Rozporządzenie 1255/96 zawieszające czasowo cła autonomiczne Wspólnej Taryfy Celnej na niektóre produkty przemysłowe i rolne

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1996.158.1

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1255/96
z dnia 27 czerwca 1996 r.
zawieszające czasowo cła autonomiczne Wspólnej Taryfy Celnej na niektóre produkty przemysłowe, rolne i rybne 1

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Tekst niniejszego aktu prawnego nie uwzględnia wszystkich zmian. Niektóre akty zmieniające nie zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - polskim wydaniu specjalnym, ponieważ instytucje UE uznały zmiany wynikające z nich za pochłonięte przez akty zmieniające opublikowane w kolejnych tomach tego wydawnictwa.

.................................................

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 28,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

produkcja we Wspólnocie produktów określonych w niniejszym rozporządzeniu jest obecnie niewystarczająca lub nieistniejąca; producenci nie mogą z tego powodu zaspokajać potrzeb gałęzi przemysłu odbierających te produkty we Wspólnocie;

w interesie Wspólnoty leży częściowe lub całkowite zawieszenie ceł autonomicznych Wspólnej Taryfy Celnej na te produkty;

decyzja o zawieszeniu tych ceł autonomicznych powinna zostać podjęta przez Wspólnotę;

rozporządzenia czasowo zawieszające cła autonomiczne Wspólnej Taryfy Celnej na niektóre produkty przemysłowe, rolne i rybne w dużym stopniu wznowiły działanie poprzednich środków; dlatego w celu racjonalizacji stosowania tych środków, wydaje się właściwe nieograniczanie okresu obowiązywania niniejszego rozporządzenia, gdyż, w razie potrzeby, jego zakres może być dostosowany, a produkty dodane lub usunięte z wykazu w drodze rozporządzenia Rady; 2

zmiany nomenklatury scalonej i kodów Taric nie powodują żadnej merytorycznej zmiany; z uwagi na uproszczenie, należy ustanowić przepisy uprawniające Komisję, po uzyskaniu opinii Komitetu Kodeksu Celnego, do dokonywania niezbędnych zmian i technicznych dostosowań Załącznika do niniejszego rozporządzenia, w tym do opublikowania wersji ujednoliconej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Cła autonomiczne Wspólnej Taryfy Celnej na produkty wymienione w Załączniku do niniejszego rozporządzenia zawiesza się na poziomie wskazanym przy każdym z nich.

Dostosowania techniczne, w tym publikacja wersji ujednoliconej, wynikające ze zmian nomenklatury scalonej i kodów Taric, przyjmuje Komisja zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 3.

1.
Komisja jest wspomagana przez Komitet ds. Kodeksu Celnego powołany na mocy art. 247 rozporządzenia (EWG) nr 2913/91(1).
2.
Przedstawiciel Komisji przedkłada Komitetowi projekt środków, które należy przyjąć. Komitet wydaje opinię o tym projekcie w terminie, który może zostać wyznaczony przez przewodniczącego stosownie do pilności sprawy. Opinię wydaje się większością ustanowioną w art. 148 ust. 2 Traktatu, w przypadku decyzji, które Rada jest zobowiązana podjąć na wniosek Komisji. Głosy przedstawicieli Państw Członkowskich w Komitecie są ważone w sposób określony w tym artykule. Przewodniczący nie bierze udziału w głosowaniu.
3.
Komisja przyjmuje środki, które stosuje się niezwłocznie.

Jednakże, jeżeli środki te nie są zgodne z opinią Komitetu, Komisja niezwłocznie przekazuje je Radzie. W takim wypadku Komisja odracza stosowanie środków, o których zadecydowała, na trzy miesiące od daty przekazania takiego powiadomienia.

Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną, może podjąć odmienną decyzję w terminie określonym w poprzednim akapicie.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 lipca 1996 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 27 czerwca 1996 r.

W imieniu Rady
A. MACCANICO
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 302 z 19.10.1992, str. 1. Rozporządzenie zmienione Aktem Przystąpienia z 1994 r.

