Rozporządzenie 1259/1999 ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1999.160.113

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1259/1999
z dnia 17 maja 1999 r.
ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej *

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w szczególności jego art. 37;

uwzględniając wniosek Komisji(1),

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego(2),

uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego(3),

uwzględniając opinię Komitetu Regionów(4),

uwzględniając opinię Trybunału Obrachunkowego(5),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Należy ustalić pewne wspólne warunki dla płatności bezpośrednich w zakresie różnych programów wsparcia do dochodu w ramach wspólnej polityki rolnej.

(2) Płatności przewidywane w ramach wspólnotowych systemów wsparcia powinny być realizowane w całości na rzecz beneficjenta przez właściwe władze krajowe, z zastrzeżeniem ewentualnych redukcji wyraźnie przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu.

(3) Mając na względzie pełniejszą integrację problematyki ochrony środowiska z organizacjami wspólnego rynku, Państwa Członkowskie powinny przyjąć odpowiednie środki w zakresie ochrony środowiska dotyczące użytków rolnych i produkcji rolnej objętej płatnościami bezpośrednimi; Państwa Członkowskie decydują o konsekwencjach w przypadku nieprzestrzegania wymogów ochrony środowiska; Państwa Członkowskie powinny zostać upoważnione do zmniejszania lub nawet zlikwidowania korzyści przypadających w ramach systemów wsparcia, jeśli te wymogi ochrony środowiska nie są przestrzegane; takie środki powinny zostać podjęte przez Państwa Członkowskie niezależnie od możliwości udzielania pomocy w zamian za opcjonalne zobowiązania agrośrodowiskowe.

(4) W celu ustabilizowania sytuacji w zakresie zatrudnienia w rolnictwie i uwzględnienia ogólnej sytuacji ekonomicznej gospodarstw oraz wsparcia Wspólnoty dla tych gospodarstw, a tym samym przyczynienia się do osiągnięcia godziwego poziomu życia społeczności wiejskiej, włączając w to wszystkie osoby zatrudnione w rolnictwie, Państwa Członkowskie powinny zostać upoważnione do zmniejszenia płatności bezpośrednich dla rolników w przypadkach, gdy wielkość siły roboczej zatrudnionej w tych gospodarstwach nie osiąga ustalonego limitu i/lub gdy ogólny stan gospodarstw i/lub łączne kwoty płatności przekraczają limity, o których decydują Państwa Członkowskie; w celu utrzymania zwłaszcza wydajności rolnej, takie redukcje nie powinny jednak przekraczać 20 % łącznej kwoty płatności.

(5) Szczegółowe zasady zmniejszania płatności powinny zostać określone przez Państwa Członkowskie w oparciu o obiektywne kryteria; Państwa Członkowskie powinny zostać upoważnione do wykorzystania środków finansowych uzyskanych w wyniku zmniejszenia płatności na niektóre dodatkowe środki w zakresie pomocy na rozwój obszarów wiejskich, przewidzianej w ramach rozporządzenia Rady (WE) nr 1257/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie pomocy na rozwój obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR), zmieniającego i uchylającego niektóre rozporządzenia(6).

(6) Wspólne systemy wsparcia należy przystosować do zmian na rynku, jeśli jest to konieczne, w krótkim okresie czasu; beneficjenci nie mogą zatem liczyć na niezmienne warunki wsparcia i muszą być przygotowani na ewentualny przegląd systemów w świetle zmian zachodzących na rynku.

(7) Systemy wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej zapewniają bezpośrednie wsparcie do dochodu, w szczególności w celu zapewnienia godziwego poziomu życia społeczności wiejskiej; ten cel jest ściśle związany z utrzymaniemobszarów wiejskich; aby uniknąć niewłaściwego przydziału funduszów wspólnotowych, nie należy przyznawać żadnych płatności wsparcia tym rolnikom, którzy, jak to zostało stwierdzone, sztucznie stworzyli warunki wymagane do otrzymania takich płatności, w celu osiągnięcia korzyści niezgodnych z celami systemów wsparcia.

