowania z dniem 1 lipca 2006 r.

- zmieniony przez art. 8 rozporządzenia nr 1233/2006 z dnia 16 sierpnia 2006 r. (Dz.U.UE.L.06.225.14) wprowadzającego odstępstwo od jego stosowania z dniem 1 lipca 2006 r.

8 Art. 8 ust. 5:

- zmieniony przez art. 16 ust. 3 rozporządzenia nr 951/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. (Dz.U.UE.L.06.178.24) wprowadzającego odstępstwo od jego stosowania z dniem 1 lipca 2006 r.

- zmieniony przez art. 13 ust. 2 rozporządzenia nr 1282/2006 z dnia 17 sierpnia 2006 r. (Dz.U.UE.L.06.234.4) wprowadzającego odstępstwo od jego stosowania z dniem 1 września 2006 r.

9 Art. 9:

- zmieniony przez art. 7 rozporządzenia nr 2375/2002 z dnia 27 grudnia 2002 r. (Dz.U.UE.L.02.358.88) wprowadzającego odstępstwo od jego stosowania z dniem 1 stycznia 2003 r.

- zmieniony przez art. 11 rozporządzenia nr 2377/2002 z dnia 27 grudnia 2002 r. (Dz.U.UE.L.02.358.95) wprowadzającego odstępstwo od jego stosowania z dniem 1 stycznia 2003 r.

- zmieniony przez art. 19 rozporządzenia nr 638/2003 z dnia 9 kwietnia 2003 r. (Dz.U.UE.L.03.93.3) wprowadzającego odstępstwo od jego stosowania z dniem 1 kwietnia 2003 r.

- zmieniony przez art. 5 rozporządzenia nr 2305/2003 z dnia 29 grudnia 2003 r. (Dz.U.UE.L.03.342.7) wprowadzającego odstępstwo od jego stosowania z dniem 1 stycznia 2004 r.

- zmieniony przez art. 3 ust. 2 rozporządzenia nr 955/2005 z dnia 23 czerwca 2005 r. (Dz.U.UE.L.05.164.5) wprowadzającego odstępstwo od jego stosowania z dniem 1 lipca 2005 r.

- zmieniony przez art. 13 ust. 2 rozporządzenia nr 951/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. (Dz.U.UE.L.06.178.24) wprowadzającego odstępstwo od jego stosowania z dniem 1 lipca 2006 r.

- zmieniony przez art. 21 ust. 3 i art. 34 ust. 4 rozporządzenia nr 1282/2006 z dnia 17 sierpnia 2006 r. (Dz.U.UE.L.06.234.4) wprowadzającego odstępstwo od jego stosowania z dniem 1 września 2006 r.

- zmieniony przez art. 6 ust. 2 rozporządzenia nr 1452/2006 z dnia 29 września 2006 r. (Dz.U.UE.L.06.271.40) wprowadzającego odstępstwo od jego stosowania z dniem 1 października 2006 r.

- zmieniony przez art. 2 ust. 2 rozporządzenia nr 975/2007 z dnia 21 sierpnia 2007 r. (Dz.U.UE.L.07.217.3) wprowadzającego odstępstwo od jego stosowania z dniem 1 sierpnia 2007 r.

- zmieniony przez art. 2 ust. 2 rozporządzenia nr 1567/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r. (Dz.U.UE.L.07.340.58) wprowadzającego odstępstwo od jego stosowania z dniem 1 sierpnia 2007 r.

- zmieniony przez art. 5 rozporządzenia nr 1498/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. (Dz.U.UE.L.07.333.6) wprowadzającego odstępstwo od jego stosowania z dniem 22 grudnia 2007 r.

10 Art. 9 ust. 1:

- zmieniony przez art. 5 ust. 6 rozporządzenia nr 1864/2004 z dnia 26 października 2004 r. (Dz.U.UE.L.04.325.30) wprowadzającego odstępstwo od jego stosowania z dniem 1 stycznia 2005 r.

- zmieniony przez art. 8 ust. 2 rozporządzenia nr 1004/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz.U.UE.L.05.170.18) wprowadzającego odstępstwo od jego stosowania z dniem 1 lipca 2005 r.