ZAŁĄCZNIK 3

Kod CNTARICWyszczególnienieStawka cła autonomicznegoOkres obowiązywania
ex 0302 69 9930Czerwony lucjan (Lutjanus purpureus), świeży, schłodzony, do przetwórstwa(1)(2)0 %1.1.2010-31.12.2013
*ex 0302 70 0095Ikry rybie, świeże, schłodzone lub zamrożone0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 0303 80 9081
ex 0305 20 0011Ikry rybie, solone lub w solance0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 0305 20 0030
ex 0710 21 0010Groch w strąkach, z gatunku Pisum sativum odmiany Hortense axiphium, zamrożony, o grubości nie większej niż 6 mm, stosowany wraz ze strąkami, do produkcji gotowych dań(1)(2)0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 0710 80 9550Pędy bambusa, zamrożone, niepakowane do sprzedaży detalicznej0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 0711 59 0011Grzyby, z wyłączeniem grzybów z rodzaju Agaricus, Calocybe, Clitocybe, Lepista, Leucoagaricus, Leucopaxillus, Lyophyllum i Tricholoma, tymczasowo zakonserwowane w solance, w wodzie siarkowej lub w innych roztworach konserwujących, ale nienadające się w tym stanie do bezpośredniego spożycia, dla przemysłu produkującego konserwy spożywcze(1)0 %1.1.2010-31.12.2011
ex 0712 32 0010Grzyby, z wyłączeniem grzybów z gatunku Agaricus, suszone, całe lub w identyfikowalnych plasterkach lub kawałkach, do obróbki innej niż zwykłe przepakowanie w celu sprzedaży detalicznej(1)(2)0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 0712 33 0010
ex 0712 39 0031
ex 0804 10 0010Daktyle, świeże lub suszone, niepakowane do sprzedaży detalicznej0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 0810 40 5010Owoce z gatunku Vaccinium macrocarpon, świeże0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 0811 90 9520"Boysenberries", zamrożone, niezawierające dodatku cukru, niepakowane do sprzedaży detalicznej0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 0811 90 9530Ananasy (Ananas comosus), w kawałkach, zamrożone0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 0811 90 9540Owoce dzikiej róży, niepoddane obróbce cieplnej lub gotowane na parze lub w wodzie, zamrożone, niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 1511 90 1910Olej palmowy, olej kokosowy (z kopry), olej z ziaren palmowych, do produkcji0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 1511 90 9110- przemysłowych monokarboksylowych kwasów tłuszczowych objętych podpozycją 3823 19 10,
ex 1513 11 1010- estrów metylowych kwasów tłuszczowych objętych pozycją 2915 lub 2916,
ex 1513 19 3010- alkoholi tłuszczowych objętych podpozycjami 2905 17, 2905 19 i 3823 70 wykorzystywanych do produkcji kosmetyków, środków piorących lub produktów farmaceutycznych,
ex 1513 21 1010- alkoholi tłuszczowych objętych podpozycją 2905 16, czystych lub mieszanych, wykorzystywanych do produkcji kosmetyków, środków piorących lub produktów farmaceutycznych,
ex 1513 29 3010- kwasu stearynowego objętego podpozycją 3823 11 00 lub
- towarów objętych pozycją 3401(1)
ex 1515 90 9992Olej roślinny, rafinowany, zawierający 35 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 50 % masy kwasu arachidonowego lub 35 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 50 % masy kwasu dokozaheksaenowego0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 1604 11 0020Łosoś pacyficzny (Oncorhynchus spp.), dla przemysłu przetwórczego w celu przetworzenia na pasty lub produkty do smarowania(1)0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 1604 30 9010Ikra rybia, płukana, oczyszczona z przylegających organów i jedynie solona lub w solance, do przetwórstwa(1)0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 1605 10 0011Kraby z gatunków "King" (Paralithodes camchaticus), "Hanasaki" (Paralithodes brevipes), "Kegani" (Erimacrus isenbecki), "Queen" i "Snow" (Chionoecetes spp.), "Red" (Geryon quinquedens), "Rough stone" (Neolithodes asperrimus), Lithodes santolla, "Mud" (Scylla serrata), "Blue" (Portunus spp.), jedynie gotowane w wodzie i obrane ze skorupek, nawet zamrożone, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto 2 kg lub większej0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 1605 10 0019
ex 1902 30 1010Przezroczysty makaron, cięty na kawałki, otrzymany z fasoli (yigna radiata (L.) Wilczek), niepakowany do sprzedaży detalicznej0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 1903 00 0020
ex 2005 91 0010Pędy bambusa, przetworzone lub zakonserwowane, w opakowaniach bezpośrednich o masie netto ponad 5 kg0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2008 60 1930Czereśnie z dodatkiem spirytusu, o zawartości cukru 9 % masy lub bez zawartości cukru, o średnicy nie większej niż 19,9 mm, z pestką, stosowane w produktach czekoladowych(1)10 %(3)1.1.2010-31.12.2012
ex 2008 60 3930
*ex 2009 49 3091Sok ananasowy, inny niż sproszkowany:0 %1.1.2010-31.12.2014
- o liczbie Brixa większej niż 20, ale nie większej niż 67,
- o wartości większej niż 30 EUR za 100 kg masy netto,
- zawierający dodatek cukru
*ex 2009 80 7982Koncentrat soku żurawinowego o liczbie Brixa 40 lub większej, ale nie większej niż 660 %1.1.2010-31.12.2014
ex 2009 80 7987Sok z owoców Boysenberry, zagęszczony, zamrożony, o wartości Brix 61 lub większej, ale nie większej niż 650 %1.1.2010-31.12.2011
ex 2009 80 9993Woda kokosowa, niepoddana przetworzeniu, zamrożona, niepakowana do sprzedaży detalicznej0 %1.1.2010-31.12.2011
ex 2106 10 2010Izolat białka sojowego, zawierający 6,6 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 8,6 % masy fosforanu wapnia0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2710 11 2510Mieszanina izomerów 2,4,4-trimetylopent-1-enu i 2,4,4-trimetylopent-2-enu0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2804 50 9010Tellur o czystości 99,99 % masy lub większej, ale nie większej niż 99,999 % masy0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2805 30 1010Stop ceru oraz pozostałych metali ziem rzadkich zawierający 47 % masy lub więcej ceru0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2811 19 8010Kwas amidosulfonowy0%1.1.2010-31.12.2013
ex 2811 22 0010Ditlenek krzemu w postaci proszku, stosowany do produkcji kolumn do wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) oraz do przygotowania próbki wkładu(1)0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2811 22 0020Mikrokulki z bezpostaciowego krzemu o cząstkach wielkości 5 μm (± 1 μm), stosowane do produkcji produktów kosmetycznych(1)0 %1.1.2010-31.12.2011
ex 2811 22 0030Kulki z porowatego białego ditlenku krzemu (krzemionki) o cząstkach wielkości powyżej 1 μm, stosowane do produkcji produktów kosmetycznych(1)0 %1.1.2010-31.12.2011
ex 2812 90 0010Trifluorek azotu0%1.1.2010-31.12.2013
ex 2812 90 0020Tetrafluorek krzemu0%1.1.2010-31.12.2013
*ex 2818 20 0010Aktywowany tlenek glinu o powierzchni właściwej wynoszącej co najmniej 350 m2/g0 %1.1.2010-31.12.2014
ex 2818 30 0010Tlenek wodorotlenku glinu w postaci pseudo boehmitu4 %1.1.2010-31.12.2013
2819 10 00Tritlenek chromu0%1.1.2010-31.12.2011
ex 2823 00 0010Ditlenek tytanu, o czystości 99,9 % masy lub większej, o średniej wielkości ziarna 1,2 μm lub większej, ale nie większej niż 1,8 μm, do produkcji towarów objętych pozycją 8532 lub 8533(1)0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2827 39 8510Monochlorek miedzi o czystości 96 % masy lub większej, ale nie większej niż 99 % masy0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2827 39 8520Pentachlorek antymonu o czystości 99 % masy lub większej0 %1.1.2010-31.12.2011
ex 2827 39 8530Dichlorek manganu0%1.1.2010-31.12.2013
ex 2827 49 9010Uwodniony tlenodichlorek cyrkonu0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2830 10 0010Tetrasiarczek disodu zawierający 38 % masy lub mniej sodu, w przeliczeniu na suchą masę0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2835 10 0010Monohydrat fosforanu (I) sodu0 %1.1.2010-31.12.2012
ex 2836 91 0020Węglan litu zawierający jedno lub więcej z następujących zanieczyszczeń w podanych stężeniach:0 %1.1.2010-31.12.2013
- 2 mg/kg lub więcej arsenu;
- 200 mg/kg lub więcej wapnia;
- 200 mg/kg lub więcej chlorków;
- 20 mg/kg lub więcej żelaza;
- 150 mg/kg lub więcej magnezu;
- 20 mg/kg lub więcej metali ciężkich;
- 300 mg/kg lub więcej potasu;
- 300 mg/kg lub więcej sodu;
- 200 mg/kg lub więcej siarczanów,
określonych zgodnie z metodami podanymi przez Farmakopeę Europejską (European Pharmacopoeia)
ex 2837 19 0020Cyjanek miedzi0%1.1.2010-31.12.2013
ex 2837 20 0010Heksacyjanożelazian (II) tetrasodu0 %1.1.2010-31.12.2011
ex 2839 19 0010Dikrzemian disodu0%1.1.2010-31.12.2012
ex 2839 90 9010Hydrat krzemianu ołowiu o zawartości ołowiu (84,5 +/- 1,5) % masy, w przeliczeniu na tlenek ołowiu (II), w postaci proszku0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2839 90 9020Krzemian wapnia0%1.1.2010-31.12.2013
2841 30 00Dichromian sodu0%1.1.2010-31.12.2013
ex 2841 80 0010Wolframian diamonu (parawolframian amonu)0 %1.1.2010-31.12.2012
ex 2841 90 8510Tlenek kobaltu (III) litu o zawartości kobaltu co najmniej 59 %0 %1.1.2010-31.12.2012
ex 2842 10 0010Sproszkowany syntetyczny beta zeolit0 %1.1.2010-31.12.2013
*ex 2842 10 0020Sproszkowany syntetyczny zeolit typu chabazyt0 %1.1.2010-31.12.2014
*ex 2842 90 1010Selenian sodu0%1.1.2010-31.12.2014
ex 2843 29 0010Tlenek srebra niezawierający azotanów i węglanów, o zawartości srebra co najmniej 99,99 % masy w odniesieniu do zawartości metalu, do produkcji ogniw tlenkowo-srebrowych.(1)0 %1.1.2010-31.12.2011
2845 10 00Ciężka woda (tlenek deuteru) (Euratom)0 %1.1.2010-31.12.2013
2845 90 10Deuter i jego związki; wodór i jego związki, wzbogacone w deuter; mieszaniny i roztwory zawierające te produkty (Euratom)0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2845 90 9010Hel-30%1.1.2010-31.12.2011
ex 2845 90 9020Woda wzbogacona tlenem-18 na poziomie 95 % masy lub większym0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2845 90 9030Monotlenek węgla 13 C0 %1.1.2010-31.12.2011
ex 2845 90 9040Borek żelaza wzbogacony borem-10 na poziomie wyższym niż 95 % masy0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2846 10 0010Koncentrat metali ziem rzadkich zawierający 60 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 95 % masy tlenków metali ziem rzadkich i nie więcej niż po 1 % masy tlenku cyrkonu, tlenku glinu lub tlenku żelaza, oraz charakteryzujący się stratą w wyniku prażenia 5 % masy lub większą0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3824 90 9748
ex 2846 10 0020Triwęglan diceru, nawet uwodniony0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2846 10 0030Węglan ceru lantanu, nawet uwodniony0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2846 10 0040Węglan ceru lantanu neodymu prazeodymu, nawet uwodniony0 %1.1.2010-31.12.2013
2846 90 00Związki nieorganiczne lub organiczne metali ziem rzadkich, itru lub skandu lub mieszanin tych metali, inne niż te objęte podpozycją 2846 10 000 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2848 00 0010Fosfina0%1.1.2010-31.12.2013
ex 2850 00 2010Krzemowodór (silan)0%1.1.2010-31.12.2013
ex 2850 00 2020Arsenowodór (arsyna)0%1.1.2010-31.12.2013
ex 2850 00 2030Azotek tytanu o wielkości cząstek nie większej niż 250 nm0 %1.1.2010-31.12.2012
ex 2850 00 6010Azydek sodu0%1.1.2010-31.12.2013
ex 2903 39 9010Tetrafluorek węgla (tetrafluorometan)0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2903 39 9030Perfluoroetan0%1.1.2010-31.12.2013
ex 2903 39 90401,1-Difluoroetan0%1.1.2010-31.12.2013
ex 2903 39 90501,1,1,3,3-Pentafluoropropan0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2903 39 90701,1,1,2 tetrafluoroetan, certyfikowany, bezzapachowy, zawierający w masie maksymalnie:0 %1.1.2010-31.12.2011
- 600 ppm masy 1,1,2,2-tetrafluoroetanu
- 2 ppm masy pentafluoroetanu
- 2 ppm masy chlorodifluorometanu
- 2 ppm masy chloropentafluoroetanu
- 2 ppm masy dichlorodifluorometanu
stosowany do produkcji farmaceutycznych gazów pędnych do medycznych inhalatorów ciśnieniowych(1)
ex 2903 39 9075Trans-1,3,3,3-tetrafluoroprop-1-en0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2903 39 9080Heksafluoropropen0%1.1.2010-31.12.2011
ex 2903 43 00101,1,1-Trichlorotrifluoroetan0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2903 59 80101,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodekachloropentacyklo [12.2.1.16,9.02,13.05,10]oktadeka-7,15-dien0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2903 59 8030Oktafluorocyklopenten0%1.1.2010-31.12.2011
ex 2903 69 9010Mieszanina izomerów di- lub tetrachlorotricyklo[8.2.2.24,7]heksadeka-1(12),4,6,10,13,15-heksanu0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2903 69 90201,2-Bis(pentabromofenylo)etan0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2903 69 90402,6-Dichlorotoluen o czystości 99 % masy lub większej i zawierający:0 %1.1.2010-31.12.2013
- 0,001 mg/kg lub mniej tetrachlorodibenzodioksyn,
- 0,001 mg/kg lub mniej tetrachlorodibenzofuranów,
- 0,2 mg/kg lub mniej tetrachlorobifenyli
ex 2903 69 9050Fluorobenzen0%1.1.2010-31.12.2013
ex 2903 69 9060α-Chloro(etylo)tolueny0%1.1.2010-31.12.2013
ex 2904 10 0040Tolueno-4-sulfonian sodu0 %1.1.2010-31.12.2012
ex 2904 20 00402-Nitropropan0%1.1.2010-31.12.2013
ex 2904 90 4010Trichloronitrometan, do produkcji towarów objętych podpozycją 3808 92(1)0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2904 90 95201-Chloro-2,4-dinitrobenzen0 %1.1.2010-31.12.2013
*ex 2904 90 9530Chlorek tosylu0%1.1.2010-31.12.2014
ex 2905 19 0011tert-Butanolan potasu (tert-butoksylan potasu), nawet w postaci roztworu w tetrahydrofuranie0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3824 90 9756
ex 2905 19 00302,6-Dimetyloheptan-4-ol0 %1.1.2010-31.12.2013
*ex 2905 29 90103,5-Dimetyloheks-1-in-3-ol0 %1.1.2010-31.12.2014
*ex 2905 49 0010Etylidynotrimetanol0%1.1.2010-31.12.2014
*ex 2905 59 98202,2,2-Trifluoroetanol0%1.1.2010-31.12.2014
2906 11 00Mentol0%1.1.2010-31.12.2013
ex 2906 19 0010Cykloheksa-1,4-ylenodimetanol0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2906 19 00204,4'-Izopropylidenodicykloheksanol0 %1.1.2010-31.12.2013
*ex 2906 29 00102,2'-(m-Fenyleno)dipropan-2-ol0 %1.1.2010-31.12.2014
ex 2906 29 00201-Hydroksymetylo-4-metylo-2,3,5,6-tetrafluorobenzen0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2907 19 90102,3,5-Trimetylofenol0%1.1.2010-31.12.2013
ex 2907 19 9020Bifenyl-4-ol0%1.1.2010-31.12.2013
ex 2907 21 0010Rezorcyna0%1.1.2010-31.12.2013
ex 2907 29 00204,4'-(3,3,5-Trimetylocykloheksylideno)difenol0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2907 29 00304,4 ',4"-Etylidynotrifenol0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2907 29 00506,6',6"-Tricykloheksylo-4,4',4"-butano-1,1,3-triyltri(m-krezol)0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2907 29 00702,2',2",6,6',6"-Heksa-tert-butylo-α,α',α"-(mezytyleno-2,4,6-triyl)tri-p-krezol0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2907 29 0085Floroglucyna, nawet uwodniona0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2908 99 90304-Nitrofenol0%1.1.2010-31.12.2013
ex 2909 19 9020Eter bis(2-chloroetylowy)0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2909 19 9030Mieszanina izomerów eteru metylowego nonafluorobutylu lub eteru etylowego nonafluorobutylu, o czystości 99 % masy lub większej0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2909 19 90503-Etoksy-perfluoro-2-metyloheksan0 %1.1.2010-31.12.2011
ex 2909 19 90601-Metoksyheptafluoropropan0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2909 30 3810Eter bis(pentabromofenylowy)0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2909 50 00104-(2-Metoksyetylo)fenol0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2909 60 0010Nadtlenek bis(α,α-dimetylobenzylu)0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2910 90 00302,3-Epoksypropan-1-ol (glicyd)0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2910 90 00601,2-Epoksyoktadekan, o czystości 82 % masy lub większej0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2912 29 0030α,α,3-Trimetylobenzenopropanal0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2912 49 00103-Fenoksybenzaldehyd0%1.1.2010-31.12.2013
ex 2912 49 00204-Hydroksybenzaldehyd0%1.1.2010-31.12.2011
ex 2914 19 9020Heptan-2-on0%1.1.2010-31.12.2012
ex 2914 19 90303-Metylobutanon0%1.1.2010-31.12.2012
ex 2914 19 9040Pentan-2-on0%1.1.2010-31.12.2012
2914 21 00Kamfora0%1.1.2010-31.12.2013
ex 2914 29 0020Cykloheksadec-8-enon0%1.1.2010-31.12.2013
ex 2914 39 0020Stearoilo-benzoilo-metan0 %1.1.2010-31.12.2012
ex 2914 39 0030Benzofenon0%1.1.2010-31.12.2012
ex 2914 39 00401,3-Difenylopropan-1,3-dion0 %1.1.2010-31.12.2012
ex 2914 39 00504-Fenylobenzofenon0%1.1.2010-31.12.2013
ex 2914 39 00604-Metylobenzofenon0%1.1.2010-31.12.2013
ex 2914 50 00302' -Hydroksyacetofenon0%1.1.2010-31.12.2013
ex 2914 50 00602,2-Dimetoksy-2-fenyloacetofenon0 %1.1.2010-31.12.2012
ex 2914 50 007016a,17a-Epoksy-3(S-hydroksypregn-5-en-20-on0 %1.1.2010-31.12.2012
ex 2914 50 00802',6'-Dihydroksyacetofenon0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2914 69 90102-Etyloantrachinon0%1.1.2010-31.12.2013
ex 2914 69 90202-Pentyloantrachinon0%1.1.2010-31.12.2013
ex 2914 69 90301,4-Dihydroksyantrachinon0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2914 70 00101-Chloro-3,3-dimetylobutan-2-on0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2914 70 0040Perfluoro(2-metylopentan-3-on)0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2914 70 00503 '-Chloropropiofenon0%1.1.2010-31.12.2013
ex 2915 29 0010Trioctan antymonu0%1.1.2010-31.12.2013
ex 2915 39 0040Octan tert-butylu0%1.1.2010-31.12.2013
ex 2915 39 0050Octan 3-acetylofenylu0%1.1.2010-31.12.2013
ex 2915 90 0040Kwas nonanowy (kwas pelargonowy)0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2916 12 0010Akrylan 2-tert-butylo-6-(3-tert-butylo-2-hydroksy-5-metylobenzylo)-4-metylofenylu0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2916 12 0020Akrylan 2-etoksyetylu0%1.1.2010-31.12.2013
ex 2916 12 0030Akrylan izobutylu0%1.1.2010-31.12.2013
ex 2916 12 0040Akrylan 2,4-di-tert-pentylo-6-[1-(3,5-di-tert-pentylo-2-hydroksyfenylo)-etylo] fenylu0 %1.1.2010-31.12.2013
*ex 2916 13 0010Sproszkowany metakrylan hydroksycynku0 %1.1.2010-31.12.2014
ex 2916 13 0020Dimetakrylan cynku, w postaci proszku0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2916 14 0010Metakrylan 2,3-epoksypropylu0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2916 19 95203,3-Dimetylopent-4-enonian metylu0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2916 20 00502,2-Dimetylo-3-(2-metylopropenylo)cyklopropanokarboksylan etylu0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2916 39 0020Chlorek 3,5-dichlorobenzoilu3,6 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2916 39 00404-tert-Butylobenzoesan winylu0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2916 39 0045Kwas 2-chlorobenzoesowy0 %1.1.2010-31.12.2011
ex 2916 39 0050Chlorek 3,5-dimetylobenzoilu0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2916 39 0055Kwas 4-tert-butylobenzoesowy0 %1.1.2010-31.12.2012
ex 2916 39 0060Chlorek 4-etylobenzoilu0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2916 39 0065Kwas 2-(4-nitrofenylo)masłowy0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2916 39 0070Ibuprofen (INN)0%1.1.2010-31.12.2013
ex 2916 39 00802-(4-Nitrofenylo)maślan etylu0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2917 11 0020Szczawian bis(p-metylobenzylu)0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2917 19 90201,2-Bis(cykloheksylooksykarbonylo)etanosulfonian sodu0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2917 19 9070Kwas metylenobursztynowy (itakonowy)0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2917 20 0030Bezwodnik 1,4,5,6,7,7-heksachloro-8,9,10-trinorborn-5-eno-2,3-dikarbo-ksylowy0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2917 20 0040Bezwodnik 3-metylo-1,2,3,6-tetrahydroftalowy0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2917 34 9010Ftalan diallilu0%1.1.2010-31.12.2013
*ex 2917 39 9510Bis(2-etyloheksylo)-1,4-benzenodikarboksylan0 %1.1.2010-31.12.2014
*ex 2918 19 9820Kwas L-jabłkowy0%1.1.2010-31.12.2013
ex 2918 29 0010Kwasy monohydroksynaftoesowe0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2918 29 0030Oktadecylo-3-(3,5-di-tert-butylo-4-hydroksyfenylo)propionian0 %1.1.2010-31.12.2011
ex 2918 29 0050Bis[3-(3,5-di-tert-butylo-4-hydroksyfenylo)propionian] heksametylenu0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2918 30 00302-Benzoilobenzoesan metylu0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2918 30 0040Kwas ftalaldehydowy0%1.1.2010-31.12.2013
ex 2918 99 90103,4-Epoksycykloheksanokarboksylan 3,4-epoksycykloheksylometylu0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2918 99 90302-(4-Hydroksyfenoksy)propionian metylu0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2918 99 9040Kwas trans-4-hydroksy-3-metoksycynamonowy0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2918 99 90503,4,5-Trimetoksybenzoesan metylu0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2918 99 9060Kwas 3,4,5-trimetoksybenzoesowy0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2919 90 0010Fosforan 2,2'-metylenobis(4,6-di-tert-butylofenylu), sól monosodowa0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2919 90 0030Hydroksybis[2,2'-metylenobis(4,6-di-tert-butylofenylo)fosforan] glinu0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2919 90 0040Tri-n-heksylofosforan0%1.1.2010-31.12.2013
ex 2920 19 0010Fenitrotion (ISO)0%1.1.2010-31.12.2013
ex 2920 19 0020Tolclofos-metyl (ISO)0%1.1.2010-31.12.2013
ex 2920 90 1010Siarczan dietylu0%1.1.2010-31.12.2013
ex 2920 90 1020Diwęglan diallilo-2,2'-oksydietylu0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2920 90 1040Węglan dimetylu0%1.1.2010-31.12.2013
ex 2920 90 1050Diwęglan di-tert-butylu0%1.1.2010-31.12.2013
2920 90 30Fosforyn trimetylu (trimetoksyfosfina)0 %1.1.2010-31.12.2013
2920 90 40Fosforyn trietylu0%1.1.2010-31.12.2011
ex 2920 90 8510Bis(fosforyn) O,O'-dioktadecylo pentaerytrytolu0 %1.1.2010-31.12.2013
*ex 2921 19 9920Etylo(2-metyloallilo)amina0 %1.1.2010-31.12.2013
*ex 2921 19 9930Alliloamina0%1.1.2010-31.12.2013
*ex 2921 19 9940Tris(dietyloamido)tert-butyloimidotantal (V)0 %1.1.2010-31.12.2013
*ex 2921 19 9950Tetrakis(etylometyloamino)hafn (IV)0 %1.1.2010-31.12.2013
*ex 2921 19 9960Tetrakis(etylometyloamino)cyrkon (IV)0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2921 29 0010N,N,N',N'-Tetrabutyloheksametylenodiamina0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2921 29 0020Tris[3-(dimetyloamino)propylo]amina0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2921 29 0030Bis[3-(dimetyloamino)propylo]metyloamina0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2921 30 9910Dicykloheksylo(metylo)amina0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2921 30 9920Cykloheksa-1,3-ilenobis(metyloamina), do produkcji środków do mycia naczyń(1)0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2921 42 00102,6-Dichloro-4-nitroanilina0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2921 42 0015Kwas 4-amino-3-nitrobenzenosulfonowy0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2921 42 0025Wodoro 2-aminobenzeno-1,4-disulfonian sodu0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2921 42 00352-Nitroanilina0%1.1.2010-31.12.2013
ex 2921 42 00452,4,5-Trichloroanilina0%1.1.2010-31.12.2013
ex 2921 42 0050Kwas 3-aminobenzenosulfonowy0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2921 42 0070Kwas 2-aminobenzeno-1,4-disulfonowy0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2921 42 00804-Chloro-2-nitroanilina0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2921 42 00853,5-Dichloroanilina0%1.1.2010-31.12.2013
ex 2921 43 0010Kwas 5-amino-2-chlorotolueno-4-sulfonowy0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2921 43 0020Kwas 4-amino-6-chlorotolueno-3-sulfonowy0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2921 43 00303-Nitro-p-toluidyna0%1.1.2010-31.12.2013
ex 2921 43 0040Kwas 4-aminotolueno-3-sulfonowy0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2921 44 0020Difenyloamina0%1.1.2010-31.12.2013
ex 2921 45 0010Wodoro 3-aminonaftaleno-1,5,disulfonian sodu0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2921 45 0020Kwas 2-aminonaftaleno-1,5-disulfonowy i jego sole sodowe0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2921 45 00401-Naftyloamina0%1.1.2010-31.12.2013
ex 2921 49 0020Pendimetalin (ISO)3,5 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2921 49 0040N-1-Naftyloanilina0%1.1.2010-31.12.2013
*ex 2921 49 0060N-Benzylo-N-etyloanilina0 %1.1.2010-31.12.2014
ex 2921 51 1920Diaminotoluen (TDA) zawierający 78 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 82 % masy 4-metylo-m-fenylenodiaminy (2,4-diaminotoluenu) oraz 18 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 22 % masy 2-metylo-m-fenyle-nodiaminy (2,6-diaminotoluenu), oraz śladową ilość substancji smolistych nie większą niż 0,23 % masy0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2921 51 1930Siarczan 2-metylo-p-fenylenodiaminy0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2921 51 1940p-Fenylenodiamina0%1.1.2010-31.12.2011
ex 2921 51 1950Mono- i dichloropochodne p-fenylenodiaminy i p-diaminotoluenu0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2921 59 9010Mieszanina izomerów 3,5-dietylotoluenodiaminy0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2921 59 9030Dichlorowodorek 3,3'-dichlorobenzydyny0 %1.1.2010-31.12.2012
ex 2921 59 9040Kwas 4,4 '-diaminostilbeno-2,2 '-disulfonowy0 %1.1.2010-31.12.2013
*ex 2921 59 9050N-Etylo-N',N'-dimetylo-N-fenylo-etyleno-1,2-diamina0 %1.1.2010-31.12.2014
*ex 2922 19 8530N,N,N',N'-Tetrametylo-2,2'-oksybis(etyloamina)0 %1.1.2010-31.12.2013
*ex 2922 19 85502-(2-Metoksyfenoksy)etyloamina0 %1.1.2010-31.12.2013
*ex 2922 19 8560N,N,N'-Trimetylo-N'-(2-hydroksy-etylo) 2,2'-oksybis(etyloamina)0 %1.1.2010-31.12.2013
*ex 2922 19 8570D-(-)-treo-2-amino-1-(p-nitrofenylo)propano-1,3-diol0 %1.1.2010-31.12.2011
*ex 2922 19 8580N-[2-[2-(Dimetyloamino)etoksy]etylo]-N-metylo-1,3-propanodiamina0 %1.1.2010-31.12.2014
ex 2922 21 0010Kwas 2-amino-5-hydroksynaftaleno-1,7-disulfonowy i jego sole, o czystości 60 % masy lub większej0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2922 21 0030Kwas 6-amino-4-hydroksynaftaleno-2-sulfonowy0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2922 21 0040Kwas 7-amino-4-hydroksynaftaleno-2-sulfonowy0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2922 21 0050Wodoro 4-amino-5-hydroksynaftaleno-2,7-disulfonian sodu0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2922 29 00102-Metylo-N-fenylo-p-anizydyna0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2922 29 00203-Aminofenol0%1.1.2010-31.12.2013
ex 2922 29 00255-Amino-o-krezol0%1.1.2010-31.12.2013
ex 2922 29 0035Sól sodowa 2-amino-4,6-dinitrofenolu, zawierająca przynajmniej 20 % wody0 %1.1.2010-31.12.2011
ex 2922 29 0045Anizydyny0%1.1.2010-31.12.2013
ex 2922 29 0046Kwas p-anizydyno-3-sulfonowy0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2922 29 00506-Metoksy-m-toluidyna0%1.1.2010-31.12.2013
*ex 2922 29 0055Kwas 3-amino-4-hydroksybenzenosulfonowy0 %1.1.2010-31.12.2014
*ex 2922 29 00654-Trifluorometoksyanilina0 %1.1.2010-31.12.2014
ex 2922 29 00704-Nitro-o-anizydyna0%1.1.2010-31.12.2013
ex 2922 29 00803-Dietyloaminofenol0%1.1.2010-31.12.2013
ex 2922 39 0010Kwas 1-amino-4-bromo-9,10-dioksoantraceno-2-sulfonowy i jego sole0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2922 39 0070p-[(2-Chloroetylo)etyloamino]benzaldehyd0 %1.1.2010-31.12.2011
ex 2922 43 0010Kwas antranilowy0%1.1.2010-31.12.2013
ex 2922 49 8510Asparaginian ornityny (INNM)0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2922 49 8540Norwalina (kwas 2-aminopentanowy)0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2922 49 8550D-(-)-Dihydrofenyloglicyna0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2922 49 85604-Dimetyloaminobenzoesan etylu0 %1.1.2010-31.12.2012
ex 2922 49 8570Benzoesan 2-etyloheksylo-4-dimetyloaminy0 %1.1.2010-31.12.2013
*ex 2922 50 00404,4-Dimetoksybutyloamina0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2922 50 0070Octan 2-(1-hydroksycykloheksylo)-2-(4-metoksyfenylo)etyloamonu0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2923 90 0025Molibdenian tetrakis(dimetyloditetradecyloamonu)0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2923 90 0035Trihydrat fluorku tetrabutyloamonu0 %1.1.2010-31.12.2011
*ex 2923 90 0045Wodorotlenek tetrabutyloamonowy, w postaci roztworu wodnego, zawierający 55 % (± 1 %) masy wodorotlenku tetrabutyloamonu0 %1.1.2010-31.12.2014
ex 2923 90 0070Wodorotlenek tetrapropyloamonu, w postaci roztworu wodnego, zawierający:0 %1.1.2010-31.12.2013
- 40 (+/- 2) % masy wodorotlenku tetrapropyloamonu,
- 0,3 % masy lub mniej węglanu,
- 0,1 % masy lub mniej tripropyloaminy,
- 500 mg/kg lub mniej bromku, oraz
- 25 mg/kg lub mniej potasu i sodu razem wziętych
ex 2923 90 0080Chlorek diallilodimetyloamonu, w postaci roztworu wodnego zawierającego 63 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 67 % masy chlorku diallilodimetyloamonu0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2924 19 0010Kwas 2-akryloamido-2-metylopropanosulfonowy i jego sole sodowe lub amonowe0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2924 19 00302-Acetamido-3-chloropropionian metylu0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2924 19 0040N-(1,1-Dimetylo-3-oksobutylo)akryloamid0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2924 19 0050Akryloamid0%1.1.2010-31.12.2013
ex 2924 19 0060N,N-Dimetyloakryloamid0 %1.1.2010-31.12.2011
ex 2924 19 0070Karbaminian metylu0%1.1.2010-31.12.2013
ex 2924 21 0010Kwas 4,4'-dihydroksy-7,7'-ureilenodi(naftaleno-2-sulfonowy) i jego sole sodowe0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2924 29 9810Alachlor (ISO)0%1.1.2010-31.12.2013
ex 2924 29 9815Acetochlor (ISO)0%1.1.2010-31.12.2013
ex 2924 29 98253 '-Dietyloaminoacetanilid0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2924 29 9830Propachlor (ISO)0%1.1.2010-31.12.2013
ex 2924 29 98652-(4-Hydroksyfenylo)acetamid0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2924 29 98753-Amino-p-anisanilid0%1.1.2010-31.12.2013
ex 2924 29 98805'-Chloro-3-hydroksy-2',4'-dimetoksy-2-naftalenoanilid0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2924 29 9885p-Aminobenzamid0%1.1.2010-31.12.2013
ex 2924 29 9886Antranilamid o czystości 99,5 % masy lub większej0 %1.1.2010-31.12.2012
ex 2924 29 9887Paracetamol (INN)0%1.1.2010-31.12.2013
ex 2924 29 98885'-Chloro-3-hydroksy-2'-metylo-2-naftalenoanilid0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2924 29 9889Flutolanil (ISO)0%1.1.2010-31.12.2013
ex 2924 29 98913-Hydroksy-2'-metoksy-2-naftalenoanilid0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2924 29 98923-Hydroksy-2-naftalenoanilid0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2924 29 98933-Hydroksy-2'-metylo-2-naftalenoanilid0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2924 29 98942'-Etoksy-3-hydroksy-2-naftalenoanilid0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2924 29 98964'-Chloro-3-hydroksy-2',5'-dimetoksy-2-naftalenoanilid0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2924 29 9897Monoamid kwasu 1,1-cykloheksanodioctowego0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2925 11 0020Sacharyna i jej sól sodowa0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2925 19 9510N-Fenylomaleimid0%1.1.2010-31.12.2013
ex 2925 29 0010Dicykloheksylokarbodiimid0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2926 90 95202-(m-Benzoilofenylo)propiononitryl0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2926 90 95352-Bromo-2-(bromometylo)pentanodinitryl0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2926 90 95452-Cyjanoacetamid0%1.1.2010-31.12.2013
ex 2926 90 9550Alkil lub alkoksyalkil estrów kwasu cyjanooctowego0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2926 90 95552-Cyjano-2-fenylomaślan metylu0 %1.1.2010-31.12.2011
ex 2926 90 9560Kwas cyjanooctowy w postaci krystalicznej0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2926 90 9561Kwas m-(1-cyjanoetylo)benzoesowy0 %1.1.2010-31.12.2011
*ex 2926 90 95631-(Cyjanoacetylo)-3-etylomocznik0 %1.1.2010-31.12.2014
*ex 2926 90 9564Esfenwalerat o czystości 83 % masy lub większej w mieszaninie własnych izomerów0 %1.1.2010-31.12.2014
ex 2926 90 9565Malononitryl0%1.1.2010-31.12.2013
*ex 2926 90 9574Chlorotalonil (ISO)0%1.1.2010-31.12.2014
ex 2926 90 95802-Cyjano-2-fenylomaślan etylu0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2926 90 95814-Aminobenzonitryl0%1.1.2010-31.12.2013
ex 2926 90 9586Etylenodiaminotetraacetonitryl0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2926 90 9587Nitrylotriacetonitryl0%1.1.2010-31.12.2013
ex 2926 90 95881,3-Propylenodiaminotetraacetonitryl0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2926 90 9589Butyronitryl0%1.1.2010-31.12.2013
ex 2927 00 0010Dichlorowodorek 2,2'-dimetylo-2,2'-azodipropionoamidyny0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2927 00 0020Wodorosiarczan 4-anilino-2-metoksybenzenodiazoniowy0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2927 00 0030Kwas 4'-aminoazobenzeno-4-sulfonowy0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2927 00 00402-Hydroksynaftaleno-1-diazonio-4-sulfonian0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2927 00 00502-Hydroksy-6-nitronaftaleno-1-diazonio-4-sulfonian, o czystości 60 % masy lub większej0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2927 00 0060Kwas 4,4'-dicyjano-4,4'-azodiwalerianowy0 %1.1.2010-31.12.2013
*ex 2927 00 00703,3'-[Azoksybis[(2-metoksy-4,1-fenyleno)azo]]bis[4,5-dihydroksynafta-leno-2,7-disulfonian] tetrasodu0 %1.1.2010-31.12.2014
ex 2928 00 90103,3'-Bis(3,5-di-tert-butylo-4-hydroksyfenylo)-N,N'-bipropionoamid0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2928 00 90151,1'-(Hydroksyimino)bis-(2-propanol)0 %1.1.2010-31.12.2011
ex 2928 00 90202,4,6-Trichlorofenylohydrazyna0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2928 00 9040O-Etylohydroksyloamina, w postaci roztworu wodnego0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2928 00 9060Adypohydrazyd0%1.1.2010-31.12.2013
ex 2928 00 9070Oksym butanonu0%1.1.2010-31.12.2013
ex 2928 00 9080Cyflufenamid (ISO)0%1.1.2010-31.12.2013
ex 2929 10 0010Diizocyjaniany metylenodicykloheksylu0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2929 10 0040Izocyjanian m-izopropenylo-α,α-dimetylobenzylu0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2929 10 0050Diizocyjanian m-fenylenodiizopropylidenu0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2929 10 0060Diizocyjanian trimetyloheksametylenu, mieszanina izomerów0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2929 10 00801,3-Bis(izocyjanianometylo)benzen0 %1.1.2010-31.12.2011
ex 2930 20 0010Prosulfocarb (ISO)0%1.1.2010-31.12.2012
*ex 2930 90 9915Etoprofos (ISO)0%1.1.2010-31.12.2013
*ex 2930 90 9925Tiofanat-metyl (ISO)0%1.1.2010-31.12.2013
*ex 2930 90 99304-(4-Izopropoksyfenylosulfonylo)fenol0 %1.1.2010-31.12.2013
*ex 2930 90 9935Glutation0%1.1.2010-31.12.2011
*ex 2930 90 99403,3'-Tiodi(kwas propionowy)0 %1.1.2010-31.12.2013
*ex 2930 90 9945Wodoro siarczan 2-[(p-aminofenylo)sulfonylo]etylu0 %1.1.2010-31.12.2013
*ex 2930 90 9960Siarczek metylofenylu0%1.1.2010-31.12.2013
*ex 2930 90 9962Bis(benzenosulfonian) cynku0 %1.1.2010-31.12.2014
*ex 2930 90 9964Siarczek 3-chloro-2-metylofenylo metylowy0 %1.1.2010-31.12.2014
*ex 2930 90 9966Siarczek difenylu0%1.1.2010-31.12.2012
*ex 2930 90 9967Kwas 3-bromometylo-2-chloro-4-(metylosulfonylo)-benzoesowy0 %1.1.2010-31.12.2012
*ex 2930 90 9968Clethodim (ISO)0%1.1.2010-31.12.2012
*ex 2930 90 99692-Amino-4-metylosulfonylo-N-metyloanilina0 %1.1.2010-31.12.2012
*ex 2930 90 9971Chlorek trifenylosulfoniowy0 %1.1.2010-31.12.2012
*ex 2930 90 99762,2'-Ditiodi(kwas benzoesowy)0 %1.1.2010-31.12.2013
*ex 2930 90 99774-[4-(2-Propenylooksy)fenylosulfonylo]fenol0 %1.1.2010-31.12.2013
*ex 2930 90 99784-Merkaptometylo-3,6-ditio-1,8-oktanoditiol0 %1.1.2010-31.12.2011
*ex 2930 90 9980Kaptan (ISO)0%1.1.2010-31.12.2013
*ex 2930 90 9982Tolueno-4-sulfinian sodu0 %1.1.2010-31.12.2012
*ex 2930 90 9983Metylo-p-tolilo sulfon0%1.1.2010-31.12.2012
*ex 2930 90 99864-Hydroksybenzenotiol0 %1.1.2010-31.12.2013
*ex 2930 90 9987Kwas 3-sulfinobenzoesowy0 %1.1.2010-31.12.2013
*ex 2930 90 9989Sól potasowa lub sodowa O-etylo-, O-izopropylo-, O-butylo-, O-izobutylo- lub O-pentylo-ditiowęglanów0 %1.1.2010-31.12.2011
