Rozporządzenie 1252/2008 wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 1251/2008 i zawieszające przywóz do Wspólnoty przesyłek zawierających niektóre zwierzęta akwakultury z Malezji

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2008.337.76

Akt jednorazowy
Wersja od: 16 grudnia 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1252/2008
z dnia 12 grudnia 2008 r.
wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 1251/2008 i zawieszające przywóz do Wspólnoty przesyłek zawierających niektóre zwierzęta akwakultury z Malezji
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską.

uwzględniając dyrektywę Rady 2006/88/WE z dnia 24 października 2006 r. w sprawie wymogów w zakresie zdrowia zwierząt akwakultury i produktów akwakultury oraz zapobiegania niektórym chorobom zwierząt wodnych i zwalczania tych chorób(1), w szczególności jej art. 25 lit. a),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dyrektywie Rady 2006/88/WE ustanowiono wymogi w zakresie zdrowia zwierząt odnoszące się do wprowadzania do obrotu i przywozu oraz przewozu przez terytorium Wspólnoty zwierząt i produktów akwakultury. W dyrektywie tej zobowiązano państwa członkowskie do zagwarantowania, żeby zwierzęta i produkty akwakultury były sprowadzane do Wspólnoty wyłącznie z tych krajów trzecich i ich regionów, które są wymienione w wykazie sporządzonym na podstawie przepisów dyrektywy.

(2) Decyzja Komisji 2003/858/WE z dnia 21 listopada 2003 r. ustanawiająca warunki zdrowotne zwierząt oraz wymogi dotyczące świadectw przy przywozie żywych ryb, ich ikry i gamet przeznaczonych do celów hodowlanych, oraz żywych ryb pochodzących z akwakultury i uzyskanych z nich produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi(2) ustanawia wykaz terytoriów, z których dozwolony jest przywóz żywych ryb, ikry i gamet pewnych gatunków do Wspólnoty.

(3) Decyzją Komisji 2006/656/WE z dnia 20 września 2006 r. ustanawiającą warunki zdrowotne zwierząt oraz wymogi dotyczące świadectw wymaganych przy przywozie tropikalnych ryb dla celów ozdobnych(3) ustanowiono wykaz terytoriów, z których przywóz ryb ozdobnych na teren Wspólnoty jest dozwolony.

(4) Wyniki ostatniej wspólnotowej wizyty kontrolnej w Malezji ujawniły poważne niedociągnięcia w całym łańcuchu produkcyjnym pochodzących z akwakultury zwierząt i ryb ozdobnych. Wykryte niedociągnięcia mogą prowadzić do rozprzestrzeniania się chorób, a tym samym stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia zwierząt we Wspólnocie.

(5) W konsekwencji tych niedociągnięć, decyzją Komisji 2008/641/WE wprowadzającą odstępstwo od decyzji 2003/858/WE i 2006/656/WE i zawieszającą przywóz do Wspólnoty z Malezji przesyłek zawierających niektóre żywe ryby i niektóre produkty akwakultury(4) zawieszono przywóz do Wspólnoty z Malezji żywych ryb z rodziny karpiowatych (Cyprinidae), ich ikry i gamet, przeznaczonych do ponownego zarybienia łowisk typu "wpuść i złów", a także pewnych gatunków ryb ozdobnych należących do tej rodziny.

(6) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1251/2008 z dnia 12 grudnia 2008 r. wdrażające dyrektywę 2006/88/WE w zakresie warunków oraz wymagań certyfikacji w odniesieniu do wprowadzania do obrotu i przywożenia do Wspólnoty zwierząt akwakultury i produktów akwakultury oraz ustanawiające wykaz gatunków wektorów(5) uchyla decyzje 2003/858/WE i 2006/656/WE, które w związku z tym tracą moc z dniem 1 stycznia 2009 r.

(7) Załącznik III do tego rozporządzenia zawiera wykaz krajów trzecich, terytoriów, stref lub enklaw, z których dozwolony jest przywóz zwierząt akwakultury przeznaczonych do celów hodowlanych, do łowisk "wpuść i złów" i do otwartych obiektów ozdobnych, oraz ryb ozdobnych podatnych na co najmniej jedną z chorób wymienionych w części II załącznika IV do dyrektywy 2006/88/WE i przeznaczonych do zamkniętych obiektów ozdobnych.

(8) Wykaz ten wyszczególnia Malezję wśród krajów trzecich, z których dozwolony jest przywóz ryb z rodziny karpiowatych (Cyprinidae) oraz gatunków ryb podatnych na zakaźny zespół owrzodzenia, zgodnie z częścią II załącznika IV dyrektywy 2006/88/WE, przeznaczonych do zamkniętych obiektów ozdobnych. Rozporządzenie (WE) nr 1251/2008 wchodzi w życie w dniu 1 stycznia 2009 r.

(9) Okoliczności, na podstawie których przyjęto decyzję 2008/641/WE, wciąż nie uległy zmianie. Dlatego należy wprowadzić, niniejszym rozporządzeniem, odstępstwo od stosownych przepisów obowiązujących w odniesieniu do Malezji, ustanowionych w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1251/2008. W interesie przejrzystości i spójności prawodawstwa wspólnotowego należy zatem uchylić decyzję 2008/641/WE i zastąpić ją niniejszą decyzją.

(10) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W drodze odstępstwa od art. 10 ust. 1 i art. 11 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1251/2008, państwa członkowskie zawieszają przywóz z Malezji na swoje terytorium określonych poniżej przesyłek zawierających ryby należące do rodziny Cyprinidae, ich ikrę i gamety.

a) przesyłki zawierające żywe ryby pochodzące z akwakultury przeznaczone do celów hodowlanych, do łowisk typu "wpuść i złów" i otwartych obiektów ozdobnych, oraz

b) w przypadku przesyłek ryb ozdobnych przeznaczonych do zamkniętych obiektów ozdobnych, tylko ryby gatunków Carassius auratus, Ctenopharyngodon idellus, Cyprinus carpio, Hypophthalmichthys molitrix, Aristichthys nobilis, Carassius carassius oraz Tinca tinca z rodziny Cyprinidae.

Artykuł  2

Wszystkimi kosztami ponoszonymi w związku ze stosowaniem niniejszego rozporządzenia zostaje obciążony odbiorca lub jego przedstawiciel.

Artykuł  3

Niniejszym decyzja 2008/641/WE traci moc od dnia 1 stycznia 2009 r.

Artykuł  4

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2009 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 12 grudnia 2008 r.

W imieniu Komisji
Androulla VASSILIOU
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 328 z 24.11.2006, s. 14.

(2) Dz.U. L 324 z 11.12.2003, s. 37.

(3) Dz.U. L 271 z 30.9.2006, s. 71.

(4) Dz.U. L 207 z 5.8.2008, s. 34.

(5) Patrz s. 41 Dz.U.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.