Rozporządzenie 1237/2006 ustanawiające współczynnik przydziału stosowany w ramach subkontyngentu taryfowego III na pszenicę zwyczajną o jakości innej niż jakość wysoka, przewidziany przez rozporządzenie (WE) nr 2375/2002

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2006.225.26

Akt utracił moc
Wersja od: 17 sierpnia 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1237/2006
z dnia 16 sierpnia 2006 r.
ustanawiające współczynnik przydziału stosowany w ramach subkontyngentu taryfowego III na pszenicę zwyczajną o jakości innej niż jakość wysoka, przewidziany przez rozporządzenie (WE) nr 2375/2002

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż(1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 2375/2002 z dnia 27 grudnia 2002 r. otwierające oraz ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na pszenicę zwyczajną o jakości innej niż wysoka pochodzącą z państw trzecich i wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia Rady (EWG) nr 1766/92(2), w szczególności jego art. 5 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie (WE) nr 2375/2002 otworzyło roczny kontyngent taryfowy na 2 988 387 ton pszenicy zwyczajnej o jakości innej niż jakość wysoka. Kontyngent ten został podzielony na trzy subkontyngenty.

(2) Artykuł 3 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2375/2002 ustalił wielkość subkontyngentu III (numer porządkowy 09.4125) na 597 991 ton w okresie od 1 lipca do 30 września 2006 r.

(3) Ilości objęte wnioskami złożonymi do poniedziałku 14 sierpnia 2006 r. do godz. 13.00 (czasu obowiązującego w Brukseli), zgodnie z art. 5 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2375/2002, przekraczają dostępne ilości. Należy zatem określić, w jakiej mierze pozwolenia mogą być wydawane, poprzez ustalenie współczynnika przydziału, jaki należy zastosować do ilości objętych wnioskami,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Każdy wniosek o wydanie pozwolenia na przywóz w ramach subkontyngentu III dla pszenicy zwyczajnej o jakości innej niż jakość wysoka, złożony do poniedziałku 14 sierpnia 2006 r. do godz. 13.00 (czasu obowiązującego w Brukseli) i przekazany Komisji zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia (WE) nr 2375/2002, zostaje uwzględniony do wysokości 83,57528 % ilości objętych wnioskami.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 17 sierpnia 2006 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 16 sierpnia 2006 r.

W imieniu Komisji
Jean-Luc DEMARTY
Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

______

(1) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1154/2005 (Dz.U. L 187 z 19.7.2005, str. 11).

(2) Dz.U. L 358 z 31.12.2002, str. 88. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 971/2006 (Dz.U. L 176 z 30.6.2006, str. 51).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.