2931 00 10Metylofosfonian dimetylu0 %1.1.2010-31.12.2013
*ex 2931 00 9905Butyloetylomagnez, w postaci roztworu w heptanie0 %1.1.2010-31.12.2013
*ex 2931 00 9920Trikarbonylek metylocyklopentadienylomanganu zawierający nie więcej niż 4,9 % masy trikarbonylku cyklopentadienylomanganu0 %1.1.2010-31.12.2013
*ex 2931 00 9924Silan metylo tris(2-pentanooksimu)0 %1.1.2010-31.12.2014
*ex 2931 00 9940Kwas N-(fosfonometylo)iminodioctowy0 %1.1.2010-31.12.2013
*ex 2931 00 9950Kwas bis(2,4,4-trimetylopentylo)fosfinowy0 %1.1.2010-31.12.2013
*ex 2931 00 9955Dimetylo[dimetylosililodiindenylo]hafn0 %1.1.2010-31.12.2014
*ex 2931 00 9970Tetrakis(pentafluorofenylo)boran N,N-dimetyloaniliny0 %1.1.2010-31.12.2014
*ex 2931 00 9985Chlorek tributylo(tetradecylo)fosfoniowy, nawet w postaci roztworu wodnego0 %1.1.2010-31.12.2013
*ex 2931 00 9986Mieszanina izomerów 9-icosyl-9-fosfabicyklo[3.3.1]nonanu i 9-icosyl-9-fosfabicyklo[4.2.1]nonanu0 %1.1.2010-31.12.2013
*ex 2931 00 9987Tris(4-metylopentano-2-oksimino)metylosilan0 %1.1.2010-31.12.2013
*ex 2931 00 9989Octan tetrabutylofosfoniowy, w postaci roztworu wodnego0 %1.1.2010-31.12.2014
*ex 2931 00 9991Trimetylosilan0%1.1.2010-31.12.2011
*ex 2931 00 9996Kwas 3-(hydroksyfenylofosfinoilo) propionowy0 %1.1.2010-31.12.2013
*ex 2931 00 99974-Tolilofosfinian potasu, w postaci roztworu wodnego0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2932 13 0010Alkohol tetrahydrofurfurylowy0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2932 19 0040Furan o czystości 99 % masy lub większej0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2932 19 00412,2 Di(tetrahydrofurylo)propan0 %1.1.2010-31.12.2013
*ex 2932 19 00451,6-Dichloro-1,6-dideoksy-β-D-fruktofuranozylo-4-chloro-4 deoksy-α-D-galaktopiranozyd0 %1.1.2010-31.12.2014
ex 2932 19 0070Furfuryloamina0%1.1.2010-31.12.2013
ex 2932 19 0075Tetrahydro-2-metylofuran0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2932 29 85102 '-Anilino-6 '-[etylo(izopentylo)amino]-3 '-metylospiro[izobenzofuran-1(3H),9'-ksanten]-3-on0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2932 29 85356 '-Dietyloamino-3 '-metylo-2 '-(2,4-ksylidyno)spiro[izobenzofuran-1(3H),9'-ksanten]-3-on0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2932 29 85556-Dimetyloamino-3,3-bis(4-dimetyloaminofenylo)ftalid0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2932 29 85606'-(Dibutyloamino)-3'-metylo-2'(fenyloamino)-spiro[izobenzofuran-1(3H),9'-[9H]ksanten]-3-on0 %1.1.2010-31.12.2011
ex 2932 29 85703',6'-Bis(etyloamino)-2',7'-dimetylospiro[izobenzofuran-1(3H),9'-[9H]-ksanten]-3-on0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2932 29 85716' -(Dietyloamino)-3' -metylo-2' (fenyloamino)-spiro[izobenzofuran-1(3H),9'-[9H]ksanten]-3-on0 %1.1.2010-31.12.2011
ex 2932 29 85722'-[Bis(fenylometylo)amino]6'-(dietyloamino)-spiro[izobenzofuran-1(3H),9'-[9H]ksanten]-3-on0 %1.1.2010-31.12.2011
ex 2932 29 8580Kwas giberelinowy o czystości co najmniej 88 % masy0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2932 29 8584Dekahydro-3a,6,6,9a-tetrametylonafto [2,1-b] furan-2 (1H)-on0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2932 29 8585Heksan-4-olid0%1.1.2010-31.12.2013
ex 2932 99 0010Bendiocarb (ISO)0%1.1.2010-31.12.2013
ex 2932 99 0030Carbofuran (ISO)0%1.1.2010-31.12.2013
ex 2932 99 00351,2,3-Trideoksy-4,6:5,7-bis-O-[(4-propylofenylo)metyleno]-nonitol0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2932 99 00401,3:2,4-Bis-O-(3,4-dimetylobenzylideno)-D-glucitol0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2932 99 00701,3:2,4-bis-O-Benzylideno-D-glucitol0 %1.1.2010-31.12.2011
ex 2932 99 00753-(3,4-Metylenodioksyfenylo)-2-metylopropanal0 %1.1.2010-31.12.2011
ex 2932 99 00801,3:2,4-bis-O-(4-Metylobenzylideno)-D-glucitol0 %1.1.2010-31.12.2011
ex 2933 19 90303-Metylo-1-p-tolilo-5-pirazolon0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2933 19 9040Edarawon (INN)0%1.1.2010-31.12.2013
ex 2933 19 9050Fenpyroksymat (ISO)0%1.1.2010-31.12.2013
ex 2933 19 9060Piraflufen etylu (ISO)0%1.1.2010-31.12.2013
ex 2933 19 9070Siarczan 4,5-diamino-1-(2-hydroksyetylo)-pirazolu0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2933 21 0010Hydantoina0%1.1.2010-31.12.2013
ex 2933 21 00501-Bromo-3-chloro-5,5-dimetylohydantoina0 %1.1.2010-31.12.2011
ex 2933 21 0060DL-p-Hydroksyfenylohydantoina0 %1.1.2010-31.12.2011
ex 2933 21 0070α-(4-Metoksybenzoilo)-α-(1-benzylo-5-etoksy-3-hydantoinylo)-2-chloro-5-dodecylooksykarbonyloacetanilid0 %1.1.2010-31.12.2011
ex 2933 29 9040Triflumizol (ISO)0%1.1.2010-31.12.2013
ex 2933 29 90501,3-Dimetyloimidazolidyn-2-on0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2933 39 9915Kwas pirydyno-2,3-dikarboksylowy0 %1.1.2010-31.12.2013
*ex 2933 39 9924Chlorowodorek 2-chlorometylo-4-metoksy-3,5-dimetylopirydyny0 %1.1.2010-31.12.2014
ex 2933 39 9925Imazethapyr (ISO)0%1.1.2010-31.12.2013
ex 2933 39 9935Aminopyralid (ISO)0%1.1.2010-31.12.2013
ex 2933 39 99402-Chloropirydyna0%1.1.2010-31.12.2013
ex 2933 39 9950Tetrafluoroboran N-fluoro-2,6-dichloropirydyny0 %1.1.2010-31.12.2011
*ex 2933 39 9955Pyriproksyfen (ISO) o czystości 97 % masy lub większej0 %1.1.2010-31.12.2014
ex 2933 39 99602-Fluoro-6-(trifluorometylo)pirydyna0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2933 39 9965Acetamiprid (ISO)0%1.1.2010-31.12.2013
ex 2933 39 9975Picolinafen (ISO)0%1.1.2010-31.12.2013
ex 2933 49 1010Quinmerac (ISO)0%1.1.2010-31.12.2013
ex 2933 49 1020Kwas 3-hydroksy-2-metylochinolino-4-karboksylowy0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2933 49 9050Monohydrat benzoesanu 2-[(S)-3-{(E)-3-[2-(7-chloro-2-chinolilo) winylo]fenylo}-3-hydroksypropylo] metylu0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2933 49 90605,6,7,8-Tetrahydrochinolina0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2933 49 9070Chinolin-8-ol0%1.1.2010-31.12.2013
ex 2933 52 0010Malonylomocznik (kwas barbiturowy)0 %1.1.2010-31.12.2011
ex 2933 59 9515Monohydrat fosforanu (2R)-4-okso-4-[3-(trifluorometylo)-5,6-dihydro [1,2,4]triazolo[4,3-a] pirazyno-7(8H)-ilo]-1-(2,4,5-trifluorofenylo) butylo-2-amonu0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2933 59 95202,4-Diamino-6-chloropirymidyna0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2933 59 9525Jednowodzian monochlorowodorku 2,5-diamino-4,6-dihydroksypirymi-dyny0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2933 59 9530Mepanipyrim (ISO)0%1.1.2010-31.12.2013
ex 2933 59 95354-Amino-2,6-dichloropirymidyna0 %1.1.2010-31.12.2011
ex 2933 59 9540Guanina0%1.1.2010-31.12.2013
ex 2933 59 95602,6-Dichloro-4,8-dipiperydynopirymido[5,4-d]pirymidyna0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2933 59 9570N-(4-Etylo-2,3-dioksopiperazyn-1-ilokarbonylo)-D-2-fenyloglicyna0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2933 69 80201,3,5-Tris[(3,5-di-tert-butylo-4-hydroksyfenylo)metylo]-1,3,5-triazino-2,4,6(1H,3H,5H)-trion0 %1.1.2010-31.12.2013
*ex 2933 69 80301,3,5-Tris[3-(dimetyloamino)propylo]heksahydro-1,3,5-triazyna0 %1.1.2010-31.12.2014
ex 2933 69 80501,3,5-Tris(2,3-dibromopropylo)-1,3,5-triazinano-2,4,6-trion0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2933 69 8080Tris(2-hydroksyetylo)-1,3,5-triazynotrion0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2933 79 0010Ezetimibe (INN)0%1.1.2010-31.12.2013
ex 2933 79 00305-Winylo-2-pirolidon0%1.1.2010-31.12.2012
ex 2933 79 00506-Bromo-3-metylo-3H-dibenzo(f,ij)izochinolino-2,7-dion0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2933 99 80102-(2H-Benzotriazol-2-ilo)-4,6-di-tert-butylofenol0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2933 99 80152-(2H-Benzotriazol-2-ilo)-4,6-di-tert-pentylofenol0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2933 99 80202-(2H-Benzotriazol-2-ilo)-4,6-bis(1-metylo-1-fenyloetylo)fenol0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2933 99 80256,6'-Di-2H-benzotriazol-2-ilo-4,4'-bis(1,1,3,3-tetrametylobutylo)-2,2'-metylenodifenol0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2933 99 8030Quizalofop-P-etylu (ISO)0 %1.1.2010-31.12.2013
*ex 2933 99 80351,3,3-Trimetylo-2-metylenoindolina0 %1.1.2010-31.12.2014
ex 2933 99 8040trans-4-Hydroksy-L-prolina0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2933 99 8045Hydrazyd maleinowy (ISO)0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2933 99 8050Metkonazol (ISO)3,2 %1.1.2010-31.12.2013
*ex 2933 99 8055Pyridaben (ISO)0%1.1.2010-31.12.2014
ex 2933 99 80601,3-Bis(3-izocyjanianometylofenylo)-1,3-diazetydyno-2,4-dion (dimer diizocyjanianu 2,4-toluenu)0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2933 99 8065Cyleksetyl kandesartanu (INNM)0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2933 99 8069Kwas [(3R)-4-(4-chlorobenzylo)-7-fluoro-5-(metylosulfonylo)-1,2,3,4-tetrahydrocyklopenta [b]indol-3-ilo]octowy0 %1.1.2010-31.12.2011
ex 2933 99 80706,7-Dihydro-5H-cyklopenta[b]pirydyna0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2933 99 807110-metoksyiminostylben0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2933 99 80721,4,7-Trimetylo-1,4,7-triazacyklononan0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2933 99 80735-(Acetoacetyloamino)benzoimidazolon0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2933 99 8074Chlorowodorek imidazo[1,2-b]pirydazyny0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2933 99 8076Octan bis(oktahydro-1,4,7-trimetylo-1H-1,4,7-triazonino-N1,N4,N7)tri-μ-oksodimanganu(2+) (1:2)0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2933 99 8077Siarczan bis(oktahydro-1,4,7-trimetylo-1H-1,4,7-triazonino-N1,N4,N7) tri-μ-oksodimanganu(2+) (1:1)0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2933 99 8078Chloroworodek 3-amino-3-azabicyklo (3.3.0) oktanu0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2933 99 80811,2,3 Benzotriazol0%1.1.2010-31.12.2011
ex 2933 99 8082Tolitriazol0%1.1.2010-31.12.2013
ex 2933 99 80882,6-Dichlorochinoksalina0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2933 99 8089Karbendazym (ISO)0%1.1.2010-31.12.2013
ex 2934 10 0010Heksytiazoks (ISO)0%1.1.2010-31.12.2013
ex 2934 10 00202-(4-Metylotiazol-5-ilo)etanol0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2934 10 0040Kwas (Z)-2-(2-tert-butoksykarbonyloaminotiazol-4-ilo)-2-pentenowy0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2934 10 0050Kwas 2-(2-formyloaminotiazol-4-ilo) octowy0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2934 20 80104-Chloro-1,3-benzotiazol-2(3H)-on0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2934 20 80401,2-Benzizotiazol-3(2H)-on (Benzizothiazolinon (BIT))0 %1.1.2010-31.12.2012
ex 2934 20 8050(Z)-2-(2-Aminotiazol-4-ilo)-2-(acetylooksyimino)tiooctan (S)-1,3-benzo-tiazol-2-ilu0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2934 99 9015Karboksyna (ISO)0%1.1.2010-31.12.2013
ex 2934 99 9035Dimetenamid (ISO)0%1.1.2010-31.12.2013
ex 2934 99 9045Tris(2,3-epoksypropylo)-1,3,5-triazynanotrion0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2934 99 9055Olmesartan medoxomil (INN)0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2934 99 9060Chlorowodorek tiolaktonu DL-homocysteiny0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2934 99 90653-Aminotiofeno-2-karboksylan metylu0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2934 99 90661,1-Ditlenek tetrahydrotiofenu0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2934 99 90721-[3-(5-Nitro-2-furylo)allilidenoamino]imidazolidyno-2,4-dion0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2934 99 90742-Izopropylotioksanton0%1.1.2010-31.12.2012
ex 2934 99 9075(4R-cis)-1,1-Dimetyloetylo-6-[2[2-(4-fluorofenylo)-5-(1-izopropylo)-3-fenylo-4-[(fenyloamino)karbonylo]-1H-pirolo-1-ilo]etylo]-2,2-dimetylo-1,3-dioksano-4-octan0 %1.1.2010-31.12.2011
ex 2934 99 90762,5-Tiofenodiilobis(5-tert-butylo-1,3-benzoksazol)0 %1.1.2010-31.12.2011
ex 3204 20 0010
ex 2934 99 90775-Metylo-1,3,4-oksadiazolo-2-karboksylan potasu0 %1.1.2010-31.12.2011
ex 2934 99 90785-[(Etoksykarbonylo)amino]-ester metylowy kwasu 1,2,4-tiadiazolo-3 octowego0 %1.1.2010-31.12.2012
ex 2934 99 9079Tiofeno-2-etanol0%1.1.2010-31.12.2013
ex 2934 99 9081Kwas 2-(5-amino-1,2,4-tiadiazol-3-ilo)-(Z)-2-metoksyiminooctowy0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2934 99 90822-Metylo-1-[4-(metylotio)fenylo]-2-morfolinopropan-1-on0 %1.1.2010-31.12.2013
*ex 2934 99 9083Flumioksazyna (ISO) o czystości 96 % masy lub większej0 %1.1.2010-31.12.2014
*ex 2934 99 9084Etoksazol (ISO) o czystości 94,8 % masy lub większej0 %1.1.2010-31.12.2014
ex 2935 00 9015Flupyrsulfuron-metyl-sodu (ISO)0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2935 00 9020Toluenosulfonamidy0%1.1.2010-31.12.2013
ex 2935 00 9025Triflusulfuron-metyl (ISO)0 %1.1.2010-31.12.2013
*ex 2935 00 9030Mieszanina izomerów zawierająca N-etylotolueno-2-sulfonamid i N-etylotolueno-4-sulfonamid0 %1.1.2010-31.12.2014
ex 2935 00 9035Chlorsulfuron (ISO)0%1.1.2010-31.12.2013
ex 2935 00 9045Rimsulfuron (ISO)0%1.1.2010-31.12.2013
ex 2935 00 90504,4'-Oksydi(benzenosulfonohydrazyd)0 %1.1.2010-31.12.2013
*ex 2935 00 9053Kwas 2,4-dichloro-5-sulfamylobenzoesowy0 %1.1.2010-31.12.2014
ex 2935 00 9055Thifensulfuron-metyl (ISO)0 %1.1.2010-31.12.2013
*ex 2935 00 9063Nikosulfuron (ISO), o czystości 91 % masy lub większej0 %1.1.2010-31.12.2014
ex 2935 00 9065Tribenuron-metyl (ISO)0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2935 00 9075Metsulfuron-metyl (ISO)0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2935 00 90764-Toluenosulfomocznik0 %1.1.2010-31.12.2011
ex 2935 00 90814-Amino-N-(4-aminofenylo)benzenosulfonamid0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2935 00 9082N-(5,7-Dimetoksy[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirymidyno-2-ilo)-2-metoksy-4-(trifluorometylo)pirydyno-3-sulfonamid0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2935 00 90833-Amino-N,N-dietylo-4-metoksybenzenosulfonamid0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2935 00 9085Chlorowodorek N-[4-(izopropyloaminoacetylo)fenylo]metanosulfona-midu0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2935 00 90864-(m-Toliloamino)pirydyno-3-sulfonamid0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2935 00 9088Monouwodniony półtorasiarczan N-(2-(4-amino-N-etylo-m-tolui-dyno)etylo) metanosulfonamid0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 2935 00 90893-(3-Bromo-6-fluoro-2-metyloindolo-1-ilosulfonylo)-N,N-dimetylo-1,2,4-triazolo-1-sulfonamid0 %1.1.2010-31.12.2011
ex 2938 90 9010Hesperydyna0%1.1.2010-31.12.2013
3201 20 00Ekstrakt akacji0%1.1.2010-31.12.2013
ex 3201 90 9020Ekstrakty garbarskie uzyskane z owoców gambiru i migdałecznika0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3204 13 0010Barwnik C.I. Basic Red 10 %1.1.2010-31.12.2011
ex 3204 15 0010Barwnik CI. Vat Orange 7 (CI. Pigment Orange 43)0 %1.1.2010-31.12.2012
ex 3204 15 0060Barwnik CI. Vat Blue 40%1.1.2010-31.12.2013
ex 3204 17 0010Barwnik C.I. Pigment Yellow 810 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3204 17 0030Barwnik C.I. Pigment Yellow 970 %1.1.2010-31.12.2012
*ex 3204 17 0040Barwnik C.I. Pigment Yellow 1200 %1.1.2010-31.12.2014
*ex 3204 17 0050Barwnik C.I. Pigment Yellow 1800 %1.1.2010-31.12.2014
*ex 3204 19 0011Barwnik fotochromowy,3-(4-butoksyfenylo-6,7-dimetoksy-3-(4-metoksy-fenylo)-13,13-dimetylo-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromeno-11-karbonitryl0 %1.1.2010-31.12.2014
ex 3204 19 00154-{4-[3-(4-Metoksyfenylo)-13,13-dimetylo-3,13-dihydrobenzo [h]indeno[2,1-f]chromen-3-ilo]fenylo}morfolina0 %1.1.2010-31.12.2013
*ex 3204 19 0021Barwnik fotochromowy, 4-(3-(4-butoksyfenylo)-6-metoksy-3-(4-metoksy-fenylo)-13,13-dimetylo-11-(trifluorometylo)-3,13-dihydrobenzo[h]in-deno[2,1-f]chromen-7-ylo)morfolina0 %1.1.2010-31.12.2014
ex 3204 19 00258-Metylo-2,2-difenylo-2H-benzo[h]chromeno-5-karboksylan cykloheksylu0 %1.1.2010-31.12.2013
*ex 3204 19 0031Barwnik fotochromowy, N-heksylo -6,7-dimetoksy-3,3-bis(4-metoksyfe-nylo)-13,13-dimetylo-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromen-11-karboksamid0 %1.1.2010-31.12.2014
*ex 3204 19 0041Barwnik fotochromowy,4,4'-(13,13-dimetylo-3,13-dihydrobenzo[h]in-deno[2,1-f]chromen-3,3-diilo)difenol0 %1.1.2010-31.12.2014
*ex 3204 19 0051Barwnik fotochromowy, 4-(4-(6,11-difluoro-13,13-dimetylo-3-fenylo-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f ]chromen-3-ylo)fenylo)morfolina0 %1.1.2010-31.12.2014
*ex 3204 19 0061Barwnik fotochromowy, 3-(4-butoksyfenylo)-6,7-dimetoksy-3-(4-meto-ksyfenylo)-13,13-dimetylo-11-(trifluorometylo)-3,13-dihydrobenzo[h]in-deno[2,1-f ]chromen0 %1.1.2010-31.12.2014
ex 3204 19 00656-Metoksy-7-morfolino-13-etylo-13-metoksy-3,3-bis-(4-metoksyfenylo)-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromen0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3204 19 0070Barwnik CI. Solvent Red 490 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3204 19 00756,7-Dimetoksy-13-etylo-13-metoksy-3,3-bis-(4-metoksyfenylo)-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromen0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3204 19 0080Izomery (R) i (S) 6,7-dimetoksy-13-etylo-13-[2-(2-metoksyetoksy)-etoksy]-3-(4-metoksyfenylo)-3-(4-fluorofenylo)-3,13-dihydrobenzo[h]in-deno[2,1-f]chromenu0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3204 19 00816,11-Difluoro-3,3-di-(4-metoksyfenylo)-13,13-dimetylo-3,13-dihydro-benzo[h]indeno[2,1-f]chromen0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3204 19 00823-(4-Fluorofenylo)-3-(4-piperydynofenylo)-13,13-dimetylo-3,13-dihydro-benzo[h]indeno[2,1-f]chromen0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3204 19 00836,7-Dimetoksy-11-cyjano-3,3-di-(4-metoksyfenylo)-13,13-dimetylo-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromen0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3205 00 0010Laki aluminiowe wytwarzane z barwników, stosowane do produkcji pigmentów w przemyśle farmaceutycznym(1)0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3206 11 0010Ditlenek tytanu powleczony triizostearynianem izopropoksytytanu, zawierający 1,5 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 2,5 % masy triizostearynianu izopropoksytytanu0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3206 42 0010Litopon0%1.1.2010-31.12.2013
3206 50 00Produkty nieorganiczne, w rodzaju stosowanych jako luminofory0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3207 30 0010Preparat zawierający:0 %1.1.2010-31.12.2013
- nie więcej niż 85 % masy srebra,
- nie mniej niż 2 % masy palladu,
- tytanian baru,
- terpineol, oraz
- etylocelulozę,
stosowany do sitodruku do produkcji wielowarstwowych kondensatorów ceramicznych(1)
*ex 3207 40 8520Płatki szklane powleczone srebrem, o przeciętnej średnicy 40 (+/- 10) μm0 %1.1.2010-31.12.2013
*ex 3207 40 8530Fryta szklana, stosowana do produkcji lamp elektronopromieniowych (1)0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3208 10 9010Powłoka przeciwodblaskowa składająca się z polimeru na bazie estru modyfikowanego grupą chromoforową, w postaci roztworu albo 2-metoksy-1-propanolu, octanu 2-metoksy-1-metyloetylu, albo metylo-2-hydroksyizomaślanu, zawierająca nie więcej niż 10 % masy polimeru0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3707 90 9060
ex 3208 20 1010Kopolimer N-winylokaprolaktamu, N-winylo-2-pirolidonu oraz metakry-lanu dimetyloaminoetylu, w postaci roztworu w etanolu zawierający 34 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 40 % masy kopolimeru0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3208 20 1040Poli(metakrylan 1H,1H-heptafluoro-butylu) rozpuszczony w mieszaninie eteru metyloperfluorobutylowego i eteru metyloperfluoroizobutylowego0 %1.1.2010-31.12.2011
ex 3208 90 1910Kopolimer kwasu maleinowego oraz eteru metylowinylowego, monoestryfikowany grupą etylową oraz/lub izopropylową oraz/lub butylową, w postaci roztworu w etanolu, etanolu i butanolu, izopropanolu lub izopropanolu i butanolu0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3208 90 1915Modyfikowane, chlorowane poliolefiny, nawet w postaci roztworu lub dyspersji0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3902 90 9094
ex 3208 90 1940Polimer metylosiloksanu, w postaci roztworu w mieszaninie acetonu, butanolu, etanolu i izopropanolu, zawierający 5 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 11 % masy polimeru metylosiloksanu0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3208 90 1950Roztwór zawierający:0 %1.1.2010-31.12.2013
- (65 +/- 10) % masy γ-butyrolaktonu;
- (30 +/- 10) % masy żywicy poliamidowej;
- (3,5 +/- 1,5) % masy pochodnej estru naftochinonu, oraz
- (1,5 +/- 0,5) % masy kwasu arylokrzemowego
ex 3208 90 1975Kopolimer acenaftalenu w roztworze mleczanu etylu0 %1.1.2010-31.12.2012
ex 3208 90 1985Mieszanina zawierająca:0 %1.1.2010-31.12.2013
- 30~45 % masy żywicy poliamidowej;
- 2~10 % masy diazonaftochinonu;
- 50~65 % masy γ-butyrolaktonu
ex 3208 90 9110Preparat na bazie polihydroksyamidu zawierającego co najmniej pochodne esteru naftochinonu albo tosylan rozpuszczony w γ-butyro-laktonie i/lub 2-metoksy-1-metyloetylooctanie0 %1.1.2010-31.12.2012
ex 3208 90 9910Roztwór na bazie chemicznie modyfikowanych polimerów naturalnych, zawierający dwa lub więcej z poniżej wymienionych barwników:0 %1.1.2010-31.12.2013
- 8'-acetoksy-1,3,3,5,6-pentametylo-2,3-dihydrospiro[1H-indolo-2,3'-nafto[2,1-b][1,4]oksazyno]-9'-karboksylanu metylu;
- 6-(izobutyryloksy)-2,2-difenylo-2H-benzo[h]chromeno-5-karboksylan metylu;
- 13-izopropylo-3,3-bis(4-metoksyfenylo)-6,11-dimetylo-3,13-dihydro-benzo [h]indeno[2,1-f]chromen-13-ol;
- 8-metylo-2,2-difenylo-2H-benzo[h]chromeno-5-karboksylan etoksy-karbonylometylu;
- 13-etylo-3-[4-(morfolino)fenylo]-3-fenylo-3,13-dihydrobenzo [h]indeno[2,1-f]chromen-13-ol
ex 3208 90 9920Roztwór na bazie chemicznie modyfikowanych polimerów naturalnych, zawierający dwa lub więcej z poniżej wymienionych barwników:0 %1.1.2010-31.12.2013
- 4-[4-(13,13-dimetylo-3-fenylo-3,13-dihydrobenzo [h]indeno[2,1-f]chromen-3-ilo)fenylo]morfolina;
- 4-{4-[3-(4-metoksyfenylo)-13,13-dimetylo-3,13-dihydrobenzo [h]indeno[2,1-f]chromen-3-ilo]fenylo}morfolina;
- 8-metylo-2,2-difenylo-2H-benzo[h]chromeno-5-karboksylan cyklohe-ksylu;
- 6-acetoksy-2,2-difenylo-2H-benzo[h]chromeno-5-karboksylan etoksy-karbonylometylu;
- 2-pentylo-7,7-difenylobenzo[h]chromeno[6,5-d]-1,3-dioxin-4(7H)-on;
- 13-butylo-13-etoksy-6,11-dimetoksy-3,3-bis(4-metoksyfenylo)-3,13-dihydrobenzo [h]indeno[2,1-f]chromen;
- 3-(4-metoksyfenylo)-13,13-dimetylo-3-fenylo-3,13-dihydrobenzo [h]indeno[2,1-f]chromen;
- 6,7-dimetoksy-3,3-bis(4-metoksyfenylo)-13,13-dimetylo-3,13-dihyd-robenzo [h]indeno[2,1-f]chromen
ex 3215 11 0010Farba drukarska, płynna, składająca się z dyspersji kopolimeru akrylanu winylu i pigmentów barwnych w izoparafinach, zawierająca nie więcej niż 13 % masy kopolimeru akrylanu winylu i pigmentów barwnych0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3215 19 0010
*ex 3215 90 0010Preparat tuszu, stosowany do produkcji kaset do drukarek strumieniowych(1)0 %1.1.2010-31.12.2013
*ex 3215 90 0020Tusz wrażliwy na ciepło związany na folii z tworzywa sztucznego0 %1.1.2010-31.12.2013
*ex 3215 90 0030Atrament zawierający 5 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 10 % masy bezpostaciowego ditlenku krzemu, którym napełniane są jednorazowe naboje, stosowane do znakowania układów scalonych(1)0 %1.1.2010-31.12.2013
3301 12 10Olejek eteryczny pomarańczowy, nieodterpenowany0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3402 13 0010Substancja powierzchniowo czynna z kopolimeru winylu na bazie glikolu polipropylenowego0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3402 13 0020Substancja powierzchniowo czynna zawierająca eter 1,4-dimetylo-1,4-bis(2-metylopropylo)-2-butyno-1,4-diylu, polimeryzowany oksyranem, zakończonym metylem0 %1.1.2010-31.12.2012
ex 3402 90 1020Mieszanina dokusatu sodu (INN) i benzoesanu sodu0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3402 90 1040Amfoteryczna fluorowana substancja powierzchniowo czynna, w mieszaninie wody i etanolu zawierająca 25 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 30 % masy substancji powierzchniowo czynnej0 %1.1.2010-31.12.2013
*ex 3402 90 1060Preparat powierzchniowo czynny, zawierający 2-etyloheksylooksymety-looksiran0 %1.1.2010-31.12.2014
*ex 3402 90 1070Preparat powierzchniowo czynny, zawierający oksyetylenowany 2,4,7,9-tetrametylo-5-decyno-4,7-diol0 %1.1.2010-31.12.2014
*ex 3403 99 0010Chłodziwo na bazie wodnego roztworu syntetycznych polipeptydów0 %1.1.2010-31.12.2013
*ex 3504 00 9010Awidyna0%1.1.2010-31.12.2014
ex 3505 10 5020O-(2-Hydroksyetylo)-pochodne hydrolizowanej skrobi kukurydzianej0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3506 91 0010Spoiwo na bazie wodnej dyspersji mieszaniny dimeryzowanej żywicy i kopolimeru etylenu oraz octanu winylu (EVA)0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3506 91 0030Dwuskładnikowy mikrokapsułkowany klej epoksydowy rozproszony w rozpuszczalniku0 %1.1.2010-31.12.2013
*ex 3506 91 0040Akrylowa wrażliwa na nacisk warstwa klejąca o grubości 0,076 mm lub większej, ale nie większej niż 0,127 mm, nawinięta na rolki o szerokości 45,7 cm lub większej, ale nie większej niż 132 cm z warstwą rozdzielającą, w której wartość siły umożliwiającej oddzielenie warstwy klejącej (mierzonej zgodnie z ASTM D3330) wynosi nie mniej niż 15 N/25 mm0 %1.1.2010-31.12.2014
ex 3701 30 0010Płyta do druku wypukłego, w rodzaju stosowanych do drukowania na papierze gazetowym, składająca się z metalowego podłoża pokrytego warstwą fotopolimeru o grubości 0,2 mm lub większej, ale nie większej niż 0,8 mm, niepowleczona folią rozdzielającą, o całkowitej grubości nie większej niż 1 mm0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3701 99 0010Płytka kwarcowa lub szklana, pokryta warstwą chromu i powleczona żywicą światłoczułą lub wrażliwą na elektrony, do produkcji masek dla towarów objętych pozycją 8541 lub 8542(1)0 %1.1.2010-31.12.2013
*ex 3705 90 9010Fotomaski do fotograficznego przenoszenia schematów połączeń obwodów na płytki półprzewodnika0 %1.1.2010-31.12.2014
ex 3707 10 0010Światłoczuła emulsja do uczulenia dysków krzemowych(1)0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3707 10 0025Emulsja zwiększająca czułość, zawierająca:0 %1.1.2010-31.12.2013
- żywice fenolowe lub akrylowe
- maksymalnie 2 % masy światłoczułego prekursora kwasowego
w roztworze zawierającym octan 2-metoksy-1-metyloetylu lub mleczan etylu
ex 3707 10 0030Preparat na bazie światłoczułego akrylu zawierający polimery, pigmenty barwne, 2-metoksy-1-metyloetylooctan i cykloheksanon oraz nawet zawierający etylo-3-etoksypropionian0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3707 10 0040Emulsja do uczulania powierzchni, zawierająca:0 %1.1.2010-31.12.2011
- nie więcej niż 10 % masy estrów naftochinonodiazydowych,
- 2 % lub więcej, ale nie więcej niż 20 % masy kopolimerów hydroksy-styrenu
- nie więcej niż 7 % masy pochodnych zawierających związki epoksydowe
rozpuszczone w octanie 1-etoksy-2-propylu i/lub mleczanie etylu
*ex 3707 10 0045Światłoczuła emulsja składająca się z cyklizowanego poliizoprenu zawierająca:0 %1.1.2010-31.12.2014
- 55 % lub więcej, ale nie więcej niż 75 % masy ksylenu, oraz
- 12 % lub więcej, ale nie więcej niż 18 % masy etylobenzenu
*ex 3707 10 0050Światłoczuła emulsja zawierająca:0 %1.1.2010-31.12.2014
- 20 % lub więcej, ale nie więcej niż 45 % masy kopolimerów akrylanów i/lubmetakrylanów i pochodnych hydroksystyrenu
- 25 % lub więcej, ale nie więcej niż 50 % masy rozpuszczalnika organicznego zawierającego co najmniej mleczan etylu i/lub octan eteru metylowego glikolu propylenowego
- 5 % lub więcej, ale nie więcej niż 30 % masy akrylanów
- nie więcej niż 12 % fotoinicjatora
*ex 3707 90 2010Toner w postaci proszku, składający się z kopolimeru styrenu i akrylanu butylu, i albo magnetytu albo sadzy, stosowany jako wywoływacz do produkcji kaset do telefaksów lub drukarek komputerowych(1)0 %1.1.2010-31.12.2013
*ex 3707 90 2020Toner, na bazie żywicy poliolowej, w postaci proszku0 %1.1.2010-31.12.2013
*ex 3707 90 2040Toner na bazie żywicy poliestrowej wytwarzany w procesie polimeryzacji, stosowany jako wywoływacz do produkcji wkładów do drukarek komputerowych i kserokopiarek(1)0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3707 90 9010Powłoka przeciwodblaskowa, składająca się z modyfikowanego polimeru metakrylu, zawierająca nie więcej niż 10 % masy polimeru, w postaci roztworu w octanie 2-metoksy-1-metyloetylu i 1-metokspropan-2-olu0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3707 90 9030Powłoka przeciwodblaskowa, w postaci roztworu wodnego, zawierająca:0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3824 90 9791- nie więcej niż 2 % masy pochodnych perfluorowcowanego kwasu sulfonowego,
- nie więcej niż 1 % masy polimeru winylu
ex 3801 20 9010Grafit koloidalny w wodnej zawiesinie, stosowany jako warstwa wewnętrzna w kolorowych kineskopach (lampach elektronopromieniowych)(1)0 %1.1.2010-31.12.2013
3805 90 10Olejek sosnowy1,7 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3808 91 9010Indoxacarb (ISO) oraz jego (R) izomer związany na nośniku z ditlenku krzemu0 %1.1.2010-31.12.2013
*ex 3808 91 9030Preparat zawierający endospory lub spory i kryształy białka pochodzące z:0 %1.1.2010-31.12.2014
- Bacillus thuringiensis Berliner subsp. aizawai i kurstaki lub
- Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki lub
- Bacillus thuringiensis subsp. israelensis lub
- Bacillus thuringiensis subsp. aizawai lub
- Bacillus thuringiensis subsp. tenebrionis
ex 3808 91 9040Spinosad (ISO)0%1.1.2010-31.12.2013
ex 3808 91 9050Wirus poliedrozy nuklearnej Spodoptera exigua (SeNPV) w wodnej zawiesinie glicerolu0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3808 92 9010Środek grzybobójczy w postaci proszku, zawierający 65 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 75 % masy hymeksazolu (ISO), niepakowany do sprzedaży detalicznej0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3808 92 9030Preparat zawierający zawiesinę pirytionianu cynku (INN) w wodzie, zawierający 24 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 26 % masy piryto-nianu cynku (INN)0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3808 93 1510Preparat na bazie koncentratu zawierający 45 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 55 % masy aktywnego składnika chwastobójczego Penoxsulam w postaci zawiesiny wodnej0 %1.1.2010-31.12.2012
ex 3808 93 2720Roztwór organiczny kletodymu (ISO), o zawartości 37 % (± 2 %) masy lub 70 % (± 2 %) masy kletodymu0 %1.1.2010-31.12.2012
ex 3809 91 0010Mieszanina 5-etylo-2-metylo-2-okso-1,3,2λ5 -dioksafosforan-5-ilometylu metylofosforanu metylu i metylofosfonianu bis(5-etylo-2-metylo-2-okso-1,3,2λ5-dioksafosforan-5-ilometylu)0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3809 92 0010Środek przeciwdziałający odbarwianiu papieru, zawierający mieszaninę trikrzemianu magnezu i soli monosodowej fosforanu 2,2'-metyle-nobis(4,6-di-tert-butylofenylu)0 %1.1.2010-31.12.2013
*ex 3809 92 0020Środek przeciwpieniący, składający się z mieszaniny oksydipropanolu i 2,5,8,11-tetrametylododek-6-yno-5,8-diolu0 %1.1.2010-31.12.2014
ex 3810 10 0010Pasta lutownicza złożona z mieszaniny metali i żywicy zawierającej:0 %1.1.2010-31.12.2013
- 70 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 90 % masy cyny
- nie więcej niż 10 % masy jednego lub więcej metali: srebra, miedzi, bizmutu, cynku lub indu
stosowana w przemyśle elektrotechnicznym(1)
ex 3811 19 0010Roztwór więcej niż 61 % masy, ale nie więcej niż 63 % masy metylocy-klopentadienylu trikarbonylu manganu w rozpuszczalniku węglowodorów aromatycznych, zawierający nie więcej niż:0 %1.1.2010-31.12.2013
- 4,9 % masy 1,2,4-trimetylo-benzenu,
- 4,9 % masy naftalenu, i
- 0,5 % masy 1,3,5-trimetylo-benzenu
ex 3811 21 0010Sole kwasu dinonylonaftalenosulfonowego, w postaci roztworu w olejach mineralnych0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3811 21 0020Dodatki do olejów smarowych na bazie organicznych związków kompleksowych molibdenu, w postaci roztworu w olejach mineralnych0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3811 90 0010Sól kwasu dinonylonaftylosulfonowego w roztworze oleju mineralnego0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3811 90 0020Inhibitor korozji, zawierający produkty reakcji kwasów tłuszczowych i oleju talowego z formaldehydem i (Z)-N-9-oktadecenylo-1,3-propanodiaminą0 %1.1.2010-31.12.2011
ex 3812 30 8020Mieszanina zawierająca głównie sebacynian bis(2,2,6,6-tetrametylo-1-oktyloksy-4-piperidylu)0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3812 30 8030Związki stabilizujące zawierające 15 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 40 % masy nadchloranu sodu i nie więcej niż 70 % masy 2-(2-metoksye-toksy)etanolu0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3814 00 9020Mieszanina zawierająca:0 %1.1.2010-31.12.2013
- 69 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 71 % masy 1-metoksy-propan-2-olu,
- 29 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 31 % masy octanu 2-metoksy-1-metyloetylu
ex 3814 00 9040Mieszaniny azeotropowe zawierające izomery eteru metylo-nonafluoro-butylowego i/lub eteru etylononafluorobutylowego0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3815 12 0010Katalizator, w postaci granulek lub pierścieni o średnicy 3 mm lub większej, ale nie większej niż 10 mm, składający się ze srebra na nośniku z tlenku glinu i zawierający 8 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 40 % masy srebra0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3815 19 9010Katalizator, składający się z tritlenku chromu lub tritlenku dichromu osadzonego na nośniku z ditlenku krzemu, o wielkości porów 2 cm3/g lub większej, określonej metodą absorpcji azotu0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3815 19 9015Katalizator w postaci proszku, składający się z mieszaniny tlenków metali, osadzonych na nośniku z ditlenku krzemu, zawierający 20 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 40 % masy molibdenu, bizmutu i żelaza liczonych łącznie, stosowany do produkcji akrylonitrylu(1)0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3815 19 9030Katalizator zawierający tetrachlorek tytanu na nośniku z dichlorku magnezu, stosowany do produkcji polipropylenu(1)0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3815 19 9040Katalizator w postaci kul o średnicy 4,2 mm lub większej, ale nie większej niż 9 mm, składający się z mieszaniny tlenków metali, zawierający głównie tlenki molibdenu, wanadu i miedzi, na nośniku z ditlenku krzemu i/lub tlenku glinu, stosowany do produkcji kwasu akrylowego(1)0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3815 19 9041Katalizatory w postaci tabletek zawierające 60 % (± 2 %) masy tlenku miedzi na nośniku z tlenku glinu0 %1.1.2010-31.12.2012
ex 3815 19 9050Katalizator składający się z metaloorganicznych związków tytanu, magnezu i glinu na nośniku z ditlenku krzemu, w postaci zawiesiny w tetrahydrofuranie0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3815 19 9060Katalizator składający się z tritlenku dichromu, osadzony na nośniku z tlenku glinu0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3815 19 9065Katalizator składający się z kwasu fosforowego chemicznie osadzonego na nośniku z ditlenku krzemu0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3815 19 9070Katalizator składający się z metaloorganicznych związków glinu i cyrkonu, osadzonych na nośniku z ditlenku krzemu0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3815 19 9075Katalizator składający się z metaloorganicznych związków glinu i chromu, osadzonych na nośniku z ditlenku krzemu0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3815 19 9080Katalizator składający się z metaloorganicznych związków magnezu i tytanu, osadzonych na nośniku z ditlenku krzemu, w postaci zawiesiny w oleju mineralnym0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3815 19 9085Katalizator składający się z metaloorganicznych związków glinu, magnezu i tytanu, osadzonych na nośniku z ditlenku krzemu, w postaci proszku0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3815 19 9086Katalizator zawierający tetrachlorek tytanu na nośniku z dichlorku magnezu, stosowany do produkcji poliolefin(1)0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3815 90 9016Środek inicjujący na bazie mocznika dimetyloaminopropylu0 %1.1.2010-31.12.2012
ex 3815 90 9020Katalizator, w postaci proszku, składający się z mieszaniny trichlorku tytanu i chlorku glinu, zawierający:

