Rozporządzenie 1235/2001 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1529/2000 ustanawiające wykaz odmian Cannabis sativa L. kwalifikujących się do objęcia pomocą na mocy rozporządzenia Rady (EWG) nr 2358/71

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2001.168.17

Akt jednorazowy
Wersja od: 23 czerwca 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1235/2001
z dnia 22 czerwca 2001 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1529/2000 ustanawiające wykaz odmian Cannabis sativa L. kwalifikujących się do objęcia pomocą na mocy rozporządzenia Rady (EWG) nr 2358/71

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2358/71 z dnia 26 października 1971 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku nasion(1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2371/2000(2), w szczególności jego art. 3 ust. 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 1 rozporządzenia Komisji (WE) 1529/2000(3) stanowi, że odmiany Cannabis sativa L. kwalifikujące się do objęcia pomocą zgodnie z art. 3 ust. 6 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2358/71 są odmianami wymienionymi w załączniku B do rozporządzenia Komisji (EWG) nr 1164/89 z dnia 28 kwietnia 1989 r. ustanawiającego szczegółowe zasady dotyczące pomocy w odniesieniu do lnu włóknistego i konopi(4). Rozporządzenie to zostaje zastąpione z mocą od dnia 1 lipca 2001 r. rozporządzeniem Komisji nr 245/2001(5), które określa szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1673/2000(6) w sprawie wspólnej organizacji rynków lnu i konopi uprawianych na włókno.

(2) W celu zapewnienia jednolitego stosowania w całej Wspólnocie zasad przyznawania pomocy w zakresie objętym rozporządzeniem (EWG) nr 2358/71 rozporządzenie (WE) nr 1529/2000 powinno zostać zmienione w odniesieniu do wykazu odmian lnu i konopi uprawianych na włókno, kwalifikujących się do systemu wsparcia producentów niektórych roślin uprawnych wymienionych w załączniku XII do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2316/1999(7), ostatnio zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 1157/2001(8).

(3) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Nasion,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Artykuł 1 rozporządzenia (WE) 1529/2000 otrzymuje brzmienie:

"Odmiany Cannabis sativa L. kwalifikujące się do objęcia pomocą na mocy art. 3 ust. 6 rozporządzenia (EWG) nr 2358/71 stanowią odmiany wymienione w załączniku XII do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2316/1999(*).

______

(*) Dz.U. L 280 z 30.10.1999, str. 43."

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 czerwca 2001 r.

W imieniu Komisji
Franz FICHLER
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 246 z 5.11.1971, str. 1.

(2) Dz.U. L 275 z 27.10.2000, str. 1.

(3) Dz.U. L 175 z 14.7.2000, str. 67.

(4) Dz.U. L 121 z 29.4.1989, str. 4.

(5) Dz.U. L 35 z 6.2.2001, str. 18.

(6) Dz.U. L 193 z 29.7.2000, str. 16.

(7) Dz.U. L 280 z 30.10.1999, str. 43.

(8) Dz.U. L 157 z 14.6.2001, str. 8.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.