- zmieniony przez art. 7 ust. 1 rozporządzenia nr 1217/2005 z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.UE.L.05.199.33) wprowadzającego odstępstwo od jego stosowania z dniem 1 lipca 2005 r.

- zmieniony przez art. 7 ust. 1 rozporządzenia nr 1241/2005 z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U.UE.L.05.200.38) wprowadzającego odstępstwo od jego stosowania z dniem 30 lipca 2005 r.

- zmieniony przez art. 5 ust. 5 rozporządzenia nr 1870/2005 z dnia 16 listopada 2005 r. (Dz.U.UE.L.05.300.19) wprowadzającego odstępstwo od jego stosowania z dniem 24 listopada 2005 r.

- zmieniony przez art. 7 ust. 1 rozporządzenia nr 2172/2005 z dnia 23 grudnia 2005 r. (Dz.U.UE.L.05.346.10) wprowadzającego odstępstwo od jego stosowania z dniem 30 grudnia 2005 r.

- zmieniony przez art. 8 ust. 2 rozporządzenia nr 2151/2005 z dnia 23 grudnia 2005 r. (Dz.U.UE.L.05.342.26) wprowadzającego odstępstwo od jego stosowania z dniem 1 stycznia 2006 r.

- zmieniony przez art. 6 ust. 1 rozporządzenia nr 800/2006 z dnia 30 maja 2006 r. (Dz.U.UE.L.06.144.7) wprowadzającego odstępstwo od jego stosowania z dniem 1 lipca 2006 r.

- zmieniony przez art. 5 ust. 4 rozporządzenia nr 1979/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. (Dz.U.UE.L.06.368.91) wprowadzającego odstępstwo od jego stosowania z dniem 1 stycznia 2007 r.

- zmieniony przez art. 6 ust. 4 rozporządzenia nr 341/2007 z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.UE.L.07.90.12) wprowadzającego odstępstwo od jego stosowania z dniem 1 kwietnia 2007 r.

- zmieniony przez art. 8 ust. 1 rozporządzenia nr 558/2007 z dnia 23 maja 2007 r. (Dz.U.UE.L.07.132.21) wprowadzającego odstępstwo od jego stosowania z dniem 27 maja 2007 r.

- zmieniony przez art. 7 ust. 2 rozporządzenia nr 979/2007 z dnia 21 sierpnia 2007 r. (Dz.U.UE.L.07.217.12) wprowadzającego odstępstwo od jego stosowania z dniem 25 sierpnia 2007 r.

- zmieniony przez art. 7 ust. 2 rozporządzenia nr 1399/2007 z dnia 28 listopada 2007 r. (Dz.U.UE.L.07.311.7) wprowadzającego odstępstwo od jego stosowania z dniem 1 grudnia 2007 r.

11 Art. 9 ust. 2:

- zmieniony przez art. 1 pkt 1 rozporządzenia nr 636/2004 z dnia 5 kwietnia 2004 r. (Dz.U.UE.L.04.100.25) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 maja 2004 r.

- zmieniony przez art. 4 pkt 1 rozporządzenia nr 1847/2006 z dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz.U.UE.L.06.355.21) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2007 r.

12 Art. 11:

- zmieniony przez art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 1565/2004 z dnia 3 września 2004 r. (Dz.U.UE.L.04.285.3) wprowadzającego odstępstwo od jego stosowania z dniem 1 lipca 2004 r.

- zmieniony przez art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 1278/2006 z dnia 25 sierpnia 2006 r. (Dz.U.UE.L.06.233.6) wprowadzającego odstępstwo od jego stosowania z dniem 1 lipca 2006 r.

13 Art. 15 ust. 2:

- zmieniony przez art. 8 ust. 2 rozporządzenia nr 596/2004 z dnia 30 marca 2004 r. (Dz.U.UE.L.04.94.33) wprowadzającego odstępstwo od jego stosowania z dniem 20 kwietnia 2004 r.

- zmieniony przez art. 23 rozporządzenia nr 1913/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania agromonetarnego systemu dla euro w rolnictwie i zmieniającego niektóre rozporządzenia (Dz.U.UE.L.06.365.52) z dniem 1 stycznia 2007 r.