- 20 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 30 % masy tytanu, oraz

- 55 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 72 % masy chloru

0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3815 90 9050Katalizator składający się z trichlorku tytanu, w postaci zawiesiny w heksanie lub heptanie, zawierający, w heksanie lub w materiale wolnym od heptanu 9 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 30 % masy tytanu0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3815 90 9070Katalizator składający się z mieszaniny mrówczanu (2-hydroksypro-pylo)trimetyloamonu i glikolu dipropylenowego0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3815 90 9071Katalizator zawierający heksanian N-(2-hydroksypropyloamono)diazo-bicyklo (2,2,2) oktano-2-etylu rozpuszczony w etano-1,2-diolu0 %1.1.2010-31.12.2011
ex 3815 90 9077Katalizator w postaci proszku w zawiesinie wodnej zawierający:0 %1.1.2010-31.12.2013
- 1 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 3 % masy palladu
- 0,25 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 3 % masy ołowiu
- 0,25 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 0,5 % masy wodorotlenku ołowiu
- 5,5 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 10 % masy glinu
- 4 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 10 % masy magnezu
- 30 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 50 % masy ditlenku krzemu
ex 3815 90 9080Katalizator składający się głównie z kwasu dinonylonaftalenodisulfonowego w postaci roztworu w izobutanolu0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3815 90 9081Katalizator zawierający 69 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 79 % masy 2-etyloheksanianu (2-hydroksy-1-metyloetylo)trimetyloamonu0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3815 90 9084Katalizator w postaci proszku zawierający minimum 96 % masy tlenków miedzi, chromu i żelaza0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3815 90 9085Katalizator na bazie glinokrzemianu (zeolitu), do alkilacji węglowodorów aromatycznych, transalkilacji węglowodorów alkiloaromatycznych lub oligomeryzacji olefin(1)0 %1.1.2010-31.12.2012
ex 3815 90 9086Katalizator, w postaci pręcików, składający się z glinokrzemianu (zeolitu), zawierający 2 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 3 % masy tlenków metali ziem rzadkich oraz mniej niż 1 % masy tlenku disodu0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3815 90 9087Inicjator reakcji, składający się z peroksydiwęglanu diizopropylu, w postaci roztworu w diwęglanie diallilo-2,2'-oksydietylu0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3815 90 9088Katalizator składający się z tetrachlorku tytanu i chlorku magnezu, zawierający w bazie wolnej od oleju i heksanu:0 %1.1.2010-31.12.2013
- 4 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 10 % masy tytanu oraz
- 10 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 20 % masy magnezu
ex 3815 90 9089Bakteria Rhodococcus rhodocrous J1, zawierająca enzymy, zawieszona w żelu poliakryloamidowym lub w wodzie, stosowana jako katalizator do produkcji akryloamidu w procesie uwodnienia akrylonitrylu(1)0 %1.1.2010-31.12.2011
ex 3817 00 5010Mieszanina alkilobenzenów (C14-26) zawierająca:

- 35 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 60 % masy eikozylobenzenu

0 %1.1.2010-31.12.2013
- 25 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 50 % masy dokozylobenzenu
- 5 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 25 % masy tetrakozylobenzenu
ex 3817 00 8010Mieszanina alkilonaftalenów, zawierająca:0 %1.1.2010-31.12.2013
- 88 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 98 % masy heksadecylonaftalenu
- 2 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 12 % masy diheksadecylonaftalenu
ex 3817 00 8020Mieszanina rozgałęzionych alkilobenzenów zawierająca głównie dodecylobenzeny0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3819 00 0020Ognioodporny płyn hydrauliczny na bazie estru fosforanowego0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3824 90 1510Kwaśny glinokrzemian (sztuczny zeolit typu Y) sodu, zawierający nie więcej niż 11 % masy sodu w przeliczeniu na tlenek sodu, w postaci pałeczek0 %1.1.2010-31.12.2013
*ex 3824 90 9707Błona zawierająca tlenki baru lub wapnia w połączeniu z tlenkami tytanu lub cyrkonu, w akrylowym materiale wiążącym0 %1.1.2010-31.12.2014
ex 3824 90 9709Preparaty antykorozyjne, składające się z soli kwasu dinonylonaftalenosulfonowego albo:0 %1.1.2010-31.12.2013
- na podłożu wosków mineralnych, nawet modyfikowanych chemicznie, lub
- w postaci roztworu w rozpuszalniku organicznym
ex 3824 90 9710Kalcynowany boksyt (klasa ogniotrwała)0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3824 90 9712Oligomer tetrafluoroetylenu, posiadający jedną jodoetylową grupę końcową0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3824 90 9713Preparaty zawierające nie mniej niż 92 % masy, ale nie więcej niż 96,5 % masy 1,3:2,4-bis-O-(4-metylobenzylideno)-D-glucitolu i zawierające także pochodne kwasu karboksylowego i siarczan alkilowy0 %1.1.2010-31.12.2011
ex 3824 90 9714Fenolan fosfoniowy wapnia, rozpuszczony w oleju mineralnym0 %1.1.2010-31.12.2011
ex 3824 90 9715Strukturalny fosforan glinukrzemionki0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3824 90 9716Mieszanina bis{4-(3-(3-fenoksykarbonyloamino)tolilo)ureido}fenylosul-fonu, difenylotolueno-2,4-dikarbaminianu i 1-[4-(4-aminobenzenosulfo-nylo)-fenylo]-3-(3-fenoksykarbonyloamino-tolilo)-mocznika0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3824 90 9717Mieszanina octanów 3-butyleno-1,2-diolu o zawartości 65 % masy lub większej, ale nie większej niż 90 % masy0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3824 90 9718Kwas 4-metylo-migdałowy, surowy0 %1.1.2010-31.12.2011
ex 3824 90 9720Preparat zawierający 83 % masy lub więcej 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-metanoindenu (dicyklopentadienu), kauczuk syntetyczny, nawet zawiera-jący 7 % masy lub więcej tricyklopentadienu, oraz:0 %1.1.2010-31.12.2013
- albo związek alkilo-gilnowy;
- albo organiczny kompleks wolframu;
- lub organiczny kompleks molibdenu
ex 3824 90 9722Preparaty zawierające nie mniej niż 47 % masy 1,3:2,4-bis-O-benzyli-deno-D-glucitolu0 %1.1.2010-31.12.2011
ex 3824 90 9725Płytki tantalanu litu, niedomieszkowane0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3824 90 9729Preparat składający się głównie z γ-butyrolaktronu i czwartorzędowych soli amonowych, do produkcji kondensatorów elektrolitycznych(1)0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3824 90 97302,4,7,9-Tetrametylodec-5-yno-4,7-diol, hydroksyetylowany0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3824 90 9734Mieszanina fitosteroli w postaci krystalicznego woskowatego proszku zawierająca:0 %1.1.2010-31.12.2013
- 36 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 79 % masy sitosteroli,
- 15 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 34 % masy sitostanoli,
- 4 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 25 % masy kampesteroli,
- 0 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 14 % masy kampestanoli
ex 3824 90 9736Preparat na bazie 2,5,8,11-tetrametylo-6-dodecyno-5,8-diol etoksyetylenu0 %1.1.2010-31.12.2012
ex 3824 90 9737Mieszanina ciekłokrystaliczna, do stosowania w produkcji monitorów(1)0 %1.1.2010-31.12.2012
ex 3824 90 9738Preparat na bazie węglanu alkilu, zawierający również absorber UV, stosowany do produkcji szkieł optycznych(1)0 %1.1.2010-31.12.2012
ex 3824 90 9739Mieszania zawierająca 40 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 50 % masy metakrylanu 2-hydroksyetylu oraz 40 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 50 % masy estru glicerolowego kwasu borowego0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3824 90 9740Kwas azelainowy o czystości 75 % masy lub większej, ale nie większej niż 85 % masy0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3824 90 9742Mieszanina tlenków metali, w postaci proszku, zawierająca:0 %1.1.2010-31.12.2013
- albo 5 % masy lub więcej baru, neodymu lub magnezu oraz 15 % masy lub więcej tytanu,
- albo 30 % masy lub więcej ołowiu oraz 5 % masy lub więcej niobu,
stosowana do produkcji błon dielektrycznych lub stosowana jako materiał dielektryczny do produkcji wielowarstwowych kondensatorów ceramicznych(1)
ex 3824 90 9744Mieszanka fitosteroli, w postaci innej niż proszek, zawierająca:

- 75 % masy lub więcej steroli,

- nie więcej niż 25 % masy stanoli

stosowana do produkcji estrów stanoli lub estrów steroli(1)

0 %1.1.2010-31.12.2012
ex 3824 90 9745Preparaty składające się głównie z glikolu etylenowego oraz:0 %1.1.2010-31.12.2013
- albo glikolu dietylenowego, kwasu dodekanodiowego i wody amoniakalnej,
- albo N,N-dimetyloformamidu,
- albo γ-butyrolaktronu,
- albo tlenku krzemu,
- albo azelanianu wodoroamonowego,
- albo azelanianu wodoroamonowego i tlenku krzemu,
- albo kwasu dodekanodiowego, wody amoniakalnej i tlenku krzemu,
do produkcji kondensatorów elektrolitycznych(1)
ex 3824 90 9747Aldehyd 4-metoksysalicylowy, rozpuszczony w N-metylo pirolidonie0 %1.1.2010-31.12.2012
ex 3824 90 9752Bis[(2-benzoilofenoksy)octan] poli(glikolu tetrametylenowego) o średniej długości łańcucha polimeru mniejszej niż 5 jednostek monomeru0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3824 90 9753Bis(p-dimetylo)aminobenzoesan poli(glikolu etylenowego) o średniej długości łańcucha polimeru mniejszej niż 5 jednostek monomeru0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3824 90 97542-Hydroksybenzonitryl, w postaci roztworu w N,N,-dimetyloformami-dzie, zawierający 45 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 55 % masy 2-hydroksybenzonitrylu0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3824 90 9760a-Fenoksykarbonylo-<o-fenoksypoli[oksy(2,6-dibromo-1,4-fenyleno) izopropylideno(3,5-dibromo-1,4-fenyleno)oksykarbonyl]0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3824 90 9763Trietyloboran, w postaci roztworu w tetrahydrofuranie0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3824 90 9764Krzemian glinu sodu, w postaci kul o średnicy:0 %1.1.2010-31.12.2013
- albo 1,6 mm lub większej, ale nie większej niż 3,4 mm,
- albo 4 mm lub większej, ale nie większej niż 6 mm
ex 3824 90 9770Pasta zawierająca 75 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 85 % masy miedzi, zawierająca również tlenki nieorganiczne, etylocelulozę i rozpuszczalnik0 %1.1.2010-31.12.2012
ex 3824 90 9772Roztwór zawierający 80 % masy lub więcej 2,4,6-trimetylobenzaldehydu w acetonie0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3824 90 9773Cząsteczki ditlenku krzemu, z którymi kowalencyjnie związane są związki organiczne, stosowane do produkcji kolumn do wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) oraz przygotowania próbek wsadu(1)0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3824 90 9775Bis[(9-okso-9H-tioksanten-1-ilooksy)octan] poli(glikolu tetrametylenowego) o średniej długości łańcucha polimeru mniejszej niż 5 jednostek monomeru0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3824 90 9777Dietylometoksyboran w postaci roztworu w tetraydrofuranie0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3824 90 9778Mieszanka fitosteroli otrzymanych z drewna i olejów drewnopochodnych (oleju talowego) w postaci proszku o wielkości cząstek nie większej niż 300 μm, zawierająca:0 %1.1.2010-31.12.2012
- 60 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 80 % masy sitosteroli,
- nie więcej niż 15 % masy kampesteroli,
- nie więcej niż 5 % masy stigmasteroli,
- nie więcej niż 15 % masy betasitostanoli
ex 3824 90 9779Mieszanina 80 % (± 10 %) 1-[2-(2-aminobutoksy)etoksy]but-2-yloaminy i 20 % (± 10 %) 1-({[2-(2-aminobutoksy)etoksy]metylo}propoksy)but-2-yloaminy0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3824 90 9782α-(2,4,6-Tribromofenylo)-ω-(2,4,6-tribromofenoksy)poli[oksy(2,6-dibromo-1,4-fenyleno)izopropylideno(3,5-dibromo-1,4-fenyleno)oksykarbonyl]0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3824 90 9784Produkt reakcji zawierający:0 %1.1.2010-31.12.2013
- 1 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 40 % masy tlenku molibdenu,
- 10 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 50 % masy tlenku niklu,
- 30 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 70 % masy tlenku wolframu
ex 3824 90 9789Oligomer tetrafluoroetylenu, posiadający tetrafluorojodoetylowe grupy końcowe0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3824 90 9790Puste kule z topionego glinokrzemianu zawierające 65-80 % amorficznego glinokrzemianu, o następujących parametrach:0 %1.1.2010-31.12.2013
- temperatura topnienia między 1.600 °C i 1.800 °C,
- gęstość 0,6 - 0,8 g/cm3,
stosowane do produkcji filtrów cząsteczkowych do pojazdów silnikowych(1)
*ex 3824 90 9792Preparat składający się z 2,4,7,9-tetrametylodeco-5-ino-4,7-diolu i ditlenku krzemu0 %1.1.2010-31.12.2014
*ex 3824 90 9795Mieszanina fitosteryn, w postaci płatków i kulek, zawierająca 80 % masy lub więcej steroli oraz nie więcej niż 4 % masy stanoli0 %1.1.2010-31.12.2014
ex 3824 90 9797Preparat zawierający 10 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 20 % masy fluorofosforanu litu lub 5 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 10 % masy nadchloranu litu w mieszaninach rozpuszczalników organicznych0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3901 10 9020Polietylen w postaci granulek o gęstości 0,925 (+/- 0,0015), o wskaźniku szybkości płynięcia 0,3 g/10 min (+/- 0,05 g/10 min), do produkcji folii rozdmuchiwanych o wartości Haze nie większej niż 6 % oraz wydłużeniu przy zerwaniu (MD/TD) równym 210/340(1)0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3901 20 9010Polietylen w jednej z postaci wymienionych w uwadze 6(b) do działu 39, o gęstości 0,945 lub większej, ale nie większej niż 0,985, do produkcji błon do taśmy do maszyn do pisania lub podobnej taśmy(1)0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3901 20 9020Polietylen zawierający 35 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 45 % masy miki0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3901 90 9091Żywica jonomerowa zawierająca sole kopolimeru etylenu z kwasem metakrylowym4 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3901 90 9092Polietylen chlorosulfonowany0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3901 90 9093Kopolimer etylenu, octanu winylu i monotlenku węgla, stosowany jako plastyfikator do produkcji arkuszy dachowych(1)0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3901 90 9094Mieszaniny kopolimeru blokowego A-B polistyrenu i kopolimeru etylenowo-butylenowego oraz kopolimeru blokowego A-B-A polistyrenu, kopolimeru etylenowo-butylenowego i polistyrenu, zawierające nie więcej niż 35 % masy styrenu0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3901 90 9097Polietylen chlorowany, w postaci proszku0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3902 10 0010Polipropylen niezawierający plastyfikatora i zawierający nie więcej niż:0 %1.1.2010-31.12.2013
- 7 mg/kg glinu,
- 2 mg/kg żelaza,
- 1 mg/kg magnezu,
- 8 mg/kg chlorku
ex 3902 10 0020Polipropylen, niezawierający plastyfikatora:0 %1.1.2010-31.12.2013
- o temperaturze topnienia większej niż 150 °C (określonej metodą ASTM D 3417);
- o cieple topnienia 15 J/g lub większym, ale nie większym niż 70 J/g;
- o wydłużeniu przy zerwaniu 1.000 % lub większym (określonym metodą ASTM D 638);
- o module sprężystości przy rozciąganiu 69 MPa lub większym, ale nie większym niż 379 MPa (określonym metodą ASTM D 638)
ex 3902 10 0030Polipropylen zawierający nie więcej niż 1 mg/kg glinu, 0,05 mg/kg żelaza, 1 mg/kg magnezu oraz 1 mg/kg chlorku, stosowany do produkcji opakowań do jednorazowych soczewek kontaktowych(1)0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3902 20 0010Poliizobutylen, o masie cząsteczkowej liczbowo średniej (Mn) 700 lub większej, ale nie większej niż 8000 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3902 20 0020Uwodorniony poliizobuten w postaci płynnej0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3902 30 0091Kopolimer blokowy A-B polistyrenu i kopolimeru etylenowo-propylenowego, zawierający 40 % masy lub mniej styrenu, w jednej z postaci wymienionych w uwadze 6 (b) do działu 390 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3902 90 9052Bezpostaciowa mieszanina kopolimeru polialfaolefin z poli(propyleno-co-1 butenem) oraz żywicy z węglowodorów ropy naftowej0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3902 90 9055Termoplastyczny elastomer ze strukturą kopolimerową o sekwencji A-B-A polistyrenu, poliizobutylenu i polistyrenu, zawierający 10 % masy lub więcej polistyrenu, ale nie więcej niż 35 % masy0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3902 90 9092Polimery 4-metylopent-1-enu0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3902 90 9093Syntetyczna polialfaolefina, o lepkości co najmniej 38 x 10-6 m2 s-1 (38 centystoksów) w temperaturze 100 °C określonej metodą ASTM D 4450 %1.1.2010-31.12.2011
ex 3902 90 9098Syntetyczna polialfaolefina o lepkości od 3 do 9 centystoksów w temperaturze 100 °C (określonej metodą ASTM D-445), otrzymana w wyniku polimeryzacji mieszaniny dodecenu i tetradecenu, zawierająca maksymalnie 40 % tetradecenu0 %1.1.2010-31.12.2011
ex 3903 11 0010Białe, spieniające się granulki polistyrenu o przewodności cieplnej nie większej niż 0,034 W/mK przy gęstości 14,0 kg/m3 (± 1,5 kg/m3), zawierające 50 % materiałów uzyskanych z recyklingu0 %1.1.2010-31.12.2013
*ex 3903 19 0030Krystaliczny polistyren o temperaturze topnienia 268 °C lub większej, ale nie większej niż 272 °C oraz temperaturze krzepnięcia 232 °C lub większej, ale nie większej niż 242 °C, nawet zawierający dodatki lub wypełniacze0 %1.1.2010-31.12.2011
ex 3903 90 9035Kopolimer α-metylostyrenu i styrenu, o temperaturze mięknienia większej niż 113 °C0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3903 90 9040Kopolimer styrenu z α-metylostyrenem i kwasem akrylowym, o masie cząsteczkowej liczbowo średniej (Mn) 500 lub większej, ale nie większej niż 6.0000 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3911 90 9950
ex 3903 90 9065Kopolimer styrenu, akrylanu butylu, metakrylanu butylu, metakrylanu metylu i kwasu akrylowego, w postaci proszku zawierający 81 (+/- 1) % masy styrenu, 6 (+/- 1) % masy akrylanu butylu, 5 (+/- 1) % masy metakrylanu butylu, 7 (+/- 1) % masy metakrylanu metylu i 1 (+/-0,5) % masy kwasu akrylowego0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3903 90 9075Kopolimer styrenu i pirolidonu winylu, zawierający nie więcej niż 1 % masy siarczanu dodecylosodu, w postaci emulsji wodnej, do produkcji towarów objętych podpozycją 3305 20 00 lub farby do włosów objętej podpozycją 3305 90 90(1)0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3903 90 9080Granulki kopolimeru styrenu i diwinylobenzenu, o średnicy minimum 150 μm i maksimum 800 μm, zawierające:

- minimum 65 % masy styrenu,

- maksimum 25 % masy diwinylobenzenu stosowane do produkcji żywic jonowymiennych(1)