(8) Ze względu na znaczący wpływ płatności bezpośrednich na sytuację budżetową oraz w celu lepszej oceny ich skutków systemy wspólnotowe muszą zostać poddane właściwej ocenie,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

(uchylony)

Artykuł  2

(uchylony)

Artykuł  2a 1
1.
Wprowadza się uproszczony system na lata kalendarzowe 2002-2005, w ramach którego Państwa Członkowskie mogą decydować o dokonywaniu płatności objętych następującymi systemami wsparcia, na warunkach określonych w niniejszym artykule i na zasadach przyjętych w celu jego stosowania:
płatności obszarowe dla roślin uprawnych, obejmujące płatności do kiszonek z trawy, kwoty uzupełniające, płatności za odłogowanie, dodatkowa pomoc dla pszenicy durum oraz pomoc specjalna, przewidziana w art. 2, 4 i 5 rozporządzenia (WE) nr 1251/1999(7),
płatności obszarowe dla roślin strączkowych, przewidziane w art. 1 rozporządzenia (WE) nr 1577/96(8),
płatności obszarowe dla ryżu, przewidziane w art. 6 rozporządzenia (WE) nr 3072/95(9),
premia specjalna, premia za krowy mamki, łącznie z premiami wypłaconymi na jałówki i łącznie z dodatkowymi krajowymi premiami za krowy mamki, jeżeli premie te są współfinansowane, płatności z tytułu ekstensyfikacji produkcji, jak również dodatkowe płatności, w przypadku gdy ich przydzielenie towarzyszy przyznaniu pomocy przewidzianej w niniejszym tiret, jak przewidują art. 4, 6, 10, 13 i 14 rozporządzenia (WE) nr 1254/1999(10),
premia na owce i kozy oraz dodatki wyrównawcze dla obszarów rolniczych o mniej korzystnych warunkach gospodarowania, przewidziane w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 2467/98(11),

Rozporządzenia wymienione w pierwszym akapicie w dalszej części rozporządzenia zwane są "określonymi rozporządzeniami".

2.
Udział w systemie uproszczonym jest dobrowolny. Wnioskodawcy mają prawo dostępu do systemu, o ile otrzymali pomoc w ramach co najmniej jednego systemu wsparcia nim objętego w ciągu każdego z trzech lat kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku. Rolnicy otrzymujący świadczenie z tytułu wcześniejszego przejścia na emeryturę, na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1257/1999, nie mogą być uczestnikami systemu.
3. 
Kwota pomocy, która może zostać przyznana rolnikowi w ramach systemu, jest kwotą najwyższą spośród:
a)
średnich kwot przyznanych na podstawie określonych rozporządzeń w ciągu trzech lat kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku;
b)
łącznej kwoty przyznanej na podstawie rozporządzeń w roku kalendarzowym poprzedzających rok, w którym wniosek został złożony.

Przy naliczaniu uwzględnia się płatności na powierzchnię pól uprawnych lnu zwyczajnego oraz konopi, określone w art. 4 rozporządzenia (EWG) nr 1308/70(12).

W przypadku stosowania art. 4 niniejszego rozporządzenia, w trakcie okresów referencyjnych określonych w lit. a) i b), kwoty wymienione w wyżej wymienionych lit. a) i b) zostają naliczone jako kwoty, które byłyby przyznane przed stosowaniem art. 4.

4.
Kwota określona w ust. 3 nie może przekraczać 1.250 EUR.

Jednakże bez uszczerbku dla ust. 5 wnioskodawcy, którzy byliby uprawnieni do otrzymania wyższych kwot na podstawie określonych rozporządzeń, mogą decydować o przystąpieniu do uproszczonego systemu, o ile wyrażą zgodę na przydzielenie im kwoty nieprzekraczającej kwoty maksymalnej.

Pomoc w ramach uproszczonego systemu jest przyznawana raz w roku, począwszy od roku, w którym wystąpiono z wnioskiem o wyrażenie zgody na udział w systemie, do roku 2005.

5.
Państwa Członkowskie mogą decydować o stosowaniu art. 4 do uproszczonego systemu.
6.
Wnioskodawcy zobowiążą się do utrzymania gruntów rolnych w stanie pozwalającym na ich zagospodarowanie. Mogą oni użytkować grunty w dowolnym celu związanym z uprawą roli, z wyjątkiem uprawy konopi objętych kodem CN 5302 10 00.