14 Art. 15 ust. 3 zmieniony przez art. 1 pkt 2 rozporządzenia nr 322/2004 z dnia 23 lutego 2004 r. (Dz.U.UE.L.04.58.3) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 marca 2004 r.
15 Art. 16:

- zmieniony przez art. 2 pkt 1 rozporządzenia nr 2299/2001 z dnia 26 listopada 2001 r. (Dz.U.UE.L.01.308.19) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 grudnia 2001 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 2 rozporządzenia nr 636/2004 z dnia 5 kwietnia 2004 r. (Dz.U.UE.L.04.100.25) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 maja 2004 r.

- zmieniony przez art. 4 pkt 2 rozporządzenia nr 1847/2006 z dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz.U.UE.L.06.355.21) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2007 r.

16 Art. 18 ust. 4:

- zmieniony przez art. 1 pkt 3 rozporządzenia nr 636/2004 z dnia 5 kwietnia 2004 r. (Dz.U.UE.L.04.100.25) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 maja 2004 r.

- zmieniony przez art. 4 pkt 2a rozporządzenia nr 1847/2006 z dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz.U.UE.L.06.355.21) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2007 r.

17 Art. 23:

- zmieniony przez art. 6 ust. 1 rozporządzenia nr 341/2007 z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.UE.L.07.90.12) wprowadzającego odstępstwo od jego stosowania z dniem 1 kwietnia 2007 r.

- zmieniony przez art. 7 ust. 1 rozporządzenia nr 533/2007 z dnia 14 maja 2007 r. (Dz.U.UE.L.07.125.9) wprowadzającego odstępstwo od jego stosowania z dniem 1 czerwca 2007 r.

- zmieniony przez art. 7 ust. 1 rozporządzenia nr 536/2007 z dnia 15 maja 2007 r. (Dz.U.UE.L.07.128.6) wprowadzającego odstępstwo od jego stosowania z dniem 1 czerwca 2007 r.

- zmieniony przez art. 7 ust. 1 rozporządzenia nr 539/2007 z dnia 15 maja 2007 r. (Dz.U.UE.L.07.128.19) wprowadzającego odstępstwo od jego stosowania z dniem 1 czerwca 2007 r.

- zmieniony przez art. 7 ust. 1 rozporządzenia nr 616/2007 z dnia 4 czerwca 2007 r. (Dz.U.UE.L.07.142.3) wprowadzającego odstępstwo od jego stosowania z dniem 5 czerwca 2007 r.

- zmieniony przez art. 7 ust. 1 rozporządzenia nr 806/2007 z dnia 10 lipca 2007 r. (Dz.U.UE.L.07.181.3) wprowadzającego odstępstwo od jego stosowania z dniem 14 lipca 2007 r.

- zmieniony przez art. 7 ust. 1 rozporządzenia nr 812/2007 z dnia 11 lipca 2007 r. (Dz.U.UE.L.07.182.7) wprowadzającego odstępstwo od jego stosowania z dniem 15 lipca 2007 r.

- zmieniony przez art. 7 ust. 1 rozporządzenia nr 979/2007 z dnia 21 sierpnia 2007 r. (Dz.U.UE.L.07.217.12) wprowadzającego odstępstwo od jego stosowania z dniem 25 sierpnia 2007 r.

- zmieniony przez art. 16 ust. 3 rozporządzenia nr 2535/2001 z dnia 14 grudnia 2001 r. (Dz.U.UE.L.01.341.29) wprowadzającego odstępstwo od jego stosowania z dniem 16 listopada 2007 r.

- zmieniony przez art. 7 ust. 1 rozporządzenia nr 1383/2007 z dnia 26 listopada 2007 r. (Dz.U.UE.L.07.309.34) wprowadzającego odstępstwo od jego stosowania z dniem 30 listopada 2007 r.

- zmieniony przez art. 7 ust. 1 rozporządzenia nr 1384/2007 z dnia 26 listopada 2007 r. (Dz.U.UE.L.07.309.40) wprowadzającego odstępstwo od jego stosowania z dniem 30 listopada 2007 r.

