Rozporządzenie 1248/2004 ustanawiającego środki przejściowe w odniesieniu do niektórych pozwoleń na przywóz i na wywóz dotyczących wymiany produktów rolnych między Wspólnotą w składzie z dnia 30 kwietnia 2004 r. i Republiką Czeską, Estonią, Cyprem, Łotwą, Litwą, Węgrami, Maltą, Polską, Słowenią i Słowacją

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2004.237.11

Akt utracił moc
Wersja od: 1 maja 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1248/2004
z dnia 7 lipca 2004 r.
ustanawiającego środki przejściowe w odniesieniu do niektórych pozwoleń na przywóz i na wywóz dotyczących wymiany produktów rolnych między Wspólnotą w składzie z dnia 30 kwietnia 2004 r. i Republiką Czeską, Estonią, Cyprem, Łotwą, Litwą, Węgrami, Maltą, Polską, Słowenią i Słowacją

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając Traktat o przystąpieniu Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji,

uwzględniając Akt przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji, w szczególności jego art. 41 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Aż do dnia 30 kwietnia 2004 r., wymiany produktów rolnych między Wspólnotą i Republiką Czeską, Estonią, Cyprem, Łotwą, Litwą, Węgrami, Maltą, Polską, Słowenią i Słowacją podlegały przedstawieniu pozwolenia na przywóz lub wywóz. Od dnia 1 maja 2004 r. wymienione pozwolenia nie mogą już być stosowane do opisanych wymian.

(2) Niektóre pozwolenia, które tracą ważność dopiero po 30 kwietnia 2004 r. nie zostały wykorzystane, w całości lub w części. Zobowiązania związane z wymienionymi pozwoleniami powinny być przestrzegane, aby złożone zabezpieczenie nie uległo przepadkowi. Wymienione zobowiązania stały się bezprzedmiotowe, należy więc pozwolić na ich uchylenie oraz na zwolnienie złożonych zabezpieczeń.

(3) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią wszystkich zainteresowanych komitetów zarządzających,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W odniesieniu do pozwoleń na przywóz, wywóz i świadectw o wcześniejszym ustaleniu refundacji, złożone zabezpieczenia zostają zwolnione, na wniosek zainteresowanych, pod warunkiem, że:

– wymienione pozwolenia i świadectwa zawierają jako kraj przeznaczenia lub pochodzenia Republikę Czeską, Estonię, Cypr, Łotwę, Litwę, Węgry, Maltę, Polskę, Słowenię i Słowację,

– ich ważność nie wygasła w dniu 1 maja 2004 r.,

– w tym dniu były wykorzystane tylko częściowo lub w ogóle.

Ustęp pierwszy stosuje się również w odniesieniu do pozwoleń i świadectw, które mają jako miejsce przeznaczenia lub pochodzenia wyrażenie "KEŚW", pod warunkiem, że podmiot gospodarczy przedstawi właściwym władzom dowód, że dana operacja została wykonana w przeznaczeniu do lub w pochodzeniu z jednego z Państw Członkowskich, o których mowa w ustępie pierwszym.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejszą decyzję stosuje się od 1 maja 2004 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 7 lipca 2004 r.

W imieniu Komisji
Franz FISCHLER
Członek Komisji

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.