Państwa Członkowskie określają pojęcie dobrych warunków uprawy roli, biorąc pod uwagę w szczególności działania podjęte w celu wykonania niniejszego rozporządzenia oraz stosowania art. 19 ust. 4. rozporządzenia (WE) nr 2316/19998(13).

7.
Państwa Członkowskie mogą zdecydować o wprowadzeniu uproszczonego systemu na poziomie krajowym lub regionalnym oraz o połączeniu terminów przekazywania płatności w ramach uproszczonego systemu z terminem przekazywania płatności w ramach każdego innego systemu wsparcia.
Artykuł  3

(uchylony)

Artykuł  4

(uchylony)

Artykuł  5

(uchylony)

Artykuł  6

(uchylony)

Artykuł  7

(uchylony)

Artykuł  8

(uchylony)

Artykuł  9

(uchylony)

Artykuł  10

(uchylony)

Artykuł  11 2

Szczegółowe zasady

1.
Komisję wspiera Komitet Zarządzający ds. Zbóż ustanowiony na mocy art. 23 rozporządzenia (WE) nr 1766/92(14) lub, gdzie stosowne, przez inne odpowiednie komitety zarządzające.
2. 
W przypadku dokonania odniesienia do niniejszego ustępu stosuje się art. 4 i 7 decyzji 1999/468/WE.
3. 
Okres przewidziany w art. 4 ust. 3. decyzji 1999/468/WE ustala się na jeden miesiąc.
4. 
Zgodnie z ust. 2 Komisja przyjmuje:
szczegółowe zasady stosowania art. 2a wraz z wszelkimi odstępstwami od odpowiednich rozporządzeń oraz rozporządzenia (EWG) nr 3508/92(15), które są niezbędne dla zachowania uproszczonego charakteru systemu, w szczególności przepisy związane z warunkami przystąpienia, datą złożenia wniosku i wypłatą oraz przepisami z zakresu kontroli, jak również szczegółowe zasady pozwalające na uniknięcie podwójnych roszczeń w odniesieniu do powierzchni gruntu oraz produkcji, objętych uproszczonym systemem,
zmiany do Załącznika, które mogą okazać się konieczne biorąc pod uwagę kryteria ustalone w art. 1, oraz
gdzie właściwe, szczegółowe zasady stosowania niniejszego rozporządzenia obejmujące w szczególności środki niezbędne do tego, aby uniknąć obchodzenia art. 3 i 4, jak również środki dotyczące art. 7.
Artykuł  12

(uchylony)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.
Sporządzono w Brukseli, dnia 17 maja 1999 r.
W imieniu Rady
K.-H. FUNKE
Przewodniczący
______

(1) Dz.U. C 170 z 4.6.1998, str. 93.

(2) Opinia wydana w dniu 6 maja 1999 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(3) Dz.U. C 407 z 28.12.1998, str. 208.

(4) Dz.U. C 93 z 6.4.1999, str. 1.

(5) Dz.U. C 401 z 22.12.1998, str. 3.

(6) Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 80.

(7) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1251/1999 z dnia 17 maja 1999 r. ustanawiające system wsparcia producentów niektórych roślin uprawnych (Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 1). Rozporządzenie ostatnio zmienione przez rozporządzenie (WE) nr 1038/2001 (Dz.U. L 145 z 31.5.2001, str. 16).

(8) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1577/96 z dnia 30 lipca 1996 r. wprowadzające szczególny środek w odniesieniu do niektórych roślin strączkowych (Dz.U. L 206 z 16.8.1996, str. 4). Rozporządzenie ostatnio zmienione przez rozporządzenie (WE) nr 811/2000 (Dz.U. L 100 z 20.4.2000, str. 1).

(9) Rozporządzenie Rady (WE) nr 3072/95 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku ryżu (Dz.U. L 329 z 30.12.1995, str. 18). Rozporządzenie ostatnio zmienione przez rozporządzenie (WE) nr 1667/2000 (Dz.U. L 193 z 29.7.2000, str. 3).