- zmieniony przez art. 7 ust. 1 rozporządzenia nr 1385/2007 z dnia 26 listopada 2007 r. (Dz.U.UE.L.07.309.47) wprowadzającego odstępstwo od jego stosowania z dniem 30 listopada 2007 r.

- zmieniony przez art. 7 ust. 1 rozporządzenia nr 1382/2007 z dnia 26 listopada 2007 r. (Dz.U.UE.L.07.309.28) wprowadzającego odstępstwo od jego stosowania z dniem 1 grudnia 2007 r.

- zmieniony przez art. 7 ust. 1 rozporządzenia nr 1399/2007 z dnia 28 listopada 2007 r. (Dz.U.UE.L.07.311.7) wprowadzającego odstępstwo od jego stosowania z dniem 1 grudnia 2007 r.

18 Art. 23 ust. 1:

- zmieniony przez art. 7 ust. 1 rozporządzenia nr 1565/2004 z dnia 3 września 2004 r. (Dz.U.UE.L.04.285.3) wprowadzającego odstępstwo od jego stosowania z dniem 1 lipca 2004 r.

- zmieniony przez art. 4 ust. 1 rozporządzenia nr 115/2005 z dnia 26 stycznia 2005 r. (Dz.U.UE.L.05.24.3) wprowadzającego odstępstwo od jego stosowania z dniem 30 stycznia 2005 r.

- zmieniony przez art. 7 ust. 1 rozporządzenia nr 1278/2006 z dnia 25 sierpnia 2006 r. (Dz.U.UE.L.06.233.6) wprowadzającego odstępstwo od jego stosowania z dniem 1 lipca 2006 r.

19 Art. 24 ust. 1 lit. b):

- zmieniona przez art. 2 pkt 2 rozporządzenia nr 2299/2001 z dnia 26 listopada 2001 r. (Dz.U.UE.L.01.308.19) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 grudnia 2001 r.

- zmieniona przez art. 8 pkt 2 rozporządzenia nr 1713/2006 z dnia 20 listopada 2006 r. (Dz.U.UE.L.06.321.11) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2007 r.

20 Art. 25 ust. 1 zmieniony przez art. 1 lit. a) rozporządzenia nr 1423/2007 z dnia 4 grudnia 2007 r. (Dz.U.UE.L.07.317.36) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 grudnia 2007 r.
21 Art. 25 ust. 3 zmieniony przez art. 1 lit. b) rozporządzenia nr 1423/2007 z dnia 4 grudnia 2007 r. (Dz.U.UE.L.07.317.36) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 grudnia 2007 r.
22 Sekcja 4:

- zmieniona przez art. 6 ust. 6rozporządzenia nr 800/2006 z dnia 30 maja 2006 r. (Dz.U.UE.L.06.144.7) wprowadzającegoodstępstwoodjejstosowania zdniem 1 lipca 2006r.

- zmieniona przez art. 8 ust. 3 rozporządzenia nr 558/2007 z dnia 23 maja 2007 r. (Dz.U.UE.L.07.132.21) wprowadzającegoodstępstwoodjejstosowania z dniem 27 maja 2007 r.

23 Art. 32 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 1 rozporządzenia nr 325/2003 z dnia 20 lutego 2003 r. (Dz.U.UE.L.03.47.21) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 lutego 2003 r.
24 Z dniem 1 lipca 2006 r. od stosowania art. 32 ust. 1 lit. b) pkt i) wprowadzono odstępstwo zgodnie z art. 1 ust. 2 rozporządzenia nr 1263/2006 z dnia 23 sierpnia 2006 r. (Dz.U.UE.L.06.230.6).
25 Art. 32 ust. 2 skreślony przez art. 8 pkt 3 rozporządzenia nr 1713/2006 z dnia 20 listopada 2006 r. (Dz.U.UE.L.06.321.11) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2007 r.
26 Art. 33 ust. 1 lit. b) zmieniona przez art. 8 pkt 4 rozporządzenia nr 1713/2006 z dnia 20 listopada 2006 r. (Dz.U.UE.L.06.321.11) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2007 r.
27 Art. 33 ust. 2 lit. b):

- zmieniona przez art. 1 pkt 4 lit. a) rozporządzenia nr 636/2004 z dnia 5 kwietnia 2004 r. (Dz.U.UE.L.04.100.25) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 maja 2004 r.

