Rozporządzenie 1289/2008 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 809/2004 wykonujące dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do elementów prospektu emisyjnego i do reklam

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2008.340.17

Akt jednorazowy
Wersja od: 19 grudnia 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1289/2008
z dnia 12 grudnia 2008 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 809/2004 wykonujące dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do elementów prospektu emisyjnego i do reklam
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych i zmieniającą dyrektywę 2001/34/WE(1), w szczególności jej art. 7 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości(2), spółki podlegające ustawodawstwu państwa członkowskiego, których papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w którymkolwiek z państw członkowskich, sporządzają dla każdego roku finansowego zaczynającego się dnia 1 stycznia 2005 r. lub później skonsolidowane sprawozdania finansowe zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości, określanymi obecnie powszechnie jako międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej, przyjętymi zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 (zwanymi dalej "przyjętymi MSSF").

(2) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. wykonujące dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie i publikacji takich prospektów emisyjnych oraz rozpowszechniania reklam(3) wymaga, aby historyczne informacje finansowe zamieszczane przez emitentów z krajów trzecich w prospektach emisyjnych publikowanych w związku z publiczną ofertą papierów wartościowych lub ich dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym były sporządzane zgodnie z przyjętymi MSSF lub z równoważnymi krajowymi standardami rachunkowości obowiązującymi w kraju trzecim.

(3) Celem oceny równoważności ogólnie przyjętych zasad rachunkowości kraju trzeciego z przyjętymi MSSF, rozporządzenie Komisji (WE) nr 1569/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r. ustanawiające zgodnie z dyrektywami 2003/71/WE i 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady mechanizm ustalenia równoważności standardów rachunkowości stosowanych przez emitentów papierów wartościowych z krajów trzecich(4) ustanawia definicję równoważności i mechanizm określania równoważności ogólnie przyjętych zasad rachunkowości kraju trzeciego. Rozporządzenie (WE) nr 1569/2007 nakłada również wymóg, by Komisja podjęła decyzję, na mocy której emitenci wspólnotowi będą mogli w danym kraju trzecim stosować MSSF przyjęte zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002.

(4) Sprawozdania finansowe, które zostały sporządzone zgodnie z MSSF opublikowanymi przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB), dostarczają ich użytkownikom informacji wystarczających do dokonania przez nich przemyślanej oceny aktywów i pasywów, sytuacji finansowej, zysków i strat oraz perspektyw emitenta. W związku z tym właściwe jest, aby emitenci z krajów trzecich mogli stosować we Wspólnocie MSSF opublikowane przez IASB.

(5) W grudniu 2007 r. Komisja konsultowała z Komitetem Europejskich Organów Nadzoru nad Rynkiem Papierów Wartościowych (CESR) kwestię technicznej oceny równoważności ogólnie przyjętych zasad rachunkowości obowiązujących w Stanach Zjednoczonych, Chinach i Japonii. W marcu 2008 r. Komisja poszerzyła zakres tych konsultacji o ogólnie przyjęte zasady rachunkowości obowiązujące w Korei Południowej, Kanadzie oraz Indiach.

(6) W swoich opiniach przedstawionych odpowiednio w marcu, w maju i w październiku 2008 r. CESR zalecił uznanie amerykańskich i japońskich ogólnie przyjętych zasad rachunkowości za równoważne MSSF do celów stosowania we Wspólnocie. CESR zalecił również tymczasowe uznawanie we Wspólnocie sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości Chin, Kanady, Korei Południowej oraz Indii, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2011 r.

(7) W 2006 r. amerykańska Rada Standardów Rachunkowości Finansowej (FASB) oraz IASB zawarły protokół ustaleń, w którym potwierdzono wolę dążenia do harmonizacji amerykańskich ogólnie przyjętych zasad rachunkowości z MSSF oraz nakreślono program prac służących osiągnięciu tego celu. W wyniku tych prac zlikwidowano szereg istotnych różnic między amerykańskimi ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości i MSSF. Ponadto, w rezultacie rozmów między Komisją i amerykańską Komisją Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), emitenci ze Wspólnoty, którzy sporządzają sprawozdania finansowe zgodnie z MSSF opublikowanymi przez IASB, zostali zwolnieni z wymogów uzgadniania sprawozdań finansowych. W związku z tym właściwe jest uznanie od dnia 1 stycznia 2009 r. amerykańskich ogólnie przyjętych zasad rachunkowości za równoważne przyjętym MSSF.