0 %1.1.2010-31.12.2013
*ex 3904 10 0020Proszek poli(chlorku winylu) niezmieszany z innymi substancjami lub zawierający monomery octanu winylu, o:0 %1.1.2010-31.12.2014
- stopniu polimeryzacji 1.000 (± 300) jednostek monomerów,
- współczynniku przenikania ciepła (wartość K) 60 lub więcej, ale nie więcej niż 70,
- zawartości składników lotnych mniejszej niż 2,00 % masy,
- frakcji przesiewowej o wielkości oczek 120 μm nie więcej niż 1 % masy,
stosowany do produkcji separatorów baterii
(1)
*ex 3904 30 0020Kopolimer chlorku winylu z octanem winylu i kwasem maleinowym, zawierający:0 %1.1.2010-31.12.2014
- 80,5 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 81,5 % masy chlorku winylu,
- 16,5 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 17,5 % masy octanu winylu, oraz
- 1,5 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 2,5 % masy kwasu maleinowego,
stosowany do zgrzewania na gorąco tworzyw sztucznych z substratami stalowymi do zastosowań przemysłowych(1)
ex 3904 40 0091Kopolimer chlorku winylu z octanem winylu i alkoholem winylowym, zawierający:0 %1.1.2010-31.12.2013
- 87 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 92 % masy chlorku winylu,
- 2 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 9 % masy octanu winylu oraz
- 1 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 8 % masy alkoholu winylowego
w jednej z postaci wymienionych w uwadze 6 (a) lub (b) do działu 39, do produkcji towarów objętych pozycją 3215 lub 8523, lub stosowany do produkcji pokryw do pojemników i zamknięć, w rodzaju stosowanych do ochrony żywności i napojów(1)
ex 3904 40 0093Kopolimer chlorku winylu i akrylanu metylu, zawierający 80 (+/- 1) % masy chlorku winylu oraz 20 (+/- 1) % masy akrylanu metylu, w postaci emulsji wodnej0 %1.1.2010-31.12.2013
*ex 3904 50 9092Kopolimer metakrylanu i chlorku winylidenu stosowany do produkcji przędz jednowłóknowych (monofolamentów)(1)0 %1.1.2010-31.12.2014
ex 3904 61 0010Mieszanina poli(tetrafluoroetylenu) i miki, w jednej z postaci wymienionych w uwadze 6 (b) do działu 390 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3904 61 0020Kopolimer tetrafluroetylenu i trifluoro(heptafluoropropoksy)etylenu, zawierający 3,2 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 4,6 % masy tri-fluoro(heptafluoropropoksy)etylenu i mniej niż 1 mg/kg wyekstrahowanych jonów fluorkowych0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3904 61 0030Poli(tetrafluoroetylen), w postaci proszku, o powierzchni właściwej 8 m2/g lub większej, ale nie większej niż 12 m2/g, o rozkładzie wielkości cząstek 10 % mniejszych niż 10 μm i 90 % mniejszych niż 35 μm oraz o średniej wielkości cząstek 20 μm0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3905 99 9095Heksadecylowany lub eikozylowany poliwinylopirolidon0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3905 99 9096Polimer metylalu winylu w jednej z postaci wymienionych w uwadze 6 (b) do działu 39, o wagowo średniej masie cząsteczkowej (Mw) 25.000 lub większej, ale nie większej niż 150.000 i zawierający:0 %1.1.2010-31.12.2013
- 9,5 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 13 % masy grup acetylowych w przeliczeniu na octan winylu oraz
- 5 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 6,5 % masy grup hydroksylowych w przeliczeniu na alkohol winylowy
ex 3905 99 9097Povidon (INN)-jodu0%1.1.2010-31.12.2013
ex 3905 99 9098Poli(pirolidon winylu) częściowo zastąpiony grupami triakontylowymi, zawierający 78 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 82 % masy grup triakontylowych0 %1.1.2010-31.12.2013
3906 90 60Kopolimer akrylanu metylu z etylenem i z monomerem zawierającym niekońcową grupę karboksylową jako podstawnik, zawierający 50 % masy lub więcej akrylanu metylu, nawet zmieszanego z ditlenkiem krzemu0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3906 90 9010Produkt polimeryzacji kwasu akrylowego z niewielkimi ilościami polinienasyconych monomerów, do produkcji leków objętych pozycją 3003 lub 3004(1)0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3906 90 9015Żywica światłoczuła zawierająca zmodyfikowany akrylan, monomer akrylowy, katalizator (fotoinicjator) i stabilizator0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3906 90 9020Produkt polimeryzacji kwasu akrylowego z niewielkimi ilościami polinie-nasyconych monomerów, stosowany jako stabilizator w emulsjach lub dyspersjach o pH większym niż 13(1)6 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3906 90 9025Przezroczysty płyn, nierozpuszczalny w wodzie, zawierający:0 %1.1.2010-31.12.2013
- 50 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 51 % masy kopolimeru poli (metakrylanu metylu)
- 37 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 39 % masy ksylenu i
- 11 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 13 % masy octanu n-butylu
ex 3906 90 9030Kopolimer styrenu z metakrylanem hydroksyetylu i akrylanem 2-etyloheksylu o masie cząsteczkowej liczbowo średniej (Mn) 500 lub większej, ale nie większej niż 6.0000 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3906 90 9035Biały proszek kopolimeru dimetakrylanu-1,2-etanodiolu metakrylanu metylu, o wielkości cząstek nie większej niż 18 μm, nierozpuszczalny w wodzie0 %1.1.2010-31.12.2013
*ex 3906 90 9041Poli(akrylan alkilu) z łańcuchem estru alkilowego C10 do C300 %1.1.2010-31.12.2014
ex 3906 90 9050Polimery estrów kwasu akrylowego z jednym lub więcej następujących monomerów w łańcuchu:0 %1.1.2010-31.12.2013
- eterem chlorometylo winylowym;
- eterem chloroetylo winylowym;
- chlorometylostyrenem;
- chlorooctanem winylu;
- kwasem metakrylowym;
- estrem monobutylu kwasu butenodiowego,
zawierające nie więcej niż 5 % masy każdej z jednostek monomerów, w jednej z postaci wymienionych w uwadze 6 (b) do działu 39
ex 3906 90 9065Polialkiloakrylan, modyfikowany chemicznie kobaltem, o temperaturze topnienia (Tm) 65 °C (± 5 °C) mierzonej kalorymetrią skaningową różnicową (DSC)0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3906 90 9080Polidimetylosiloksan-szczepiony-(poliakrylany, polimetyloakrylany)0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3906 90 9085Bezwodny roztwór polimerów estrów kwasu akrylowego z hydrolizowalną grupą silylową na jednym lub obu końcach polimeru0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3907 20 1110Poli(tlenek etylenu) o masie cząsteczkowej liczbowo średniej (Mn) 100.000 lub większej0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3907 20 1120Maleinoimidopropionamid bis[metoksypoli[glikolu etylenowego)], chemicznie modyfikowany lizyną o masie cząsteczkowej liczbowo średniej (Mn) 40.0000 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3907 20 1130Bis(metoksypoli[glikol etylenowy], chemicznie modyfikowany lizyną, zakończony bis(maleinoimidem), o masie cząsteczkowej liczbowo średniej (Mn) 40.0000 %1.1.2010-31.12.2013
*ex 3907 20 2011Mieszanina, zawierająca 70 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 80 % masy polimeru glicerolu i 1,2-epoksypropanu oraz 20 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 30 % masy kopolimeru maleinianu dibutylu i N-winylo-2-pirolidonu0 %1.1.2010-31.12.2013
*ex 3907 20 2012Kopolimer tetrahydrofuranu i tetrahydro-3-metylofuranu o masie cząsteczkowej liczbowo średniej (Mn) 3.500 (± 100)0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3907 20 9915Poli(oksypropylen) posiadający alkoksysililowe grupy końcowe0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3907 20 9930Homopolimer 1-chloro-2,3-epoksypropanu (epichlorohydryna)0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3907 20 9935Glikol polietylenowy chemicznie modyfikowany grupą izocyjanową zawierającą grupę karbodiimidową, w postaci roztworu w octanie 2-metoksy-1-metyloetylu0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3907 20 9945Kopolimer tlenku etylenu i tlenku propylenu, posiadający aminopropylowe i metoksowe grupy końcowe0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3907 20 9950Polimer perfluoropolieterowy zakończony winylo-silylem lub dobór dwóch komponentów składających się z tego samego typu polimeru perfluoropolieterowego zakończonego winylo-sililem jako głównym składnikiem0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3907 20 9955Ester sukcynimidowy kwasu metoksy poli(etyleno glikolo)propionowego o masie cząsteczkowej liczbowo średniej (Mn) 5.0000 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3907 30 0040Żywica epoksydowa zawierająca 70 % masy lub więcej ditlenku krzemu, do hermetycznego pakowania towarów objętych pozycją 8533, 8535, 8536, 8541, 8542 lub 8548 (1)0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3926 90 9770
ex 3907 30 0050Ciekła żywica epoksydowa zawierająca kopolimer 2-propenonitrylu/1,3 epoksybutadienu, niezawierająca żadnych rozpuszczalników:0 %1.1.2010-31.12.2013
- o zawartości hydratu boranu cynku nie większej niż 40 % masy,
- o zawartości tritlenku diantymonu nie większej niż 5 % masy
ex 3907 60 8010Kopolimer kwasu teraftalowego i kwasu izoftalowego z glikolem etylenowym, butano-1,4-diolem i heksano-1,6-diolem0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3907 60 8030Koncentrat wiążący tlen zawierający mieszaninę:0 %1.1.2010-31.12.2013
- kopolimeru otrzymanego z poli(tereftalanu etylenu), dibezwodnika piromelitowego (PMDA) oraz polibutadienu podstawionego grupami hydroksylowymi
- kopolimeru barierowego (oznaczonego metodą ASTM F1115-95 (2001)) otrzymanego z diamin ksylilenu i kwasu adypinowego oraz
- barwników organicznych i/lub pigmentów organicznych i nieorganicznych
z przeważającą zawartością pierwszego kopolimeru
3907 70 00Poli(kwas mlekowy)0%1.1.2010-31.12.2013
*ex 3907 99 9010Poli(oksy-1,4-fenylenokarbonyl), w postaci proszku0 %1.1.2010-31.12.2013
*ex 3907 99 9020Kopoliester ciekłokrystaliczny o temperaturze topnienia nie mniejszej niż 270 °C, nawet zawierający wypełniacze0 %1.1.2010-31.12.2013
*ex 3907 99 9050Semikrystaliczna policykloheksylenodimetylo tereftalanowa żywica polimerowa, zawierająca 10 % masy lub więcej, lecz nie więcej niż 40 % masy włókien szklanych w postaci granulek lub tabletek0 %1.1.2010-31.12.2011
*ex 3907 99 9060Kopolimer kwasu tereftalowego i kwasu izoftalowego z bisfenolem A0 %1.1.2010-31.12.2012
ex 3908 90 0010Poli(iminometyleno-1,3-fenylenometylenoiminoadypoil), w jednej z postaci wymienionych w uwadze 6 (b) do działu 390 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3908 90 0030Produkt reakcji mieszanin kwasów oktadekanokarboksylowych polimeryzowanych polieterodiaminą alifatyczną0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3908 90 0050Koncentrat wiążący tlen zawierający mieszaninę:0 %1.1.2010-31.12.2013
- kopolimeru otrzymanego z poli(tereftalanu etylenu), dibezwodnika piromelitowego (PMDA) oraz polibutadienu podstawionego grupami hydroksylowymi
- kopolimeru barierowego (oznaczonego metodą ASTM F1115-95 (2001)) otrzymanego z diamin ksylilenu i kwasu adypinowego oraz
- barwników organicznych i/lub pigmentów organicznych i nieorganicznych
z przeważającą zawartością drugiego kopolimeru
ex 3909 40 0010Produkt polikondensacji fenolu z formaldehydem, w postaci pustych kulek o średnicy mniejszej niż 150 μm0 %1.1.2010-31.12.2013
*ex 3909 50 9010Ciekły fotopolimer utwardzany promieniowaniem UV składający się z mieszaniny zawierającej 60 % masy lub więcej poliuretanów i 30 % (± 8 %) masy akrylanów0 %1.1.2010-31.12.2014
ex 3910 00 0020Kopolimer blokowy poli(metylo-3,3,3-trifluoropropylosiloksanu) i poli[metylo(winylo)siloksanu]0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3910 00 0040Biokompatybilne silikony do produkcji trwałych implantów chirurgicznych(1)0 %1.1.2010-31.12.2011
ex 3910 00 0050Klej rozpuszczalnikowy oparty na samoprzylepnej substancji silikonowej, zawierający żywicę kopoli(dimetoksysililanu/difenyloksysililanu)0 %1.1.2010-31.12.2012
ex 3911 10 0081Nieuwodorniona żywica węglowodorowa, otrzymywana przez polimeryzację alkenów od C-5 do C-10, cyklopentadienu i dicyklopentadienu, o barwie na skali Gardnera większej niż 10 dla produktu czystego lub większej niż 8 dla 50 % obj. roztworu w toluenie (oznaczonego metodą ASTM D6166)0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3911 90 1910Poli(oksy-1,4-fenylenosulfonylo-1,4-fenylenooksy-4,4'-bifenylen)0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3911 90 1930Kopolimer etylenoiminy i ditiokarbaminianu etylenoiminy w roztworze wodnym wodorotlenku sodu0 %1.1.2010-31.12.2012
ex 3911 90 9925Kopolimer winylotoluenu i α-metylostyrenu0 %1.1.2010-31.12.2013
*ex 3911 90 9931Kopolimery butadienu i kwasu maleinowego, nawet zawierające sole amonowe0 %1.1.2010-31.12.2014
ex 3911 90 9940Mieszanina soli wapnia i sodu z kopolimerem kwasu maleinowego i eteru metylowo-winylowego, o zawartości wapnia 9 % masy lub większej, ale nie większej niż 16 % masy0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3911 90 9945Kopolimer kwasu maleinowego i eteru metylowo-winylowego0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3911 90 9965Sól cynku wapnia kopolimeru kwasu maleinowego i eteru metylowo-winylowego0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3911 90 9986Kopolimer eteru metylowo-winylowego i bezwodnika kwasu maleinowego0 %1.1.2010-31.12.2011
*ex 3912 39 8510Etyloceluloza, nieuplastyczniona0 %1.1.2010-31.12.2013
*ex 3912 39 8520Etyloceluloza w postaci dyspersji w wodzie, zawierającej heksadekan-1-ol oraz dodecylo siarczanu sodu, zawierająca 27 (+/- 3) % masy etylocelu-lozy0 %1.1.2010-31.12.2013
*ex 3912 39 8530Celuloza, zarówno hydroksyetylowana jak alkilowana o długości łańcu-chów alkilowych 3 lub więcej atomów węgla0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3912 90 1010Octanopropionian celulozy, nieuplastyczniony, w postaci proszku:0 %1.1.2010-31.12.2013
- zawierający 25 % masy lub więcej propionylu (określonego metodą ASTM D 817-72) oraz
- o lepkości nieprzekraczającej 120 puaz (określonej metodą ASTM D 817-72),
do produkcji tuszów drukarskich, farb, lakierów i innych powłok oraz powłok reprograficznych(1)
ex 3912 90 1020Ftalan hydroksypropylometylocelulozy0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3913 90 0081Mieszanina pullulanu cyjanoetylu i poli (alkoholu winylowego) cyjanoetylu0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3913 90 0085Sterylny hialuronian sodu0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3913 90 0092Białko, chemicznie modyfikowane w drodze karboksylacji i/lub dodania kwasu ftalowego, o masie cząsteczkowej średnio wagowo (Mw) 100.000 do 300.0000 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3913 90 0094Granulki zawierające:0 %1.1.2010-31.12.2011
- 35 % masy lub więcej, lecz mniej niż 75 % masy wytłaczanego biopolimeru o wysokiej zawartości amylazy, produkowanego ze skrobi kurkurydzianej,
- 5 % masy lub więcej, lecz mniej niż 16 % masy alkoholu poliwinylowego,
- 10 % masy lub więcej, lecz mniej niż 46 % masy plastyfikatorów poliolowych,
- 0,25 % masy lub więcej, lecz mniej niż 3 % masy kwasu stearynowego,
- nawet zawierające 30 % (± 10 %) masy ulegającej biodegradacji żywicy poliesterowej, natomiast nigdy o zawartości przewyższającej ilość biopolimeru o wysokiej zawartości amylazy
ex 3913 90 0095Sól sodowa kwasu chondroitinosiarkowego0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3913 90 0096Proszek zawierający 90 % (± 5 %) masy wytłaczanego biopolimeru o wysokiej zawartości amylazy, produkowanego ze skrobi kurkurydzianej 10 % (± 5 %) masy syntetycznego polimeru i 0,5 % (± 0,25 %) masy kwasu stearynowego0 %1.1.2010-31.12.2011
*ex 3917 32 0091Rury składające się z kopolimerów blokowych poli(tetrafluoroetylenu) i poliperfluoroalkoksytrifluoroetylenu, o długości nie większej niż 600 mm, średnicy nie większej niż 85 mm oraz grubości ścianek 30 μm lub większej, ale nie większej niż 110 μm0 %1.1.2010-31.12.2013
*ex 3917 40 0091Złącza z tworzyw sztucznych zawierające pierścienie uszczelniające typu "O-ring", klamrę zabezpieczającą i mechanizm zwalniający do wprowadzania w wąż paliwowy pojazdów0 %1.1.2010-31.12.2014
*ex 3919 10 1910Refleksyjna folia, składająca się się z warstwy poliuretanu, ze znakami wytłoczonymi z jednej strony zabezpieczajacymi przed fałszowaniem, zmianą lub zastąpieniem danych lub powielaniem albo znakiem urzędowym dotyczącym jej przeznaczenia wytłoczonymi kulkami szklanymi i warstwy klejącej z drugiej, pokrytej z jednej lub obydwu stron folią rozdzielającą0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3919 10 8025
ex 3919 90 0031
ex 3919 10 1920Rolki taśmy dwustronnie przylepnej:0 %1.1.2010-31.12.2013
- pokrytej kauczukiem naturalnym lub syntetycznym niewulkanizowanym
- o szerokości 20 mm lub większej, jednak nie większej niż 40 mm
- zawierającej silikon, wodorotlenek glinu, akryl i mocznik
*ex 3919 10 8030Dwustronna, samoprzylepna folia z modyfikowanej żywicy epoksydowej, w rolkach, o szerokości 10 do 20 cm, długości 10 do 210 m, o całkowitej grubości 10 do 50 μm, nieprzeznaczona do sprzedaży detalicznej0 %1.1.2010-31.12.2011
*ex 3919 10 8035Refleksyjna folia, składająca się z warstwy poli(chlorku winylu), warstwy poliestru alkidowego, ze znakami wytłoczonymi z jednej strony zabezpieczającymi przed fałszowaniem, zmianą lub zastąpieniem danych lub powielaniem, albo znakiem urzędowym dotyczącym jej przeznaczenia, widocznym jedynie w świetle odblaskowym, oraz wytłoczonymi kulkami szklanymi, a na drugiej stronie warstwą klejącą, pokryta z jednej lub z obu stron folią rozdzielającą0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3919 90 0043
*ex 3919 10 8045Wzmocniona taśma ze spienionego polietylenu, pokryta z obu stron mikroskopijną samoprzylepną akrylową warstwą klejącą a z jednej strony warstwą o grubości 0,38 mm lub większej ale nie większej niż 1,53 mm0 %1.1.2010-31.12.2012
ex 3919 90 0045
*ex 3919 10 8055Taśma z pianki akrylowej, pokryta z jednej strony klejem aktywowanym na gorąco lub akrylowym klejem przylepcowym oraz z drugiej strony akrylowym klejem przylepcowym i arkuszem rozdzielającym, o wytrzymałości na zdzieranie pod kątem 90° większej niż 25 N/cm (określonym metodą ASTM D 3330)0 %1.1.2010-31.12.2012
ex 3919 90 0053
*ex 3919 10 8060Refleksyjny arkusz laminowany, o regularnym wzorze, składający się kolejno z warstwy poli(metakrylanu metylu), warstwy polimeru akrylowego zawierającej mikropryzmaty, warstwy poli(metakrylanu metylu), warstwy klejącej i arkusza rozdzielającego0 %1.1.2010-31.12.2013
*ex 3919 90 0023Folia składająca się z od 1 do 3 laminowanych warstw poli(tereftalanu etylenu) i kopolimeru kwasu tereftalowego, kwasu sebacynowego i glikolu etylenowego, pokryta z jednej strony akrylową powłoką odporną na ścieranie oraz z drugiej strony akrylowym klejem przylepcowym, rozpuszczalną w wodzie powłoką metylocelulozową i wkładką zabezpieczającą z poli(tereftalanu etylenu)0 %1.1.2010-31.12.2013
*ex 3919 90 0025Wielowarstwowa folia z poli(etylenu tereftalanu) oraz kopolibutylokrylanu i kopolimetyloakrylanu, pokryta z jednej strony akrylowym pokryciem odpornym na ścieranie zawierającym nanocząsteczki tlenku antymonu cyny oraz sadzą, a z drugiej strony samoprzylepną akrylową warstwą klejącą i warstwą ochronną z poli(etylenu tereftalanu) pokrytą silikonem0 %1.1.2010-31.12.2012
*ex 3919 90 0027Folia z poli(tereftalanu etylenu), o sile kleju przylepcowego nie większej niż 0,147 N/25 mm i wyładowaniu elektrostatycznym nie większym niż 500 V0 %1.1.2010-31.12.2013
*ex 3919 90 0029Folia poliestrowa pokryta z obu stron akrylową lub kauczukową samoprzylepną warstwą klejącą w rolkach o szerokości 45,7 cm lub większej ale nie większej niż 132 cm (dostarczana z warstwą rozdzielającą)0 %1.1.2010-31.12.2014
*ex 3919 90 0033Przezroczysta folia samoprzylepna z polietylenu, pozbawiona zanieczyszczeń lub wad, powleczona po jednej stronie klejem akrylowym wrażliwym na nacisk, o grubości 60 μm lub większej, ale nie większej niż 70 μm oraz szerokości większej niż 1.245 mm, ale nie większej niż 1.255 mm0 %1.1.2010-31.12.2013
*ex 3919 90 0039Folia z polichlorku winylu), o grubości mniejszej niż 1 mm, pokryta klejem, do którego przymocowane są szklane kulki o średnicy nie większej niż 100 μm0 %1.1.2010-31.12.2013
*ex 3919 90 0047Folia polaryzacyjna w rolkach, składająca się z wielowarstwowej folii z polialkoholu winylowego, wzmocniona z obu stron folią z trioctanu celulozy, z klejem wrażliwym na nacisk i folią rozdzielającą z jednej strony0 %1.1.2010-31.12.2012
ex 9001 20 0040
*ex 3919 90 0049Folia odblaskowa laminowana złożona z folii z polimetakrylanu metylu) z wytłoczonym z jednej strony regularnym wzorem, folii z polimeru zawierającego mikrokulki szklane, warstwy kleju i arkusza rozdzielającego0 %1.1.2010-31.12.2013
*ex 3919 90 0051Dwuosiowo zorientowana folia z polimetakrylanu metylu), o grubości 50 μm lub większej, ale nieprzekraczającej 90 μm, nawet pokryta z jednej strony warstwą kleju i arkuszem rozdzielającym0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3920 51 0030
*ex 3919 90 0055Rolki zorientowanej dwuosiowo folii z polipropylenu:0 %1.1.2010-31.12.2012
- z warstwą samoprzylepną,
- o szerokości 363 mm lub większej, ale nie większej niż 507 mm,
- o całkowitej grubości folii 10 μm, ale nie większej niż 100 μm,
do ochrony wyświetlaczy LCD podczas produkcji modułów LCD(1)
*ex 3920 10 2510Folia o grubości nie większej niż 0,20 mm z mieszaniny polietylenu oraz kopolimeru etylenu z okt-1-enem, wytłoczona w regularny romboidalny wzór, do pokrycia z obydwu stron warstwą niewulkanizowanej gumy(1)0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3920 10 8920
*ex 3920 10 2520Folia z polietylenu, w rodzaju stosowanej do taśm do maszyn do pisania0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3920 10 2891Folia polietylenowa o grubości 19 μm (± 1) zadrukowana wzorem graficznym złożonym z ośmiu różnych barw z jednej strony folii i jednej barwy z drugiej strony; przy czym wzór graficzny ma następujący wygląd:0 %1.1.2010-31.12.2013
- jest powtarzalny i równomiernie rozmieszczony wzdłuż folii
- jest identycznie wyjustowany, niezależnie czy patrzy się na folię z tyłu czy z przodu
ex 3920 10 8940Arkusz kompozytowy zawierający powłokę akrylową, laminowany warstwą polietylenu o wysokiej gęstości, o całkowitej grubości 0,8 mm lub większej, ale nie większej niż 1,2 mm0 %1.1.2010-31.12.2011
ex 3920 20 2130Folia z polimerów propylenu, zorientowana dwuosiowo, z współwytłaczaną warstwą polietylenu z jednej strony, o całkowitej grubości 11,5 μm lub większej, ale nie większej niż 13,5 μm0 %1.1.2010-31.12.2013
*ex 3920 20 2993Jednoosiowo zorientowana folia, składająca się z trzech warstw, każda warstwa składająca się z mieszaniny polipropylenu i kopolimeru etylenu i octanu winylu o:0 %1.1.2010-31.12.2014
- grubości 55 μm lub większej, ale nie większej niż 97 μm,
- module sprężystości przy rozciąganiu podłużnym 0,75 GPa lub większym, ale nie większym niż 1,45 GPa oraz
- module sprężystości przy rozciąganiu poprzecznym 0,20 GPa lub większym, ale nie większym niż 0,55 GPa
*ex 3920 20 8092Arkusz lub taśma laminowane złożone z folii o grubości 181 μm lub większej, ale nie większej niż 223 μm składającej się z mieszaniny kopolimerów propylenu z etylenem i kopolimerem styrenowo-etylenowo-butylenowo-styrenowym (SEBS) powleczona lub pokryta z jednej strony warstwą kopolimeru styrenowo-etylenowo-butylenowo-styrenowego (SEBS) i warstwą poliestru0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3920 43 1092Folia z polichlorku winylu), stabilizowana promieniowaniem ultrafioletowym, bez jakichkolwiek otworów, nawet mikroskopowych, o grubości 60 μm lub większej ale nie większej niż 80 μm, zawierająca 30 lub więcej, ale nie więcej niż 40 części plastyfikatora na 100 części polichlorku winylu)0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3920 43 1094Folia o połysku zwierciadlanym 70 lub większym, mierzonym pod kątem 60° z użyciem połyskomierza (określonym metodą ISO 2813:2000), składająca się z dwóch warstw poli(chlorku winylu) pokrytych z obydwu stron warstwą z tworzywa sztucznego, o grubości 0,26 mm lub większej, ale nie większej niż 1,0 mm, pokryta z błyszczącej strony zabezpieczającą folią polietylenową, w rolkach o szerokości 1.000 mm lub większej, ale nie większej niż 1.450 mm, stosowana do produkcji towarów objętych pozycją 9403(1)0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3920 49 1093
ex 3920 43 1095Refleksyjny arkusz laminatu, składający się z warstwy poli(chlorku winylu) oraz warstwy dowolnego tworzywa sztucznego całkowicie wytłaczany w regularny tetragonalny wzór, pokryty z jednej strony arkuszem rozdzielającym0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3920 43 1096Folia o połysku zwierciadlanym 70 lub większym, mierzonym pod kątem 60° z użyciem połyskomierza (określonym metodą ISO 2813:2000), składająca się z warstwy poli(tereftalanu etylenu) i warstwy barwnego poli(chlorku winylu), do pokrycia płyt i drzwi, w rodzaju stosowanych do produkcji sprzętu gospodarstwa domowego(1)0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3920 43 1097Folia wytłoczona do głębokości nie większej niż 12 μm, o połysku zwierciadlanym 7 lub większym, ale nie większym niż 17, mierzonym pod kątem 60° z użyciem połyskomierza (określonym metodą ISO 2813:2000), składająca się z co najmniej dwóch warstw polichlorku winylu), o całkowitej grubości nie większej niż 0,5 mm, pokryta na wytłoczonej stronie folią zabezpieczającą, w rolkach o szerokości 1.400 mm lub większej, ale nie większą niż 1.420 mm, stosowana do produkcji towarów objętych pozycją 9403(1)0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3920 51 0010Płytka z poli(metyloakrylanu metylu) z antystatyczną powłoką, o wymiarach 738 × 972 mm (+/- 1,5 mm)0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3920 51 0020Płytka z poli(metyloakrylanu metylu) zawierająca wodorotlenek glinu, o grubości 3,5 mm lub większej, ale nie większej niż 19 mm0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3920 51 0040Arkusze z poli(metakrylanu metylu) zgodne z normami EN 4364 (MIL-P-5425E), EN 4365 (MIL-P-8184) i EN 4366 (MIL-PRF-25690)0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3920 59 9010Niekomórkowa i nielaminowana folia ze zmodyfikowanego kopolimeru akrylonitrylu z akrylanem metylu o grubości 1,0 mm lub większej, ale nie większej niż 1,3 mm, pakowana w rolkach0 %1.1.2010-31.12.2011
ex 3920 62 1901Współwytłaczany nieprzezroczysty arkusz z poli(tereftalenu etylenu), o grubości 50 μm lub większej, ale nie większej niż 350 μm, składający się głównie z warstwy zawierającej sadzę0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3920 62 1903
ex 3920 62 1907Folia z poli(tereftalenu etylenu), niepowleczona klejem, o grubości nie większej niż 25 μm albo:0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3920 62 1909- tylko barwiona w całości lub
- barwiona w całości i metalizowana z jednej strony
ex 3920 62 1911Folia wyłącznie z poli(tereftalenu etylenu), o całkowitej grubości nie większej niż 120 μm, składająca się z jednej lub dwóch warstw, z których każda zawiera materiał barwiący i/lub pochłaniający promieniowanie UV w całej masie, niepowleczona klejem ani żadnym innym materiałem0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3920 62 1913
ex 3920 62 1914Folia z poli(tereftalenu etylenu), o grubości 20 μm lub większej, ale nie większej niż 150 μm, powleczona z jednej strony silikonem, stosowana do produkcji folii na okna(1)3 %1.1.2010-31.12.2011
ex 3920 62 1916
ex 3920 62 1917Laminowana folia wyłącznie z poli(tereftalenu etylenu), o całkowitej grubości nie większej niż 120 μm, składająca się z jednej warstwy, która jest wyłącznie metalizowana i jednej lub dwóch warstw, z których każda zawiera materiał barwiący i/lub pochłaniający promieniowanie UV w całej masie, niepowleczona klejem ani żadnym innym materiałem0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3920 62 1919
ex 3920 62 1920Odbijająca folia poliestrowa wytłaczana w tetragonalny wzór, do produkcji znaczków i naklejek bezpieczeństwa, ubrań ochronnych oraz ich akcesoriów lub małych toreb szkolnych, worków lub podobnych pojemników(1)0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3920 62 1921Folia z poli(tereftalanu etylenu), powleczona lub pokryta z jednej strony lub z obu stron warstwą modyfikowanego poliestru, o całkowitej grubości 7 μm lub większej, ale nie większej niż 11 μm, do produkcji taśmy video z magnetyczną warstwą metalicznych pigmentów i szerokości 8 mm lub 12,7 mm(1)0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3920 62 1923
ex 3920 62 1937Folia z poli(tereftalenu etylenu) o grubości nie większej niż 12 μm, powleczona z jednej strony warstwą tlenku glinu, o grubości nie większej niż 35 nm0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3920 62 1939
ex 3920 62 1941Folia z poli(tereftalenu etylenu) o grubości 18 μm lub większej, ale nie większej niż 25 μm, o:0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3920 62 1943- współczynniku kurczenia (3,4 ± 0,1) % w kierunku maszyny (określonym metodą ASTM D 1204) oraz
- współczynniku kurczenia (0,3 ± 0,2) % w kierunku poprzecznym (określonym metodą ASTM D 1204)
ex 3920 62 1951Folia z poli(tereftalenu etylenu), poli(naftanianu etylenu) albo podobnego poliestru, powleczona z jednej strony metalem oraz/lub tlenkami metali, zawierająca mniej niż 0,1 % masy glinu, o grubości nie większej niż 300 μm oraz o oporności powierzchniowej nie większej niż 10.000 omów (na kwadrat) (określonej metodą ASTM D 257-99)0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3920 62 1953
ex 3920 62 1954Matowa folia z poli(tereftalanu etylenu), o połysku zwierciadlanym 15 mierzonym pod kątem 45° i o połysku 18 mierzonym pod kątem 60° z użyciem połyskomierza (określonym metodą ISO 2813:2000) oraz o szerokości 1.600 mm lub większej0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3920 62 1956
ex 3920 62 1957Folia z białego poli(tereftalenu etylenu), barwionego w masie, o grubości 185 μm lub większej, ale nie większej niż 253 μm, powleczona z obydwu stron warstwą antystatyczną0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3920 62 1959
ex 3920 62 1973Opalizująca folia z poliestru i polimetakrylanu metylu)0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3920 69 0040
ex 3920 62 1975Przezroczysta folia z politereftalanu etylenu, powleczona po obu stronach cienkimi warstwami substancji organicznej na bazie akrylu, o grubości 7-80 nm każda, dającymi dobre właściwości przylegania, o napięciu powierzchniowym 37 dyn/cm, przepuszczalności światła większej niż 93 %, zamgleniu mniejszym niż 1,3 %, całkowitej grubości 125 μm lub 188 μm i szerokości 850 mm lub większej, ale nie większej niż 1.600 mm0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3920 62 1977
ex 3920 62 1980Folia z poli(tereftalenu etylenu), o grubości nie większej niż 20 μm powleczona z obu stron warstwą bariery gazowej składającej się z matrycy polimerycznej zawierającej rozproszoną krzemionkę o grubości nie większej niż 2 μm0 %1.1.2010-31.12.2012
ex 3920 62 1982
ex 3920 69 0020Folia z poli(naftaleno-2,6-dikarboksylanu etylenu)0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3920 79 9010Folia z acetylomaślanu celulozy, w połączeniu z pokryciem poliwęglanowym lub bez takiego pokrycia, o grubości nie większej niż 0,81 mm zawierającą warstwę typu "micro-louvre" (mikrożaluzja), o standardowym kącie patrzenia 30°, mierzonym po obu stronach w normalnym położeniu0 %1.1.2010-31.12.2012
ex 3920 91 0091Folia z poli(winylobutyralu) o stopniowanym wybarwieniu taśmy3 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3920 91 0092Uplastyczniona folia z poli(butyralu winylu), zawierająca:0 %1.1.2010-31.12.2013
- albo 14,5 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 17,5 % masy adypinianu diheksylu;
- albo 14,5 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 28,5 % masy sebacynianu dibutylu
ex 3920 91 0093Folia z poli(tereftalanu etylenu), metalizowana lub nie z jednej lub z obu stron, lub folia laminowana z folii z poli(tereftalanu etylenu), metalizowana wyłącznie z zewnętrznej strony, o następującej charakterystyce:0 %1.1.2010-31.12.2013
- o przepuszczalności światła widzialnego 50 % lub większym,
- powleczona z obydwu stron warstwą poli(butyralu winylu) ale niepowleczona klejem lub żadnym innym materiałem za wyjątkiem poli(butyralu winylu),
- o całkowitej grubości nie większej niż 0,2 mm bez uwzględniania obecności poli(butyralu winylu),
stosowana do produkcji odbijającego ciepło lub dekoracyjnego szkła laminowanego(1)
ex 3920 91 0095Wyciskana współbieżnie trójwarstwowa folia z poli(winylobutyralu) z kolorową taśmą z podziałką, zawierająca 29 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 31 % masy 2,2'-etylenodioksydietylu bis(2-etyloheksanianu) jako zmiękczacza0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3920 92 0030Folia poliamidowa o grubości nie większej niż 20 μm, powleczona z obu stron warstwą bariery gazowej składającej się z matrycy polimerycznej zawierającej rozproszoną krzemionkę o grubości nie większej niż 2 μm0 %1.1.2010-31.12.2012
ex 3920 99 2840Folia polimerowa zawierająca następujące monomery:0 %1.1.2010-31.12.2013
- poli(eter tetrametylowy glikolu),
- bis (4-izocyjanotocykloheksyl) metanu,
- 1,4-butanodiol lub 1,3-butanodiol,
- o grubości 0,25 mm lub większej, ale nie większej niż 5,0 mm,
- z wytłoczonym regularnym motywem na jednej powierzchni,
- i pokrytą arkuszem rozdzielającym
ex 3920 99 2850Termoplastyczna folia poliuretanowa o grubości 250 μm lub większej, ale nie większej niż 350 μm, pokryta z jednej strony usuwalną warstwą ochronną0 %1.1.2010-31.12.2011
ex 3920 99 5925Folia poli(1-chlorotrifluoroetylenowa)0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3920 99 5950Folia politetrafluoroetylenowa, niemikroporowata, w postaci rolek, o grubości 0,019 mm lub większej, ale nie większej niż 0,14 mm, nieprzepuszczalna dla pary wodnej0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3920 99 5955Membrany jonowymienne z fluorowanego tworzywa sztucznego0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3920 99 5960Folia z kopolimeru alkoholu winylowego, rozpuszczalna w zimnej wodzie, o grubości 34 μm lub większej, ale nie większej niż 90 μm, o wytrzymałości na rozciąganie przy rozerwaniu 20 MPa lub większej, ale nie większej niż 45 MPa oraz o wydłużeniu przy rozerwaniu wynoszącym 250 % lub większym, ale nie większym niż 900 %0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3920 99 9020Anizotropowa folia przewodząca, w rolkach, o szerokości 1,5 mm lub większej, ale nie większej niż 3,15 mm, o maksymalnej długości 300 m, stosowana do łączenia komponentów elektronicznych podczas produkcji wyświetlaczy LCD lub plazmowych0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3921 13 1010Arkusz pianki poliuretanowej, o grubości 3mm (± 15 %) oraz gęstości 0,09435 lub większej, ale nie większej niż 0,100920 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3921 19 0091Folia z mikroporowatego polipropylenu, o grubości nie większej niż 100 μm0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3921 19 0093Taśma mikroporowatego politetrafluoroetylenu na podłożu włókniny, do stosowania w produkcji filtrów do aparatury do dializy nerek(1)0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3921 19 0095Folia polieterosulfonowa, o grubości nie większej niż 200 μm0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3921 19 0096Folia komórkowa, składająca się z warstwy polietylenu o grubości 90 μm lub większej, ale nie większej niż 140 μm, oraz z warstwy celulozy regenerowanej o grubości 10 μm lub większej, ale nie większej niż 40 μm0 %1.1.2010-31.12.2013
*ex 3921 90 1010Płyta kompozytowa z poli(tereftalanu etylenu) lub z poli(tereftalanu butylenu), wzmocniona włóknem szklanym0 %1.1.2010-31.12.2013
*ex 3921 90 1020Folia z poli(tereftalanu etylenu), laminowana z jednej lub obu stron warstwą jednokierunkowej włókniny z poli(tereftalanu etylenu) i impregnowana żywicą poliuretanową lub epoksydową0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3921 90 5520Wstępnie impregnowane, wzmocnione włókno szklane zawierające żywicę estru cyjanianu lub żywicę bismaleimidu (B) triazyny (T) zmieszaną z żywicą epoksydową, o wymiarach:0 %1.1.2010-31.12.2013
- 469,9 mm (± 2 mm) x 622,3 mm (± 2 mm) lub
- 469,9 mm (± 2 mm) x 414,2 mm (± 2 mm) lub
- 546,1 mm (± 2 mm) x 622,3 mm (± 2 mm)
ex 3921 90 6091Tkanina z włókien poli(tetrafluoroetylenu), powleczona lub pokryta kopolimerem tetrafluoroetylenu i trifluoroetylenu o perfluorowanych alkoksy zakończeniach łańcuchów bocznych kwasów karboksylowych lub grupy kwasu sulfonowego, nawet w postaci soli potasowej lub sodowej0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 5407 71 0020
ex 5903 90 9910
ex 3921 90 6093Folia o połysku zwierciadlanym 30 lub większym, ale nie większym niż 60, mierzonym pod kątem 60° z użyciem połyskomierza (określonym metodą ISO 2813:2000), składająca się z warstwy poli(tereftalanu etylenu) i warstwy barwionego polichlorku winylu), połączonych metalizowaną warstwą kleju, do pokrycia płyt i drzwi, w rodzaju stosowanych do produkcji urządzeń domowych(1)0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3923 30 9010Pojemnik polietylenowy na sprężony wodór:0 %1.1.2010-31.12.2013
- o aluminiowych wzmocnieniach z obu końców,
- całkowicie pokryty materiałem kompozytowym z włókien węglowych impregnowanym żywicą epoksydowa,
- o średnicy 213 mm lub większej, ale nie większej niż 368 mm,
- długości 860 mm lub większej, ale nie większej niż 1.260 mm i
- o pojemności 18 litrów lub większej, ale nie większej niż 50 litrów
ex 3926 90 9220Arkusz refleksyjny lub taśma refleksyjna, składające się z wyłogu z polichlorku winylu) wytłaczanego w regularny tetragonalny wzór, zgrzewane na gorąco w równoległe linie lub kratkę do podkładu z tworzywa sztucznego lub z dzianiny lub tkaniny, pokrytych z jednej strony tworzywem sztucznym0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3926 90 9710Mikrokulki z polimeru diwinylobenzenu o średnicy 4,5 μm lub większej, ale nie większej niż 80 μm0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3926 90 9715Poprzeczny resor piórowy z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym, stosowany do produkcji układów zawieszenia do pojazdów silnikowych(1)0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3926 90 9725Mikrokulki niespienione z kopolimeru akrylonitrylu, metakrylonitrylu i metakrylanu izobornylu, o średnicy 3 μm lub większej, ale nie większej niż 4,6 μm0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 3926 90 9755Płaski produkt z polietylenu, perforowany w przeciwnych kierunkach, o grubości 600 μm lub większej, ale nie większej niż 1.200 μm oraz o masie 21 g/m2 lub większej, ale nie większej niż 42 g/m20 %1.1.2010-31.12.2013
ex 4007 00 0010Nić i sznurek z silikonowanej gumy wulkanizowanej0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 4016 99 9720Miękkie gumowe zatyczki uszczelniające do produkcji kondensatorów elektrolitycznych(1)0 %1.1.2010-31.12.2013
4105 10 10Skóry owcze lub jagnięce, bez wełny, garbowane lub dogarbowane, ale dalej nieprzetworzone, nawet dwojone, inne niż skóra wyprawiona objęta pozycją 41140 %1.1.2010-31.12.2013
4105 10 90
4105 30 91
4105 30 99
4106 21 10Skóry kozie lub koźlęce, odwłoszone, garbowane lub dogarbowane, ale dalej nieprzetworzone, nawet dwojone, inne niż skóra wyprawiona objęta pozycją 41140 %1.1.2010-31.12.2013
4106 22 90
ex 5004 00 1010Przędza jedwabna (inna niż nitka wyczeskowa z odpadów jedwabiu) niepakowana do sprzedaży detalicznej, niebielona, prana lub bielona, w całości z jedwabiu0 %1.1.2010-31.12.2011
ex 5004 00 9010Nitka wyczeskowa w całości z jedwabiu, niepakowana do sprzedaży detalicznej2,5 %1.1.2010-31.12.2011
ex 5005 00 1010Nitka wyczeskowa w całości z odpadów jedwabiu (wyczeski), niepakowana do sprzedaży detalicznej0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 5005 00 9010
ex 5205 31 0010Nitka złożona z sześciu nitek bawełny bielonej, o masie liniowej nitki pojedynczej 925 decyteksów lub większej, ale nie większej niż 989 decyteksów, do produkcji tamponów(1)0 %1.1.2010-31.12.2013
5208 11 10Tkaniny do produkcji bandaży, opatrunków i gaz medycznych5,2 %1.1.2010-31.12.2013
ex 5402 45 0020Nitka z włókien syntetycznych wyłącznie z poliamidów aromatycznych otrzymanych poprzez polikondensację m-fenylenodiaminy i kwasu izoftalowego0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 5402 47 0010Nitka z włókna ciągłego syntetycznego dwuskładnikowa, nieteksturowana, nieskręcona, o masie liniowej 1.650 decyteksów lub większej, ale nie większej niż 1.800 decyteksów, składająca się ze 110 włókien ciągłych lub więcej, ale nie więcej niż ze 120 włókien ciągłych, z których każde posiada rdzeń z poli(tereftalanu etylenu) i pokrycie z poliamidu-6, zawierająca 75 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 77 % masy poli(tereftalanu etylenu), stosowana do produkcji pokryć dachowych(1)0 %1.1.2010-31.12.2011
ex 5402 49 0030Nitka z kopolimeru kwasu glikolowego z kwasem mlekowym, do wyko-nywania szwów chirurgicznych(1)0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 5402 49 0050Nitka z włókna ciągłego nieteksturowanego z poli(alkoholu winylowego)0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 5402 49 0070Nitka z włókna ciągłego syntetycznego, pojedyncza, zawierająca 85 % masy lub więcej akrylonitrylu, w postaci knota zawierającego 1.000 włókien ciągłych lub więcej, ale nie więcej niż 25.000 włókien ciągłych, o masie metra 0,12 g lub większej, ale nie większej niż 3,75 g i o długości 100 m lub większej, do produkcji przędzy z włókna węglowego(1)0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 5404 19 0020Przędza jednowłókowa (monofilament) z poli(1,4-dioksanonu)0 %1.1.2010-31.12.2013
*ex 5404 19 0030Niewyjałowiona przędza jednowłókowa (monofilament) z kopolimeru 1,3-dioksan-2-onu i 1,4-dioksan-2,5-dionu, do wykonywania szwów chirurgicznych(1)0 %1.1.2010-31.12.2014
ex 5404 19 0050Przędza jednowłókowa (monofilament) z poliestru lub poli(tereftalanu butylenu), o wymiarze przekroju poprzecznego 0,5 mm lub większym, ale nie większym niż 1 mm, stosowana do produkcji zamków błyska-wicznych (1)0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 5404 90 9020Pasek z poliimidu0%1.1.2010-31.12.2013
ex 5407 10 0010Tkanina włókiennicza, składająca się z osnowy z przędz z włókna ciąg-łego z poliamidu 6,6 oraz wątku z przędz z włókna ciągłego z poliamidu 6,6, poliuretanu i kopolimeru kwasu tereftalowego, p-fenylenodiaminy oraz 3,4'-oksybis (fenylenaminy)0 %1.1.2010-31.12.2012
ex 5503 11 0010Włókna odcinkowe syntetyczne z kopolimeru kwasu tereftalowego, p-fenylenodiaminy i 3,4'-oksybis(fenylenoaminy), o długości nie większej niż 7 mm0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 5601 30 0040
ex 5503 90 0020Włókna z poli(alkoholu winylowego), nawet acetalizowane0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 5506 90 0010
ex 5601 30 0010
ex 5603 11 1010Włókniny z polialkoholu winylowego), w kawałku lub pocięte w prostokąty:
ex 5603 11 9010- o grubości 200 μm lub większej, ale nie większej niż 280 μm; oraz
ex 5603 12 1010- o masie powierzchniowej 20 g/m2 lub większej, ale nie większej niż 50 g/m2
ex 5603 12 9010
ex 5603 91 1010
ex 5603 91 9010
ex 5603 92 1010
ex 5603 92 9010
ex 5603 11 1020Włóknina o masie powierzchniowej nie większej niż 20 g/m2, zawierająca włókna ciągłe typu spunbonded i meltblown, ułożone warstwami, przy czym dwie warstwy zewnętrzne zawierają drobne włókna ciągłe (średnica nie mniejsza niż 10 μm, ale nie większa niż 20 μm), a warstwa środkowa zawiera bardzo drobne włókna ciągłe (średnica nie mniejsza niż 1 μm, ale nie większa niż 5 μm), przeznaczona do produkcji pieluszek i wkładek dla niemowląt oraz podobnych wkładek higienicznych(1)0 %1.1.2010-31.12.2012
ex 5603 11 9020
ex 5603 12 9030Włókniny z włókien z poliamidu aromatycznego, otrzymane przez poli-kondensację m-fenylenodiaminy i kwasu izoftalowego, w kawałku lub pocięte w prostokąty0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 5603 13 9030
ex 5603 14 9010
ex 5603 92 9060
ex 5603 93 9040
ex 5603 94 9030
ex 5603 12 9050Włókniny:0 %1.1.2010-31.12.2012
- o masie powierzchniowej 30 g/m2 lub większej, ale nie większej niż 60 g/m2,
- zawierające włókna z polipropylenu lub z polipropylenu i polietylenu,
- nawet z nadrukiem, w których:
- po jednej stronie 65 % powierzchni całkowitej zajmują okrągłe pęczki o średnicy 4 mm, składające się z przymocowanych, wystających, niepołączonych, skręconych włókien odpowiednich do szczepienia materiałów z wytłaczanymi haczykami, a pozostałe 35 % powierzchni stanowią włókna połączone,
- po drugiej stronie powierzchnia jest gładka i bez tekstury,
stosowane do produkcji pieluch i wkładek dla niemowląt i podobnych artykułów higienicznych(1)
ex 5603 12 9060Włókniny z polietylenu typu spunbonded, o masie powierzchniowej większej niż 60 g/m2, ale nie większej niż 80 g/m2 oraz o oporze powietrza (Gurley) 8 s lub większym, ale nie większym niż 36 s (zgodnie z oznaczeniem metodą ISO 5636/5)0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 5603 13 9060
ex 5603 13 1010Włókniny nieprzewodzące prądu elektrycznego, składające się z środkowej warstewki z poli(tereftalanu etylenu), laminowanej po obu stronach jednokierunkowo ułożonymi włóknami poli(tereftalanu etylenu), powleczonej po obu stronach żywicą nieprzewodzącą prądu elektrycz-nego odporną na wysokie temperatury, o masie powierzchniowej 147 g/m2 lub większej, ale nie większej niż 265 g/m2, o anizotropowej wytrzymałości na rozciąganie w obu kierunkach, stosowane jako materiał do izolacji elektrycznej0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 5603 14 1010
ex 5603 14 9030Włókniny składające się z środkowej elastomerowej warstewki lamino-wanej po obu stronach z włóknami ciągłymi typu spunbonded z polipropylenu, o masie powierzchniowej 200 g/m2 lub większej, ale nie większej niż 300 g/m20 %1.1.2010-31.12.2013
ex 5603 92 9020Włókniny składające się ze zgrzewalnej środkowej warstwy typu melt-blown termoplastycznego elastomeru, laminowane na każdej stronie włóknami ciągłymi typu spunbonded z polipropylenu0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 5603 93 9020
ex 5603 92 9070Włókniny, składające się z wielu warstw z mieszaniny włókien typu meltblown i włókien odcinkowych z polipropylenu i poliestru, nawet laminowane po jednej lub po obu stronach włóknami ciągłymi typu spunbonded z polipropylenu, o całkowitej grubości nie większej niż 50 mm0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 5603 94 9040
ex 5603 94 9020Pręty z włókna akrylowego, o długości nie większej niż 50 cm, do produkcji końcówek długopisu(1)0 %1.1.2010-31.12.2013
*ex 5607 50 9010Szpagat niewyjałowiony, z poli(kwasu glikolowego) lub z poli(kwasu glikolowego) i jego kopolimerów z kwasem mlekowym, pleciony lub oplatany, z wewnętrznym rdzeniem, do produkcji szwów chirurgicznych(1)0 %1.1.2010-31.12.2014
ex 5803 00 1091Gaza z bawełny, o szerokości mniejszej niż 1.500 mm0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 5903 10 9010Dzianiny lub tkaniny, powleczone lub pokryte na jednej stronie plastycznym sztucznym materiałem, w którym osadzone są mikrokulki0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 5903 20 9010
ex 5903 90 9920
ex 5906 99 9010Tekstylia gumowane, składające się z przędz osnowowych z poliamidu-6,6 i przędz wątkowych z poliamidu-6,6, poliuretanu i kopolimeru kwasu tereftalowego, p-fenylenodiaminy i 3,4'-oksybis(fenylenoaminy)0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 5907 00 0010Tekstylia, powleczone substancją przylepną, w których osadzone są kulki o średnicy nie większej niż 150 μm0 %1.1.2010-31.12.2011
ex 5911 10 0010Filce igłowane z włókna syntetycznego, niezawierające poliestru, nawet zawierające cząsteczki katalityczne uwięzione wewnątrz włókien syntetycznych, powleczone lub pokryte z jednej strony błoną poli(tetrafluo-roetylenową), do produkcji wyrobów filtracyjnych(1)0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 5911 90 9030Części urządzenia do oczyszczania wody poprzez odwróconą osmozę, składające się zasadniczo z membran na bazie tworzywa sztucznego, wewnętrznie wzmocnione tekstylną tkaniną lub włókniną, które są zawinięte wokół perforowanej rury oraz zamknięte w cylindrycznej obudowie z tworzywa sztucznego o grubości ścian nie większej niż 4 mm, nawet obudowane w cylindrze o grubości ścianki 5 mm lub większej0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 8421 99 0092
*ex 5911 90 9040Tarcze polerskie wielowarstwowe, z włókniny, poliestrowe, impregno-wane poliuretanem0 %1.1.2010-31.12.2014
ex 6813 89 0010Materiał cierny, o grubości mniejszej niż 20 mm, niezmontowany, do produkcji części ciernych stosowanych w automatycznych skrzyniach biegów i w sprzęgłach(1)0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 6903 90 9020Rurki reakcyjne i uchwyty z węglika krzemu, w rodzaju stosowanych do wstawiania do pieców dyfuzyjnych i utleniających, do produkcji materiałów półprzewodnikowych0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 6909 19 0030Nośniki katalizatorów, składające się z porowatego kordierytu lub kawałków ceramicznego mulitu, o łącznej pojemności nie większej niż 65 l, posiadające na 1 cm2 przekroju poprzecznego nie mniej niż jeden ciągły kanał, który może być otwarty na obu końcach lub zamknięty na jednym końcu0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 6909 19 0060Nośniki katalizatorów składające się z porowatych kawałków ceramiki, będącej mieszaniną węgliku krzemu i krzemu, o twardości mniejszej niż 9 w skali Mohsa oraz o całkowitej objętości nie większej niż 65 litrów, mające na cm2 przekroju poprzecznego jeden lub więcej zamkniętych kanałów w dolnej części0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 7002 10 0010Kulki ze E-szkła (borokrzemowego niskoalkalicznego), o średnicy 18,5 mm lub większej, ale nie większej niż 26 mm0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 7005 10 2510Szkło typu "float":0 %1.1.2010-31.12.2012
- o grubości 2,0 mm lub większej, ale nie większej niż 2,4 mm,
- powlekane z jednej strony warstwą odblaskową ditlenku cyny z domieszką fluoru
ex 7005 10 3010Szkło typu "float":0 %1.1.2010-31.12.2012
- o grubości 4,0 mm lub większej, ale nie większej niż 4,2 mm
- o przepuszczalności światła 91 % lub większej mierzonej z użyciem źródła światła typu D
- powlekane z jednej strony warstwą odblaskową ditlenku cyny z domieszką fluoru
ex 7006 00 9050Płyta szklana o przekątnej co najmniej 81 cm, ale nie większej niż 186 cm, pokryta albo warstwą siatki albo przewodzącą warstwą powstałą w procesie napylania katodowego dla osłony EMC oraz warstwą pochłaniającą promieniowanie podczerwone, z dodatkowymi opcjonalnymi warstwami antyrefleksyjnymi/wzmacniającymi kolor po jednej albo obu stronach0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 7006 00 9060Sodowo-wapniowe płyty szklane o:0 %1.1.2010-31.12.2012
ex 8529 90 9246- temperaturze zanikania naprężeń większej niż 570 °C
- grubości 1,7 mm lub większej, ale nie większej niż 2,9 mm
- wymiarach 1.144 mm (± 0,5 mm) x 670 mm (± 0,5 mm) lub 1.164 mm (± 0,5 mm) x 649 mm (± 0,5 mm)
oraz
- nawet z warstwą tlenku indu i cyny, lub
- nawet z siatką elektrod ze srebrnej pasty pokrytą materiałem dielektrycznym
ex 7007 19 2010Płyta szklana o przekątnej 81,28 cm (± 1,5 cm) lub większej, ale nie większej niż 185,42 cm (± 1,5 cm), ze szkła hartowanego, wyposażona w warstwę siatki oraz warstwę pochłaniającą promieniowanie podczer-wone lub w przewodzącą warstwę powstałą w procesie napylania katodowego, z opcjonalną dodatkową warstwą antyrefleksyjną z jednej lub z obu stron, stosowana do produkcji wyrobów objętych pozycją 8528(1)0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 7007 19 2020Płyta szklana hartowana lub częściowo hartowana o przekątnej 81 cm lub większej, ale nie większej niż 186 cm, o jednej lub większej liczbie warstw polimerowych, nawet malowana, nawet z kolorową lub czarną ceramiką wokół krawędzi, stosowana do produkcji towarów objętych pozycją 8528(1)0 %1.1.2010-31.12.2012
ex 7007 29 0010Płyta szklana o przekątnej 81,28 cm (± 1,5 cm) lub dłuższej, ale nie większej niż 185,42 cm (± 1,5 cm), złożona z dwóch zespolonych płyt wielowarstwowych, zaopatrzona w warstwę siatki oraz warstwę pochła-niającą promieniowanie podczerwone lub w przewodzącą warstwę powstałą w procesie napylania katodowego, z opcjonalną warstwą anty-refleksyjną z jednej lub z obu stron0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 7011 10 0010Soczewki szklane z chropowatym przednim refraktorem lub z przednim refraktorem składającym się z elementów pryzmatycznych, o zewnętrznej średnicy większej niż 121 mm, ale nie większej niż 125 mm0 %1.1.2010-31.12.2013
7011 20 00Szklane osłony (włącznie z bańkami i rurkami), otwarte oraz ich szklane części, bez wyposażenia, do lamp elektronopromieniowych0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 7014 00 0010Elementy optyczne ze szkła (inne niż objęte pozycją 7015), nieobrobione optycznie, inne niż wyroby szklane sygnalizacyjne0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 7019 39 0050Włóknina z nietekstylnego włókna szklanego, do produkcji filtrów powietrza(1)0 %1.1.2010-31.12.2011
ex 7019 90 1010Nietekstylne włókna szklane, w których przeważają włókna o średnicy mniejszej niż 4,6 μm0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 7201 10 1110Wlewki surówki o długości nie większej niż 350 mm, szerokości nie większej niż 150 mm i wysokości nie większej niż 150 mm0 %1.1.2010-31.12.2011
ex 7201 10 3010Wlewki surówki o długości nie większej niż 350 mm, szerokości nie większej niż 150 mm i wysokości nie większej niż 150 mm, o zawartości krzemu nie większej niż 1 % masy0 %1.1.2010-31.12.2011
7202 50 00Żelazokrzemochrom0%1.1.2010-31.12.2013
ex 7320 90 1091Płaskie sprężyny spiralne ze stali odpuszczonej, o:0 %1.1.2010-31.12.2013
- grubości 2,67 mm lub większej, ale nie większej niż 4,11 mm,
- szerokości 12,57 mm lub większej, ale nie większej niż 16,01 mm,
- momencie obrotowym 18,05 Nm lub większym, ale nie większym niż 73,5 Nm,
- kącie pomiędzy położeniem spoczynkowym a nominalnym położe-niem roboczym 76° lub większym, ale nie większym niż 218°
stosowane do produkcji napinaczy pasów napędowych do silników spalinowych(1)
ex 7326 20 8020Wełna metalowa, skladająca się z dużej ilości drucików ze stali nierdzewnej o średnicy od 0,022 mm do 0,070 mm, zbita przez spie-kanie i walcowanie0 %1.1.2010-31.12.2011
ex 7410 21 0010Arkusz lub płyta z poli(tetrafluoroetylenu), z tlenkiem glinu lub ditlenkiem tytanu jako wypełniaczem, lub wzmocnione tkaniną z włókna szklanego, laminowane po obu stronach folią miedzianą0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 7410 21 0030Folia z poliimidu, niezawierająca żywicy epoksydowej i/lub włókien szklanych, pokryta z jednej lub obydwu stron folią miedzianą0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 7410 21 0040Arkusz lub płyty0 %1.1.2010-31.12.2013
- składające się przynajmniej ze środkowej warstwy papieru lub jednego środkowego arkusza dowolnego typu włókniny z włókien, laminowanych po każdej stronie tkaniną z włókien szklanych oraz impregnowanych żywicą epoksydową lub
- składające się z kilku warstw papieru, zaimpregnowanych żywicą fenolową,
powleczone po jednej lub obu stronach folią miedzianą o maksymalnej grubości 0,15 mm
ex 7410 21 0050Płyty0 %1.1.2010-31.12.2013
- składające się przynajmniej z jednej warstwy tkaniny z włókna szkla-nego, impregnowanej żywicą epoksydową,
- pokryte po jednej lub obu stronach folią miedzianą o grubości nie większej niż 0,15 mm oraz
- o stałej dielektrycznej (DK) mniejszej niż 3,9 i współczynniku strat (Df) mniejszym niż 0,015 przy częstotliwości pomiarowej 10 GHz, mierzonej zgodnie z IPC-TM-650
ex 7419 99 9091Dysk (tarcza) z osadzonym materiałem, składający się z krzemku molibdenu,0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 7616 99 9060- zawierający 1 mg/kg lub mniej sodu, oraz
- oprawiony na podłożu z miedzi lub glinu
ex 7601 20 9910Blacha i kęsy ze stopu ze złomu aluminiowego zawierającego lit0 %1.1.2010-31.12.2012
ex 7604 21 0010Kształtowniki wykonane ze stopu aluminium EN AW-6063 T50 %1.1.2010-31.12.2013
ex 7604 29 9030- anodyzowane
- nawet lakierowane
- o grubości ścianki 0,5 mm (± 1,2 %) lub większej, ale nie większej niż 0,8 mm (± 1,2 %)
stosowane do produkcji towarów objętych podpozycją 8302
(1)
ex 7605 19 0010Drut z aluminium niestopowego, o średnicy 2 mm lub większej, ale nie większej niż 6 mm, pokryty warstwą miedzi o grubości 0,032 mm lub większej, ale nie większej niż 0,117 mm0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 7607 11 9010Płaska folia aluminiowa o następujących parametrach:0 %1.1.2010-31.12.2011
- zawartość aluminium 99,98 % lub więcej
- grubość co najmniej 0,070 mm, ale nie więcej niż 0,115 mm
- o układzie przestrzennym włókien
w rodzaju stosowanej do wytrawiania wysokonapięciowego(1)
ex 7613 00 0020Pojemnik aluminiowy, bez szwów, na sprężony gaz ziemny lub sprężony wodór, pokryty kompozytem epoksydowo-węglowym, o pojemności 172 l (± 10 %) i masie nienapełnionego pojemnika nie większej niż 64 kg0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 7616 99 9015Bloki aluminiowe o strukturze plastra miodu, w rodzaju stosowanych do produkcji części samolotów0 %1.1.2010-31.12.2013
8104 11 00Magnez nieobrobiony plastycznie, zawierający co najmniej 99,8 % masy magnezu0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 8104 90 0010Szlifowane i polerowane arkusze magnezu, o wymiarach nie większych niż 1.500 x 2.000 mm, powleczone po jednej stronie żywicą epoksydową niewrażliwą na światło0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 8108 20 0010Gąbka tytanowa0%1.1.2010-31.12.2013
ex 8108 20 0020Wlewki ze stopu tytanu0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 8108 20 0030Proszek tytanu, którego 90 % masy lub więcej przechodzi przez sito o wielkości oczek 0,224 mm0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 8108 30 0010Odpady i złom tytanu i stopów tytanu, z wyjątkiem tych zawierających 1 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 2 % masy aluminium0 %1.1.2010-31.12.2013
*ex 8108 90 3010Pręty ze stopu tytanu zgodne z normą EN-2002-1, EN 4267 lub DIN 650400 %1.1.2010-31.12.2014
ex 8108 90 3020Sztaby, pręty, druty ze stopu tytanu i aluminium, zawierające 1 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 2 % masy aluminium, stosowane do produkcji tłumików i rur wydechowych objętych podpozycją 8708 92 lub 8714 19(1)0 %1.1.2010-31.12.2012
ex 8108 90 5010Stop tytanu i aluminium, zawierający 1 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 2 % masy aluminium, w arkuszach lub rolkach, o grubości 0,49 mm lub większej, ale nie większej niż 3,1 mm, o szerokości 1.000 mm lub większej, ale nie większej niż 1.254 mm, stosowany do produkcji towarów objętych podpozycją 8714 19 00(1)0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 8108 90 5020Stop tytanu, aluminium i wanadu, zawierający 2,5 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 3,5 % masy aluminium i 2,0 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 3,0 % masy wanadu, w arkuszach lub rolkach, o grubości 0,6 mm lub większej, ale nie większej niż 0,9 mm, o szerokości nie większej niż 1.000 mm, stosowany do produkcji towarów objętych podpozycją 8714 19 00(1)0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 8108 90 5030Stop tytanowo-krzemowy o zawartości co najmniej 0,15 %, ale nie więcej niż 0,60 % masy krzemu, w arkuszach lub rolkach, stosowany do produkcji0 %1.1.2010-31.12.2012
- układów wydechowych silników spalinowych, lub
- rur i przewodów rurowych objętych podpozycją 8108 90 60
(1)
ex 8108 90 5040Blacha ze stopu tytanu do produkcji części konstrukcyjnych statków powietrznych