- zmieniona przez art. 4 pkt 3 lit. a) rozporządzenia nr 1847/2006 z dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz.U.UE.L.06.355.21) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2007 r.

28 Art. 33 ust. 3:

- zmieniony przez art. 1 pkt 4 lit. b) rozporządzenia nr 636/2004 z dnia 5 kwietnia 2004 r. (Dz.U.UE.L.04.100.25) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 maja 2004 r.

- zmieniony przez art. 4 pkt 3 lit. b) rozporządzenia nr 1847/2006 z dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz.U.UE.L.06.355.21) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2007 r.

29 Z dniem 1 lipca 2006 r. od stosowania art. 35 ust. 1 wprowadzono odstępstwo zgodnie z art. 16 ust. 3 rozporządzenia nr 951/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. (Dz.U.UE.L.06.178.24).
30 Art. 35 ust. 2:

- zmieniony przez art. 4 ust. 2 rozporządzenia nr 312/2001 z dnia 15 lutego 2001 r. (Dz.U.UE.L.01.46.3) wprowadzającego odstępstwo od jego stosowania z dniem 1 stycznia 2001 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 3 rozporządzenia nr 322/2004 z dnia 23 lutego 2004 r. (Dz.U.UE.L.04.58.3) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 marca 2004 r.

- zmieniony przez art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 1100/2006 z dnia 17 lipca 2006 r. (Dz.U.UE.L.06.196.3) wprowadzającego odstępstwo od jego stosowania z dniem 1 lipca 2006 r.

- zmieniony przez art. 13 ust. 2 rozporządzenia nr 1282/2006 z dnia 17 sierpnia 2006 r. (Dz.U.UE.L.06.234.4) wprowadzającego odstępstwo od jego stosowania z dniem 1 września 2006 r.

- zmieniony przez art. 2a ust. 1 rozporządzenia nr 1610/2006 z dnia 27 października 2006 r. (Dz.U.UE.L.06.299.11) wprowadzającego odstępstwo od jego stosowania z dniem 15 lutego 2007 r.

- zmieniony przez art. 2 rozporządzenia nr 586/2007 z dnia 30 maja 2007 r. (Dz.U.UE.L.07.139.5) wprowadzającego odstępstwo od jego stosowania z dniem 7 czerwca 2007 r.

31 Art. 35 ust. 3 zmieniony przez art. 1 pkt 2 rozporządzenia nr 325/2003 z dnia 20 lutego 2003 r. (Dz.U.UE.L.03.47.21) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 lutego 2003 r.
32 Art. 36 ust. 4:

- zmieniony przez art. 1 pkt 5 rozporządzenia nr 636/2004 z dnia 5 kwietnia 2004 r. (Dz.U.UE.L.04.100.25) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 maja 2004 r.

- zmieniony przez art. 4 pkt 4 rozporządzenia nr 1847/2006 z dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz.U.UE.L.06.355.21) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2007 r.

33 Art. 42 ust. 1:

- zmieniony przez art. 1 pkt 6 rozporządzenia nr 636/2004 z dnia 5 kwietnia 2004 r. (Dz.U.UE.L.04.100.25) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 maja 2004 r.

- zmieniony przez art. 4 pkt 5 rozporządzenia nr 1847/2006 z dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz.U.UE.L.06.355.21) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2007 r.

34 Art. 43 ust. 1 lit. a):

- zmieniona przez art. 1 pkt 7 rozporządzenia nr 636/2004 z dnia 5 kwietnia 2004 r. (Dz.U.UE.L.04.100.25) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 maja 2004 r.

- zmieniona przez art. 4 pkt 6 rozporządzenia nr 1847/2006 z dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz.U.UE.L.06.355.21) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2007 r.