(10) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1254/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wołowiny i cielęciny (Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 21).

(11) Rozporządzenie Rady (WE) nr 2467/98 z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mięsa baraniego i koziego (Dz.U. L 312 z 20.11.1998, str. 1). Rozporządzenie ostatnio zmienione przez rozporządzenie (WE) nr 1669/2000 (Dz.U. L 193 z 29.7.2000, str. 8).

(12) Rozporządzenie (EWG) nr 1308/70 Rady z dnia 29 czerwca 1970 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku lnu i konopi (Dz.U. L 146 z 4.7.1970, str. 1). Rozporządzenie ostatnio zmienione przez rozporządzenie (WE) nr 2826/2000 (Dz.U. L 328 z 23.12.2000, str. 2).

(13) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2316/1999 z dnia 22 października 1999 r. ustanawiając szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 1251/1999 ustanawiającego system premii dla producentów niektórych roślin uprawnych (Dz.U. L 280 z 30.10.1999, str. 43). Rozporządzenie ostatnio zmienione przez rozporządzenie (WE) nr 946/2001 (Dz.U. L 133 z 16.5.2001, str. 8).

(14) Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1766/92 z dnia 30 czerwca 1992 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż (Dz.U. L 181 z 1.7.1992, str. 21). Rozporządzenie ostatnio zmienione przez rozporządzenie (WE) nr 1666/2000 (Dz.U. L 193 z 29.7.2000, str. 1).

(15) Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3508/92 z dnia 27 listopada 1992 r. ustanawiające zintegrowany system zarządzania i kontroli niektórych programów pomocowych Wspólnoty (Dz.U. L 355 z 5.12.1992, str. 1). Rozporządzenie ostatnio zmienione przez rozporządzenie Komisji (WE) nr 495/2001 (Dz.U. L 72 z 14.3.2001, str. 6).