(1)

0 %1.1.2010-31.12.2012
ex 8108 90 5050Płyty, blachy, paski i folie ze stopu tytanu, miedzi i niobu, zawierające 0,8 % lub więcej, ale nie więcej niż 1,2 % masy miedzi i 0,4 % lub więcej, ale nie więcej niż 0,6 % masy niobu0 %1.1.2010-31.12.2012
ex 8109 20 0010Cyrkon metaliczny, w formie wlewek, zawierający więcej niż 0,01 % masy hafnu, stosowany do produkcji rurek dla przemysłu chemicznego(1)0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 8110 10 0010Antymon w formie wlewek0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 8112 99 3010Stop niobu i tytanu, w formie prętów i walcówki0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 8113 00 9010Płytka nośna z karbidu glinowo-krzemowego (AlSiC-9) przeznaczona do obwodów elektronicznych0 %1.1.2010-31.12.2012
ex 8305 20 0010Zszywki o szerokości 12 mm (± 1 mm) i głębokości 8 mm (± 1 mm) stosowane w kopiarkach i drukarkach(1)0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 8309 90 9010Denka puszek aluminiowych z tzw. "ring pull" pełnym otworem o średnicy 136,5 mm (± 1 mm)0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 8401 30 0020Nienapromieniowane sześciokątne ogniwo paliwowe stosowane w reaktorach jądrowych(1)0 %1.1.2010-31.12.2013
*ex 8405 90 0010Metalowa obudowa wytwornic gazu stosowanych w napinaczach pasów bezpieczeństwa0 %1.1.2010-31.12.2014
ex 8708 21 1010
ex 8708 21 9010
ex 8407 31 0010Dwusuwowy silnik spalinowy wewnętrznego spalania, o pojemności skokowej jednego cylindra nieprzekraczającej 30 cm3, stosowany do produkcji przenośnych motorowerów objętych podpozycją 8711 10 00(1)0 %1.1.2010-31.12.2012
*ex 8407 33 0010Silniki tłokowe z zapłonem iskrowym lub obrotowe silniki wewnętrznego spalania, o pojemności skokowej jednego cylindra nie mniejszej niż 300 cm3 i mocy nie mniejszej niż 6 kW, ale nie większej niż 20,0 kW, do produkcji:0 %1.1.2010-31.12.2012
ex 8407 90 8010- samobieżnych kosiarek z siedzeniem, do pielęgnacji trawników, obję-tych podpozycją 8433 11 51,
ex 8407 90 9010- ciągników objętych podpozycją 8701 90 11, których główną funkcją jest funkcja kosiarki,
- kosiarek z silnikiem czterosuwowym o pojemności skokowej jednego cylindra nie mniejszej niż 300 cm3 objętych podpozycją 8433 20 10 lub
- pługów odśnieżających lemieszowych i wirnikowych objętych podpozycją 8430 20
(1)
ex 8407 90 1010Silniki benzynowe czterosuwowe o pojemności skokowej cylindra nie większej niż 250 cm3, stosowane do produkcji kosiarek do trawników objętych podpozycją 8433 11, kosiarek spalinowych objętych podpozycją 8433 20 10, glebogryzarek objętych podpozycją 8432 29 50, strzępiarek ogrodowych objętych podpozycją 8436 80 90 lub spulch-niarek objętych podpozycją 8432 29 10(1)0 %1.1.2010-31.12.2011
ex 8407 90 1020Dwusuwowe silniki spalinowe wewnętrznego spalania, o pojemności skokowej cylindra nie większej niż 125 cm3, do produkcji kosiarek do trawy objętych podpozycją 8433 11 lub pługów odśnieżających lemie-szowych i wirnikowych objętych podpozycją 8430 20(1)0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 8408 90 4120Silniki wysokoprężne (silniki Diesla) o mocy nie większej niż 15 kW, z 2 lub 3 cylindrami, stosowane do produkcji systemów kontroli temperatury w pojazdach(1)0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 8408 90 4320Silniki wysokoprężne (silniki Diesla) o mocy nie większej niż 30 kW, z 4 cylindrami, stosowane do produkcji systemów kontroli temperatury w pojazdach(1)0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 8413 91 0020Krzywki wykonane ze stopu brązu, krzemu i manganu, o zawartości miedzi 58 % masy lub większej, ale nie większej niż 63 % masy, montowane w pompach cieczy układów klimatyzacji pojazdów mechanicznych0 %1.1.2010-31.12.2011
ex 8414 30 8920Element systemu klimatyzacyjnego pojazdów, składający się ze sprężarki tłokowej z nieosłoniętym wałem o mocy większej niż 0,4 kW, ale nie większej niż 10 kW0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 8414 59 2030Wentylator osiowy:0 %1.1.2010-31.12.2013
- z silnikiem elektrycznym,
- o mocy nie większej niż 125 W
stosowany do produkcji komputerów(1)
*ex 8414 90 0020Tłoki aluminiowe, do włączenia w sprężarkach systemów klimatyzacyjnych pojazdów mechanicznych(1)0 %1.1.2010-31.12.2014
ex 8414 90 0030System regulacji ciśnienia, do włączenia w sprężarkach systemów klimatyzacyjnych pojazdów mechanicznych(1)0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 8414 90 0040Część napędu, do sprężarek klimatyzatorów pojazdów mechanicznych(1)0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 8414 90 0050Wentylator przepływu krzyżowego o przekroju 97,4 mm (± 0,2 mm) i wysokości 645 mm (± 1 mm) lub 873 mm (+ 0,5/- 1 mm) wykonany z antystatycznego, antybakteryjnego i termoodpornego tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym o odporności termicznej nie mniejszej niż 70 °C, stosowany do produkcji agregatów klimatyzacyjnych do pomieszczeń(1)0 %1.1.2010-31.12.2011
ex 8415 90 0020Parownik wykonany z aluminium, stosowany do produkcji urządzeń klimatyzacyjnych pojazdów(1)0 %1.1.2010-31.12.2011
ex 8419 89 9830Urządzenie do próżniowego naparowywania parylenu, stosowane do produkcji stentów uwalniających leki(1)0 %1.1.2010-31.12.2012
ex 8419 89 9840Urządzenie do przygotowywania roztworu stosowanego podczas poddawania materiałów procesom obejmującym zmianę temperatury, stoso-wane do produkcji stentów uwalniających leki(1)0 %1.1.2010-31.12.2012
ex 8421 99 0091Części urządzeń, do oczyszczania wody metodą odwróconej osmozy, składające się z wiązki włókien sztucznych kanalikowych o przepuszczalnych ścianach osadzonych w bloku tworzywa sztucznego na jednym końcu i przechodzących przez blok tworzywa sztucznego na drugim końcu, nawet umieszczone w cylindrze0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 8421 99 0093Elementy separatorów do separacji lub oczyszczania gazów z mieszanek gazów, składające się z wiązki przepuszczalnych włókien kanalikowych zamkniętych wewnątrz pojemnika, nawet perforowanych, o łącznej długości 300 mm lub większej, ale nie większej niż 3.700 mm i o średnicy nie większej niż 500 mm0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 8422 30 0010Maszyny i aparatura, inne niż wtryskarki, do produkcji pojemników z tuszem do drukarek atramentowych(1)0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 8479 89 9730
ex 8439 99 1010Powierzchnie zewnętrzne walców ssących, wyprodukowane za pomocą odlewania odśrodkowego, nieperforowane, w formie rur ze stopów stali, o długości 3.000 mm lub większej oraz o średnicy zewnętrznej 550 mm lub większej0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 8439 99 9010
ex 8462 21 8010Sterowana numerycznie maszyna do rozprężania stentów składająca się z podstawy, pneumatycznej głowicy rozprężającej i mechanizmu pozycjonowania produktu o napędzie silnikowym (blok V), służąca do rozprę-żania stentów na balonie cewnika za pomocą ciśnienia radialnego, stoso-wana do produkcji stentów uwalniających leki(1)0 %1.1.2010-31.12.2012
*ex 8467 99 0010Przełączniki mechaniczne do łączenia obwodów elektrycznych:0 %1.1.2010-31.12.2014
ex 8536 50 1135- działających pod napięciem w zakresie od 14,4 V do 42 V,
- o natężeniu prądu w zakresie od 10 A do 42 A,
stosowane do produkcji urządzeń objętych pozycją 8467
(1)
ex 8477 59 8010Urządzenia do obróbki gumy i tworzyw sztucznych, stosowane do produkcji stentów uwalniających leki(1)0 %1.1.2010-31.12.2012
ex 8477 80 9910Maszyny do odlewania lub obróbki powierzchniowej membran z tworzyw sztucznych objętych pozycją 39210 %1.1.2010-31.12.2013
*ex 8479 89 9740Izobaryczny wymiennik ciśnienia o natężeniu przepływu nie większym niż 50 m3/h, nawet z pompą wspomagającą0 %1.1.2010-31.12.2014
*ex 8481 30 9191Zawory zwrotne (jednokierunkowe), ze stali, o:0 %1.1.2010-31.12.2014
- ciśnieniu otwarcia nie większym niż 800 kPa
- średnicy zewnętrznej nie większej niż 37 mm
ex 8481 80 5910Zawór kontroli powietrza, składający się z silnika skokowego oraz zaworu czopikowego, do regulacji ruchu jałowego powietrza w silnikach wtryskowych0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 8481 80 7920Zawór elektromagnetyczny będący w stanie wytrzymać ciśnienie 875 bar0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 8481 80 9950Zawór użytkowy, składający się z kombinacji zaworu dwudrożnego w układzie hydraulicznym i trójdrożnego w układzie pneumatycznym, o następujących parametrach:0 %1.1.2010-31.12.2011
- minimalne ciśnienie domknięcia 30 kG/cm2,
- minimalne ciśnienie wydolnościowe 45 kG/cm2,
stosowany do produkcji zewnętrznych agregatów klimatyzacyjnych(1)
ex 8481 80 9960Zawór czterodrożny składający się z:0 %1.1.2010-31.12.2011
- ruchomego tłoczka głównego,
- ruchomego tłoczka izolacyjnego,
- cewki elektromagnetycznej zasilanej prądem przemiennym o napięciu 220-240 V i częstotliwości 50/60 Hz,
- korpusu,
- o ciśnieniu roboczym do 4,3 MPa,
do kierowania przepływem środka chłodzącego, do stosowania w produkcji zewnętrznych agregatów klimatyzacyjnych(1)
ex 8483 40 5120Skrzynie przekładniowe, posiadające mechanizm różnicowy z zestawem kołowym, stosowane do produkcji samobieżnych kosiarek z siedziskiem objętych podpozycją 8433 11 51(1)0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 8483 40 5920Hydrostatyczne mechanizmy zmiany biegów, posiadające pompę hydrauliczną i mechanizm różnicowy z zestawem kołowym, stosowane do produkcji samobieżnych kosiarek z siedziskiem objętych podpozycją 8433 11 51(1)0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 8501 10 9320Silnik jednofazowy prądu przemiennego 50 Hz zasilany poprzez pojedynczy kondensator stały, o mocy wyjściowej mniejszej niż 37 W, stosowany do produkcji agregatów klimatyzacyjnych do pomieszczeń z regulacją strumienia powietrza(1)0 %1.1.2010-31.12.2011
ex 8501 10 9954Bezszczotkowy silnik prądu stałego o zewnętrznej średnicy nie większej niż 25,4 mm, o prędkości znamionowej 2.260 (± 15 %) lub 5.420 (± 15 %) obr/min, o napięciu zasilania 1,5 V lub 3 V0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 8501 10 9980Silnik skokowy prądu stałego, o:0 %1.1.2010-31.12.2013
- kącie skoku 7,5° (± 0,5°),
- momencie krytycznym 25 mNm lub większym, w temperaturze 25 °C
- krytycznej częstotliwości impulsów 1.960 pps lub większej,
- uzwojeniu dwufazowym oraz
- napięciu znamionowym 10,5 V lub większym, ale nie większym niż 16,0 V
ex 8501 10 9981Skokowy silnik prądu stałego o kącie skoku 18° lub większym, momencie obrotowym 0,5 mNm lub większym, z kołnierzem sprzęga-jącym o wymiarach zewnętrznych nieprzekraczających 22 x 68 mm, dwufazowym uzwojeniem oraz mocą wyjściową nie większą niż 5 W0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 8501 10 9982Bezszczotkowy silnik prądu stałego o zewnętrznej średnicy nie większej niż 29 mm, o prędkości znamionowej 1.500 (± 15 %) lub 6.800 (± 15 %) obr/min, o napięciu zasilania 2 V lub 8 V0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 8501 31 0030Bezszczotkowy, trójfazowy silnik elektryczny prądu stałego o średnicy zewnętrznej 85 mm lub większej, ale nie większej niż 115 mm, o nominalnym momencie 2,23 Nm (± 1,0 Nm), o mocy napędowej większej niż 120 W, ale nie większej niż 520 W, liczonej przy 1.550 obr/min (± 350 obr/min) zasilany prądem o napięciu 12 V, wyposażony w obwód elektroniczny z sensorami wykorzystującymi efekt Halla, używany z modułem kontrolnym elektrycznego wspomagania kierow-nicy (silnik wspomagania)(1)0 %1.1.2010-31.12.2011
ex 8503 00 9131Wirnik, po stronie wewnętrznej wyposażony w jeden lub dwa magne-tyczne pierścienie, nawet umieszczone na stalowym pierścieniu0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 8503 00 9932
ex 8503 00 9931Kolektor tłoczony silnika elektrycznego, o zewnętrznej średnicy nie większej niż 16 mm0 %1.1.2010-31.12.2013
*ex 8503 00 9933Stojan silnika bezszczotkowego do elektrycznego wspomagania kierownicy, o tolerancji wewnętrznej części stojana wynoszącej 50 μm0 %1.1.2010-31.12.2011
*ex 8503 00 9934Wirnik silnika bezszczotkowego do elektrycznego wspomagania kierownicy, o tolerancji okrągłości wynoszącej 50 μm0 %1.1.2010-31.12.2011
*ex 8503 00 9935Czujnik kąta nachylenia do bezszczotkowych silników elektrycznych elektrycznego wspomagania kierownicy0 %1.1.2010-31.12.2014
ex 8504 31 8020Transformator, stosowany do produkcji przetwornic używanych w modułach LCD(1)0 %1.1.2010-31.12.2012
ex 8504 31 8030Transformatory rozdzielcze o mocy wyjściowej nie większej niż 1 kVA wykorzystywane w produkcji przekształtników(1)0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 8504 40 9020Przetwornica prądu stałego w prąd stały0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 8504 40 9030Przekształtnik zawierający wyłącznik zasilania z tranzystorami bipolarnymi z izolowaną bramką (IGBT), umieszczony w obudowie, stosowany do produkcji kuchenek mikrofalowych objętych podpozycją 8516 50 00(1)0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 8504 40 9040Przekształtniki stosowane do produkcji urządzeń sterujących dla jednofazowych silników elektrycznych o poborze mocy nie większym niż 3 kW(1)0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 8504 50 9520Wzbudnik o indukcyjności nie większej niż 62 mH0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 8504 50 9530Wielowarstwowe monolityczne wzbudniki, umieszczone w obudowie typu SMD (urządzenie do montażu powierzchniowego), której zewnętrzne wymiary nie przekraczają 1,8 x 3,4 mm, stosowane do produkcji wyrobów objętych podpozycją 8517 11 00, 8517 12 00 lub 8517 69 31(1)0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 8504 90 1110Rdzenie ferrytowe, inne niż do zespołu cewek odchylających0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 8504 90 1840Cewka transformatora podwyższająca napięcie prądu stałego i izolująca obwody wysokiego i niskiego napięcia, stosowana do produkcji towarów zaliczanych do podpozycji 8504 31 80(1)0 %1.1.2010-31.12.2011
ex 8505 11 0031Magnes ferrytowy o indukcji magnetycznej 455 mT (± 15 mT)0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 8505 11 0033Magnesy ze stopu neodymu, żelaza i boru, w kształcie prostokąta o zaokrąglonych brzegach o wymiarach nie większych niż 15 x 10 x 2 mm lub w kształcie krążka o średnicy nie większej niż 90 mm, nawet z otworem w środku0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 8505 19 9031Pierścienie neodymowo-żelazowe o zewnętrznej średnicy nie większej niż 13 mm, o wewnętrznej średnicy nie większej niż 9 mm0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 8505 20 0030Sprzęgło elektromagnetyczne, stosowane do produkcji sprężarek klimatyzatorów w pojazdach mechanicznych(1)0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 8506 50 9010Litowo-jodowe pojedyncze ogniwo baterii o wymiarach nieprzekraczających 9 × 23 × 45 mm i napięciu nie większym niż 2,8 V0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 8506 50 9020Jednostka składająca się z nie więcej niż 2 ogniw litowych umieszczonych w gnieździe dla układów scalonych (gniazdo baterii buforowej), z nie więcej niż 32 połączeniami i zawierająca obwód sterowniczy0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 8506 50 9030Pojedyncze ogniwo baterii litowo-jodowe lub z litowo-srebrowego tlenku wanadu, o wymiarach nie większych niż 28 × 45 × 15 mm i pojemności nie mniejszej niż 1,05 Ah0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 8507 30 2030Akumulator niklowo-kadmowy cylindryczny, o długości 65,3 mm (± 1,5 mm) i średnicy 14,5 mm (± 1 mm), o nominalnej pojemności 1.000 mAh lub większej, stosowany do produkcji baterii wielokrotnego ładowania(1)0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 8507 80 2020Akumulator prostokątny o długości nie większej niż 69 mm, o szerokości nie większej niż 36 mm i grubości nie większej niż 12 mm, stosowany do produkcji baterii wielokrotnego ładowania(1)0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 8507 80 3020
ex 8507 80 2030Akumulator niklowo-wodorowy cylindryczny, o średnicy nie większej niż 14,5 mm, do produkcji baterii wielokrotnego ładowania(1)0 %1.1.2010-31.12.2013
*ex 8507 80 3030Akumulator litowo-jodowy cylindryczny, o długości 63 mm lub większej i średnicy 17,2 mm lub większej, o nominalnej pojemności 1.200 mAh lub większej, stosowany do produkcji baterii wielokrotnego ładowania(1)0 %1.1.2010-31.12.2014
ex 8518 30 9520Słuchawki nagłowne i douszne do aparatów słuchowych, umieszczone w obudowie o zewnętrznych wymiarach, z wyłączeniem punktów łączących, nieprzekraczających 5 × 6 × 8 mm0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 8518 90 0091Stalowa blacha rdzeniowa w całości spęczniana na zimno, w postaci dysku z cylindrem po jednej stronie, stosowana do produkcji głośników(1)0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 8519 81 3510Niezmontowany lub niekompletny zespół, składający się przynajmniej z jednego zespołu optycznego i silników prądu stałego oraz operacyjnego obwodu sterującego, z przetwornikiem cyfrowo-analogowym, stosowany do produkcji odtwarzaczy CD, odbiorników radiowych w rodzaju stosowanych w pojazdach samochodowych lub urządzeń pomocy nawigacyjnej(1)0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 8522 90 4950Zestaw elektroniczny do laserowej głowicy odczytu odtwarzacza CD, zawierający:0 %1.1.2010-31.12.2013
- obwód drukowany,
- fotodetektor w postaci monolitycznego układu scalonego umiesz-czony w obudowie,
- nie więcej niż 3 łączniki,
- nie więcej niż 1 tranzystor,
- nie więcej niż 3 zmienne i 4 stałe oporniki,
- nie więcej niż 5 kondensatorów, całość zamontowana na podłożu,
całość zamontowana na podłożu
ex 8522 90 4970Zespoły, składające się co najmniej z giętkiego obwodu drukowanego, układu scalonego sterownika laserowego i układu scalonego przetwor-nika sygnału0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 8522 90 8065Zespół do dysków optycznych składający się co najmniej z układu optycznego i silników prądu stałego, nawet zdolny do nagrywania dwuwarstwowego0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 8522 90 8070Zespoły nagrywające/odtwarzające taśmy wideo składające się co najmniej z silnika i płyty z obwodem drukowanym zawierającej układy scalone ze sterownikiem lub funkcją kontrolną, nawet zawierające transformator, stosowane do produkcji wyrobów objętych pozycją 8521(1)0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 8522 90 8075Optyczne głowice odczytujące do odtwarzaczy CD, składające się z jednej diody laserowej, jednego układu scalonego fotokomórki oraz jednego zwierciadła półprzezroczystego ("beam splitter")0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 8522 90 8080Zespoły laserowego napędu optycznego (tzw. "mecha units") do zapisu i/lub odtwarzania cyfrowego sygnału wideo i/lub dźwiękowego, składa-jące się co najmniej z optycznego układu laserowego do odczytu i/lub zapisu, jednego lub więcej silnika na prąd stały oraz niezawierające płyty z obwodem drukowanym lub zawierające płytę z obwodem drukowanym niezdolną do przetwarzania sygnałów dźwiękowych i obrazów, stosowanie do produkcji wyrobów objętych pozycją 8519, 8521, 8526, 8527, 8528 lub 8543(1)0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 8522 90 8081Zespół czytnika laserowego do odtwarzania sygnałów optycznych z CD lub DVD i zapisu sygnałów optycznych na DVD, składający się co najmniej z:0 %1.1.2010-31.12.2011
- diody laserowej,
- układu scalonego sterownika laserowego,
- układu scalonego czytnika optycznego,
- układu scalonego monitora przedniego i siłownika, stosowanego do produkcji towarów objętych pozycją 8521
stosowany do produkcji towarów objętych pozycją 8521(1)
ex 8522 90 8085Bęben głowicy magnetowidu z głowicami wideo lub z głowicami wideo i audio i z silnikiem elektrycznym, stosowany do produkcji artykułów objętych pozycją 8521 (1)0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 8522 90 8095Układ napędowy zdolny do nagrywania sygnału magnetooptycznego i odtwarzania sygnału optycznego, obejmujący co najmniej układ optyczny, silniki prądu stałego i obwód drukowany, na którym zamon-towane są układy scalone zapewniające funkcje napędowe i przetwarzania do odczytu dysków optycznych, o zewnętrznej średnicy nie większej niż 70 mm, niezawierający układów z funkcjami wzmocnienia lub funkcji zasilania napędu0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 8522 90 8096Dysk twardy montowany w wyrobach objętych pozycją 8521(1)0 %1.1.2010-31.12.2012
ex 8522 90 8097Tunery przetwarzające sygnały wysokiej częstotliwości na sygnały średniej częstotliwości, stosowane do produkcji towarów objętych pozycjami 8521 i 8528(1)0 %1.1.2010-31.12.2011
ex 8529 90 6550
ex 8525 80 1920Zespoły do kamer telewizyjnych o wymiarach nie większych niż 10 × 15 × 18 mm, zawierające sensor obrazu, obiektyw i przetwornik koloru, posiadające rozdzielczość obrazu nie większą niż 1.024 × 1.280 pikseli, nawet wyposażone w kabel i/lub obudowę, do produkcji towarów objętych podpozycją 8517 12 00(1)0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 8525 80 1940Zespoły do kamer stosowanych w komputerach przenośnych, o wymiarach nie większych niż 15 × 25 × 25 mm, zawierające czujnik obrazu, obiektyw i przetwornik koloru, posiadające rozdzielczość obrazu nie większą niż 1.600 × 1.200 pikseli, nawet wyposażone w kabel i/lub obudowę, nawet zamontowane na podstawie i zawierające układ LED(1)0 %1.1.2010-31.12.2011
*ex 8527 91 9910Zespół składający się co najmniej z:0 %1.1.2010-31.12.2014
ex 8529 90 6535- układu wzmacniacza małej częstotliwości zawierającego co najmniej wzmacniacz małej częstotliwości i generator dźwięku,
- transformatora, oraz
- odbiornika radiowego
ex 8528 49 1010Monitor wideo składający się z:0 %1.1.2010-31.12.2013
- monochromatycznej lampy katodowej z płaskim ekranem o przekątnej ekranu nie większej niż 110 mm i wyposażonej w zespół cewek odchylających oraz
- obwód drukowany, na którym zamocowana jest jednostka odchylająca, wzmacniacz wideo oraz transformator,
całość nawet zamontowana na podstawie, do produkcji wideo domofonów, wideofonów lub urządzeń monitorujących(1)
ex 8529 10 8020Zestaw filtrów ceramicznych zawierający 2 filtry ceramiczne i 1 rezonator ceramiczny dla częstotliwości 10,7 MHz (± 30 kHz), umieszczony w obudowie0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 8529 10 8035Filtr ceramiczny dla częstotliwości środkowej 450 MHz lub większej, ale nie większej niż 470 kHz, o szerokości pasma nie większej niż 13 kHz przy 3 dB, umieszczony w obudowie0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 8529 10 8050Filtr ceramiczny dla częstotliwości środkowej 450 kHz (± 1,5 kHz) lub 455 kHz (± 1,5 kHz), o szerokości pasma nie większej niż 30 kHz przy 6 dB i nie większej niż 70 kHz przy 40 dB, umieszczony w obudowie0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 8529 10 8060Filtry, za wyjątkiem filtrów powierzchniowej fali akustycznej dla częstotliwości środkowej 485 MHz lub większej, ale nie większej niż 1.990 MHz o tłumienności wtrąceniowej nie większej niż 3,5 dB, umieszczone w obudowie0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 8529 90 6530Części aparatury telewizyjnej, posiadające mikroprocesor i funkcję przetwornika obrazu, zawierające co najmniej mikrokontroler i przetwornik obrazu, zamontowane na ramce wyprowadzeniowej ("leadframe") i umieszczone w obudowie z tworzyw sztucznych0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 8548 90 9044
*ex 8529 90 6545Moduł satelitarnego odbiornika radiowego przetwarzający sygnały satelitarne o wysokiej częstotliwości na kodowane cyfrowe sygnały audio, stosowany do produkcji towarów objętych pozycją 8527(1)0 %1.1.2010-31.12.2014
ex 8529 90 6560Tuner przetwarzający sygnały wysokiej częstotliwości na sygnały średniej częstotliwości, stosowany do produkcji odbiorników telewizji satelitarnej i naziemnej dla set-top boksów(1)0 %1.1.2010-31.12.2011
ex 8529 90 6570Układ sterujący składający się z elektronicznego układu scalonego i elastycznego obwodu drukowanego, stosowany do produkcji modułów LCD(1)0 %1.1.2010-31.12.2011
ex 8529 90 6580Płytki sterownika skanującego do generowania impulsów elektrycznych przekazywanych do określonych elektrod w szklanym panelu, zawierające co najmniej układy półprzewodnikowe (chipy)0 %1.1.2010-31.12.2012
ex 8529 90 9232Układ optyczny do projekcji wideo, składający się z systemu separacji kolorów, mechanizmu pozycjonowania i soczewek, stosowany do produkcji wyrobów objętych pozycją 8528(1)0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 8529 90 9240Zestaw składający się z pryzmatów, chipów cyfrowego urządzenia zbudowanego z mikrolusterek (DMD) oraz elektronicznych obwodów kontroli, do produkcji urządzeń projekcji telewizyjnej lub projektorów wideo(1)0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 8529 90 9241Chipy cyfrowego urządzenia zbudowanego z mikrolusterek (DMD), stosowane do produkcji wideo projektorów(1)0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 8529 90 9242Żeberka chłodzące i redukujące ciepło, z aluminium, do utrzymywania temperatury roboczej tranzystorów i układów scalonych w odbiornikach telewizyjnych(1)0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 8529 90 9243Moduł wyświetlacza plazmowego zawierający wyłącznie elektrody adresu i wyświetlania, ze sterownikiem i/lub elektroniką sterowania tylko dla adresu piksela lub bez, z zasilaczem lub bez0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 8529 90 9244Moduły LCD, składające się wyłącznie z jednego lub więcej szklanych lub plastikowych komórek TFT, niemające właściwości użytkowych ekranów dotykowych (touch screen), nawet z elementami podświetlającymi, nawet z inwertorami, z jedną lub więcej płytkami obwodów drukowanych (PCB) zawierającymi tylko elektroniczne kontrolery do adresacji pikseli0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 8529 90 9245Układ scalony o funkcjonalności odbiornika telewizyjnego zawierający w jednej obudowie monolityczny dekoder kanałowy, monolityczny tuner, monolityczny układ zarządzania energią, filtry GSM oraz zarówno dyskretne jak i zintegrowane bierne elementy układu dla odbioru cyfrowo nadawanych sygnałów wizyjnych w formatach DVB-T i DVB-H0 %1.1.2010-31.12.2013
*ex 8529 90 9247Matryca światłoczuła (typu CCD "progressive scan" analizująca raster obrazowy progresywnie z transferem poprzez interlinie) do cyfrowych kamer wideo, w formie analogowego monolitycznego układu scalonego o wielkości pikseli mniejszej niż 10 μm × 10 μm i polichromatycznym lub monochromatycznym wyświetlaczem podglądu oraz układem mikro-soczewek z jedną mikrosoczewką przy każdym pikselu0 %1.1.2010-31.12.2014
*ex 8529 90 9248Aluminiowy radiator odlewany ciśnieniowo służący do utrzymywania temperatury roboczej tranzystorów i układów scalonych, stosowany do produkcji towarów objętych pozycją 8527(1)0 %1.1.2010-31.12.2014
*ex 8529 90 9249Gniazdo prądu przemiennego z filtrem przeciwzakłóceniowym, składające się z:0 %1.1.2010-31.12.2014
ex 8536 69 9083- gniazda prądu przemiennego o napięciu 230 V (do podłączenia przewodu zasilającego),
- zintegrowanego filtru przeciwzakłóceniowego, w skład którego wchodzą kondensatory i wzbudniki,
- przewodu łączącego gniazdo prądu przemiennego z zasilaczem telewizora plazmowego,
nawet ze wspornikiem metalowym umożliwiający montaż gniazda prądu przemiennego przy telewizorze plazmowym
ex 8529 90 9760Rama stosowana do produkcji tunerów wysokiej częstotliwości(1)0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 8531 80 9540Przetwornik elektroakustyczny0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 8535 90 0020Obwód drukowany w postaci płytek z materiału izolacyjnego z połączeniami elektrycznymi i punktami lutowniczymi, stosowany do produkcji podświetlaczy do modułów LCD(1)0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 8536 30 3011Wyłącznik termoelektryczny z prądem odcięcia 50 A lub większym, składający się z przełącznika migowego, do bezpośredniego montażu na cewkach silnika elektrycznego, umieszczony w hermetycznie zamkniętej obudowie0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 8536 49 0091Przekaźniki cieplne umieszczone w hermetycznie zamkniętym pojemniku szklanym o długości nie większej niż 35 mm (z wyłączeniem przewodów), o maksymalnym upływie 10-6 cm3 He/sek przy ciśnieniu 1 bara w przedziale temperaturowym od 0 °C do 160 °C, stosowane do sprężarek urządzeń chłodzących(1)0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 8536 50 1131Przełącznik typu montowanego na obwodzie drukowanym, działający przy sile 4,9 N (± 0,9 N), umieszczony w obudowie0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 8536 50 1132Mechaniczne przełączniki taktowe do łączenia obwodów elektronicznych, działające pod napięciem nie większym niż 60 V oraz o natężeniu prądu nie większym niż 50 mA, stosowane do produkcji odbiorników telewizyjnych(1)0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 8536 50 1991Przełącznik wykorzystujący zjawisko Halla, składający się z 1 magnesu, 1 czujnika wykorzystującego zjawisko Halla i 2 kondensatorów, umieszczony w obudowie z 3 łącznikami0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 8536 50 1993Urządzenia, posiadające nastawny kontroler i funkcję przełączania, zawierające jeden lub więcej monolitycznych układów scalonych, nawet połączonych z elementami półprzewodnikowymi, zamontowane razem na ramce wyprowadzeniowej ("leadframe") i umieszczone w obudowie z tworzyw sztucznych0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 8536 50 8097
*ex 8536 50 8081Przełączniki mechaniczne regulatorów obrotów do łączenia obwodów elektrycznych:0 %1.1.2010-31.12.2014
- działających pod napięciem w zakresie od 240 V do 250 V,
- o natężeniu prądu w zakresie od 4 A do 6 A,
stosowane do produkcji urządzeń objętych pozycją 8467
(1)
*ex 8536 50 8082Przełączniki mechaniczne do łączenia obwodów elektrycznych:0 %1.1.2010-31.12.2014
- działających pod napięciem w zakresie od 240 V do 300 V,
- o natężeniu prądu w zakresie od 3 A do 15 A,
stosowane do produkcji urządzeń objętych pozycją 8467
(1)
ex 8536 50 8093Zestaw przełącznikowy do kabla koncentrycznego, składający się z 3 przełączników elektromagnetycznych, z czasem przełączenia nieprzekraczającym 50 ms i prądzie pobudzenia nieprzekraczającym 500 mA przy napięciu 12 V0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 8536 50 8095Kontaktron o mocy przełączeniowej 20 W lub większej w zakresie zmian 17 - 43 A, w formie szklanej kapsułki, niezawierający rtęci, którego wymiary nie przekraczają 3 × 21 mm, do stosowania w produkcji czujników wstrząsu samochodowych poduszek powietrznych(1)0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 8536 50 8098Mechaniczne przełączniki przyciskowe do łączenia obwodów elektronicznych, działające pod napięciem 220 V lub większym, ale nie większym niż 250 V oraz o natężeniu prądu nie większym niż 5 A, stosowane do produkcji odbiorników telewizyjnych(1)0 %1.1.2010-31.12.2013
*ex 8536 69 9081Gniazdo podłączeniowe stosowane do produkcji odbiorników telewizyjnych LCD(1)0 %1.1.2010-31.12.2012
*ex 8536 69 9082Gniazdo lokalnej sieci komputerowej, zawierające co najmniej:0 %1.1.2010-31.12.2014
- transformator impulsowy z szerokopasmowym rdzeniem ferrytowym,
- cewkę,
- opornik,
- kondensator,
stosowane do produkcji towarów klasyfikowanych pod pozycjami 8521 i 8528(1)
ex 8536 90 8592Metalowa tłoczona oprawka ze złączami0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 8536 90 8594Złączka elastomerowa, z gumy lub silikonu, zawierająca jeden lub więcej elementów przewodzących0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 8544 49 9310
ex 8537 10 9992Panel wyświetlacza dotykowego, składający się z przewodzącej siatki pomiędzy dwoma płytami lub arkuszami szklanymi lub z tworzywa sztucznego, wyposażony w przewody elektryczne i złączki0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 8537 10 9993Elektroniczne układy kontroli do napięcia 12 V, stosowane do produkcji systemów kontroli temperatury montowanych w pojazdach mechanicznych(1)0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 8537 10 9994Układ składający się z dwóch złączonych tranzystorów polowych umieszczonych w obudowie modułu pary komplementarnej0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 8543 70 9020
ex 8537 10 9995Układ składający się z dwóch tranzystorów polowych wykonanych w technologii półprzewodników z warstwą tlenku metalu, umieszczonych w obudowie modułu pary komplementarnej0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 8543 70 9025
ex 8538 90 9992Część bezpiecznika elektrotermicznego, składającego się z powleczonego cyną drutu miedzianego przymocowanego do cylindrycznej obudowy, którego zewnętrzne wymiary nie przekraczają 5 × 48 mm0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 8539 39 0020Lampy fluorescencyjne o zimnej katodzie (CCFL) lub z elektrodą zewnętrzną (EEFL), o średnicy nie większej niż 5 mm oraz długości większej niż 120 mm, ale nie większej niż 1.570 mm0 %1.1.2010-31.12.2011
ex 8540 20 8091Fotopowielacz składający się z bańki fotokatody z 9 lub 10 katodami wtórnymi, dla światła o długości fali 160 nm lub większej, ale nie więk-szej niż 930 nm, o średnicy nie większej niż 14 mm i o wysokości nie większej niż 94 mm0 %1.1.2010-31.12.2011
ex 8540 71 0020Magnetron fal ciągłych o częstotliwości stałej 2.460 MHz, z magnesem w zestawie, z wyjściem sondy, stosowany do produkcji wyrobów obję-tych podpozycją 8516 50 00(1)0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 8540 89 0091Wyświetlacze w formie bańki, składające się ze szklanej obudowy zamontowanej na podstawie, której wymiary nie przekraczają 300 mm× 350 mm, z wyłączeniem ramek wyprowadzających. Bańka zawiera jeden lub dwa rzędy znaków lub linii ustawionych w rzędach, z których każdy znak lub linia składa się z fluorescencyjnych lub fotofluorescencyjnych elementów. Elementy te są zamieszczone na metalizowanej podstawie, która jest pokryta fluorescencyjnymi substancjami lub foto-fluorescencyjnymi solami, które świecą, gdy są bombardowane elektronami.0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 8540 89 0092Próżniowa fluorescencyjna bańka wyświetlacza0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 8540 91 0032Wyrzutnia elektronów kolorowych lamp elektronopromieniowych o napięciu anodowym 27,5 kV lub większym, ale nie większym niż 36 kV0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 8540 91 0040Cewki odchylające lamp elektropromieniowych0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 8540 91 0050Metalowe gniazdo anody umożliwiające elektryczny styk z anodą wewnątrz kolorowej lampy obrazowej0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 8540 91 0092Maska szczelinowa, z wyłączeniem masek o ciągłych pionowych szczelinach, o wymiarach przekątnej 69 cm lub mniejszej0 %1.1.2010-31.12.2011
ex 8540 91 0095Maska szczelinowa lub punktowa ("maska kineskopu"), z wyłączeniem masek o ciągłych pionowych szczelinach, o wymiarach przekątnej 697,5 mm lub większej, ale nie większej niż 782,9 mm0 %1.1.2010-31.12.2012
ex 8540 91 0096Zestaw do lamp elektronopromieniowych z 2 lub więcej, ale nie więcej niż 6 zwojami, podstawą z tworzywa sztucznego i metalowym pierścieniem mocującym, do regulacji ostrości wyświetlania i/lub konwergencji0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 8543 70 9030Wzmacniacz składający się z elementów aktywnych i pasywnych zamontowanych na obwodzie drukowanym, zamieszczony w obudowie0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 8543 70 9035Modulator częstotliwości radiowej (RF), działający w zakresie częstotliwości 43 MHz lub większej, ale nieprzekraczającej 870 MHz, zdolny do przełączania sygnałów VHF i UHF, składający się z elementów aktywnych i pasywnych zamontowanych na obwodzie drukowanym, umieszczony w obudowie0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 8543 70 9045Pizeoelektryczny kwarcowy oscylator zegarowy o stałej częstotliwości, w zakresie częstotliwości od 1,8 MHz do 67 MHz, umieszczony w obudowie0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 8543 70 9055Obwód optyczno-elektroniczny składający się z jednej lub więcej diod świecących (LED), nawet wyposażony w zintegrowany obwód sterujący, i jednej fotodiody z obwodem wzmacniacza, nawet z układem scalonym bramek logicznych, lub z jednej lub więcej diod świecących i przynajmniej dwóch fotodiod z obwodem wzmacniacza, nawet z układem scalonym bramek logicznych lub innymi układami scalonymi, umieszczony w obudowie0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 8543 70 9060Oscylator z częstotliwością środkową 20 GHz lub większą, ale nie większą niż 42 GHz, składający się z elementów aktywnych i pasywnych zamontowanych na substracie, umieszczony w obudowie0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 8543 70 9065Obwód nagrywania i odtwarzania dźwięku, zdolny do przechowywania danych dźwięku stereo i jednoczesnego nagrywania i odczytywania nagranego dźwięku, składający się z 2 lub 3 scalonych monolitycznych układów zamontowanych na obwodzie drukowanym lub ramce wypro-wadzeniowej, umieszczony w obudowie0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 8543 70 9080Oscylator kompensowany temperaturowo, składający się z obwodu drukowanego, na którym zamontowano przynajmniej piezoelektryczny kryształ i kondensator nastawny, umieszczony w obudowie0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 8543 70 9085Generator przestrajany napięciem (VCO), inny niż oscylatory kompensowane temperaturowo, składający się z elementów aktywnych i pasywnych zamontowanych na obwodach drukowanych, umieszczony w obudowie0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 8543 70 9090Moduł ogniwa paliwowego zawierający przynajmniej ogniwa paliwowe z membraną polimerową elektrolitową w obudowie ze zintegrowanym systemem chłodzenia, stosowany do produkcji systemów napędu pojazdów mechanicznych(1)0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 8543 90 0020Katoda ze stali nierdzewnej w formie płytki lub pręta do zawieszania, nawet posiadająca paski boczne z tworzywa sztucznego0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 8543 90 0030Zestaw wyrobów objętych pozycją 8541 lub 8542, zamontowany na obwodzie drukowanym, umieszczony w obudowie0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 8543 90 0040Część urządzenia do przeprowadzania elektrolizy, składająca się z niklowego naczynia wyposażonego w niklową siatkę filtracyjną, przytwierdzoną przy pomocy niklowego ożebrowania, oraz tytanowego naczynia wyposażonego w tytanową siatkę filtracyjną, przytwierdzoną przy pomocy tytanowego ożebrowania, przy czym naczynia są do siebie przytwierdzone zewnętrzną stroną0 %1.1.2010-31.12.2012
ex 8544 49 9320Kabel elastyczny z izolacją z PET/PVC, o:0 %1.1.2010-31.12.2013
- napięciu nie większym niż 60 V,
- natężeniu prądu nie większym niż 1 A,
- wytrzymałości cieplnej nie większej niż 105 °C,
- pojedynczym drucie o grubości 0,05 mm (± 0,01 mm) i szerokości nie większej niż 0,65 mm (± 0,03 mm)
- odległości między przewodami nie większej niż 0,5 mm oraz
- skoku (odległość między osiami przewodów) nie większym niż 1,08 mm
ex 8548 90 9041Zespół składający się z rezonatora działającego w zakresie częstotliwości 1,8 MHz lub większej, ale nieprzekraczającej 40 MHz oraz kondensatora, umieszczony w obudowie0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 8548 90 9043Kontaktowy czujnik obrazu0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 8548 90 9047Zespół składający się z dwóch lub więcej układów scalonych zawierających diody elektroluminescencyjne (LED) działające na typowej długości fali 440 nm lub większej, ale nie większej niż 660 nm, umieszczone w obudowie modułu komplementarnego, którego wymiary zewnętrzne - bez złączy - nie przekraczają 12 x 12 mm0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 8548 90 9048Zespół optyczny, składający się przynajmniej z diody laserowej oraz fotodiody, działający na typowej długości fali 635 nm lub większej, ale nie większej niż 815 nm0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 8548 90 9049Moduły LCD, składające się wyłącznie z jednej lub więcej szklanych lub plastikowych komórek TFT, mające właściwości użytkowych ekranów dotykowych (touch screen), z lub bez elementów podświetlających, z lub bez inwertorów, z jedną lub więcej płytkami obwodów drukowanych (PCB) zawierającymi tylko elektroniczne kontrolery do adresacji pikseli0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 8704 23 9120Podwozie z kabiną i silnikiem o zapłonie samoczynnym o pojemności skokowej co najmniej 8.500 cm3, z trzema, czterema lub pięcioma kołami, o rozstawie osi co najmniej 480 cm, niewyposażone w maszyny robocze, montowane w pojazdach silnikowych o specjalnym przeznaczeniu o szerokości co najmniej 300 cm stosowanych do rozsiewania nawozów sztucznych(1)0 %1.1.2010-31.12.2012
ex 8708 99 9720Metalowe pokrywy obudowy montowane na ramieniu przeciwwagi lub łożyskach kulkowych stosowane w systemach zawieszenia kół przednich pojazdów silnikowych(1)0 %1.1.2010-31.12.2011
ex 9001 10 9010Urządzenie do odwracania obrazu wykonane z zestawu włókien optycznych0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 9001 20 0020Optyczne, rozpraszające, odbijające lub pryzmatyczne arkusze, niezadrukowane płyty rozpraszające, nawet posiadające właściwości polaryzujące, odpowiednio przycięte0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 9001 90 0055
*ex 9001 90 0021Multi Optyczna Folia (MOP film) w rolkach, na bazie politereftalenu etylenu (PET):0 %1.1.2010-31.12.2014
- o całkowitej grubości 100 μm lub większej, ale nie większej niż 240 μm,
- o całkowitej przepuszczalności większej niż 55 %, ale nie większej niż 65 %, określonej metodą według normy JIS K7105 związaną z ASTM D1003 oraz
- o zamgleniu większym niż 70 %, ale nie większym niż 80 %, określonym metodą według normy JIS K7105 związanej z ASTM D1003
ex 9001 90 0035Ekran projekcji odwróconej składający się z dwuwypukłej płyty z tworzywa sztucznego0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 9001 90 0045Pręt z neodymu-domieszkowego YAG (itrowo-glinowy granat), polerowany na obu końcach0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 9001 90 0060Arkusze odbijające lub rozpraszające w rolkach0 %1.1.2010-31.12.2013
*ex 9001 90 0065Folia optyczna o co najmniej 5 strukturach wielowarstwowych, w tym z warstwą odbijającą na podłożu, powłoką powierzchniową i filtrem kontrastowym o ziarnistości nieprzekraczającej 0,65 μm, stosowana do produkcji ekranów do projekcji przedniej(1)0 %1.1.2010-31.12.2014
ex 9001 90 0070Folia z poli(tereftalanu etylenu) o grubości mniejszej niż 300 μm zgodnie z ASTM D2103, posiadająca z jednej strony pryzmaty z żywic akrylowych z kątem pryzmatu 90° i o nachyleniu pryzmatu 50 μm0 %1.1.2010-31.12.2011
ex 9001 90 0075Filtr przedni składający się z paneli szklanych ze specjalnym nadrukiem i powłoką foliową, stosowany do produkcji modułów wyświetlaczy plazmowych(1)0 %1.1.2010-31.12.2012
ex 9001 90 0076Filtr do ekranu plazmowego (PDP)0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 9002 11 0010Regulowany układ soczewek, o ogniskowej 90 mm lub większej, ale nie większej niż 180 mm i składający się z układu od 4 do 8 szklanych lub metakrylowych soczewek o średnicy 120 mm lub większej, ale nie większej niż 180 mm, z których każda jest powleczona przynajmniej po jednej stronie warstwą fluorku magnezu, stosowany do produkcji projektorów wideo(1)0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 9002 11 0050Układ soczewek o ogniskowej 25 mm lub większej, ale nie większej niż 150 mm, składający się z soczewek szklanych lub z tworzyw sztucznych, o średnicy 60 mm lub większej, ale nie większej niż 190 mm0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 9002 20 0010Filtry składające się z membrany polaryzacyjnej z tworzywa sztucznego, szklanej płytki i przejrzystego filmu ochronnego, zamontowne na metalowej ramie, stosowane do produkcji towarów objętych pozycją 8528(1)0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 9002 90 0020Soczewka, zamontowana, o stałej ogniskowej 3,8 mm (± 0,19 mm) lub 8 mm (± 0,4 mm), o względnej aperturze F2.0 i średnicy nie większej niż 33 mm, stosowana do produkcji kamer z przetwornikiem CCD(1)0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 9002 90 0030Układ optyczny składający się z 1 lub 2 rzędów włókien optycznych w formie soczewek i o średnicy 0,85 mm lub większej, ale nie większej niż 1,15 mm, umieszczony pomiędzy 2 płytkami z tworzywa sztucznego0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 9013 20 0010Laser na ditlenku węgla, stymulowany wysoką częstotliwością, o mocy wyjściowej 12 W lub większej, ale nie większej niż 200 W0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 9013 20 0020Zespoły głowic laserowych stosowane do produkcji maszyn do mierzenia lub sprawdzania płytek półprzewodnikowych lub elementów półprzewodnikowych(1)0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 9013 20 0030Laser stosowany do produkcji maszyn do mierzenia lub sprawdzania płytek półprzewodnikowych lub elementów półprzewodnikowych(1)0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 9022 30 0010Lampa rentgenowska o docelowym napięciu 4 kV lub większym, ale nie większym niż 30 kV, o mocy nie większej niż 9 W i docelowym prądzie nie większym niż 2 mA0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 9027 10 9010Czujnik do analizy gazu i dymu w pojazdach mechanicznych, w szczególności składający się z elementu cyrkonowo-ceramicznego w metalowej obudowie0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 9031 80 3430Urządzenie do mierzenia kąta i kierunku ruchu obrotowego kół pojazdów mechanicznych, składające się z przynajmniej jednego czujnika odchylenia w formie monokryształów kwarcu, powiązane lub nie z jednym lub więcej czujnikiem pomiarowym, całość umieszczona w obudowie0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 9031 80 3810Przyrząd pomiaru przyspieszenia do zastosowań motoryzacyjnych, składający się z jednego lub więcej elementów aktywnych i/ lub pasywnych i jednego lub więcej czujników, całość umieszczona w obudowie0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 9031 90 8520Zestaw do laserowego czujnika regulowanego, w formie obwodu drukowanego składającego się z filtrów optycznych i czujników z przetwornikiem (CCD), całość umieszczona w obudowie0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 9032 10 8920Termostat, kapilarny lub bimetalowy, o następującej charakterystyce:0 %1.1.2010-31.12.2012
- temperatura otwarcia +7 °C (± 1,5 °C), temperatura zamknięcia - 4 °C (± 1,5 °C) w przypadku termostatu kapilarnego;
- temperatura otwarcia +8 °C (± 3 °C) w przypadku termostatu bimetalowego;
do stosowania w produkcji lodówek z systemem automatycznego rozmrażania(1)
ex 9032 89 0020Samochodowy czujnik wstrząsu poduszek powietrznych składający się ze stycznika zdolnego przełączać prąd 12 A przy napięciu 30 V, o standardowej rezystancji styku 80 mOhm0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 9032 89 0030Kontroler elektroniczny elektrycznego wspomagania kierownicy (kontroler EPS)0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 9032 89 0040Cyfrowy sterownik zaworów do sterowania przepływem cieczy i gazów0 %1.1.2010-31.12.2012
ex 9107 00 0020Mechaniczny regulator czasowy, stosowany do produkcji lodówek niewymagających okresowego rozmrażania(1)0 %1.1.2010-31.12.2011
ex 9405 40 3510Zestaw oświetleniowy z materiałów syntetycznych zawierający 3 lampy fluoroscencyjne (RBG) o średnicy 3,0 mm (± 0,2 mm), długości 420 mm (± 1 mm) lub większej, lecz nie większej niż 600 mm (± 1 m), stosowany do produkcji wyrobów objętych pozycją 8528(1)0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 9405 40 3910Moduł oświetleniowy otoczenia o długości 300 mm lub większej, ale nie większej niż 600 mm, oparty na źródle światła szeregu 3 lub większym, ale nie większym niż 9 specyficznych jedno chipowych diod, emitujących czerwone, zielone i niebieskie światło, zamontowanych na płytce obwodów drukowanych, ze światłem sprzężonym z przodem i/lub tyłem płaskiego odbiornika telewizyjnego(1)0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 9405 40 3920Matryca LED z białego silikonu, zawierająca:0 %1.1.2010-31.12.2013
- moduł matrycowy LED o wymiarach 38,6 mm × 20,6 mm (± 0,1 mm), wyposażony w 128 czerwonych i zielonych chipów LED oraz,
- elastyczną płytkę obwodu drukowanego, wyposażoną w termistor o ujemnym współczynniku temperaturowym
ex 9608 91 0010Końcówki długopisów z kanałem wewnętrznym, niewłókniste, z tworzywa sztucznego0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 9608 91 0020Końcówki filcowe i inne porowate końcówki do markerów, bez wewnętrznego kanału0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 9612 10 1010Wstęgi z tworzywa sztucznego z segmentami różnych kolorów, zapewniające wnikanie barwników pod wpływem ciepła do podstawy (tzw. metoda sublimacyjna)0 %1.1.2010-31.12.2013
ex 1515 19 1010Olej lniany o liczbie jodowej 190 lub większej, mierzonej zgodnie z normą ISO 150-20060 %1.7.2010-31.12.2010
ex 1516 20 9610Rafinowany, bielony, utwardzony olej sojowy w postaci płatków w rodzaju stosowanych do produkcji kosmetyków0 %1.7.2010-31.12.2010
ex 1516 20 9620Olej jojoba, uwodorniony i estryfikowany wewnętrznie, bez żadnych dalszych modyfikacji chemicznych i niepoddany żadnemu procesowi teksturyzacji0 %1.7.2010-31.12.2014
ex 2008 99 4920Słodzona suszona żurawina0 %1.7.2010-31.12.2014
ex 2008 99 4930Przecier z owoców "boysenberry", bez pestek, niezawierający dodatku alkoholu, nawet z dodatkiem cukru0 %1.7.2010-31.12.2014
ex 2008 99 9940
ex 2904 10 0030p-Styrenosulfonian sodu0 %1.7.2010-31.12.2014
ex 2904 10 00502-Metyloprop-2-eno-1-sulfonian sodu0 %1.7.2010-31.12.2014
ex 2905 19 00402,6-Dimetyloheptan-2-ol0 %1.7.2010-31.12.2014
ex 2905 29 9020Deka-9-en-1-ol0 %1.7.2010-31.12.2014
ex 2909 30 90102-(Fenylometoksy)naftalen0 %1.7.2010-31.12.2014
ex 2909 30 90201,2-Bis(3-metylofenoksy)etan0 %1.7.2010-31.12.2014
ex 2915 90 0050Heptanian allilu0 %1.7.2010-31.12.2014
ex 2917 11 0030Szczawian kobaltu0 %1.7.2010-31.12.2014
ex 2917 19 1010Malonian dimetylu0 %1.7.2010-31.12.2014
ex 2917 19 9030Brasydynian etylenu0 %1.7.2010-31.12.2014
ex 2918 99 90203-Metoksyakrylan metylu0 %1.7.2010-31.12.2014
ex 2918 99 9070(3-Metylobutoksy)octan allilu0 %1.7.2010-31.12.2014
ex 2921 19 5010Dietyloamino-trietoksysilan0 %1.7.2010-31.12.2014
ex 2929 90 0020
ex 2922 19 8540Benzoesan 2-(dimetyloamino)etylu0 %1.7.2010-31.12.2014
ex 2922 49 8515Kwas DL-asparaginowy używany do produkcji suplementów diety

