Rozporządzenie 1266/2004 ograniczające okres ważności pozwoleń na wywóz niektórych produktów przetworzonych na bazie zbóż

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2004.239.31

Akt jednorazowy
Wersja od: 9 lipca 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1266/2004
z dnia 8 lipca 2004 r.
ograniczające okres ważności pozwoleń na wywóz niektórych produktów przetworzonych na bazie zbóż

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż (1), w szczególności jego art. 9,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1342/2003 z dnia 28 lipca 2003 r. ustanawiające specjalne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na przywóz i wywóz w sektorze zbóż i ryżu (2), w szczególności jego art. 7 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 7 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1342/2003 ustala okres ważności pozwoleń na wywóz, w szczególności dla produktów przetworzonych na bazie kukurydzy. Ten okres ważności jest ustalony do końca czwartego miesiąca, licząc od miesiąca wydania pozwolenia, a ustala się go w zależności od potrzeb rynku i konieczności właściwego zarządzania.

(2) Aktualna sytuacja na rynku kukurydzy sprawia, że pożądane jest ograniczenie wydawania pozwoleń w celu niewykorzystywania ilości przeznaczonych na następny sezon. Pozwolenia, które zostaną wydane w najbliższych miesiącach, powinny być zarezerwowane dla wywozów dokonywanych przed 4 wrześniem 2004 r. W tym celu konieczne jest czasowe ograniczenie okresu ważności pozwoleń na wywóz, jakie będą wydane do realizacji przed dniem 3 września 2004 r.; należy więc zastosować czasowe odstępstwo od postanowień art. 7 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1342/2003.

(3) W celu zapewnienia dobrego zarządzania rynkiem i uniknięcia spekulacji należy przewidzieć, że odnośnie do niektórych pozwoleń na wywóz produktów przetworzonych na bazie kukurydzy powinno się wypełnić celne formalności wywozowe najpóźniej do dnia 3 września 2004 r., tak w ramach wywozu bezpośredniego, jak i wywozu realizowanego w ramach systemu przewidzianego przez art. 4 i 5 rozporządzenia Rady (EWG) nr 565/80 z 4 marca 1980 r. w sprawie zaliczek na poczet refundacji wywozowych produktów rolnych (3). Ograniczenie to wprowadza odstępstwo od postanowień art. 28 ust. 6 i art. 29 ust. 5 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/1999 z dnia 15 kwietnia 1999 r., ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu refundacji wywozowych do produktów rolnych (4).

(4) Dla uniknięcia ryzyka zakłóceń na rynku zastosowanie środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu powinno zbiec się z jego wejściem w życie.

(5) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1
1.
Niezależnie od postanowień art. 7 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1342/2003, okres ważności pozwoleń na wywóz produktów wymienionych w załączniku, o których wydanie występowano w okresie od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia do 27 sierpnia 2004 r., ogranicza się do dnia 3 września 2004 r.
2.
Formalności celne wywozowe dla wyżej wymienionych pozwoleń powinny być dokonane najpóźniej 3 września 2004 r. Tę graniczną datę stosuje się także wobec formalności, o których mowa w art. 32 rozporządzenia (WE) nr 800/1999, w odniesieniu do produktów objętych systemem rozporządzenia (EWG) nr 565/80, w oparciu o te pozwolenia. W rubryce 22. tych pozwoleń wnosi się jedną z następujących uwag:

– Limitación establecida en el apartado 2 del artículo 1 del Reglamento (CE) no 1266/2004

– Omezení stanovené na základě čl. 1 ods. 2 nařízení (ES) č. 1266/2004

– Begrænsning, jf. artikel 1, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1266/2004

– Kürzung der Gültigkeitsdauer gemäß Artikel 1 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1266/2004

– Piirang on ette nähtud määruse (EÜ) nr 1266/2004 artikli 1 lõike 2 alusel.

– Περιορισμός που προβλέπεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1266/2004

– Limitation provided for in Article 1(2) of Regulation (EC) No 1266/2004

– Limitation prévue à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1266/2004

– Limitazione prevista all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1266/2004

– Ierobežojums paredzēts Regulas (EK) Nr. 1266/2004 1. panta 2. punktā

– Apribojimas numatytas Reglamento (EB) Nr. 1266/2004 1 straipsnio 2 dalyje

– Korlátozott érvényességi időtartam az 1266/2004/EK rendelet 1. cikk (2) bekezdésének megfelelően

– Limitazzjoni ipprovduta fl-Artikolu 1 (2) tar-Regolament (KE) Nru 1266/2004

– Beperking als bepaald in artikel 1, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1266/2004

– Ograniczenie przewidziane w art. 1 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1266/2004

– Limitação estabelecida no n.o 2 do artigo 1.o do Regulamento (CE) n.o 1266/2004

– Obmedzenie stanovené článkom 1 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1266/2004

– Omejitev določena v členu 1(2) Uredbe (ES) št. 1266/2004

– Asetuksen (EY) N:o 1266/2004 1 artiklan 2 kohdassa säädetty rajoitus

– Begränsning enligt artikel 1.2 i förordning (EG) nr 1266/2004.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 9 lipca 2004 r.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się do pozwoleń, o które wystąpiono od daty jego wejścia w życie.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 lipca 2004 r.

W imieniu Komisji
Franz FISCHLER
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78.

(2) Dz.U. L 189 z 29.7.2003, str. 12. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1092/2004 (Dz.U. L 209 z 11.6.2004, str. 9).

(3) Dz.U. L 62 z 7.3.1980, str. 5. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 444/2003 (Dz.U. L 67 z 12.3.2003, str. 3).

(4) Dz.U. L 102 z 17.4.1999, str. 11. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 671/2004 (Dz.U. L 105 z 14.4.2004, str. 5).

ZAŁĄCZNIK 

Kod CNOpis
Produkty wzprodukowane z kukurydzy, włącznie z następującymi podpozycjami:
1102 20 Mąka kukurydziana
1103 13 Kasze i mączki kukurydziane
1103 29 40 Granulki kukurydziane
1104 19 50 Płatki kukurydziane
1104 23 Inne ziarna łuszczonej (łuskanej lub obieranej) kukurydzy
1108 12 00 Skrobia kukurydziana
1108 13 00 Skrobia ziemniaczana

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.