(8) W sierpniu 2007 r. Japońska Rada Standardów Rachunkowości oraz IASB ogłosiły zawarcie porozumienia w sprawie przyspieszenia harmonizacji standardów rachunkowości przez zlikwidowanie istotnych różnic pomiędzy japońskimi ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości a MSSF do 2008 r., zaś pozostałych różnic do końca 2011 r. Władze japońskie nie nakładają żadnych wymogów uzgadniania sprawozdań finansowych na emitentów ze Wspólnoty, którzy sporządzają sprawozdania finansowe zgodnie z MSSF. W związku z tym właściwe jest uznanie od dnia 1 stycznia 2009 r. japońskich ogólnie przyjętych zasad rachunkowości za równoważne przyjętym MSSF.

(9) Zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1569/2007 emitenci z krajów trzecich mogą uzyskać pozwolenie na stosowanie ogólnie przyjętych zasad rachunkowości kraju trzeciego, w przypadku gdy dany kraj trzeci zobowiązał się do konwergencji tych standardów z MSSF lub do przyjęcia MSSF lub przed dniem 31 grudnia 2008 r. zawarł ze Wspólnotą umowę o wzajemnym uznawaniu standardów w okresie przejściowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2011 r.

(10) Obowiązujące w Chinach standardy rachunkowości dla przedsiębiorstw zostały w dużej mierze zharmonizowane z MSSF i obejmują prawie wszystkie kwestie, które wchodzą również w zakres MSSF. Ponieważ standardy te są stosowane dopiero od 2007 r., nie jest jeszcze możliwe wykazanie ich właściwego stosowania.

(11) W styczniu 2006 r. Kanadyjska Rada Standardów Rachunkowości publicznie zobowiązała się do przyjęcia MSSF do dnia 31 grudnia 2011 r. i podejmuje skuteczne działania celem zapewnienia terminowego i pełnego przejścia na stosowanie MSSF przed tą datą.

(12) W marcu 2007 r. Koreańska Komisja Nadzoru Finansowego oraz Koreański Instytut Rachunkowości publicznie zobowiązały się do przyjęcia MSSF do dnia 31 grudnia 2011 r. i podejmują skuteczne działania celem zapewnienia terminowego i pełnego przejścia na stosowanie MSSF przed tą datą.

(13) W lipcu 2007 r. rząd Indii oraz Indyjski Instytut Biegłych Księgowych publicznie zobowiązały się do przyjęcia MSSF do dnia 31 grudnia 2011 r. i podejmują skuteczne działania celem zapewnienia terminowego i pełnego przejścia na stosowanie MSSF przed tą datą.

(14) Nie należy wprawdzie podejmować ostatecznej decyzji w sprawie równoważności standardów rachunkowości podlegających konwergencji z MSSF dopóki nie zostanie dokonana ocena ich stosowania przez przedsiębiorstwa i biegłych rewidentów, istotne jest jednak wspieranie wysiłków tych krajów, które zobowiązały się dokonać konwergencji swoich standardów rachunkowości z MSSF, a także krajów, które zobowiązały się do przyjęcia MSSF. Właściwe jest zatem zezwolenie emitentom z krajów trzecich na sporządzanie we Wspólnocie przez okres przejściowy nieprzekraczający trzech lat rocznych i półrocznych sprawozdań finansowych zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości Chin, Kanady, Korei Południowej lub Indii. W związku z tym należy odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 809/2004, tak by uwzględnić zmiany dotyczące stosowania ogólnie przyjętych zasad rachunkowości Stanów Zjednoczonych, Japonii, Chin, Kanady, Korei Południowej oraz Indii do celów sporządzania historycznych informacji finansowych przez emitentów z krajów trzecich, a także skreślić niektóre z jego nieaktualnych przepisów.