35 Art. 45 ust. 2 lit. a) zmieniona przez art. 1 pkt 4 rozporządzenia nr 322/2004 z dnia 23 lutego 2004 r. (Dz.U.UE.L.04.58.3) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 marca 2004 r.
36 Art. 45 ust. 2 lit. b) zmieniona przez art. 1 pkt 5 rozporządzenia nr 322/2004 z dnia 23 lutego 2004 r. (Dz.U.UE.L.04.58.3) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 marca 2004 r.
37 Art. 45 ust. 3 lit. a):

- zmieniona przez art. 1 pkt 8 rozporządzenia nr 636/2004 z dnia 5 kwietnia 2004 r. (Dz.U.UE.L.04.100.25) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 maja 2004 r.

- zmieniona przez art. 4 pkt 7 rozporządzenia nr 1847/2006 z dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz.U.UE.L.06.355.21) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2007 r.

38 Art. 48 skreślony przez art. 8 pkt 5 rozporządzenia nr 1713/2006 z dnia 20 listopada 2006 r. (Dz.U.UE.L.06.321.11) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2007 r.
39 Z dniem 1 września 2006 r. od stosowania art. 49 ust. 5 wprowadzono odstępstwo zgodnie z art. 9 ust. 3 rozporządzenia nr 1282/2006 z dnia 17 sierpnia 2006 r. (Dz.U.UE.L.06.234.4).
40 Art. 50 ust. 1:

- zmieniony przez art. 1 pkt 9 rozporządzenia nr 636/2004 z dnia 5 kwietnia 2004 r. (Dz.U.UE.L.04.100.25) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 maja 2004 r.

- zmieniony przez art. 4 pkt 8 rozporządzenia nr 1847/2006 z dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz.U.UE.L.06.355.21) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2007 r.

41 Art. 50 ust. 5 dodany przez art. 1 rozporządzenia nr 1741/2004 z dnia 7 października 2004 r. (Dz.U.UE.L.04.311.17) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2005 r.
42 Załącznik Ia dodany przez art. 4 pkt 9 rozporządzenia nr 1847/2006 z dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz.U.UE.L.06.355.21) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2007 r.
43 Załącznik Ib dodany przez art. 4 pkt 9 rozporządzenia nr 1847/2006 z dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz.U.UE.L.06.355.21) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2007 r.
44 Załącznik Ic dodany przez art. 4 pkt 9 rozporządzenia nr 1847/2006 z dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz.U.UE.L.06.355.21) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2007 r.
45 Załącznik Id dodany przez art. 4 pkt 9 rozporządzenia nr 1847/2006 z dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz.U.UE.L.06.355.21) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2007 r.
46 Załącznik Ie dodany przez art. 4 pkt 9 rozporządzenia nr 1847/2006 z dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz.U.UE.L.06.355.21) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2007 r.
47 Załącznik If dodany przez art. 4 pkt 9 rozporządzenia nr 1847/2006 z dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz.U.UE.L.06.355.21) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2007 r.
48 Załącznik Ig dodany przez art. 4 pkt 9 rozporządzenia nr 1847/2006 z dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz.U.UE.L.06.355.21) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2007 r.
49 Załącznik Ih dodany przez art. 4 pkt 9 rozporządzenia nr 1847/2006 z dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz.U.UE.L.06.355.21) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2007 r.
50 Załącznik Ii dodany przez art. 4 pkt 9 rozporządzenia nr 1847/2006 z dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz.U.UE.L.06.355.21) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2007 r.
51 Załącznik III:

-zmieniony przez art. 1 pkt 3 rozporządzenia nr 325/2003 z dnia 20 lutego 2003 r. (Dz.U.UE.L.03.47.21) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 lutego 2003 r.

- zmieniony w odniesieniu do pkt Nprzez art. 1 pkt 6 rozporządzenia nr 322/2004 z dnia 23 lutego 2004 r. (Dz.U.UE.L.04.58.3) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 stycznia 2004 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 6 rozporządzenia nr 322/2004 z dnia 23 lutego 2004 r. (Dz.U.UE.L.04.58.3) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 marca 2004 r.

- zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 1856/2005 z dnia 14 listopada 2005 r. (Dz.U.UE.L.05.297.7) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 listopada 2005 r.

- zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 410/2006 z dnia 9 marca 2006 r. (Dz.U.UE.L.06.71.7) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 marca 2006 r.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.