ZAŁĄCZNIK 3

LISTA SYSTEMÓW WSPARCIA SPEŁNIAJĄCYCH KRYTERIA PRZEDSTAWIONE W ART. 1

SektorPodstawa prawnaUwagi
Rośliny uprawneArtykuł 2, 4 i 5 rozporządzenia (WE) nr 1251/1999Płatności obszarowe, włączając płatności za odłogowanie, płatności za kiszonkę, dodatkowe kwoty, dodatek za pszenicę durum i pomoc specjalna
Pszenica durumTytuł IV, rozdział 1 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003Płatność obszarowa
Rośliny białkoweTytuł IV, rozdział 2 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003Płatność obszarowa
Skrobia ziemniaczanaArtykuł 8 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 1766/92Płatność dla rolników uprawiających ziemniaki przeznaczone do
Tytuł IV, rozdział 6 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003produkcji skrobi ziemniaczanej
Rośliny strączkowe na ziarnoArtykuł 1 rozporządzenia (WE) nr 1577/96Płatność obszarowa
RyżArtykuł 6 rozporządzenia (WE) nr 3072/95Płatność obszarowa
Tytuł IV, rozdział 3 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003
OrzechyTytuł IV, rozdział 4 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003Płatność obszarowa
Rośliny energetyczneTytuł IV, rozdział 5 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003Płatność obszarowa
Oliwa z oliwekArtykuł 5 ust. 1 rozporządzenia 136/66/EWGPomoc do produkcji
JedwabnikiArtykuł 2 rozporządzenia (EWG) nr 845/72Pomoc w rozpoczęciu hodowli
BananyArtykuł 12 rozporządzenia (EWG) nr 404/93Pomoc do produkcji
Suszone winogronaArtykuł 7 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2201/96Płatność obszarowa
TytońArtykuł 3 rozporządzenia (EWG) nr 2075/92Pomoc do produkcji
NasionaArtykuł 3 rozporządzenia (EWG) nr 2358/71Pomoc do produkcji
ChmielArtykuł 12 rozporządzenia (EWG) nr 1696/71Płatność obszarowa
Artykuł 3 rozporządzenia (WE) nr 1098/98Płatności obszarowe jedynie za tymczasowe odłogowanie
Wołowina i cielęcinaArtykuł 4, 5, 6, 10, 11, 13 i 14 rozporządzenia (WE) nr 1254/1999Premia specjalna, premia pozasezonowa, premia od krów mamek (wliczając premię od jałówek i krajową premię od krów mamek w przypadku współfinansowania), premia za ubój, premia rekompensacyjna, dodatkowe płatności
Mleko i produkty mleczneTytuł IV, rozdział 7 rozporządzenia (WE) Nr 1782/2003Premia mleczna i płatność dodatkowa
Mięso baranie i kozieArtykuł 4, 5 i 11 ust. 1 i 2, pierwszy, drugi i czwarty ustęp rozporządzenia (WE) nr 2529/2001Premia za owce maciorki i kozy reproduktorki, premia uzupełniająca i niektóre dodatkowe płatności
Pieniądze dla sektora rolniczegoArtykuł 4 i 5 rozporządzenia (WE) nr 2799/98Płatności dla producentów (wliczając te z przepisów
Artykuł 2 i 3 rozporządzenia (WE) nr 2800/98przejściowych)
PoseidomArtykuł 9, 12 ust. 2 i 16 rozporządzenia (WE) nr 1452/2001Sektory: wołowina i cielęcina; zielona wanilia; cukier
PoseimaArtykuł 13 i 22 ust. 2 do 7, art. 16, 17 i 28 ust. 1, artykuł 21, 27, 29 i art. 30 ust. 1, 2 i 4 rozporządzenia (WE) nr 1453/2001Sektory: wołowina i cielęcina; ziemniaki; cukier; wiklina; ananasy; tytoń; ziemniaki sadzeniaki, cykoria i herbata
PoseicanArtykuł 5, 6 i 14 rozporządzenia (WE) nr 1454/2001Sektory: wołowina i cielęcina; mięso baranie i kozie; ziemniaki
Wyspy EgejskieArtykuł 6, 8, 11 i 12 rozporządzenia (EWG) nr 2019/93Sektory: wołowina i cielęcina; ziemniaki; oliwki; miód
* Z dniem 1 maja 2004 r. niniejsze rozporządzenie traci moc z wyjątkiem art. 2a, art.11 oraz, dla potrzeb stosowania tych artykułów, załącznika, które są stosowane do dnia 31 grudnia 2005 r., a także z wyjątkiem art. 3, art 4, art 5 oraz, dla potrzeb stosowania tych artykułów, załącznika, które są stosowane do dnia 31 grudnia 2004 r., zgodnie z art. 153 ust. 4 rozporządzenia nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniającego rozporządzenia (EWG) nr 2019/93, (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001, (WE) nr 1454/2001, (WE) nr 1868/94, (WE) nr 1251/1999, (WE) nr 1254/1999, (WE) nr 1673/2000, (EWG) nr 2358/71 i (WE) nr 2529/2001 (Dz.U.UE.L.03.270.1).

Z dniem 1 stycznia 2005 r. art. 3-5 oraz załącznik, dla potrzeb stosowania tych artykułów, tracą moc zgodnie z art. 153 ust. 4 rozporządzenia nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniającego rozporządzenia (EWG) nr 2019/93, (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001, (WE) nr 1454/2001, (WE) nr 1868/94, (WE) nr 1251/1999, (WE) nr 1254/1999, (WE) nr 1673/2000, (EWG) nr 2358/71 i (WE) nr 2529/2001 (Dz.U.UE.L.03.270.1).

1 Art. 2a dodany przez art. 1 pkt 1 rozporządzenia nr 1244/2001 z dnia 19 czerwca 2001 r. (Dz.U.UE.L.01.173.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 lipca 2001 r.
2 Art. 11 zmieniony przez art. 1 pkt 2 rozporządzenia nr 1244/2001 z dnia 19 czerwca 2001 r. (Dz.U.UE.L.01.173.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 lipca 2001 r.
3 Załącznik zmieniony przez art. 1 rozporządzenia Komisji nr 41/2004 z dnia 9 stycznia 2004 r. (Dz.U.UE.L.04.6.19) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2004 r.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.