(1)

0 %1.7.2010-31.12.2014
ex 2922 50 0020Chlorowodorek 1-[2-amino-1-(4-metoksfenylo)-etylo]-cykloheksanolu0 %1.7.2010-31.12.2014
ex 2924 29 98202-Chloro-N-(2-etylo-6-metylofenylo)-N-(propano-2-yloksymetylo)acetamid0 %1.7.2010-31.12.2014
ex 2926 90 9570Metakrylonitryl0 %1.7.2010-31.12.2014
ex 2926 90 95752-Cyjano-2-etylo-3-metyloheksanian etylu0 %1.7.2010-31.12.2014
ex 2929 10 0015Diizocyjanian 3,3'-dimetylobifenylo-4,4'-diylu0 %1.7.2010-31.12.2014
ex 2930 90 99Dihydrat heksametyleno-1,6-bistiosiarczanu disodu3 %1.7.2010-31.12.2014
ex 2930 90 9984Kwas 2-chloro-4-(metylosulfonylo)benzoesowy0 %1.7.2010-31.12.2014
ex 2931 00 9992Trimetyloboran0 %1.7.2010-31.12.2014
ex 2933 39 9920Pirytion miedzi w proszku0 %1.7.2010-31.12.2014
ex 2933 39 9930Fluazinam (ISO)0 %1.7.2010-31.12.2014
ex 2933 39 99455-Difluorometoksy-2-[[(3,4-dimetoksy-2-pirydylo)metylo]tio]-1H-benzoimidazol0 %1.7.2010-31.12.2014
ex 2933 39 9947(-)-trans-4-(4'-Fluorofenylo)-3-hydroksymetylo-N-metylopiperydyna0 %1.7.2010-31.12.2014
ex 2933 39 9948Flonikamid (ISO)0 %1.7.2010-31.12.2014
ex 2933 59 95451-[3-(Hydroksymetylo)pirydyno-2-ylo]-4-metylo-2-fenylopiperazyna0 %1.7.2010-31.12.2014
ex 2933 59 95502-(2-Piperazyno-1-yloetoksy)etanol0 %1.7.2010-31.12.2014
ex 2933 59 9555Tiopental (INNM)0 %1.7.2010-31.12.2014
ex 2933 59 9565Bis(tetrafluoroboran)1-chlorometylo-4-fluoro-1,4-diazoniabicyklo[2.2.2]oktanu0 %1.7.2010-31.12.2014
ex 2933 59 9575Chlorowodorek (2R,3S/2S,3R)-3-(6-chloro-5-fluoro pirymidyno-4-ylo)-2-(2,4-difluorofenylo)-1-(1H-1,2,4-triazolo-1-ylo)butan-2-olu0 %1.7.2010-31.12.2014
ex 2933 79 00603,3-pentametyleno-4-butyrolaktam0 %1.7.2010-31.12.2014
ex 2933 99 80325-[4'-(Bromometylo)bifenylo-2-ylo]-2-tritylo-2H-tetrazol0 %1.7.2010-31.12.2014
ex 2933 99 80378-Chloro-5,10-dihydro-11H-dibenzo[b,e]0 %1.7.2010-31.12.2014
[1,4]diazepin-11-on
ex 2934 10 0060Fostiazat (ISO)0 %1.7.2010-31.12.2014
ex 2934 99 9020Tiofen0 %1.7.2010-31.12.2014
ex 2934 99 9030Dibenzo[b,f][1,4]tiazepin-11(10H)-on0 %1.7.2010-31.12.2014
ex 2935 00 9077Ester etylowy kwasu [[4-[2-[[(3-etylo-2,5-dihydro-4-metylo-2-okso-1H-pirolo-1-ylo)karbonylo]amino] etylo]fenylo]sulfonylo]-karbamowego0 %1.7.2010-31.12.2014
ex 3701 30 0020Płyta światłoczuła składająca się z warstwy fotopolimeru na folii poliestrowej, o całkowitej grubości większej niż 0,43 mm ale nie wiekszej niz 3,18 mm0 %1.7.2010-31.12.2014
ex 3707 90 9040Powłoka przeciwodblaskowa, w postaci roztworu wodnego, zawierająca nie więcej niż:0 %1.7.2010-31.12.2014
- 2 % masy kwasu alkilosulfonowego niezawiera-jacego fluorowców, oraz
- 5 % masy fluorowanego polimeru
ex 3808 92 9050Preparaty na bazie pirytionianu miedzi0 %1.7.2010-31.12.2014
ex 3808 93 2310Herbicyd zawierający flazasulfuron (ISO) jako substancję aktywną0 %1.7.2010-31.12.2014
ex 3808 93 9010Preparat w postaci granulatu, zawierający:0 %1.7.2010-31.12.2014
- 38,8 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 41,2 % masy giberelinu A3, lub
- 9,5 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 10,5 % masy giberelinu A4 i A7
ex 3824 90 9705Mieszanina monomeru metakrylanu metylu i monomeru akrylanu butylu w roztworze ksylenu i octanu butylu zawierająca 54 % masy lub więcej ale nie więcej niz 56 % masy rozpuszczalników0 %1.7.2010-31.12.2014
ex 3824 90 9706Parafina o stopniu chlorowania 70 % lub większym0 %1.7.2010-31.12.2014
ex 3824 90 9708Mieszanina izomerów diwinylobenzenu i izomerów etylowinylobenzenu, zawierająca 56 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 80 % masy diwinylobenzenu0 %1.7.2010-31.12.2014
ex 3824 90 9711Mieszanina fitosteroli, w postaci innej niż proszek, zawierająca:0 %1.7.2010-31.12.2014
- 40 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 58 % masy betasitosteroli
- 20 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 28 % masy kampesteroli
- 14 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 23 % masy stigmasteroli
- 0 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 15 % masy innych steroli
ex 3824 90 9721Mieszanina kwasu 2-propenowego, estru (1-metyloetylideno)bis(4,1-fenylenooksy-2,1-etanodiy-looksy-2,1-etanodiylu) z kwasem 2-propenowym, estru (2,4,6-triokso-1,3,5-triazyno-1,3,5(2H,4H,6H)-triylo)tri-2,1- etanodiylu oraz ketonu 1-hydroksy-cykloheksylo-fenylowego w roztworze ketonu metylowoetylowego i toluenu0 %1.7.2010-31.12.2014
ex 3824 90 9723Mieszanina akrylanów uretanowych, glikolodiakrylanu tripropylenu, akrylanu etoksylowanego bisfenolu A i diakrylanu poli(etylenoglikolu) 4000 %1.7.2010-31.12.2014
ex 3824 90 9766Mieszanina pierwszorzędowych tert-alkiloamin0 %1.7.2010-31.12.2014
ex 3824 90 9788Produkt reakcji oligomerycznej, składający się z sulfonu bis(4-hydroksyfenylu) i 1,1'-oksybis(2-chloroetanu)0 %1.7.2010-31.12.2014
ex 3902 90 9060Nieuwodniona 100 % żywica alifatyczna (polimer) o następujących właściwościach:0 %1.7.2010-31.12.2014
- ciecz w temperaturze pokojowej
- otrzymywana poprzez kationową polimeryzację monomerów alkenów C-5
- o liczbowo średniej masie cząsteczkowej (Mn) 370 (± 50)
- o średniej masie cząsteczkowej (Mw) 500 (± 100)
ex 3907 91 9010Prepolimer ftlanu diallilu, w postaci proszku0 %1.7.2010-31.12.2014
ex 3907 99 9070Kopolimer poli(tereftalanu etylenu) i dimetanolu cykloheksanu, zawierający więcej niż 10 % masy dimetanolu cykloheksanu0 %1.7.2010-31.12.2014
ex 3910 00 0060Polidimetylosiloksan, nawet podstawiony glikolem polietylenowym i trifluoropropylem, z metakrylowymi grupami końcowymi0 %1.7.2010-31.12.2014
ex 3916 20 0091Profile z poli(chlorku winylu) w rodzaju stosowanych do produkcji ścianek szczelnych i okładzin, zawierające następujące dodatki:0 %1.7.2010-31.12.2014
- ditlenek tytanu
- poli(metakrylan metylu)
- węglan wapnia
- substancje wiążące
ex 3919 10 8023Folia refleksyjna składająca się z kilku warstw zawierająca:0 %1.7.2010-31.12.2014
- poli(chlorek winylu);
- poliuretan, z wytłoczonymi po jednej stronie znakami zabezpieczającymi przed fałszowaniem, zmianą lub zastąpieniem, lub powielaniem danych, a na drugiej stronie z warstwy mikrokulek szklanych;
- warstwę zawierającej zabezpieczenie i/lub znak urzędowy, którego wygląd zmienia się w zależności od kąta patrzenia;
- metalizowane aluminium;
- i warstwę kleju, pokrytej z jednej strony warstwą rozdzielającą
ex 3919 10 8027Folia poliestrowa:0 %1.7.2010-31.12.2014
ex 3919 90 0020- powleczona z jednej strony termotopliwą akrylową warstwą przylepną o temperaturze topnienia 90 °C lub wyższej, ale nie wyższej niż 200 °C, i poliestrową warstwą oddzielającą oraz
- z drugiej strony niepowleczona lub powleczona klejem przylepcowym lub termotopliwą akrylową warstwą przylepną o temperaturze topnienia 90 °C, ale nie wyższej niż 200 °C, i poliestrową warstwą oddzielającą
ex 3919 10 8032Folia z politetrafluoroetylenu:0 %1.7.2010-31.12.2014
- o grubości 110 μm lub większej,
- o oporności powierzchniowej w zakresie 102-1014 omów, wyznaczonej metodą ASTM D 257,
- powleczona z jednej strony samoprzylepną warstwą akrylową
ex 3919 10 8037Folia z politetrafluoroetylenu:0 %1.7.2010-31.12.2014
- o grubości 100 μm lub większej,
- o wydłużeniu przy zerwaniu nieprzekraczającym 100 %,
- powleczona z jednej strony samoprzylepną warstwą silikonową
**ex 3919 10 8040Czarna folia z poli(chlorku winylu):0 %1.7.2010-31.12.2011
**ex 3919 90 0019Przezroczysta folia samoprzylepna z poli(tereftalanu etylenu):0 %1.7.2010-31.12.2013
- pozbawiona zanieczyszczeń lub wad,
- pokryta po jednej stronie warstwą samoprzylepną i warstwą ochronną, zaś po drugiej stronie mająca warstwę antystatyczną jonowego związku organicznego choliny,
- nawet nadającą się do drukowania warstwą pyłoszczelną ze zmodyfikowanego długołańcuchowego alkilowego związku organicznego,
- o grubości całkowitej, bez warstwy ochronnej, 54μm lub większej, ale nie większej niż 64μm, oraz
- szerokości większej niż 1 295 mm, ale nie większej niż 1 305 mm
ex 3919 90 0022Czarna folia z polipropylenu:0 %1.7.2010-31.12.2014
- o połysku większym niż 20 stopni określonym metodą ASTM D2457,
- nawet powleczona z jednej strony ochronną warstwą poli(tereftalanu etylenu), z drugiej zaś samoprzylepną taśmą z kanałami i warstwą rozdzielającą
ex 3919 90 0024Odblaskowy laminowany arkusz:0 %1.7.2010-31.12.2014
- składający się z warstwy epoksyakrylanu, wytłaczany z jednej strony we wzór o regularnych kształtach,
- powleczony z obu stron co najmniej jedną warstwą tworzywa sztucznego oraz
- powleczony z jednej strony warstwą przyczepną i folią oddzielającą
ex 3919 90 0026Folia z etylenu z octanem winylu:0 %1.7.2010-31.12.2014
- o grubości 100 μm lub większej
- powleczona z jednej strony akrylowym klejem przylepcowym lub klejem czułym na promieniowanie UV i z poliestrowym arkuszem oddzielającym
ex 3919 90 0028Folia z poli(chlorku winylu) lub polietylenu lub innej poliolefiny:0 %1.7.2010-31.12.2014
- o grubości 65 μm lub większej,
- powleczona z jednej strony akrylowym klejem czułym na promieniowanie UV i z poliestrową warstwą rozdzielającą
ex 3920 59 9020Odbijająca folia laminowana, złożona z warstwy epoksyakrylowej, z jednej strony wytłoczona w regularny wzór, po obu stronach powleczona jedną warstwą tworzywa sztucznego lub wieloma jego warstwami0 %1.7.2010-31.12.2014
ex 3920 62 1924Folia z poli(tereftalenu etylenu) o grubości co najmniej 186 μm lub większej ale nie większej niż 191 μm, powleczona z jednej strony warstwą akrylu w formie matrycy0 %1.7.2010-31.12.2014
ex 3920 62 1926
ex 3920 91 0051Folia z poli(butyrowinylu) zawierająca 25 % masy ale nie więcej niż 28 % masy fosforanu triizobutylu jako plastyfikatora0 %1.7.2010-31.12.2014
ex 3920 91 0052Folia z poli(butyrowinylu):0 %1.7.2010-31.12.2014
- zawierająca 26 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 30 % masy bis(2-etyloheksanianu) glikolu trietylenowego jako plastyfikatora,
- grubości 0,73 mm lub większej, ale nie większej niż 1,50 mm
ex 3921 90 5530Prepreg, arkusze lub zwoje, zawierające bromowaną żywicę epoksydową wzmocnioną włóknem szklanym,0 %1.7.2010-31.12.2014
- o płynięciu nie większym niż 3,6 mm (zgodnie z IPC-TM 650.2.3.17.2), oraz
- o temperaturze zeszklenia (Tg) wyższej niż 170 °C (zgodnie z IPC-TM 650.2.4.25)
stosowane w produkcji płytek obwodów drukowanych
(1)
ex 7325 99 1020Głowica kotwy z żeliwa ciągliwego cynkowanego na gorąco, w rodzaju stosowanego do produkcji kotew gruntowych0 %1.7.2010-31.12.2014
ex 8418 99 1050Parownik składający się z żeber aluminiowych i wężownicy miedzianej, w rodzaju stosowanych w urządzeniach chłodniczych0 %1.7.2010-31.12.2014
ex 8418 99 1060Skraplacz składający się z dwóch koncentrycznych rurek miedzianych, w rodzaju stosowanych w urządzeniach chłodniczych0 %1.7.2010-31.12.2014
ex 8516 90 0060Podzespół wentylacji urządzenia do smażenia w rozgrzanym tłuszczu0 %1.7.2010-31.12.2014
- wyposażony w silnik o mocy znamionowej 8 W przy prędkości 4 600 obr/min,
- sterowany układem elektronicznym,
- działający w temperaturze otoczenia powyżej 110 °C,
- wyposażony w termoregulator
ex 8522 90 4960Zespół płytki obwodu drukowanego zawierający:0 %1.7.2010-31.12.2014
ex 8527 99 0010- tuner radiowy (zdolny do odbioru i dekodowania sygnałów radiowych i przesyłania takich sygnałów w ramach zespołu), bez zdolności do przetwarzania sygnałów,
ex 8529 90 6525- mikroprocesor zdolny do odbioru sygnałów z urządzenia do zdalnego sterowania i sterowania chipsetem tunera,
do stosowania w produkcji systemów domowej rozrywki "home entertainment systems"

(1)

ex 8522 90 4965Podzespół płyty obwodów drukowanych zawierający:0 %1.7.2010-31.12.2014
ex 8527 99 0020- tuner radiowy zdolny do odbioru i dekodowania sygnałów radiowych oraz przesyłania tych sygnałów wewnątrz zespołu, z dekoderem sygnału,
ex 8529 90 6540- odbiornik sygnałów zdalnego sterowania o częstotliwości radiowej (RF),
- nadajnik sygnałów zdalnego sterowania na podczerwień,
- generator sygnału SCART,
- czujnik stanu odbiornika TV,
do stosowania w produkcji systemów domowej rozrywki "home entertainment systems"
(1)
ex 8525 80 1925Długofalowa kamera termowizyjna (zgodna z normą ISO/TS 16949):0 %1.7.2010-31.12.2014
- o czułości w zakresie długości fali od 8 μm lub więcej, ale nie więcej niż 14 μm,
- o rozdzielczości 324 × 256 pikseli,
- o masie nie większej niż 400 g,
- o wymiarach nie większych niż 70 mm × 67 mm × 75 mm,
- z wodoszczelną obudową i wtyczką przeznaczoną do użytku w pojazdach samochodowych, oraz
- o odchyleniu sygnału wyjściowego nie większym niż 20 % w całym zakresie temperatury roboczej
ex 8525 80 1935Kamery skanujące obraz:0 %1.7.2010-31.12.2014
- z systemem "dynamicznego nakładania linii"
- z wyjściowym sygnałem wideo w standardzie NTSC
- o napięciu 6,5 V
- o natężeniu światła 0,5 luks lub większym
ex 2805 30 9030Metale ziem rzadkich, skand i itr o czystości 98,5 % masy lub większej0 %1.1.2011-31.12.2015
ex 2904 20 0010Nitrometan0%1.1.2011-31.12.2015
ex 2904 20 0020Nitroetan0%1.1.2011-31.12.2015
ex 2904 20 00301-Nitropropan0%1.1.2011-31.12.2015
ex 2905 39 9510Propano-1,3-diol0 %1.1.2011-31.12.2015
ex 2909 50 0020Ubichinol0%1.1.2011-31.12.2015
2912 41 00Wanilina (aldehyd 4-hydroksy-3-metoksybenzoesowy)0 %1.1.2011-31.12.2015
ex 2914 29 0030(R)-p-Menta-1(6),8-dien-2-on0 %1.1.2011-31.12.2015
ex 2914 50 00203'-Hydroksyacetofenon0 %1.1.2011-31.12.2015
ex 2914 70 00604' -tert-Butylo-2',6' -dimetylo-3',5' -dinitroacetofenon0 %1.1.2011-31.12.2015
ex 2915 90 00606,8-Dichlorooktanian etylu0 %1.1.2011-31.12.2015
ex 2916 20 0060Kwas 3-cykloheksylopropionowy0 %1.1.2011-31.12.2015
ex 2916 39 0025Chlorek 2-metylo-3-(4-fluorofenylo)-propionylu0 %1.1.2011-31.12.2015
ex 2916 39 0030Chlorek 2,4,6-trimetylobenzoilu0 %1.1.2011-31.12.2015
ex 2917 19 9050Kwas tetradekanodiowy0 %1.1.2011-31.12.2015
ex 2917 39 95201,4-Benzenodikarboksylan dibutylu0 %1.1.2011-31.12.2015
ex 2917 39 9530Dibezwodnik benzeno-1,2:4,5-tetrakarboksylowy0 %1.1.2011-31.12.2015
ex 2918 30 0050Octan (3-okso-2-pentylocyklopentylo) metylu0 %1.1.2011-31.12.2015
ex 2921 29 0040Dekametylenodiamina0 %1.1.2011-31.12.2015
ex 2921 30 99301,3-Cykloheksanodimetanamina0 %1.1.2011-31.12.2015
ex 2921 49 00702-Chlorobenzyloamina0 %1.1.2011-31.12.2015
ex 2922 29 00754-(2-Aminoetylo)fenol0 %1.1.2011-31.12.2015
ex 2922 39 00202-Amino-5-chlorobenzofenon0 %1.1.2011-31.12.2015
ex 2928 00 9025Oksym aldehydu octowego w roztworze wodnym0 %1.1.2011-31.12.2015
ex 2930 90 9950[S-(R *, R *)]-2-Amino-1-[4-(metylotio)-fenylo]-1,3-propanodiol0 %1.1.2011-31.12.2015
ex 2931 00 9910Dietylometoksyboran0 %1.1.2011-31.12.2015
ex 2931 00 9915Trietyloboran0 %1.1.2011-31.12.2015
ex 2932 19 00502-Metylofuran0 %1.1.2011-31.12.2015
ex 2932 99 00507-Metylo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioksepin-3-on0 %1.1.2011-31.12.2015
ex 2932 99 0060(3aR,5aS,9aS,9bR)-3a,6,6,9a-Tetrametylo-2,4,5,5a,7,8,9,9b-oktahydro-1H-benzo[e][1]benzofuran0 %1.1.2011-31.12.2015
ex 2933 39 99492-[[[3-Metylo-4-(2,2,2-trifluoroetoksy)-2-pirydynylo]metylo]tio]-1H-benzimidazol0 %1.1.2011-31.12.2015
ex 2933 49 9030Chinolina0 %1.1.2011-31.12.2015
ex 2933 49 9040Izochinolina0 %1.1.2011-31.12.2015
ex 2933 69 8060Kwas cyjanurowy0 %1.1.2011-31.12.2015
ex 2933 79 0070L-(+)-Winian (S)-N-[(dietyloamino)metylo]-alfa-etylo-2-okso-1-pirolidynoacetamidu0 %1.1.2011-31.12.2015
ex 2934 20 8060Benzotiazol-2-ilo-(Z)-2-trityloksyimino-2-(2-aminotiazol-4-ilo)-tiooctan0 %1.1.2011-31.12.2015
ex 2934 20 8070N,N-Bis(1,3-benzotiazolo-2-ilosulfanylo)-2-metylopropano-2-amina0 %1.1.2011-31.12.2015
ex 2934 99 90252,4-Dietylo-9H-tioksanten-9-on0 %1.1.2011-31.12.2015
ex 2934 99 90402-Tiofen etyloaminy0 %1.1.2011-31.12.2015
ex 2934 99 9050Heksafluorofosforan 10-[1,1'-bifenylo]-4-ilo-2-(1-metyloetylo)-9-okso-9H-tioksantenu0 %1.1.2011-31.12.2015
ex 2938 90 3010Glicyryzynian amonu0 %1.1.2011-31.12.2015
*ex 3208 90 1960Kopolimer hydroksystyrenu z jednym lub większą liczbą następujących składników:0 %1.1.2011-31.12.2011
- styren
- alkoksystyren
- alkiloakrylany
rozpuszczonych w mleczanie etylu
ex 3402 11 9010Lauroilometyloizetionian sodu0 %1.1.2011-31.12.2015
ex 3402 90 1030Preparat powierzchniowo czynny, składający się z mieszaniny dokusatu sodu i etoksylowanego 2,4,7,9-tetrametylodec-5-yno-4,7-diolu0 %1.1.2011-31.12.2015
ex 3402 90 1050Preparat powierzchniowo czynny, składający się z mieszaniny polisiloksanu i glikolu polietylenowego0 %1.1.2011-31.12.2015
ex 3701 30 0030Płyta aluminiowa do druku offsetowego bezwodnego:0 %1.1.2011-31.12.2015
ex 8442 50 8010- z powłoką z tworzywa sztucznego,
- bez obrazu druku
*ex 3707 10 0015Emulsja zwiększająca czułość, składająca się z:0 %1.1.2011-31.12.2013
- nie więcej niż 12 % masy estru kwasu diazooksonaftalenosulfonowego,
- żywic fenolowych
w roztworze zawierającym co najmniej octan 2-metoksy-1-metyloetylu lub mleczan etylu lub 3-metoksypropionian metylu lub 2-heptanon
***ex 3707 10 0035Emulsja światłoczuła lub preparat światłoczuły zawierający jeden lub więcej następujących związków:0 %1.1.2011-31.12.2011
***ex 3707 90 9070- polimery akrylowe,
- polimer metakrylowe,
- pochodne polimerów styrenu,
zawierający nie więcej niż 7 % masy światłoczułych prekursorów kwasowych, rozpuszczonych w rozpuszczalniku organicznym, zawierającym co najmniej octan 2-metoksy-1-metyloetylowy
ex 3707 90 9080Powłoka przeciwodblaskowa, składająca się albo z polimeru siloksanowego albo polimeru organicznego, w którym fenolowa grupa wodorotlenowa została zmodyfikowana grupą chromoforową, w postaci roztworu rozpuszczalnika organicznego zawierającego albo 1-etoksy-2-propanol albo octan 2-metoksy-1-metyloetylu i nie więcej niż 10 % masy polimeru0 %1.1.2011-31.12.2015
ex 3808 99 9010Oksamyl (ISO) w roztworze cykloheksanonu i wody0 %1.1.2011-31.12.2015
ex 3812 30 8040Mieszanina:0 %1.1.2011-31.12.2015
- 80 % (± 5 %) masy 2-etyloheksylu 10-etylo-4,4-dime-tylo-7-okso-8-oksa-3,5-ditia-4-tetradodekanianu cyny, i
- 20 % (± 5 %) masy 2-etyloheksylu 10-etylo-4-[[2-[(2-etyloheksylo)oksy]-2-oksoetylo]-tio]-4-metylo-7-okso-8-oksa-3,5-ditia-4-tetradodekanianu cyny
ex 3824 90 9724Roztwór (chlorometylo)bis(4-fluorofenylo)metylosilanu o nominalnym stężeniu 65 % w toluenie0 %1.1.2011-31.12.2015
ex 3824 90 9727Preparat składający się z mieszaniny 2,4,7,9-tetramety-lodec-5-yno-4,7-diolu i propan-2-olu0 %1.1.2011-31.12.2015
ex 3824 90 9728Preparat zawierający:0 %1.1.2011-31.12.2015
- 85 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 95 % masy α-4-(2-cyjano-2-butoksykarbonylo)winylo-2-metoksy-fenylo-ω-hydroksyheksa(oksyetylenu), i
- 5 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 15 % masy polioksyetylenu (20) monopalimitynian sorbitanu
ex 3902 10 0050Polipropylen wysoko izotaktyczny (HIPP), nawet barwiony, przeznaczony do wytwarzania komponentów z tworzyw sztucznych do odświeżania powietrza o następujących właściwościach:0 %1.1.2011-31.12.2015
- o gęstości 0,880 g/cm3 lub większej, ale nie większej niż 0,913 g/cm3 (określonej metodą ASTM D1505),
- o wytrzymałości na rozciąganie pod działaniem siły 350 kg/cm2, ale nie większej niż 390 kg/cm2 (określonej metodą ASTM D638)
- o temperaturze ugięcia pod obciążeniem 135 °C lub większej pod ciśnieniem 0,45 MPa (określonej metodą ASTM 648)
(1)
ex 3903 90 9050Krystaliczny kopolimer styrenu i p-metylostyrenu:0 %1.1.2011-31.12.2015
- o temperaturze topnienia 240 °C lub większej, ale nie większej niż 260 °C,
- zawierający 5 % lub więcej, ale nie więcej niż 15 % masy p-metylostyrenu
ex 3904 69 8081Poli(fluorek winylidenu)0 %1.1.2011-31.12.2015
***ex 3904 69 8093Kopolimer etylenu z chlorotrifluoroetylenem w jednej z postaci wymienionych w uwadze 6 (b) do działu 390 %1.1.2011-31.12.2013
***ex 3904 69 8094Kopolimer etylenu i tetrafluoroetylenu0 %1.1.2011-31.12.2013
***ex 3904 69 8096Poli(chlorotrifluoroetylen), w jednej z postaci wymienionych w uwadze 6 (a) oraz (b) do działu 390 %1.1.2011-31.12.2013
***ex 3904 69 8097Kopolimer chlorotrifluoroetylenu i difluorku winylidenu0 %1.1.2011-31.12.2013
***ex 3905 99 9092Polimer winylopirolidonu i metakrylanu dimetyloaminoetylu, zawierający 97 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 99 % masy winylopirylidonu, w postaci roztworu w wodzie0 %1.1.2011-31.12.2013
ex 3906 90 9040Przezroczysty polimer akrylowy w opakowaniach nie większych niż 1 kg i nieprzeznaczony do sprzedaży detalicznej:0 %1.1.2011-31.12.2015
- o lepkości nie większej niż 50 000 Pa w temperaturze 120 °C określonej metodą ASTM D 3835
- o wagowo średniej masie cząsteczkowej (Mw) większej niż 500 000, ale nie większej niż 1 200 000 zgodnie z testem chromatografii żelowo-permeacyjnej (GPC),
- o resztkowej zawartości monomeru poniżej 1 %
ex 3907 20 1140Glikol polietylenowy z łańcuchem tlenku etylenu o długości nie większej niż 30, z grupami końcowymi 2-cyjano 3-(4-hydroksyfenylo) akrylanu butylu, stosowane jako filtry UV w płynnych przedmieszkach