(15) Komisja, z fachową pomocą CESR, powinna nadal monitorować dalszy rozwój ogólnie przyjętych zasad rachunkowości tych krajów trzecich w stosunku do przyjętych MSSF.

(16) Należy zachęcać kraje do przyjmowania MSSF. UE może postanowić, że krajowe standardy, które zostały uznane za równoważne z MSSF, nie mogą być dłużej stosowane do sporządzania informacji wymaganych na mocy dyrektywy 2004/109/WE lub rozporządzenia (WE) nr 809/2004 wykonującego dyrektywę 2003/71/WE w przypadku, gdy dane kraje przyjęły MSSF jako jedyne obowiązujące standardy rachunkowości.

(17) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Europejskiego Komitetu Papierów Wartościowych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W art. 35 rozporządzenia (WE) nr 809/2004 wprowadza się następujące zmiany:

1) ustępy 5 i 5a otrzymują brzmienie:

"5. Od dnia 1 stycznia 2009 r. emitenci z państw trzecich przedstawiają historyczne informacje finansowe w jeden z poniższych sposobów:

a) zgodnie z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej przyjętymi zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002;

b) zgodnie z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej, pod warunkiem że informacja dodatkowa do zbadanych przez biegłego rewidenta sprawozdań finansowych stanowiących część historycznych informacji finansowych zawiera jednoznaczną i bezwarunkową deklarację zgodności z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej zgodnie z MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych;

c) zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości obowiązującymi w Japonii;

d) zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

5a. Emitenci z państw trzecich nie podlegają obowiązkowi, na mocy załącznika I, pozycja 20.1; załącznika IV, pozycja 13.1; załącznika VII, pozycja 8.2; załącznika X, pozycja 20.1 lub załącznika XI, pozycja 11.1, przekształcania historycznych informacji finansowych zawartych w prospekcie emisyjnym i odnoszących się do lat finansowych poprzedzających lata finansowe rozpoczynające się dnia 1 stycznia 2012 r. lub później, ani obowiązkowi, na mocy załącznika VII, pozycja 8.2.bis; załącznika IX, pozycja 11.1; lub załącznika X, pozycja 20.1.bis, przedstawiania opisu różnic między międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej przyjętymi na mocy rozporządzenia (WE) nr 1606/2002 a zasadami rachunkowości, zgodnie z którymi sporządzono te informacje w odniesieniu do lat finansowych poprzedzających lata finansowe rozpoczynające się dnia 1 stycznia 2012 r. lub później, pod warunkiem że historyczne informacje finansowe zostały sporządzone zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości Chińskiej Republiki Ludowej, Kanady, Republiki Korei lub Republiki Indii.";

2) skreśla się ustępy 5b-5e.

Artykuł  2

Komisja, z fachową pomocą CESR, w dalszym ciągu śledzi starania, które kraje trzecie podejmują na rzecz przejścia na MSSF, oraz kontynuuje w trakcie procesu konwergencji aktywny dialog z właściwymi organami. W 2009 r. Komisja składa sprawozdanie z postępów osiągniętych w tym zakresie Parlamentowi Europejskiemu oraz Europejskiemu Komitetowi Papierów Wartościowych. Komisja informuje ponadto niezwłocznie Radę i Parlament Europejski o każdym przypadku, kiedy kraj trzeci nakłada na emitentów z UE wymóg uzgodnienia sprawozdań finansowych z obowiązującymi w danym kraju ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości.

Artykuł  3

Ogłoszone publicznie przez kraje trzecie terminy związane z przejściem na MSSF stanowią daty odniesienia dla zniesienia uznania równoważności standardów rachunkowości w przypadku tych krajów trzecich.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2009 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 12 grudnia 2008 r.

W imieniu Komisji
Charlie McCREEVY
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 345 z 31.12.2003, s. 64.

(2) Dz.U. L 243 z 11.9.2002, s. 1.

(3) Dz.U. L 149 z 30.4.2004, s. 1.

(4) Dz.U. L 340 z 22.12.2007, s. 66.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.