(1)

0 %1.1.2011-31.12.2015
ex 3907 99 9030Poli(hydroksyalkanian), składający się głównie z poli(3-hydroksymaślanu)0 %1.1.2011-31.12.2015
ex 3912 11 0030Trioctan celulozy0 %1.1.2011-31.12.2015
ex 3912 11 0040Dioctan celulozy, proszek0 %1.1.2011-31.12.2015
***ex 3919 10 8021Arkusz refleksyjny, składający się z:0 %1.1.2011-31.12.2013
***ex 3919 90 0021- warstwy poliwęglanu lub polimeru akrylowego całkowicie wytłaczanego z jednej strony w regularnie ukształtowany wzór,
***ex 3920 61 0020- pokryty z obydwu stron jedną lub więcej warstwami materiału z tworzywa sztucznego,
- nawet pokryty z jednej strony warstwą samoprzylepną oraz arkuszem rozdzielającym
***ex 3919 10 8050Folia klejąca składająca się z bazy kopolimeru etylenu i octanu winylu (EVA) o grubości 70 μm lub większej oraz klejącej części taśmy akrylowej o grubości 5 μm lub większej, stosowana do polerowania i/lub przycinania dysków krzemowych

(1)

0 %1.1.2011-31.12.2013
***ex 3919 90 0041
***ex 3920 10 8925
***ex 3919 10 8065Samoprzylepny arkusz refleksyjny, nawet w oddzielnych częściach:0 %1.1.2011-31.12.2013
***ex 3919 90 0057- o regularnym wzorze,
- z lub bez warstwy taśmy służącej do przytwierdzania,
- składający się kolejno z warstwy polimeru akrylowego i warstwy poli(metakrylanu metylu), zawierającej mikro-pryzmaty,
- nawet zawierający dodatkową warstwę poliestru i
- kleju z końcowym arkuszem rozdzielającym
***ex 3919 90 0035Arkusz warstwowy odblaskowy w rolkach o szerokości większej niż 20 cm, z wytłaczanym regularnym wzorem, składający się z folii z poli(chlorku winylu) powleczonej z jednej strony:0 %1.1.2011-31.12.2013
- warstwą poliuretanu zawierającą szklane mikrolkulki,
- warstwą poli(octanu etylenowinylu),
- warstwą przylepną oraz
- arkuszem rozdzielającym
***ex 3919 90 0037Folia pochłaniająca promieniowanie UV z poli(chlorku winylu):0 %1.1.2011-31.12.2014
- o grubości 78 μm lub większej,
- pokryta po jednej stronie warstwą kleju oraz arkuszem rozdzielającym,
- o sile przylegania 1 764 mN/25 mm lub większej
ex 3919 90 0060Refleksyjna folia zawierająca:0 %1.1.2011-31.12.2015
- warstwę poli(chlorku winylu),
- warstwę poliuretanu,
- warstwę kuleczek szklanych,
- warstwę, która może zawierać zabezpieczenie i/lub znak urzędowy, której wygląd zmienia się w zależności od kąta, pod jakim się na nią patrzy,
- warstwę z metalizowanego aluminium oraz
- warstwę kleju, pokrytą z jednej strony warstwą rozdzielającą
ex 3919 90 0065Folia samoprzylepna o grubości 40 μm lub większej, ale nie większej niż 400 μm, składająca się z jednej lub więcej warstw przezroczystego, metalizowanego lub barwionego poli(tereftalanu etylenu), pokryta z jednej strony warstwą odporną na ścieranie a z drugiej strony substancją klejącą wrażliwą na nacisk i silikonową warstwą rozdzielającą0 %1.1.2011-31.12.2015
ex 3919 90 0070Samoprzylepne tarcze polerskie z mikroporowanego poliuretanu, nawet pokryte okładziną0 %1.1.2011-31.12.2015
***ex 3920 20 2992Folia zorientowana jednoosiowo o całkowitej grubości nie większej niż 75 μm, składająca się z dwóch lub trzech warstw, przy czym każda warstwa zawiera mieszaninę polipropylenu i polietylenu, a warstwa środkowa, nawet zawierająca ditlenek tytanu, charakteryzuje się:0 %1.1.2011-31.12.2013
- wytrzymałością na rozciąganie w kierunku maszyny 140 MPa lub większą, ale nie większą niż 270 MPa oraz
- wytrzymałością na rozciąganie w kierunku poprzecznym 20 MPa lub większą, ale nie większą niż 40 MPa
określoną metodą ASTM D882/ISO 527-3
ex 3920 62 1947Arkusze lub rolki z poli(tereftalanu etylenu):0 %1.1.2011-31.12.2015
ex 3920 62 1949- powleczone z obu stron warstwą żywicy epoksy akrylowej,
- o całkowitej grubości 37 μm (± 3 μm)
***4106 31 00

***4106 32 00

4106 40 90

4106 92 00

Skóra wyprawiona z pozostałych zwierząt, odwłosiona, garbowana, dalej nieprzetworzona, inna niż skóra wyprawiona objęta pozycją 41140 %1.1.2011-31.12.2013
ex 5402 47 0020Dwuskładnikowa przędza jednowłóknowa (monofilament), o masie liniowej nie większej niż 30 decytekstów, składająca się z:0 %1.1.2011-31.12.2015
- rdzenia z poli(tereftalanu etylenu), i
- zewnętrznej warstwy z kopolimeru poli(tereftalanu etylenu) i izoftalanu polietylenu,
stosowana w produkcji tkanin filtrujących
(1)
***ex 5603 12 9070Włókniny z polipropylenu:0 %1.1.2011-31.12.2013
***ex 5603 13 9070- z warstwą zgrzewalną, laminowane na każdej stronie włóknami ciągłymi typu spunbonded z polipropylenu,
***ex 5603 92 9040- o grubości nie większej niż 550 μm,
***ex 5603 93 9010- o masie powierzchniowej nie większej niż 150 g/m2,
- w kawałku, lub po prostu pocięte na prostokąty lub kwadraty,
- nieimpregnowane
ex 6805 10 0010Materiał ścierny w postaci identycznie ukształtowanych cząstek na podłożu0 %1.1.2011-31.12.2013
ex 6805 20 0010
***ex 6805 30 0010
***ex 6909 19 0020Wałki lub kulki z azotku krzemu (Si3N4)0 %1.1.2011-31.12.2015
ex 6909 19 0050Artykuły ceramiczne wykonane z włókien ciągłych z tlenków ceramicznych, zawierających:0 %1.1.2011-31.12.2013
***ex 6914 90 0020- 2 % masy lub więcej tritlenku diboru,
- 28 % masy lub mniej ditlenku krzemu oraz
- 60 % masy lub więcej tritlenku diglinu
***ex 6914 90 0030Mikrokulki ceramiczne, przezroczyste, otrzymane z ditlenku krzemu i ditlenku cyrkonu, o średnicy większej niż 125 μm0 %1.1.2011-31.12.2013
***ex 7019 12 00

***ex 7019 12 00

01

21

Niedoprzędy, o masie liniowej 2 600 teksów lub większej, ale nie większej niż 3 300 teksów oraz o stratach przy prażeniu 4 % masy lub większych, ale nie większych niż 8 % masy (określanych metodą ASTM D 2584-94)0 %1.1.2011-31.12.2013
***ex 7019 12 00

***ex 7019 12 00

02

22

Niedoprzędy, o masie liniowej 650 teksów lub większej, ale nie większej niż 2 500 teksów, pokryte warstwą poliuretanu nawet zmieszanego z innymi tworzywami0 %1.1.2011-31.12.2013
***ex 7019 12 00

***ex 7019 12 00

03

23

Niedoprzędy, o masie liniowej 392 teksów lub większej, ale nie większej niż 2 884 teksów, pokryte warstwą kopolimeru akrylowego0 %1.1.2011-31.12.2013
***ex 7019 12 00

***ex 7019 12 00

04

24

Niedoprzędy, o masie liniowej 417 teksów lub większej, ale nie większej niż 3 180 teksów, pokryte warstwą poli(akrylanu sodu) i poli(kwasu akrylowego)0 %1.1.2011-31.12.2013
ex 7202 99 8010Stop żelazo-dysproz, zawierający:0 %1.1.2011-31.12.2015
- 78 % masy lub więcej dysprozu oraz
- 18 %, masy lub więcej ale nie więcej niż 22 % masy żelaza
***ex 7606 12 9220Taśma ze stopu glinu i magnezu zawierająca:0 %1.1.2011-31.12.2012
ex 7607 11 9020- 93,3 % masy lub więcej glinu
- 2,2 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 5 % masy magnezu, oraz
- nie więcej niż 1,8 % masy innych pierwiastków,
w rolkach, o grubości 0,14 mm lub większej, ale nie większej niż 0,40 mm, i szerokości 12,5 mm lub większej, ale nie większej niż 89 mm, o wytrzymałości na rozciąganie 285 N/mm2 lub większej oraz o wydłużeniu przy rozerwaniu wynoszącym 1,0 % lub większym
***ex 7607 20 9010Folia powlekana aluminium o grubości całkowitej nie większej niż 0,123 mm, składająca się z warstwy aluminium o grubości nie większej niż 0,040 mm, podłoża z folii poliamidowych i polipropylenowych oraz powłoki ochronnej zabezpieczającej przed korozją powodowaną przez kwas fluorowodorowy, stosowana w produkcji baterii litowo-polimerowych(1)0 %1.1.2011-31.12.2012
ex 8108 90 3030Drut ze stopu tytano-aluminio-wanadowego (TiAl6V4), zgodny z normami AMS 4928 i 49670 %1.1.2011-31.12.2015
ex 8413 70 3520Jednofazowa pompa odśrodkowa:0 %1.1.2011-31.12.2015
- o wydajności co najmniej 400 cm3 płynu na minutę
- o poziomie hałasu ograniczonym do 6 dBA,
- o wewnętrznej średnicy otworu ssawnego i wylotowego nieprzekraczającej 15 mm, i
- działająca w temperaturze otoczenia do -10 °C
ex 8414 59 2040Wentylator osiowy z silnikiem elektrycznym, o mocy wyjściowej nie większej niż 2 W, do stosowania w produkcji produktów objętych pozycją 8528(1)0 %1.1.2011-31.12.2015
ex 8501 33 0030Napęd elektryczny do pojazdów silnikowych, o mocy wyjściowej nie większej niż 100 kW, z:0 %1.1.2011-31.12.2015
- silnikiem prądu stałego z przekładnią,
- elektroniką napędu połączoną kablem
ex 8504 50 9540Cewka dławikowa o:0 %1.1.2011-31.12.2015
- indukcji 4,7 μΗ (± 20 %),
- rezystancji przy prądzie stałym nie większej niż 0,1 Ohm,
- rezystancji izolacji 100 MOhm lub większej przy 500 V (prąd stały)
do stosowania w produkcji płytek zasilających do modułów LCD i LED

(1)

***ex 8505 90 2091Cewka cylindryczna (solenoid) z rdzeniem ruchomym, działająca przy nominalnym napięciu zasilania 24 V, przy nominalnych prądzie stałym 0,08 A, stosowana w produkcji produktów objętych pozycją 8517(1)0 %1.1.2011-31.12.2013
ex 8507 80 3070Prostokątne moduły do zamontowania w bateriach litowo-jonowych wielokrotnego ładowania o:0 %1.1.2011-31.12.2015
- długości 350 mm lub 312 mm,
- szerokości 79,8 mm lub 225 mm,
- wysokości 168 mm lub 35 mm,
- masie 6,2 kg lub 3,95 kg,
- pojemności 129 Ah lub 66,6 Ah
ex 8507 80 3080Akumulator litowo-jonowy prostokątny o:0 %1.1.2011-31.12.2015
- metalowej obudowie,
- długości 171 mm (± 3 mm),
- szerokości 45,5 mm (± 1 mm),
- wysokości 115 mm (± 1 mm),
- napięciu znamionowym 3,75 V i
- pojemności znamionowej 50 Ah
do stosowania w produkcji akumulatorów wielokrotnego ładowania dla pojazdów samochodowych

(1)

***ex 8518 40 8091Podzespół obwodu drukowanego zawierający funkcje dekodowania cyfrowego sygnału dźwiękowego, przetwarzania i wzmacniania sygnału dźwiękowego z funkcjonalnością dwóch i/lub więcej kanałów0 %1.1.2011-31.12.2014
ex 8518 40 8092Podzespół obwodu drukowanego zawierający zasilacz, czynny obwód wyrównawczy i obwody wzmacniacza mocy0 %1.1.2011-31.12.2015
***ex 8521 90 0020Urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu:0 %1.1.2011-31.12.2014
- bez napędu dysku twardego,
- z napędem DVD-RW lub bez,
- albo z wykrywaniem ruchu albo z funkcjonalnością wykrywania ruchu przez dołączalność IP za pomocą złącza LAN
- z portem szeregowym USB lub bez,
do stosowania w produkcji systemów nadzoru telewizji przemysłowej (CCTV)
(1)
***ex 8522 90 8084Mechanizm napędu Blu-ray, nawet z funkcją zapisu, do stosowania z dyskami Blu-ray, DVD i CD, składający się co najmniej z:0 %1.1.2011-31.12.2013
- czytnika optycznego z diodami laserowymi działającymi na trzech różnych długościach fali,
- silnika wrzecionowego,
- silnika krokowego
***ex 8528 59 4020Kolorowy ciekłokrystaliczny monitor wideo, zasilany prądem stałym o napięciu wejściowym 7 V lub większym, ale nie większym niż 30 V, o wymiarze przekątnej ekranu 33,2 cm lub mniejszym, nadający się do wbudowania w produkty objęte działami od 84 do 90 oraz 940 %1.1.2011-31.12.2013
ex 8529 90 6555Płytka LED oświetlenia otoczenia do wbudowania w produkty objęte pozycją 8528(1)0 %1.1.2011-31.12.2015
ex 8529 90 6565Płytka obwodu drukowanego do rozprowadzania napięcia zasilania i sygnałów sterujących bezpośrednio do obwodu sterującego szklanego panelu TFT modułu LCD0 %1.1.2011-31.12.2015
***ex 8529 90 6575Moduły zawierające co najmniej chipy półprzewodnikowe do:0 %1.1.2011-31.12.2012
- generowania sygnałów sterujących do adresowania pikseli, lub
- sterowania adresowaniem pikseli
ex 8529 90 9225Moduły LCD, niemające właściwości użytkowych ekranów dotykowych (touch screen), składające się wyłącznie z:0 %1.1.2011-31.12.2015
- jednej lub więcej komórek TFT ze szkła lub tworzywa sztucznego,
- radiatora odlewanego ciśnieniowo,
- elementów podświetlających,
- jednej płytki obwodu drukowanego z mikrosterownikiem oraz
- interfejsu LVDS (niskonapięciowy sygnał różnicowy),
do stosowania w produkcji radioodbiorników do pojazdów silnikowych
(1)
ex 8535 90 0030Włącznik modułu półprzewodnikowego w obudowie:0 %1.1.2011-31.12.2015
ex 8536 50 8083- składający się z chipa tranzystora bipolarnego z izolowaną bramką (IGBT) i chipa diody na jednej lub więcej ramek wyprowadzeniowych,
- dla napięcia 600 V lub 1 200 V
***ex 8540 11 0091Lampa elektronopromieniowa kolorowa z maską szczelinową, wyposażona w wyrzutnię elektronową oraz zespół cewek odchylających, o stosunku szerokości do wysokości ekranu wynoszącym 4/3 i wymiarze przekątnej ekranu nie większej niż 42 cm0 %1.1.2011-31.12.2011
***ex 8540 11 0092Lampa kineskopowa kolorowa z całkowicie zakrzywionym prostokątnym ekranem, wyposażona w wyrzutnię elektronową, zespół cewek odchylających o stosunku szerokości do wysokości 4/3 i wymiarze przekątnej ekranu 68 cm (± 2 mm)0 %1.1.2011-31.12.2011
***ex 8540 11 0093Lampa elektronopromieniowa kolorowa, wyposażona w wyrzutnie elektronów umieszczone obok siebie (technologia in-line) o wymiarze przekątnej ekranu 79 cm lub większej0 %1.1.2011-31.12.2011
***ex 8540 11 0094Lampa elektronopromieniowa kolorowa wyposażona w wyrzutnię elektronową, zespół cewek odchylających o stosunku szerokości do wysokości ekranu wynoszącym 4/3, o wymiarze przekątnej ekranu większej niż 72 cm0 %1.1.2011-31.12.2013
***ex 8540 11 0095Lampa elektronopromieniowa kolorowa o stosunku szerokości do wysokości ekranu wynoszącym 16/9 oraz o wymiarze przekątnej ekranu 39,8 cm (± 0,3 cm)0 %1.1.2011-31.12.2013
ex 8543 70 9040Wzmacniacz wielkiej częstotliwości, zawierający na metalowym kołnierzu jeden lub więcej układów scalonych i dyskretnych chipów kondensatorowych w obudowie0 %1.1.2011-31.12.2015
***ex 8544 42 9010Kabel do transmisji danych o przepustowości 600 Mbit/s lub większej:0 %1.1.2011-31.12.2013
- o napięciu 1,25 V (± 0,25 V)
- ze złączami zamocowanymi na jednym lub obu końcach, z których przynajmniej jedno zawiera styki o rozstawie 0,5 mm,
- z zewnętrznym ekranowaniem,
stosowany wyłącznie do komunikacji pomiędzy panelem LCD lub PDP a elektronicznymi obwodami przetwarzającymi sygnał wizyjny
***ex 8545 19 0020Elektrody węglowe, do stosowania w produkcji baterii cynkowo-węglowych(1)0 %1.1.2011-31.12.2013
***ex 8547 10 0010Izolowane mocowania ceramiczne, zawierające 90 % masy lub więcej tlenku glinu, metalizowane, w postaci wydrążonego cylindrycznego korpusu o średnicy zewnętrznej 20 mm lub większej, ale nie większej niż 250 mm, do produkcji bezpieczników próżniowych(1)0 %1.1.2011-31.12.2013
ex 9001 90 0085Panel LGP wykonany z poli(metakrylanu metylu),0 %1.1.2011-31.12.2015
- nawet pocięty,
- nawet zadrukowany,
do stosowania w produkcji elementów podświetlających do płaskoekranowych odbiorników telewizyjnych
(1)
***ex 9022 90 0010Panele do urządzeń rentgenowskich (czujniki do płaskich paneli rentgenowskich/czujniki rentgenowskie) składające się z płyty szklanej z matrycą tranzystorów cienkowarstwowych, pokrytej cienką warstwą amorficznego krzemu, powleczonej warstwą scyntylacyjną jodku cezu i metalizowaną warstwą ochronną, o powierzchni aktywnej 409,6 mm2 × 409,6 mm2 i rozmiarze piksela 200 μm2 × 200 μm20 %1.1.2011-31.12.2013
ex 9405 40 3930Elektryczny zespół oświetleniowy zawierający:0 %1.1.2011-31.12.2015
- płytki obwodów drukowanych i
- diody elektroluminescencyjne (LED)
do stosowania w produkcji elementów podświetlających do płaskoekranowych odbiorników telewizyjnych
(1)
ex 9503 00 7510Miniaturowe modele wagoników kolejki linowej z tworzywa sztucznego nawet z silnikiem do kopiowania0 %1.1.2011-31.12.2015
ex 9503 00 9510(1)
0811 90 5070Owoce z rodzaju Vaccinium, niepoddane obróbce cieplnej lub ugotowane na parze lub w wodzie, zamrożone, niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego0 %1.7.2011- 31.12.2013
0811 90 70
***ex 0811 90 95
***ex 1517 90 9910Olej roślinny, rafinowany, zawierający 25 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 50 % masy kwasu arachidonowego lub 12 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 50 % masy kwasu dokozaheksaenowego i standaryzowany za pomocą wysokooleinowego oleju słonecznikowego (HOSO)0 %1.7.2011- 31.12.2011
ex 2007 99 5040Skoncentrowany przecier z mango:6 % (3)1.7.2011- 31.12.2015
ex 2008 99 4893- z rodzaju Mangifera,
- o liczbie Brixa 28 lub większej, ale nie większej niż 30,
wykorzystywany do produkcji soków owocowych (1)
ex 2007 99 5050Skoncentrowany przecier z aceroli:9 % (3)1.7.2011- 31.12.2015
ex 2008 99 4950- z rodzaju Malpigia,
- o liczbie Brixa 20,
wykorzystywany do produkcji soków owocowych (1)
ex 2007 99 5060Skoncentrowany przecier z guawy:6 % (3)1.7.2011- 31.12.2015
ex 2008 99 4820- z rodzaju Psidium,
- o liczbie Brixa 20,
wykorzystywany do produkcji soków owocowych (1)
ex 2008 99 4894Przecier z mango:6 %1.7.2011- 31.12.2015
- nie z koncentratu,
- z rodzaju Mangifera,
- o liczbie Brixa 16,
wykorzystywany do produkcji soków owocowych (1)
ex 2009 41 1070Sok ananasowy:8 %1.7.2011- 31.12.2015
ex 2009 41 9970- nie z koncentratu,
- z rodzaju Ananas,
- o liczbie Brixa 11 lub większej, ale nie większej niż 16,
wykorzystywany do produkcji soków owocowych (1)
ex 2818 10 9110Spiekany korund o strukturze mikrokrystalicznej, zawierający:0 %1.7.2011- 31.12.2015
- 94 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 98,5 % masy α-Al2O3,
- 2 % (± 1,5 %) masy spinelu magnezu,
- 1 % (± 0,6 %) masy tlenku itru oraz
- po 2 % (± 1,2 %) masy tlenku lantanu i tlenku neodymu
przy czym mniej niż 50 % całkowitej masy zawiera cząsteczki o wielkości większej niż 10 mm
***ex 2825 50 0020Tlenek miedzi (I lub II) zawierający 78 % masy lub więcej miedzi i nie więcej niż 0,03 % chlorku0 %1.7.2011- 31.12.2013
ex 2826 19 9010Heksafluorek wolframu o czystości 99,9 % masy lub większej0 %1.7.2011- 31.12.2015
***ex 2833 29 8020Monohydrat siarczanu manganu0 %1.7.2011- 31.12.2013
ex 2833 29 8030Siarczan cyrkonu0 %1.7.2011- 31.12.2015
***ex 2836 99 1720Zasadowy węglan cyrkonu (IV)0 %1.7.2011- 31.12.2013
ex 2903 69 9070α,α,α ',α '-Tetrachloro-o-ksylen0 %1.7.2011- 31.12.2015
ex 2905 29 9030Dodeka-8,10-dien-1-ol0 %1.7.2011- 31.12.2015
ex 2909 30 90303,4,5-Trimetoksytoluen0 %1.7.2011- 31.12.2015
ex 2912 49 0030Aldehyd salicylowy0 %1.7.2011- 31.12.2015
ex 2915 39 0060Octan dodeka-8-enylu0 %1.7.2011- 31.12.2015
ex 2915 39 0065Octan dodeka-7,9-dienylu0 %1.7.2011- 31.12.2015
ex 2915 39 0070Octan dodeka-9-enylu0 %1.7.2011- 31.12.2015
ex 2917 12 0020Adypinian dimetylu0 %1.7.2011- 31.12.2015
ex 2917 39 95401,2-Bezwodnik kwasu benzeno-1,2,4- trikarboksylowego0 %1.7.2011- 31.12.2015
ex 2920 90 8520Fosforan(III) tris(metylofenylu)0 %1.7.2011- 31.12.2015
ex 2920 90 85302,2'-[[3,3',5,5'-Tetrakis(1,1-dimetyloetylo)[1,1'-bifenylo]-2,2'-diylo]bis(oksy)]bis[bifenylo-1,3,2-dioksafosfepina]0 %1.7.2011- 31.12.2015
ex 2920 90 8540Difosforyn bis (2,4-dikumylofenylo)pentaerytrytolu0 %1.7.2011- 31.12.2015
ex 2921 42 00822-Chloro-4-nitroanilina0 %1.7.2011- 31.12.2015
ex 2921 43 00504-Aminobenzotrifluorek0 %1.7.2011- 31.12.2015
ex 2921 43 00603-Aminobenzotrifluorek0 %1.7.2011- 31.12.2015
ex 2921 49 00804-Heptafluoroizopropylo-2-metyloanilina0 %1.7.2011- 31.12.2015
ex 2922 49 8545Glicyna0%1.7.2011- 31.12.2015
ex 2923 90 0075Wodorotlenek tetraetyloamonu, w postaci roztworu wodnego, zawierający:0 %1.7.2011- 31.12.2015
- 35 % (± 0,5 %) masy wodorotlenku tetrametyloamonu,
- nie więcej niż 1 000 mg/kg chlorku,
- nie więcej niż 2 mg/kg żelaza, oraz
- nie więcej niż 10 mg/kg potasu
ex 2924 29 98352'-Metoksyacetoacetanilid0 %1.7.2011- 31.12.2015
ex 2924 29 9840N,N'-1,4-Fenylenobis[3-oksobutyroamid]0 %1.7.2011- 31.12.2015
ex 2924 29 9845Propoxur (ISO)0 %1.7.2011- 31.12.2015
ex 2924 29 9850N,N'-(2,5-Dichloro-1,4-fenyleno)bis[3-oxobutyroamid]0 %1.7.2011- 31.12.2015
ex 2924 29 9855N,N'-(2,5-Dimetylo-1,4-fenyleno)bis[3-oksobutyroamid]0 %1.7.2011- 31.12.2015
ex 2924 29 9860N,N'-(2-Chloro-5-metylo-1,4-fenyleno)bis[3-oksobuty-roamid]0 %1.7.2011- 31.12.2015
ex 2926 90 9530Chlorowodorek 2-amino-3-(3,4-dimetoksyfenylo)-2-mety-lopropanonitrylu0 %1.7.2011- 31.12.2015
ex 2929 10 00552,5 (i 2,6)-Bis(izocyjanianometylo)bicyklo[2.2.1]heptan0 %1.7.2011- 31.12.2015
ex 2930 90 99102,3-Bis((2-merkaptoetylo)tio)-1-propanotiol0 %1.7.2011- 31.12.2015
ex 2930 90 99202-Metoksy-N-[2-nitro-5-(fenylotio)fenylo]acetamid0 %1.7.2011- 31.12.2015
ex 2930 90 9955Tiomocznik0%1.7.2011- 31.12.2015
ex 2930 90 9965Tetrakis(3-merkaptopropionat) pentaerytrytolu0 %1.7.2011- 31.12.2015
ex 2931 00 9930Izopropoksyd dietyloboranu0 %1.7.2011- 31.12.2015
ex 2933 21 00805,5-Dimetylohydantoina0 %1.7.2011- 31.12.2015
ex 2933 39 99852-Chloro-5-chlorometylopirydyna0 %1.7.2011- 31.12.2015
ex 2933 69 8055Terbutryn (ISO)0 %1.7.2011- 31.12.2015
ex 2933 99 8064Chlorowodorek((3R)-1-{(1R,2R)-2-[2-(3,4-dimetoksyfenylo) etoksy]cykloheksylo}pirolidyn-3-olu0 %1.7.2011- 31.12.2015
ex 2934 99 9085N2-[1-(S)-Etoksykarbonylo-3-fenylopropylo]-N6-trifluoroa-cetylo-L-lizylo-N2-karboksybezwodnik0 %1.7.2011- 31.12.2015
ex 2934 99 9086Dithianon (ISO)0 %1.7.2011- 31.12.2015
ex 2934 99 90872,2'-(1,4-Fenyleno) bis(4H-3,1-benzoksazyn-4-on)0 %1.7.2011- 31.12.2015
ex 2935 00 9040Imazosulfuron (ISO), o czystości 98 % masy lub większej0 %1.7.2011- 31.12.2015
ex 2935 00 9042Penoxsulam (ISO)0 %1.7.2011- 31.12.2015
ex 3204 11 0010Barwnik C.I. Disperse Yellow 54 znany także jako C.I. Solvent Yellow 1140 %1.7.2011- 31.12.2015
ex 3204 11 0020Barwnik C.I. Disperse Yellow 2410 %1.7.2011- 31.12.2015
ex 3204 11 0030Preparaty barwników dyspersyjnych zawierające:0 %1.7.2011- 31.12.2015
- C.I. Disperse Orange 61,
- C.I. Disperse Blue 291:1,
- CI. Disperse Violet 93:1,
- C.I. Disperse Red. 54
ex 3204 19 0071Barwnik CI. Solvent Brown 530 %1.7.2011- 31.12.2015
ex 3204 19 0072Barwnik CI. Solvent Yellow 930 %1.7.2011- 31.12.2015
ex 3204 19 0073Barwnik CI. Solvent Blue 1040 %1.7.2011- 31.12.2015
ex 3215 90 0040Suchy tusz w proszku na bazie żywicy hybrydowej (wytworzony z żywicy polistyrenowo-akrylowej i żywicy poliestrowej) zmieszany z:0 %1.7.2011- 31.12.2015
- woskiem;
- polimerem na bazie winylu oraz
- barwnikiem
do stosowania do produkcji tonerów do fotokopiarek, faksów, drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych (1)
***ex 3707 90 9085Rolki, zawierające:0 %1.7.2011- 31.12.2014
- suchą warstwę fotoczułej żywicy akrylowej,
- z jednej strony ochronną folię z poli(tereftalanu etylenu) oraz
- z drugiej strony ochronną folię z polietylenu
ex 3808 93 9020Preparat składający się z benzylo(puryn-6-ylo)aminy w roztworze glikolu, zawierający:0 %1.7.2011- 31.12.2015
- 1,88 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 2,00 % masy benzylo(puryn-6-ylo)aminy
w rodzaju stosowanych do produkcji regulatorów wzrostu roślin
ex 3808 93 9030Roztwór wodny zawierający:0 %1.7.2011- 31.12.2015
- 1,8 % masy para-nitrofenolanu sodu,
- 1,2 % masy orto-nitrofenolanu sodu,
- 0,6 % masy 5-nitro-gwajakolanu sodu
do stosowania w produkcji regulatorów wzrostu roślin (1)
ex 3808 93 9040Mieszanina białego proszku zawierająca:0 %1.7.2011- 31.12.2015
- 3 % masy masy lub więcej, ale nie więcej niż 3,6 % masy 1-metylocyklopropenu o czystości większej niż 96 % oraz
- zawierająca mniej niż 0,05 % masy każdego zanieczyszczenia 1-chloro-2-metylopropenem i 3-chloro-2-metylopropenem
do stosowania w produkcji regulatorów wzrostu pożniwnych owoców, warzyw i roślin ozdobnych o specyficznym czynniku stymulującym (1)
ex 3808 93 9050Preparat w postaci proszku, zawierający:0 %1.7.2011- 31.12.2015
- 55 % masy lub więcej gibereliny A4,
- 1 % lub więcej, ale nie więcej niż 35 % masy gibereliny A7,
- 90 % masy lub więcej gibereliny A4 i gibereliny A7 razem
- nie więcej niż 10 % łącznie wody i innych naturalnie występujących giberelin
w rodzaju stosowanych do produkcji regulatorów wzrostu roślin
ex 3815 12 0020Platynowy proszek katalizujący, w którym nośnikiem jest węgiel, zawierający 9,5 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 10,5 % platyny, do stosowania jako katalizator w ogniwach paliwowych (1)0 %1.7.2011- 31.12.2015
ex 3815 12 0030Katalizator ze stopu platyny, w którym nośnikiem jest węgiel, zawierający 11 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 12,6 % platyny, do stosowania jako katalizator w ogniwach paliwowych (1)0 %1.7.2011- 31.12.2015
ex 3815 90 90